Napredni moduli - Napredna obrada teksta

Napredna obrada teksta - upoznavanje sa naprednim opcijama programa za obradu teksta, uređivanje tekstualnog dokumenta, upoznavanje sa elementima dokumenta i naprednim opcijama koje su dostupne, primena posebnih alata, umetanje crteža, objekata i tabela i njihovo uređivanje, korišćenje naprednih opcija u procesu štampanja tekstualnih dokumenata

Da bi kandidati mogli da savldaju ECDL modul Napredna obrada teksta neophodno je da najpre savladaju modul koji se odnosi na osnovnu obradu teksta, kako bi mogli da nadograde znanja koja u okviru njega steknu. Uzevši u obzir da je poznavanje programa za obradu teksta jedan od osnovnih uslova za obavljanje mnogih poslova, sasvim je jasno zbog čega se preporučuje savladavanje ovog ECDL modula. Kada kandidat uspešno savlada ovaj napredni modul, on umnogome utiče na poboljšanje poslovanja na ličnom nivou, što se posredno odražava i na poboljšanje kvaliteta poslovanja organizacije u kojoj je zaposlen. Implementacijom znanja koja kandidati stiču tokom trajanja obuke oni jasno stavljaju do znanja, kako svojim nadređenima u okviru organizacije, tako i svima sa kojima sarađuju da su eksperti u poznavanju programa za obradu teksta. Takođe, koristeći napredne opcije u okviru pomenutog programa kandidati ne samo da poboljšavaju kvalitet poslovanja, već i u znatnoj meri štede na vremenu izrade, pregleda i dalje distribucije tekstualnih dokumenata.Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula Napredna obrada teksta

Kada se kaže da je kandidat savladao ECDL modul Napredna obrada teksta to zapravo znači da je upoznat sa gotovo svim naprednim opcijama u programu za obradu teksta, te da zna da ih potpuno samostalno koristi. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovaj modul znaju da koriste napredne opcije za formatiranje teksta, odnosno da umetnu paragrafe, kolone i tabele, te da konvertuju tekst u tabelu i obrnuto. Upoznati su sa korišćenjem fusnota, endnota i natpisa, te znaju da potpuno samostalno kreiraju tabele, u koje ubacuju adekvatan sadržaj, ali i indekse i takozvane unakrsne reference, a u skladu sa zahtevima. Takođe, potpuno su upoznati da korišćenjem polja, formi i postojećih šablona, čime u velikoj meri utiču na poboljšanje produktivnosti, a znaju i da primene napredne funkcije koje nudi Mail merge, odnosno objedinjavanje pošte, te da koriste makro funkcije koje su im dostupne u programu za obradu teksta. Uz sve navedeno, po uspešno završenoj obuci svi kandidati znaju, između ostalog i da koriste opcije ugrađivanja za integrisanje potrebnih podataka i opcije linkovanja, te da primene dostupne bezbednosne funkcije, odnosno znaju da rade sa sekcijama, zaglavljima, podnožjima i vodenim žigom u okviru određenog dokumenta. Potpuno su upoznati i sa korišćenjem Master, odnosno glavnih dokumenata i poddokumenata, te znaju da rade u njima i efikasno ih pregledaju.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula Napredna obrada teksta

Ciljevi savladavanja ECDL modula Napredna obrada teksta se odnose na upoznavanje kandidata sa svih 6 oblasti ovog modula i njihovim podoblastima, te njihovo uspešno savladavanje. Kada kažemo da je kandidat uspešno savladao ovaj modul, to zapravo znači da je savladao sledeće oblasti : Sređivanje dokumenta, Izgled dokumenta, Organizacija dokumenta, Elementi dokumenta, Posebni alati i Štampanje dokumenta.1. Sređivanje dokumenata

U okviru prve oblasti postoje 4 podoblasti i to : Tekst, Odlomci / Pasusi, Šabloni i Saradnja na uređivanju teksta. Podoblast Tekst se odnosi na upoznavanje kandidata sa primenom različitih efekata na tekst, a tu se prvenstveno misli na efekat precrtanog, odnosno teksta u senci, te eksponenta i indeksa, kao i na primenu animacije na određeni tekst. Svi kandidati, takođe znaju i da primene opciju automatskih ispravki teksta, kao i da koriste mogućnost automatskog unosa i automatskog oblikovanja teksta. Znaju i da primene opciju skrivanja, odnosno orjentacije teksta, te znaju da koriste opciju WordArt. Druga podoblast se odnosi na savladavanje opcija koje se primenjuju na odlomke i pasuse, te kandidati koji je uspešno savladaju znaju, između ostalog da koriste sledeće opcije : senčenje paragrafa, postavljanje ivice oko pasusa, kreiranje novih stilova teksta ili odlomaka, te njihove promene, kao i da upotrebe opciju Outline. Uz sve navedeno, kandidati znaju i da primene opciju kontrole sprečavanja preloma pasusa na novu stranicu, tako da samo prvi red ostane na prethodnoj stranici, odnosno da samo poslednji red pređe na novu stranicu. U okviru podoblasti Šabloni ( Templates ) svi kandidati se upoznaju sa korišćenjem osnovnih opcija oblikovanja i izgleda šablona, te uspešnim savladavanjem ove podoblasti stiču sposobnost da potpuno samostalno kreiraju novi šablon, a na osnovu postojećeg dokumenta ili šablona. U okviru poslednje podoblasti - Saradnja na uređivanju teksta svi kandidati se upoznaju sa opcijama dodavanja i uklanjanja komentara u tekstualnom dokumentu, koje znaju i da po potrebi urede, kao i da primene opciju za praćenje i evidentiranje promena u dokumentu, te da prihvate odnosno odbace promene u dokumentu.

2. Izgled dokumenata

Glavni dokument, Tabela sadržaja, Sekcije i Stupci su 4 podoblasti koje kandidati savladavaju u okviru ove oblasti ECDL modula Napredna obrada teksta. Pored toga što znaju da kreiraju glavni dokument, svi kandidati koji uspešno savladaju ovu oblast znaju da kreiraju i poddokument, a na osnovu stilova u okviru glavnog dokumenta, te da isti taj poddokument dodaju unutar glavnog dokumenta, odnosno da ga po potrebi uklone. Uz to, knadidati koji uspešno savladaju ovu oblast znaju da potpuno samosatalno kreiraju tabelu sadržaja, kao i da ažuriraju i izmene postojeću tabelu sadržaja, ali i da primene opciju oblikovanja tabele. Znaju i da kreiraju sekcije unutar određenog tekstualnog dokumenta, obrišu prelom sekcije ukoliko postoji, te da kreiraju dokument sa više stubaca. Takođe, nakon što kandidati uspešno savladaju ovu oblast, potpuno su upoznati i sa promenom formata stubaca, a znaju i da im promene širinu i razmak između njih, te po potrebi ubace ili izbrišu prelom stubaca.

3. Organizacija dokumenata

U okviru ove oblasti postoje 3 podoblasti i to : Referenciranje, Fusnote / Endnote i Sigurnost. Podoblast referenciranje se odnosi na upoznavanje kandidata sa umetanjem i brisanjem takozvanih knjiških oznaka ( Bookmark ), te sa kreiranjem i uređivanjem indeksa pojmova. Kandidati koji uspešno savaldaju ovu podoblast znaju da kreiraju i izbrišu takozvanu unakrsnu referencu, umetnu i izbrišu kod polja, te da urede i ažuriraju, odnosno otključaju i zaključaju polje, a u skladu sa zahtevima određenog tekstualnog dokumenta. U okviru sledeće podoblasti kandidati se upoznaju sa postupkom umetanja, odnosno brisanja fusnota i endnota, kao i izmenom postojećih, odnosno izmenom njihovog formata i pozicije u okviru dokumenta. Podoblast Sigurnost se odnosi na obučavanje kandidata da dodaju lozinku određenom dokumentu i da je, u skladu sa potrebama uklone.

4. Elementi dokumenata

Tabele, Obrasci, Tekstualni okviri, Tabelarne kalkulacije, Slike / Crteži i Naslovi slika i tabela su podoblasti sa kojima se upoznaju kandidati u okviru oblasti Elementi dokumenata. Uspešno savladavanje prve podoblasti omogućava da kandidati znaju da koriste napredne opcije vezane za tabele u tekstualnim dokumentima, te da koriste mogućnost spajanja i podele ćelija u okviru tabela, kao i da tekst koji je oblikovan tabulatorima pretvore u tabelu. Takođe, znaju i da razvrstaju tekstualne ili numeričke podatke u tabeli po uzlaznoj i silaznoj putanji, a u skladu sa zahtevima. Poseban segment ove podoblasti predstavlja upoznavanje kandidata sa operacijom sabiranja numeričkih podataka u tabeli. Podoblast Obrasci podrazumeva da se kandidati osposobljavaju da kreiraju, odnosno urede obrazac, te da upotrebe opcije polja u obrascima, a tu se prvenstveno misli na : Text field ( Tekstualno polje ), Check box ( Potvrdni okvir ), Drop - down menu ( Padajući meni ) i druge. Takođe, znaju i da izbrišu polja iz obrasca, te da u potpunosti zaštite određeni obrazac. U okviru podoblasti Tekstualni okviri svi kandidati se osposoblajvaju da umetnu i obrišu tekstualni okvir, te da urede, premeste ili promene njegovu veličinu. Takođe, znaju i da primene mogućnost ivičenja i senčenja u samom okviru, te da povežu više tekstualnih okvira. Kada savladaju sledeću podoblast kandidati znaju da izmene tabelu koja je već ubačena u tekstualni dokument iz programa za tabelarne kalkulacije, kao i da kreiraju grafikon unutar dokumenta iz tabele ili podataka koje su preuzeli iz aplikacije za tabelarne kalkulacije, odnosno Excel tabele. Znaju i da izmene grafikon u tekstualnom dokumentu i da ga adekvatno pozicioniraju unutar tekstualnog dokumenta. Podoblast Slike / crteži upoznaje kandidate sa korišćenjem postojećih alata za crtanje u cilju kreiranja jednostavnih crteža, kao i sa mogućnostima korišćenja gotovih oblika. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast znaju da promene redosled gotovih oblika, te da ih pozicioniraju u prvi ili zadnji plan, odnosno ispred ili iza tekstualnog sadržaja, kao i da ih grupišu ili razgrupišu. Poseban segment ove podoblasti se odnosi na osposobljavanje kandidata da dodaju takozvani vodeni žig tekstualnom dokumentu. Captions, odnosno Naslovi slika i tabela predstavljaju poslednju pdooblast u okviru ovog ECDL modula, a kandidati se najpre upoznaju sa dodavanjem, odnosno ažuriranjem opisa slike ili tabele. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast su u potpunosti osposobljeni da dodaju numerički opis slikama, crtežima i tabelama, odnosno proračunskim tabelama koje su ubačene u tekstualni dokument, kao i da koriste opciju automatskih opisa slika i tabela.

5. Posebni alati

Cirkularno pismo i Makronaredbe su dve podoblasti sa kojima se upoznaju svi kandidati koji savladaju oblast Posebni alati ECDL modula Napredna obrada teksta. U okviru prve podoblasti, kandidati se upoznaju sa uređivanjem izvora podataka, odnosno fajlova koji sadrže podatke za Cirkularno pismo, te su u potpunosti osposobljeni da razvrstaju slogove u izvoru podataka, odnosno fajlu sa podacima. Znaju i da spoje određeni tekstualni dokument sa izvorom podataka, odnosno datotekom koja sadrži podatke, a u skladu sa zahtevima koji se odnose na spajanje. Kada kandidati savladaju drugu podoblast, to znači da znaju da snime jednostavnu makronaredbu, kopiraju je, pokrenu i dodele određenom dugmetu na traci sa alatima ( Toolbar ).

6. Štampanje dokumenata

Poslednja oblast ovog modula je sačinjena od samo jedne podoblasti i to Priprema za štampu, u okviru koje se kandidati osposobljavaju za korišćenje naprednih opcija u procesu štampanja tekstualnih dokumenata, a to se prvenstveno odnosi na : štampanje samo parnih, odnosno samo neparnih stranica, štampanje označenog dela jednog tekstualnog dokumenta i štampanje zadatog broja stranica na listu papira.

Spisak gradova za kurs i obuku za NAPREDNE MODULE - Napredna obrada teksta

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje