ECDL Modul 5

Modul 5 - rad sa internet prezentacijama, PowerPoint, unos teksta i specijalnih karaktera u slajdove, grafikoni, unos grafičkih objekata u slajdove, štampanje i prikaz internet prezentacije

Savladavanje rada u programu PowerPoint, odnosno rad sa prezentacijama je osnov Modula 5 ECDL - a ( European Computer Driving Licence ). Svaki kandidat koji savlada ovaj modul, u osnovi zna da radi u pomenutom programu, koji je namenjen izradi internet prezentacija, a upoznat je i sa svim delovima izrade prezentacija i paleta alatki koje su dostupne u ovom programu, kako bi određena internet prezentacija mogla da bude adekvatno prikazana.

Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula 5

Kada kandidat savlada Modul 5 ECDL - a znači da je potpuno upoznat sa funkcionisanjem softvera koji se koristi za izradu prezentacija, odnosno zna da kreira prezentacije i da upravlja njima, te da ih sačuva na željenoj lokaciji određenog uređaja. Potpuno je sposoban da upotrebi sve mogućnosti koje nudi opcija Pomoć u okviru pomenutog programa.

Svaki kandidat koji savlada ovaj modul je upoznat sa različitim tipovima internet prezentacija i zna kada koji od njih treba da upotrebi, a upoznat je i sa različitim načinima rasporeda i izbora slajdova u okviru određene internet prezentacije. Potpuno je ovladao izradom prezentacija, u smislu da zna da unese, izmeni ili oblikuje tekst u njima, a stiče i dobre navike koje se prvenstveno odnose na primenu jednostavnih i lako uočljivih naslova u okviru slajdova prezentacije. Zna i da izabere, kreira i napravi odgovarajuće grafikone, sa ciljem što smislenijeg i uočljivijeg prikaza informacija, te da umetne fotografije i crteže sa željene lokacije.

Uz sve navedeno, svaki kandidat koji savlada Modul 5 zna da uključi i animacije i efekte prelaza u određenu prezentaciju, te da proveri i blagovremeno ispravi sadržaj same internet prezentacije, pre nego što se počne sa njenim finalnim prikazivanjem, odnosno štampanjem.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula 5

ECDL Modul 5 se sastoji iz ukupno 6 oblasti, koje su takođe podeljene na određene podoblasti, a osnovni ciljevi savladavanja ovog modula su usmereni na sledeće oblasti: Korišćenje aplikacije, Izrada prezentacije, Tekst, Grafikoni, Grafički objekti i Priprema izlaza.

1. Korišćenje aplikacije

U okviru prve oblasti postoje dve podoblasti i to : Rad sa prezentacijama i Povećanje produktivnosti.

Savladavanjem ove oblasti, svaki kandidat stiče znanja koja mu omogućavaju da otvori, odnosno zatvori aplikaciju, to jest određenu prezentaciju, te da napravi novu internet prezentaciju na osnovu određenog šablona. Takođe, zna i da sačuva prezentaciju na određenoj lokaciji, ali i da je sačuva pod drugačijim nazivom ili u drugom tipu, a tu se prvenstveno misli na : šablon, slajd šou, sliku, drugu verziju ili format obogaćenog teksta. Uz sve navedeno, svi kandidati znaju i da prelaze iz jedne otvorene prezentacije u drugu.

Druga podoblast se odnosi na povećanje produktivnosti tokom rada, a to prvenstveno znači da se koriste adekvatne pomoćne opcije, te da korisnik zna potpuno samostalno da podesi sve korisničke opcije u okviru aplikacije, a to se prvenstveno odnosi na korisničko ime i podrazumevanu lokaciju za otvaranje i čuvanje fajlova, odnosno datoteka. Uz to, kandidati znaju kako se koristi opcija za zumiranje, kao i da prikažu ili uklone već ugrađene palete sa alatkama, te da prikažu ili minimiziraju traku sa alatkama ( Ribbon ).



2. Izrada prezentacije

U okviru ove oblasti svi kandidati se upoznaju sa samim principom izrade internet prezentacija, odnosno sa tri podoblasti i to : Prikazi, Slajdovi i Master slajd.

Najpre se kandidati upoznaju sa različitim načinima prikaza slajdova, te shvataju važnost dobre navike u formiranju i dodavanju naslova slajdova, a u smislu upotrebe različitih naslova za svaki slajd kako bi bili lakše uočljivi prilikom odabranog načina prikaza. Potpuno su ovladali i promenom načina prikaza internet prezentacije, a prvenstveno u smislu normalnog prikaza, odnosno redosleda slajdova, te prikaza po principu slajd šou - a.

Druga podoblast je posvećena slajdovima, a svi kandidati koji je savladaju znaju da dodaju ili brišu slajdove, odaberu neki od šablona na osnovu koga će se dodavati slajdovi, promene boju pozadine na određenom slajdu, nekoliko njih ili na svima. Uz to, savladavanjem ove oblasti ECDL Modula 5 svi kandidati znaju da dodaju novi slajd sa određenim rasporedom, odnosno : naslovni slajd, grafikon i tekst, spisak ili pak tabelu, to jest tabelarni dokument. Potpuno samostalno i efikasno mogu da iskopiraju ili premeste određeni slajd u okviru jedne prezentacije ili u okviru više otvorenih prezentacija, kao i da pojedine slajdove izbrišu.

Master slajd je tema poslednje podoblasti i podrazumeva da kandidati znaju da ubace određeni grafički objekat, odnosno fotografiju ili nacrtani objekat na master slajd, te da obrišu bilo koji grafički objekat sa master slajda. Svi kandidati znaju i da ubace tekst u podnožje slajdova, bilo pojedinih, bilo svih slajdova u okviru internet prezentacije.

3. Tekst

Rad sa tekstom, Oblikovanje, Liste i Tabele su podoblasti koje su vezane za tekstuane sadržaje u okviru internet prezentacija. Svako ko savlada ovu oblast ECDL Modula 5 zna prvenstveno da : unosi, izmeni i obriše tekstualni sadržaj u okviru jednog ili više slajdova određene prezentacije, te da prilagodi njegov izgled potrebama, a u smislu promene vrste fonta, veličine i izgleda ( podebljano, iskošeno, podvučeno, sa senkom ), kao i da primeni adekvatnu promenu rasporeda velikih i malih slova u okviru teksta, kako bi određeni slajd ili više njih bio što zanimljviiji i lakši za čitanje.

Takođe, kandidati znaju i da menjaju boje tekstulnih sadržaja, te da podešavaju razmak, uvuku ili uklone uvlačenje liste stavki u tekstu, a poznaju i sve one operacije koje su neophodne da bi određeni tekstualni sadržaj u okviru slajda ili više njih izgledao što bolje za oko posmatrača određene internet prezentacije.

Uz tekst u okviru slajdova, svaki kandidat zna i da unese, izmeni ili izbriše tekst u okviru tabele, te da promeni visinu reda, odnosno širinu kolone tabele, kao i da po potrebi izbaci redove i kolone u okviru tabele.



4. Grafikoni

Upotreba grafikona i Organizacioni dijagrami su dve podoblasti sa kojima se takođe upoznaju svi kandidati koji proučavaju Modul 5 ECDL - a. U osnovi, to znači da svi kandidati koji savladaju ovu oblast znaju da izaberu grafikon, promene tip grafikona, te dodaju, uklone ili izmene naziv određenog grafikona. Znaju i da unesu podatke za izradu ugrađenog grafikona bilo kog tipa ( linijski, stubići, pita ), kao i da promene boju delova grafikona, ali i njegovu celokupnu pozadinu.

Ukoliko savladaju drugu podoblast, zanči da svi kandidati znaju da naprave organizacioni dijagram sa tačno označenom hijerarhijom i to koristeći specijalnu alatku za organizacione dijagrame. Takođe, kandidati znaju i da promene hijerarhijsku strukturu samog organizacionog dijagrama, te da dodaju ili uklone saradnike, odnosno podređene u okviru organizacionog dijagrama.

5. Grafički objekti

Umetanje, rukovanje je prva podoblast u okviru koje se kandidati upoznaju sa biranjem određenog grafičkog objekta, bilo da je u pitanju slika ili nacrtani objekat, te njegovim umetanjem u određeni slajd prezentacije. Svaki kandidat zna da iskopira određeni grafički objekat, te da ga premesti unutar prezentacije, kao i da mu promeni dimenzije u skladu sa potrebama ili da ga obriše. Kandidati su potpuno sposobni i da samostalno i efiksano zarotiraju određeni grafički objekat, te da ga, u skladu sa potrebama poravnaju na levo, desno, gore, dole ili po sredini, a u odnosu na slajd.

U okviru druge podoblasti koja se odnosi na Crtanje, svi kandidati stiču znanja koja im omogućavaju da dodaju različite tipove crteža na određeni slajd, a tu se prvenstveno misli na : pravu liniju, oval, kvadrat, pravougaonik, strelicu ili blok strelicu, elipsu, krug i okvir sa tekstom. Takođe, znaju i da koriste opciju Text Box, pomoću koje se unosi u određeni okvir, bilo tekst bilo neki od pomenutih oblika. Uz to, znaju i da izmene boju, debljinu ili stil ivice crteža, ali i boju popune. Uz sve ovo, svi kandidati znaju i da osenče crtež, promene stil početka odnosno kraja strelice, te da grupišu ili razgrupišu crteže u okviru određenog slajda, ali i da postavljaju crteže na različitim nivoima u odnosu na druge crteže.

6. Priprema izlaza

Podoblasti u okviru poslenje oblasti ECDL Modula 5 su : Priprema i Provera i isporuka. Savladavanjem ove dve podoblasti, svi kandidati su u potpunosti osposobljeni da na prvom mestu dodaju, ali i uklone efekte prelaza između slajdova u okviru određene prezentacije, te da dodaju ili uklone efekte animacije za pojedine elemente jednog slajda. Pored toga, kandidati znaju i da dodaju napomene u okviru slajda, ukoliko to internet prezentacija iziskuje, kao i da odaberu format koji najviše odgovara prezentaciji, a u zavisnosti od toga da li je primarno namenjena za štampanje ili, pak za prikaz na grafoskopu ili video projektoru, recimo.

Završna podoblast se odnosi na sposobnost kandidata da provere pravopis u celoj prezentaciji, te da su spremni i sposobni da u potpunosti isprave sve eventualno uočene pravopisne ili stilske greške, kao i da vode računa o učestalosti ponavljanja reči. Kandidati znaju i da promene postavku slajdova u okviru prezentacije, odnosno da promene orjentaciju slajdova, kao i da promene veličinu papira. Uz to, potpuno su osposobljeni da samostalno i efikasno odštampaju prezentaciju u zadatom broju primeraka, u celosti ili samo neki od slajdova, kao i da po zahtevu odštampaju samo ; napomene, propratni sadržaj ili jednostavno prikaz strukture same prezentacije.

Pored toga, svi kandidati koji savladaju poslednju oblast ovog modula znaju i kako da pokrenu slajd šou od početka do kraja, sa posebnim akcentom na znanje kandidata da pokrenu slajd šou od slajda koji se trenutno prikazuje, kao i da pređu na prethodni ili sledeći slajd ili bilo koji drugi slajd koji se od njih zahteva da otvore.

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje