ECDL Modul 4

Modul 4 - rad sa tabelarnim dokumentima, Excel, tabelarne kalkulacije, upravljanje radnim listovima, formule, formatiranje ćelija, grafikoni, štampanje tabelarnih dokumenata ECDL ( European Computer Driving Licence ) Modul 4 je vezan za Tabelarne kalkulacije, odnosno program za njihovu izradu ( Excel 2010 ). Svaki kandidat koji savlada znanja ovog modula, u osnovi zna da koristi pomenuti program, kao i njegove, prvenstveno osnovne funkcije, odnosno upoznat je sa samim konceptom tabelarnih dokumenata i potpuno sposoban da ih samostalno koristi za izradu određenih analiza.

Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula 4

Kada kažemo da je kandidat savladao ECDL Modul 4, to praktično znači da zna na prvom mestu da koristi tabelarne dokumente, odnosno da zna da radi sa takvim dokumentima ( da ih otvori, izmeni, sačuva na željenoj lokaciji i slično ). Potpuno je ovladao korišćenjem svih mogućnosti koje nudi opcija Pomoć u pomenutom programu, a sa osnovnim ciljem da poveća svoju produktivnost tokom rada u pomenutom programu. Pored toga, svi kandidati koji savladaju Modul 4 znaju da unose podatke u ćelije tabela, te da brišu i premeštaju podatke u okviru jedne ili više lista, uređuju redove i kolone u određenom listu, kao i da selektuju, kopiraju, odnosno premeštaju, brišu i preimenuu radne listove u okviru tabela. Vrlo važan segment koji se odnosi na ECDL Modul 4 jeste savladavanje matematičkih i logičkih formula, uz pomoć standardnih funkcija tabelarnih dokumenata. Svaki kandidat koji savlada znanja ovog modula je upoznat i sa dobrom praksom koja se vezuje za unos formula, te je sposoban da potpuno samostalno prepozna uobičajene greške u formulama i blagovremeno ih ispravi. Takođe, zna da formatira i brojeve i tekstove u okviru jednog reda tabele, kao i da podesi formatiranje stranica u okviru jednog tabelarnog dokumenta, sa ciljem što bolje preglednosti dokumenta. Uz sve navedeno, svaki kandidat koji savlada ECDL Modul 4 zna i da izabere, formira i oblikuje grafikone, kako bi određene informacije bile prikazane na što smisleniji i bolji način, te da podesi stranice tabelarnog dokumenta, kao i da proveri i po potrebi ispravi eventualne greške u sadržaju određenog dokumenta, a pre nešto što se pristupi procesu konačnog štampanja tog dokumenta.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula 4

U okviru ECDL Modula 4 postoji ukupno 7 oblasti, a ciljevi savladavanja ovog modula su usmereni na savladavanje svih oblasti, odnosno podoblasti koje on podrazumeva, a koje se odnose na rad sa tabelarnim dokumentima. Oblasti u okviru Modula 4 su : Korišćenje aplikacije, Ćelije, Upravljanje radnim listovima, Formule, Oblikovanje ( Formatiranje ), Grafikoni i Priprema izlaza.

1. Korišćenje aplikacije

Pored toga što svi kandidati znaju da pokrenu, odnosno zatvore samu aplikaciju, to jest program za rad sa tabelarnim dokumentima, oni znaju isto to da urade i sa samim dokumentima, što je ujedno i tema prve podoblasti - Rad sa tabelarnim dokumentom ( spreadsheet ). Takođe, savladavanjem znanja iz ove podoblasti, kandidati znaju i da naprave potpuno novi tabelarni dokument na osnovu šablona, sačuvaju ga na željenu lokaciju, ali i da ga sačuvaju pod drugačijim nazivom i na različitoj lokaciji. Pored toga, znaju i da sačuvaju određeni tabelarni dokument u nekom drugom formatu, a tu se prvenstveno misli na : šablon, tekstualnu datoteku, te ekstenziju koja je specifična za određeni softver, odnosno u istom programu, ali različite verzije. Druga podoblast se odnosi na Povećanje produktivnosti, a kandidati koji je savladaju su potpuno ovladali prelaženjem između više otvorenih tabelarnih dokumenata, kao i podešavanjima osnovnih opcija u okviru aplikacije, odnosno programa, poput korisničkog imena, određivanja glavnog direktorijuma za otvaranje i čuvanje tabelarnih dokumenata. Svi kandidati koji su savladali ovu podoblast ECDL Modula 4 su u potpunosti upoznati sa svim mogućnostima pomoći i koriste ih na pravi način, kao i sa načinom zumiranja dokumenata. Uz sve navedeno, kandidati znaju i da prikažu, odnosno sakriju kako ugrađene trake alata ( toolbars ), tako i trake sa alatkama ( ribbons ).2. Ćelije

U okviru ove oblasti, postoje 3 podoblasti i to : Unošenje, izbor, zatim Izmena, sortiranje i podoblast Kopiranje, premeštanje, brisanje. Savladavanjem znanja iz prve podoblasti, kandidat je upoznat sa tim kako funkcionišu ćelije u okviru tabelarnog dokumenta i u potpunosti razume da jedan red ćelija treba da sadrži samo jedan element, poput primera imena i prezimena, koji se nalaze u dve različite ćelije. Takođe, svi kandidati znaju da je za dobar i pregledan tabelarni dokument neophodno izbegavati prazne kolone i redove, odnosno ubaciti prazan red pre takozvanog sumarnog reda, kao i da treba voditi računa o tome da ćelije oko same liste budu prazne. Svaki kandidat zna da u određenu ćeliju unese broj, datum ili tekst, te da označi ono što je potrebno : ćeliju, susedne ćelije i opseg onih koje nisu susedne, te ceo radni list. Druga podoblast se odnosi na izmenu sadržaja ćelije, te korišćenje opcija undo i redo, za poništavanje to jest vraćanje izvršenih izmena, kao i na sortiranje ćelija po određenom kriterijumu ( numeričkom ili abecednom, rastućem ili opadajućem ). Pored toga, svi kandidati koji savladaju ovu podoblast ECDL Modula 4 znaju da koriste i opciju za pretraživanje sadržaja na radnom listu tabelarnog dokumenta, odnosno da koriste opciju za zamenu određenog dela sadržaja. Poslednja podoblast se odnosi na znanje kandidata o kopiranju sadržaja ćelije ili ćelija, bilo u okviru jednog dokumenta, bilo u okviru više njih. Uz to, potpuno su upoznati sa korišćenjem alata za automatsko popunjavanje, kao i sa mogućnosti premeštanja i brisanja sadržaja određene ćelije.

3. Upravljanje radnim listovima

Redovi i kolone je naziv prve podoblasti, a savladavanjem znanja u okviru nje, svi kandidati su u potpunosti upoznati sa funkcionisanjem redova i kolona u okviru tabelarnih dokumenata. Potpuno su ovladali funkcijama : označavanja kolona, opsega susednih redova i onih koji to nisu, umetanja i brisanja redova i kolona, te izmenama širine, odnosno visine kolona i redova na određene mere ili optimalnu veličinu, kao i sa opcijom Freeze koja se odnosi na fiksiranje, to jest defiksiranje redova ili kolona. Druga podoblast, Radni listovi podrazumeva da kandidati znaju da koriste radne listove u svakom smislu, a to prvenstveno podrazumeva da znaju da : se prebacuju sa jednog na drugi radni list, umetnu ili obrišu radni list, vode računa o dobroj praksi davanja naziva radnim listovima, kopiraju, premeštaju ili preimenuju određeni tabelarni list u okviru dokumenta.4. Formule

Aritmetičke formule i Funkcije su podoblasti koje se odnose na ovu oblast, a savladavanjem njih svaki kandidat prvenstveno razume i zna da primeni formule, odnosno da unese referencu na ćeliju, umesto da kuca brojeve. Kandidati znaju i da unesu formule uz pomoć kako reference na ćelije, tako i aritmetičkih operatora, odnosno : oduzimanja, sabiranja, množenja i deljenja, a potpuno su ovladali uočavanjem i ispravljanjem najčešćih grešaka koje se javljaju pri unošenju formula. Savladavanjem druge podoblasti svi kandidati znaju da koriste brojne funkcije, poput ; sumiranja, preseka, prebrojavanja, određivanja minimuma, odnosno maksimuma, te zaokruživanja i prebrojavanja ćelija koje nisu prazne. Uz to, znaju i da koriste logičku funkciju IF, koja je rezultat dve ponuđene vrednosti, a funkcioniše uz pomoć operatora poređenja =, < ili >.

5. Oblikovanje ( formatiranje )

U okviru ove oblasti postoje 3 podoblasti i to : Brojevi / Datumi, Sadržaj i Poravnanje, ivica. Savladavanjem ovih podoblasti, svi kandidati su osposobljeni najpre za formatiranje ćelija za prikaz različitih vrednosti ( datuma, brojeva, decimalnih brojeva, procenata i drugo ). Takođe, potpuno su ovladali promenama veličine i tipa slova u okviru ćelija, kao i formatiranja sadržaja ćelija, u smislu : podebljanog, iskošenog ili podvučenog sadržaja ( jednostruko ili dvostruko podvučenog ). Znaju i da promene, kako boju sadržaja, tako i boju pozadine određene ćelije, te da prenesu formatiranje sa određene ćelije na neku drugu ćeliju ili opseg ćelija. Poslednja podoblast se odnosi na osposobljenost kandidata za korišćenje opcije Wrap, koja se odnosi na prelom teksta u ćeliji, odnosno određeni opseg ćelija, kao i na korišćenje opcija za poravnanje sadržaja, te podešavanje orjentacije sadržaja određene ćelije. Poseban akcenat savladavanja ove obalsti u okviru ECDL Modula 4 je stavljen na korišćenje opcije za podešavanje ivica ćelije i njenog opsega, a prvenstveno sa stanovišta linija i boja, odnosno na spajanje ćelija i postavljanje centriranog naslova unutar ćelija koje su nastale spajanjem.

6. Grafikoni

Grafikoni, odnosno podoblasti Pravljenje i Izmena se odnose na znanje kandidata da naprave različite vrste grafikona, uz pomoć podataka iz određene tabelarne aplikacije. Najčešće vrste grafikona su sa : kolonama, linijama, stubićima i grafikon u obliku pite. Svaki kandidat je upoznat sa načinom izbora grafikona, te izmenom tipa grafikona, kao i sa njegovim premeštanjem i brisanjem, odnosno promenom veličine određenog grafikona. Savladavanjem druge podoblasti, svaki kandidat je upoznat sa imenovanjem grafikona, odnosno izmenom njegovog naziva. Takođe, zna i da koristi opciju Data lebels, odnosno da dodaje oznake podataka, a u smislu vrednosti, odnosno brojeva ili procenata. Takođe, svaki kandidat zna i da izmeni boju kako samog grafikona, tako i boju legende odnosno veličinu slova u okviru samog grafikona ili legende.

7. Priprema izlaza

Poslednja oblast je sačinjena od dve podoblasti i to : Podešavanje i Provera i štampanje. Kada kandidat kaže da je savladao i ovu oblast, odnosno njene podoblasti ECDL Modula 4, to zapravo znači da je u potpunosti ovladao svim onim podešavanjima koja je neophodno sprovesti pre nego što se određeni tabelarni dokument finalno proveri i započne proces njegovog štampanja. U okviru savladavanja prve podoblasti se podrazumeva da je kandidat upoznat sa : promenom donje, gornje, leve i desne margine u okviru određenog radnog lista, promenom orjentacije radnog lista ( uspravan i položen ), promenom veličine papira, kao i da zna da doda, izmeni ili izbriše po potrebi tekst u zaglavlju ili podnožju određenog radnog lista. Uz sve navedeno svaki kandidat koji savlada ovu podoblast ECDL Modula 4 zna da umetne, odnosno izbriše polja koja navode : naziv određenog fajla, naziv radnog lista u zaglavlje, odnosno podnožje, te polja koja navode datum i vreme. Podoblast Provera i štampanje podrazumevaju da svi kandidati znaju da provere i isprave tabelarni dokument, bez obzira da li ćelije prikazuju tekst ili određene funkcije, to jest računicu. Znaju i da uključe, odnosno isključe opciju Gridlines ( prikaz mreže, odnosno šrafure ) i opciju prikazivanja naslova reda, odnosno kolone prilikom štampanja, kao i da podese automastko štampanje naslovnih redova na svakoj od stranica radnog lista koje su u procesu štampanja. Potpuno su svesni važnosti pregledanja radnog lista neposredno pre štampanja i osposobljeni da samostalno sprovedu proces štampanja tabelarnog dokumenta do kraja.

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje