Napredni moduli - Napredne prezentacije

Napredne prezentacije - upoznavanje sa svim naprednim opcijama vezanim za izradu prezentacija, šta je važno da publika dobro prihvati određenu prezentaciju, napredne opcije vezane za slike, likove i crteže, izrada dijagrama i grafikona, napredno upravljanje prezentacijom, povezivanje informacija i makronaredbe

Savladavanjem ECDL modula Napredne prezentacije svi kandidati se najpre upoznaju sa korišćenjem naprednih funkcija u programu za izradu prezentacija, ali i sa sagledavanjem važnosti detalja sa ciljem što boljeg prihvatanja prezentovanog od strane publike koja posmatra pripremljenu prezentaciju. Pohađanje ovog kursa je namenjeno najpre onima koji žele da usavšre svoja znanja u oblasti izrade prezentacija, čime će umnogome uticati na poboljšanje kvaliteta poslovanja na ličnom nivou, kao i na poboljšanje kvaliteta poslovanja i organizacije u kojoj su zaposleni, odnosno za koju vrše izradu prezentacija. Kao i za sve napredne module, tako i za ovaj važi pravilo da ga mogu pohađati samo osobe koje već poseduju određena znanja o izradi prezentacija, odnosno osobe koje su već savladale osnovnu ECDL obuku o radu sa prezentacijama, kako bi mogli da nadograde svoja znanja i podignu ih na ekspertski nivo. Kandidati imaju dosta benefita od pohađanja ove obuke, a osnovni je da po njenom uspešnom završetku efikasnije obavljaju svoje zadatke tokom pripreme i kreiranja prezentacija, a uz to poboljšavaju produktivnost svog rada, jer su u potpunosti ovladali korišćenjem naprednih opcija.Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula Napredne prezentacije

Kada se kaže da je kandidat uspešno savladao ECDL modul Napredne prezentacije to znači najpre da je potpuno sposoban da koristi sve napredne funkcije programa za izradu prezentacija. To na prvom mestu znači da je u potpunosti upoznat sa postukom odabira ciljne publike, odnosno da razmotri mesto održavanja prilikom planiranja određene prezentacije. Uz to, zna i da samostalno i efikasno napravi, odnosno izmeni šablone kao i da formatira slajdove u pozadini, te da poboljša određenu prezentaciju uz pomoć alata za slike i ugrađenih crteža. Takođe, svaki kandidat koji uspešno savlada ECDL modul Napredne prezentacije zna da koristi napredno formatiranje grafikona, te da kreira i menja dijagrame, odnosno da u skladu sa potrebama ubacuje filmove i zvuke, kao i da primeni već ugrađene animacije. Svaki kandidat pored svega navedenog zna i da koristi opcije linkovanja, ugrađivanja, odnosno uvoza i / ili izvoza podataka, a u cilju njihovog integrisanja. Takođe, u potpunosti je osposobljen da radi sa takozvanim prilagođenim prezentacijama, te da primeni odgovarajuća podešavanja i adekvatno kontroliše prezentacije.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula Napredne prezentacije

Osnovni cilj savladavanja ECDL modula Napredne prezentacije jeste upoznavanje, razumevanje i kasnija primena znanja koja svi kandidati steknu u okviru ove obuke, a odnose se na 8 oblasti od kojih je sačinjen ovaj modul, odnosno njihovih podoblasti. To zapravo znači da su kandidati u potpunosti ovladali sledećim oblastima : Značaj dizajna, Slajdovi, Slike / likovi / crteži, Dijagrami / Grafikoni, Multimedijalni sadržaji, Upravljanje prezentacijom, Povezivanje informacija i Makronaredbe.1. Značaj dizajna

U okviru prve oblasti postoje 3 podoblasti koje kandidati treba da savladaju i to : Publika i okruženje, Assimilation i Planiranje i dizajn informacija. Podoblast Publika i okruženje se odnosi na upoznavanje kandidata sa važnošću pravilnog odabira okruženja i sagledavanja kako brojnost publike utiče na proces planiranja određene prezentacije. To zapravo znači da su svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast u potpunosti shvatili kako brojnost publike, veličina prostorije i njena osvetljenost utiču na planiranje prezentacije. Zahvaljujući znanjima i veštinama koje steknu iz ove podoblasti kandidati znaju da potpuno samostalno procene da li je za održavanje neke prezentacije neophodno koristiti mikrofon i / ili projektor ili ne, kao i da li je i u kolikoj meri potrebno uskladiti kontrast između pozadine i podataka, kako bi publika mogla bolje da vidi sadržaj prezentacije. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast razumeju i kako publika, odnosno oni kojima je prezentacija namenjena vide njen sadržaj, te na osnovu toga usavršavaju prikaz određene prezentacije na različit način, a u skladu sa starosnom dobi publike, odnosno njihovog nivoa obrazovanja, interesovanja, kulture, te znaju u potpunosti samostalno da donesu odluku da li je potrebno uvrstiti i elementarna objašnjenja sadržaja u prezentaciju ili ne. U okviru druge podoblasti svi kandidati se upoznaju sa činjenicom da publika može više da nauči kroz slike, oblike i dijagrame, a shvataju i da u jednoj prezentaciji tekst treba da bude podržan grafikonom, kao i da je važno da se ograniči broj detalja, kako u grafičkim tako i u tekstualnim informacijama, te se u potpunosti osposobljavaju da upotrebe usklađene šeme sa osnovnim ciljem da se poboljša jasnost prezentacije. Pored svega navedenog, svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast su u potpunosti upoznati i sa važnošću izbora boje slova, odnosno raznolikosti boja ( broj korišćenih boja ) i njihovim delovanjem na publiku, jer je poznato da neadekvatan izbor boja može da izazove negativne reakcije publike. Te reakcije se najpre ogledaju u promeni emotivnih reakcija publike, te udaljavanja od suštine prezentacije ukoliko se pretera sa različitim bojama. Takođe, kandidati su svesni da se može javiti i takozvani zaslepljujući problem kod publike usled prekomerne upotrebe boja. Kada kandidati uspešno savladaju poslednju podoblast znači da shvataju važnost koncepta planiranja i dizajna informacija koje žele da prenesu određenom prezentacijom, a tu se prvenstveno misli na formu slajdova koji treba da prate logički raspored, odnosno na prilagođavanje sadržaja raspoloživom vremenu kako bi se održala puna pažnja publike koja prati prezentaciju. Takođe, svi kandidati su u potpunosti sposobni da samostalno vode računa o vremenskom intervalu koji dodeljuju svakom slajdu u okviru prezentacije.

2. Slajdovi

Podešavanja i Exporting su dve podoblasti u okviru ove oblasti ECDL modula Napredne prezentacije. Uspešnim savladavanjem prve podoblasti kandidati se osposobljavaju da kreiraju i sačuvaju nov šablon prezentacije uz korišćenje određenih karakteristika, poput : adekvatnog izbora pozadine, razmaka između simbola, logoa i drugih. Takođe, kandidati su osposobljeni da potpuno samostalno povežu slajdove, odnosno cele prezentacije sa postojećom prezentacijom, kao i da ubace tekstualni sadržaj iz Word dokumenta u prezentaciju. Znaju i da postave pozadinu sa odgovarajućim kontrastom, odnosno tako da njene boje budu usklađene, to jest da pozadina bude u skladu sa adekvatnom građom ( sastav ) i obrascima ( slike ili simboli, slike sa odgovarajućim efektima, slajdovi ). U okviru druge podoblasti se kandidati upoznaju sa korišćenjem opcije za čuvanje slajdova i to u različitim formatima ( .gif, .jpeg i .bmp ) na odgovarajućoj lokaciji na disku.

3. Slike / Likovi / Crteži

Ova oblast se sastoji od 3 podoblasti i to : Manipulation, Efekti i Sređivanje slika. U okviru prve podoblasti se kanidati upoznaju sa procesom prebacivanja slika u crteže, te uče kako da grupišu odnosno razgrupišu crteže u određenom slajdu. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast znaju da postave sliku, lik ili crtež ispred ili iza, odnosno unutar selekcije koju su grupisali. Takođe, potpuno su ovladali i procesom postavljanja slika, likova ili crteža na određeni slajd, bilo da se oni postavljaju horizontalno i / ili vertikalno, a postavljaju ih uz pomoć utvrđenih koordinata. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast ECDL modula Napredne prezentacije znaju i da rasporede sliku, lik i crtež horizontalno, odnosno vertikalno u odnosu na određeni slajd, kao i da izostave grafiku u pozadini jednog slajda ili više njih, a u skladu sa zahtevima prezentacije. Podoblast Efekti se odnosi na upoznavanje kandidata sa korišćenjem naprednih oblasti vezanih za efekte, te svi kandidati koji je uspešno savladaju znaju da, između ostalog primene takozvani efekat poluprozirnosti na određenu sliku, lik ili crtež, kao i 3 D efekat, a u skladu sa zahtevim određene prezentacije. Takođe, znaju i da postave efekat senke na sliku, lik ili crtež, a u adekvatnoj boji. Poseban segment obuke u okviru ove podoblasti se odnosi na upoznavanje kandidata sa primenom funkcije za preliv boja, teksturu ( Pattern ), a kandidati znaju i da određeni efekat koriste na pozadini odabranog crteža u prezentaciji. Uz sve navedeno, svi kandidati koji uspešno savladaju ovu podoblast znaju da preslikaju stil sa jednog objekta na drugi, a u skladu sa zahtevima. U okviru poslednje podoblasti se kandidati upoznaju sa korišćenjem opcije za promenu kvaliteta boje lika ( 4bit, 8bit i 24bit ), te su u potpunosti upoznati i sa postupkom senčenja odnosno proporcionalnog uvećavanja lika. Takođe, po uspešno savladanoj podoblasti svi kandidati znaju da rotiraju i preokrenu određenu sliku, odnosno da koriste funkciju efekta slike u ogledalu. Znaju i da primene sve efekte koji su im na raspolaganju, a tu se prvenstveno misli na sledeće efekte : negativ, izoštrenost, zamagljenost, kao i obojeno staklo, odnosno ispupčenost i druge. U potpunosti su ovladali korišćenjem opcije Greyscale, to jest postupkom prebacivanja formata određene slike u nijanske sive, a znaju i da koriste crno - beli format. Poseban segment obuke u okviru ove podoblasti je usmeren na konverziju formata slika i to u jedan od 3 formata : .jpeg, .gif i .bmp format.

4. Dijagrami / Grafikoni

Korišćenje dijagrama / grafikona i Dijagram toka su dve podoblasti koje čine oblast Dijagrami / Grafikoni ECDL modula Napredne prezentacije. Kada uspešno savladaju ovu oblast, odnosno njene podoblasti svi kandidati znaju, između ostalog da kreiraru mešoviti dijagram i to tipa " linija - stubić na dve ose ", te da promene tip dijagrama, odnosno da promene format tipa dijagrama u imenovani stil dijagrama. Takođe, znaju i da izmene vrstu dijagrama i grafikona za seriju podataka u okviru njih, te da promene skalu vrednosti na " y osi ", odnosno omoguće prikazivanje minimalnog, to jest maksimalnog broja za prikazivanje ili glavni interval između predviđenih brojeva u određenom dijagramu ili grafikonu. Pored ostalog, kada uspešno savladaju ovu oblast, kandidati takođe znaju i da postave vrednosti na " z osi " dijagrama tako da se prikazuju u stotinama, hiljadama ili milionima na skali ose i to tako da ne menjaju brojeve u koordinatnoj mreži podataka, kao i da nacrtaju takozvani dijagram toka uz pomoć već ugrađene opcije, odnosno da koriste ostale alate koji su im dostupni. Po uspešno savladanoj oblasti kandidati su upoznati i sa načinom promene, odnosno brisanja oblika koji su korišćeni tokom izrade dijagrama, kao i kako da promene tipove veza između oblika u dijagramu toka.

5. Multimedijalni sadržaji

U okviru ove oblasti se izdvajaju dve podoblasti i to Zvukovi / Video i Animacije. Kada kandidat savlada prvu podoblast to znači da je u potpunosti spsoban da koristi sve napredne opcije vezane za zvuk, odnosno video, a tu se na prvom mestu misli na umetanje zvuka ili videa ( filma ) sa ulaznim stilom animacije, odnosno tajmingom za automatsko puštanje. Savladavši drugu podoblast kandidati poseduju znanja da ubace animirane objekte pomoću klika miša, odnosno korišćenjem opcije za automatsko ubacivanje animiranih objekata nakon određenog vremena. Takođe, znaju i da u skladu sa zahtevim i potrebama promene redosled animacije u okviru određenog slajda, te da postave automatsko podešavanje, ali tako da određeni simboli ili crteži u okviru prezentacije nestanu u određenoj boji nakon što se promeni slajd. Poseban segment obuke u okviru ove podoblasti se odnosi na upoznavanje kandidata sa postupkom animacije elemenata dijagrama po nizovima podataka, odnosno po kategorijama ili elementima u nizu podataka.

6. Upravljanje prezentacijom

Oblast Upravljanje prezentacijom ECDL modula Napredne prezentacije se sastoji iz dve podoblasti i to Prikazivanje slajdova ( Slideshow ) i Korisnički slideshow. Svaki kandidat koji uspešno savlada ovu oblast, odnosno njene podobalsti je u potpunosti ovladao korišćenjem svih naprednih opcija koje su vezane za Slideshow. To zapravo znači da zna da postavi interaktivne elemente u sadržaj određenog slajda sa ciljem navigacije prema nekom drugom slajdu ili slajdovima, odnosno prezentaciji, fajlu ili URL - u. Zna i da promeni osobine tih interaktivnih elemenata, a u skladu sa potrebama i zahtevima prezentacije, te da primeni odnosno ukloni opciju tajminga na tok slajdova. Pored toga, nakon što uspešno savladaju ovu oblast kandidati znaju i da promene podešavanja vezana za Slideshow, a koja se odnose na način prikazivanja slajdova, kao i da primene podešavanja vezana za način prikazivanja slajdova : ručno, pomoću opcije tajminga ili da se prezentuju uz ili bez korišćenja animacije. Uz sve navedeno, kandidati znaju i da kreiraju Prezentaciju u okviru prezentacije, odnosno takozvani Korisnički slideshow, te da ga pokrenu i u skladu sa potrebama urede.

7. Povezivanje informacija

Ova oblast se sastoji od samo jedne podoblasti i to Povezivanje. Kada kandidati uspešno savladaju ovu oblast, odnosno njenu jedinu podoblast - Linking ( Povezivanje ) znači da su u potpunosti sposobni da samostalno povežu tekst iz dokumenta, područje radnog lista ili, pak dijagram zasnovan na tabličnom proračunu u slajd, te da ga predstave kao objekat. Takođe znaju i da ažuriraju i izmene podatke koji su linkovani u okviru određene prezentacije, te da promene linkovan objekat u slajdu, ali i da umetnu određeni objekat. Uz sve navedeno, kandidati znaju i da ubace sliku iz određenog fajla, kao i da je linkuju.

8. Makronaredbe

Poslednja oblast ECDL modula Napredne prezentacije je sačinjena, takođe od samo jedne podoblasti i to Snimanje / Dodeljivanje, a u okviru nje se kandidati upoznaju sa postupkom snimanja jednostavnih makronaredbi, pod kojima se prvenstveno podrazumevaju : efekti animacije na slikama, izmena dimenzija nacrtanog objekta, odnosno formatiranje teksta. Svi kandidati koji uspešno savladaju ovu oblast znaju i da pokrenu određenu makronaredbu, te da je dodele određenom dugmetu u Toolbar - u.

Spisak gradova za kurs i obuku za NAPREDNE MODULE - Napredne prezentacije

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje