Standardni moduli - IT sigurnost

IT sigurnost - savladavanje oblasti sa ciljem bezbednog pretraživanja interneta, korišćenja elektronske pošte i društvenih mreža, osnovni koncepti IT sigurnosti, zlonamerni programi, bezbednost mreže, upravljanje sigurnošću podataka

Standardni ECDL modul IT sigurnost se primarno odnosi na upotrebu osnovnih koncepata za zaštitu kako podataka korisnika, tako i zaštitu samog uređaja. Svaki kandidat koji savlada ovaj modul se između ostalog upoznaje sa osnovnim tehnikama zaštite, te adekvatnim aplikacijama koje se koriste za uspostavljanje i održavanje bezbednih konekcija na globalnu mrežu, kao i sa smernicama za sigurno i bezbedno korišćenje interneta i zaštitu podataka i informacija.

Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula IT sigurnost

Kada kandidat savlada standardni modul koji se odnosi na IT sigurnost on će biti sposoban da razume osnovne koncepte vezane za sigurnost informacija i podataka koji se plasiraju online, ali i važnost čuvanja podataka, te njihove privatnosti, kao i termin " krađa podataka ". Pored toga, svaki kandidat se upoznaje sa adekvatnim načinima zaštite samog računara, odnosno bilo kog uređaja od Malware - a, to jest zlonamernih programa, kao i od neovlašćenog pristupa. Svaki kandidat koji savlada modul IT sigurnost u potpunosti razume sve vrste mreža, kao i načine povezivanja na internet, a poznat mu je i pojam Firewall, odnosno Zaštitni zid. Uz to, kandidat je osposobljen da potpuno samostalno i efikasno pretražuje internet, sa ciljem pronalaženje zahtevanih podataka, te bezbedno komunicira putem globalne mreže i potpuno je upoznat sa svim bezbednosnim pitanjima koja se odnose na internet komunikaciju, a prvenstveno komunikaciju putem elektronske pošte i instant poruka. Savladavanjem standardnog modula IT sigurnost svaki kandidat zna da pravi kopije podataka ( Back up ) , te da koristi opciju " Restore ", odnosno da bezbedno vraća obrisane podatke. Akcenat obuke u okviru ovog modula je stavljen na osposobljavanje svakog kandidata da raspolaže svim podacima i uređajima koje koristi na potpuno bezbedan način. Tako, kada savlada sve oblati ovog modula, svaki kandidat potvrđuje da zna samostalno i sa najvišim stepenom efikasnosti da primenjuje osnovne principe IT sigurnosti.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula IT sigurnost

U okviru ECDL modula IT sigurnost postoji 6 oblasti koje svaki kandidat treba da savlada i sa kojima treba da se upozna. Reč je o sledećim oblastima : Koncepti bezbednosti, Zlonamerni programi, Bezbednost mreže, Sigurno korišćenje weba, Komunikacije i Upravljanje sigurnošću podataka.1. Koncepti bezbednosti

U okviru ove oblasti se izdvaja ukupno 4 podoblasti i to : Podaci, Važnost informacija, Lična sigurnost i Bezbednost fajlova. Oblast Podaci se odnosi na upoznavanje kandidata najpre sa pojmom podataka i informacija i sa osnovnim razlikama između njih. Svaki kandidat se upoznaje i sa terminima : sajber kriminal, hakovanje, krekovanje i etičko hakovanje. Uz to, potpuno mu je jasna i razlika između ovih pojmova vezanih za hakovanje, a upoznat je i sa različitim vrstama mogućih pretnji, koje mogu da ugroze podatke, a tu se prvenstveno misli na : požare, odnosno vatru, poplave, zemljotrese i rat, ali i na pretnje koje dolaze od strane zaposlenih u okviru određene organizacije, servis provajdera ili bilo kog pojedinca koji može na bilo koji način da ugrozi podatke. Važnost informacija je druga podoblast u okviru oblasti Koncepti bezbednosti i odnosi se najpre na razumevanje razloga za zaštitu ličnih podataka, a prvenstveno sa stanovišta krađe identiteta i različitih vrsta prevara koje je moguće izvesti sa nezaštićenim podacima. Svaki kandidat koji savlada ovu oblast ECDL modula IT sigurnost u potpunosti razume i razloge za zaštitu osetljivih poslovnih informacija, kako bi se prvenstveno sprečila mogućnost krađe ili zloupotrebe poverljivih podataka klijenata i finansijskih informacija. Kandidati su osposobljeni da identifikuju sve mere za sprečavanje neovlašćenog pristupa podacima, poput kreiranja lozinki i šifrovanja, odnosno enkripcije. Uz sve navedeno, kandidati razumeju i osnovne karakteristike koje su vezane za bezbednost informacija, odnosno poverljivost, integritet i dostupnost i potpuno su osposobljeni da identifikuju vrste zaštite podataka i zaštite privatnosti, te kontrolu pristupa podacima i poverljivim informacijama, a u skladu sa važećim zakonskim regulativama određene zemlje. I na kraju savladavanja znanja iz ove podoblasti svi kandidati u potpunosti razumeju važnost kreiranja i pridržavanja smernica i politike IKT - a ( Informaciono komunikacione tehnologije ) u praksi. Kada kandidati savladaju treću podoblast ECDL modula IT sigurnost potpuno su upoznati sa terminom Socijalni inženjering i njegovim implikacijama, a tu se prvenstveno misli na prikupljanje informacija, prevare i pristup sistemu računara. Takođe, kandidati su potpuno osposobljeni da identifikuju osnovne metode socijalnog inženjeringa, odnosno : telefonske pozive, pecanje ( Phishing ) i takozvano surfovanje preko ramena ( Shoulder surfing ). Razumeju u potpunosti pojam Krađe identiteta i njegove implikacije i to sa : ličnog, poslovnog, finansijskog i pravnog stanovišta. Poseban akcenat u okviru ovog segmenta je stavljen na upoznavanje kandidata sa različitim metodama krađe identiteta, a prvenstveno : takozvano Kopanje po podacima ( Information diving ), " Skidanje " podataka sa magnetne trake ( Skimming ) i " Izmišljeni scenario ", odnosno Pretexting. Poslednja podoblast - Bezbednost fajlova podrazumeva da svi kandidati razumeju uticaj opcije otključavanja, odnosno zaključavanja makro naredbi, te da su osposobljeni da postavljaju lozinke za različite vrste fajlova, a tu se prvenstveno misli na tekstualne datoteke, tabelarne kalkulacije i kompresovane fajlove. Uz sve navedeno, kandidati razumeju i koje su prednosti, ali i ograničenja postupka šifrovanja.2. Zlonamerni programi

Definicija i funkcija je prva podoblast, a njenim savladavanjem se kandidati najpre upoznaju sa samim pojmom Malware, odnosno takozvanih Zlonarenih programa. Osposbljeni su da potpuno samostalno detektuju prisustvo različitih vrsta prikrivenih zlonamernih programa poput : trojans, rootkits i back doors. U okviru druge podoblasti - Vrste, svi kandidati se upoznaju najpre sa razlikom između dve vrste zlonamernih programa i to takozvanih crva i virusa. Potpuno su osposobljeni da prepoznaju različite načine krađe podataka i zlonamernih programa za iznudu, a tu se prvenstveno misli na : adware ( programe za oglašavanje ), spyware ( špijunske programe ), te botnets, keystroke i takozvane birače, odnosno Diallers. Zaštita je poslednja podoblast i podrazumeva da su svi kandidati upoznati sa funkcionisanjem, ali i ograničenjima anti - virus programa. Uz to, znaju i da skeniraju diskove ( Drivers ), foldere i datoteke uz pomoć određenog anti - virus programa, te da zakažu skeniranje za određeno vreme. Svi kandidati su upoznati sa time zbog čega je važno da se određeni anti - virus program redovno ažurira.

3. Bezbednost mreže

U okviru ove oblasti postoji 4 podoblasti sa kojima se upoznaju i to : Mreže, Način povezivanja na mrežu, Sigurnost bežičnih mreža i Kontrola pristupa. Svi kandidati se najpre upoznaju sa pojmom mreže i sa različitim tipovima mreža, a na prvom mestu sa : LAN, WAN i VPN. Potpuno su upoznati i sa funkcijom koju ima Administrator mreže, ali i sa funkcijom Zaštitnog zida ( Firewall ). Kada savladaju drugu podoblast znaju da prepoznaju mogućnosti povezivanja na mrežu ( bežično ili putem kabla ), kao i kakav je uticaj povezivanja na bezbednost, u smislu zlonamernih programa, nedozvoljenog pristupa podacima i zaštite privatnosti. Savladavanje podoblasti Sigurnost bežičnih mreža se najpre upoznaju sa važnošću zaštite ovih vrsta mreža, a poznati su im i načini zaštite, odnosno : WEP, WPA i MAC. Poseban akcenat ovog segmenta ECDL modula IT sigurnost se odnosi na svest kandidata da korišćenje bežičnih mreža u velikoj meri može dovesti do neovlašćenog pristupa podacima, a upoznaju se i sa načinima pristupa zaštićenoj, odnosno nezaštićenoj bežičnoj mreži. Poslednja podoblast se odnosi na Kontrolu pristupa i podrazumeva da kandidati koji je savladaju razumeju svrhu postojanja naloga na mreži, te pristupanja nalozima putem korisničkog imena i lozinke, kao i da su u potpunosti upoznati sa pravilnim kreiranjem lozinke, što podrazumeva da se lozinka treba često menjati, te da treba da sadrži i specijalne karaktere i ostalo. Znaju i da identifikuju mnoge sigurnosne tehnike u procesu Kontrole pristupa, a prvenstveno tehnike skeniranja zenice oka ili otiske prstiju.

4. Sigurno korišćenje weba

Web pretraživanje i Društvene mreže su dve podoblasti, u okviru kojih se kandidati upoznaju sa načinima za sigurno korišćenje weba, a na prvom mestu se to odnosi na upoznavanje sa načinima identifikacije sajtova koji su bezbedni. U okviru ove oblasti se upoznaju sa mnogim terminima, a između ostalih sa terminima : digitalni sertifikat, jednokratna lozinka, " kolačić " ( cookies ) i drugim, te sa adekvatnim podešavanjima računara, odnosno pretrage sa ciljem što sigurnijeg korišćenja interneta. U podoblasti koja se odnosi na Društvene mreže, kandidati se upoznaju sa poželjnim ponašanjem prilikom njihovog korišćenja, kako bi se izbegla eventualna zloupotreba ličnih podataka i fotografija korisnika, a upoznati su i znaju da primenjuju adekvatna podešavanja privatnosti u okviru naloga korisnika na različitim društvenim mrežama.

5. Komunikacije

E - mail poruke, odnosno Elektronska pošta je prva podoblast i njenim savladavanjem se svi polaznici najpre upoznaju sa svrhom šifrovanja, odnosno enkripcije i dešifrovanja, odnosno dekripcije poruka elektronske pošte. Jasno im je šta podrazumeva digitalni potpis i znaju da ga potpuno samostalno kreiraju. Takođe su svesni mogućnosti primanja neželjene i lažne elektronske pošte, a upoznati su i sa terminom " pecanja " ( Phishing ), to jest pokušaja preuzimanja informacija u cilju njihove zloupotrebe. U drugoj podoblasti, koja se odnosi na Instant poruke svi kandidati se najpre upoznaju sa samim pojmom IM - a ( Instant massage ), kao i sa svim potencijalnim rizicima primanja i razmene ovakvih poruka. Takođe, kandidati znaju i koliko je važno adekvatno obezbediti poverljivot podataka u ovom slučaju, te voditi računa o ograničenjima u deljenju informacija i fajlova, to jest upoznati su sa adekvatnim podešavanjima instant poruka.

6. Upravljanje sigurnošću podataka

Poslednja oblast u okviru ECDL Modula IT sigurnost se sastoji iz dve podoblasti i to : Sigurnost i pravljenje sigurnosne kopije podataka i Trajno uništavanje podataka. U okviru prve podoblasti se kandidati upoznaju najpre sa načinima fizičke bezbednosti uređaja, ali i sa značajem pravljenja rezervne kopije podataka, a u slučaju štete na uređaju ili gubljenja podataka. Svi kandidati koji savladaju ovu podoblast su osposobljeni da identifikuju karakteristike pravljenja kopije podataka poput : frekventnosti, odabira lokacije za čuvanje podataka i zakazivanja termina za pravljenje rezernih kopija podataka, kao i za samo pravljenje rezervne kopije. Takođe, kandidati su u potpunosti upoznati i sa razlozima za trajno brisanje podataka sa određenih diskova ili celog uređaja, te znaju i metode za sprovođenje procesa trajnog uništenja podataka, to jest znaju da uništavaju različite tipove medija, te da fizički uništavaju podatke korišćenjem sekača papira.

Spisak gradova za kurs i obuku za standardne module - IT sigurnost

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje