Standardni moduli - Obrada slika

Obrada slika - upoznavanje sa osnovnim pojmovima obrade fotografije, snimanje slike, korišćenje aplikacije za obradu slika, rad sa slikama, crtanje i bojenje, kropovanje, priprema za štampu

Standardni modul vezan za Obradu slika, kao što i sam naziv kaže se odnosi na savladavanje svih veština koje se odnose na obradu digitalne fotografije, a svaki kandidat koji ga savlada je u potpunosti obučen da potpuno samostalno i sa visokim stepenom efikasnosti koristi aplikaciju, odnosno program za obradu digitalnih fotografija, sa ciljem da se poboljša njen kvalitet, primeni adekvatne efekte, te da određenu fotografiju pripremi za proces štampanja ili za dalju distribuciju.Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula Obrada slika

Svi kandidati koji savladaju ECDL modul Obrada slika su upoznati sa osnovnim konceptima digitalne fotografije i sasvim im je jasno šta predstavljaju grafički formati i koncepti boja. To zapravo znači da su kandidati osposobljeni da otvore određenu fotografiju, sačuvaju je u drugačijem formatu, te da podese opcije same fotografije, odnosno da koriste opciju Image file. Pored toga svaki kandidat zna da koristi opcije koje se nalaze u sklopu Trake sa alatima ( Toolbars ), te Palete za povećanje produktivnosti, a potpuno je ovladao i znanjem da snimi i sačuva fotografije, te da njom manipuliše. Poseban akcenat obuke u okviru ovog modula je posvećen osposobljavanju kandidata da kreiraju u koriste Slojeve, odnosno Layers - e, kao i Radu sa tekstom, te upoznavanju sa korišćenjem različitih efekata, filtera i specijalnih alatki za crtanje i farbanje.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula Obrada slika

Osnovni ciljevi savladavanja ECDL Modula Obrada slika jesu osposobljavanje kandidata za rad u aplikacijama koje se odnose na Obradu slika, odnosno da savladaju sve oblasti i podoblasti koje su sastavni deo ovog modula. ECDL Modul Obrada slika čini ukupno 6 oblasti i to : Osnove fotografije, Snimanje slike, Korišćenje aplikacije, Rad sa slikama, Crtanje i bojenje i Priprema.1. Osnove fotografije

Oblast Osnove fotografije se sastoji od 3 podoblasti i to : Digitalna fotografija, Grafički formati i Koncept upravljanja bojama. Savladavanjem ove oblasti, kandidati se najpre upoznaju sa samim pojmom digitalne fotografije, te znaju da prepoznaju uobičajenu upotrebu takvih fotografija, a tu se prvenstveno misli na : objavljivanje na internetu ili u štampi, slanje putem elektronske pošte ili mobilnih telefona, korišćenje digitalnih foto ramova. Kandidati se upoznaju i sa terminima koji su bitni za rad sa digitalnim fotografijama, a prvenstveno sa terminima piksel i rezolucija, a upućeni su i u sam proces kompresije fotografije ( Lossy, Lossless ). Potpuno su upoznati sa pojmom autorskih prava, te njihove implikacije u slučaju digitalnih fotografija. Takođe, upoznati su i sa mogućnošću korišćenja digitalnih fotografija uz prethodno plaćena prava i neograničeno korišćenje ( Royalty - free ), kao i sa mogućnošću korišćenja digitalnih fotografija uz prethodno plaćena autorska prava i ograničeno korišćene ( Right - managed ). Grafički formati su druga podoblast i u okviru nje se svi kandidati najpre upoznaju sa terminima rasterska, odnosno vektorska grafika, te osnovnim razlikama između njih. Takođe, znaju i da identifikuju zajedničke formate, to jest : rasterske ( .jpeg i .gif ), odnosno vektorske ( .svg i .eps ). Svi kandidati koji savladaju ovu podoblast ECDL modula Obrada slika su spososbni da samstalno i efikasno prepoznaju odgovarajuću aplikaciju za obradu slike, a tu se prvenstveno misli na : .psd, .psp, .xcf i .cpt. Poslednja podoblast je Koncept upravljanja bojama, a u okviru nje se svi kandidati osposobljavaju da razumeju termin kolor modeli, te da prepoznaju zajedničke modele boja, odnosno : RGB, HSB, CMYK i Grayscale. Potpuno su upoznati i sa pojmovima : paleta boja, dubine boja, ton boje ( Hue ), veličina zasićenja ( Saturation ), balans boja ( Colour balance ), te sa terminima osvetljenje, kontrast i transparencija ( Transparency ).

2. Snimanje fotografija

U okviru druge oblasti postoji samo osnovna podoblast koja se upravo odnosi na Image capture, odnosno Snimanje fotografija. Svaki kandidat koji savlada ovu oblast je u potpunosti osposobljen da sačuva fotografije sa digitalne kamere, iz galerije slika ili sa web - a na određenoj lokaciji na računaru, odnosno da drajvu. Takođe, kandidati znaju i da koriste specijalnu alatku Štampaj ekran, odnosno Print screen, koja se koristi za snimanje ili celog ekrana ili samo aktivnog prozora. Uz sve navedeno, kandidati koji savladju ovu oblast znaju i da otvore aplikaciju za skeniranje, te da skeniraju određenu digitalnu fotografiju, kao i da koriste opciju Preview i da podešavaju parametre za skeniranje, odnosno da tu fotografiju skeniraju i sačuvaju na određenom mestu na računaru.

3. Korišćenje aplikacije

Ova oblast podrazumeva savladavanje 3 podoblasti i to : Kreiranje fotografije, Podešavanja i Povećanje produktivnosti. Kada kandidat savlada prvu podoblast, to znači da zna da otvori, odnosno zatvori aplikaciju za obradu fotografije, odnosno da otvori, zatvori i kreira datoteke fotografija, kao i da izvrši podešavanja vezana za : veličinu, rezoluciju, model boje i boju pozadine na određenoj fotografiji. Uz sve navedeno, svaki kandidat zna i kreira novu datoteku fotografija sa Clipboard - a, te da ih prebacuje između otvorenih fajlova, kao i da sačuva određenu fotografiju na drajvu i promeni joj naziv. Poseban akcenat ove podoblasti je stavljen na osposobljavanje kandidata da sačuvaju, odnosno izvezu određenu fotografiju u nekom drugom formatu, a najčešće su u pitanju : .jpeg, .gif, .tiff i .png format. U okviru sledeće podoblasti kandidati se upoznaju sa osnovnim podešavanja, a to podrazumeva da znaju da podese boju takozvanog prvog plana ( Foreground ) i boju pozadine ( Background ), kao i da podese karakteristike mreže ( Grid ), a u smislu podešavanja : jedinica, horizontalnog i vertikalnog razmaka, kao i boje. Poslednja podoblast podrazumeva upoznavanje kandidata sa podešavanje osnovnih opcija, to jest preferenci u aplikaciji za obradu slika, poput : transparentnosti, Grid -a i jedinica za meru, kao i sa korišćenjem svih funkcija za pomoć koje su dostupne u okviru ove aplikacije. Poseban akcenat obuke u okviru ove podoblasti je stavljen na osposobljavanje kandidata da koriste komande za poništavanje ( Undo ), odnosno ponavljanje ( Redo ), te da koriste istoriju poništavanja ( Undo history ), kao i alatke za uvećanje ( Magnification/Zoom ), odnosno da znaju da po potrebi prikažu ili sakriju ugrađene trake alatki, palete i prozore u okviru aplikacije za obradu fotografija.

4. Rad sa slikama

Selekcija je prva podoblast od ukupno 5 koliko ih ima u okviru oblasti Rad sa slikama. Svaki kandidat se upoznaje sa načinom selektovanja cele fotografije ili njenog jednog sloja, odnosno slojeva ( Layer ), kao i sa podešavanjima opcije alata za selekciju u smislu podešavanja odnosa između više selekcija, mekoće ivice selekcije ( Feathering ), umanjenja reckavosti ( Antialiasing ), te podešavanja širine i dužine same fotografije. Ukoliko kandidat savlada ovu podoblast, to podrazumeva da zna da odabere adekvatan deo određene fotografije pomoću alata za selekciju, te da zna da koristi različite opcije za selekciju i to : Rectangular ( selekcija u obliku pravougaonika ), Magic wand ( Čarobni štapić ), Freehand image ( Selekcija slobodnom rukom ) i Magnetic lasso ( Magnetni laso ). Potpuno su upoznati i sa opcijom Inverse, odnosno Obrnute selekcije, a znaju i da sačuvaju selekciju, pa da je učitaju. Podoblast Obrada slika je vezana za upoznavanje kandidata sa načinom promene veličine platna fotografije ( Canvas size ), kao i načinom promene fotografije u pikselima, te kropovanjem ( Crop ), odnosno isecanjem fotografije. Uz to, kandidati su sposobni da potpuno samostalno kopiraju i premeste unutar same fotografije deo koji su selektovali, te da ga pomoću rotiranja premeste tako da bude prikazan kao odraz u ogledalu. Slojevi ( Layers ) je treća podoblast i u okviru nje se kandidati najpre upoznaju sa pojmom slojeva. Potom savladavaju tehnike kreiranja, kopiranja i brisanja slojeva, kao i podešavanja opcija vezanih za njih, a tu se prvenstveno misli na : imenovanje, prikazivanje odnosno sakrivanje Layer - a, zaključavanje, te podešavanje neprozirnosti ( Opacity ) i podešavanje takozvanog uklapajućeg moda ( Blending mode ). Pored toga, svi kandidati znaju da : urede, spoje, linkuju i slepe slojeve, te da izmene njihovu veličinu ( Scale ), okrenu ih ( Flip ), skrate ih ( Trim ), te da ih pomere, odnosno rotiraju. Uz sve navedeno, svaki kandidat koji savlada ovu podoblast ECDL modula Obrada slika je sposoban da potpuno samostalno i efikasno pretvori određeni crtani objekat u rasterizovani sloj, odnosno kreira animirani .gif format iz slojeva. Kada kandidati savladaju podoblast Tekst oni su u potpunosti osposobljeni i za rad sa tekstom, a tu se prvenstveno misli da znaju da : dodaju, promene, obrišu, odnosno kopiraju i pomere tekst, te da znaju da ga poravnaju i primene tekstualno formatiranje, a u smislu podešavanja veličine, tipa i boje fonta. Takođe, potpuno su upoznati sa korišćenjem opcije Warp, koja se odnosi na oblikovanje teksta. Efekti i filteri je poslednja podoblast, a u okviru nje se kandidati obučavaju za primenu umetničkih efekata ( Artistic ), odnosno za primenu distorzije ( Distortion ), a to se prvenstveno odnosi na opcije : Pixelate ( fotografija prikazana u pikselima ), Emboss ( prokazana kao da je uklesana ), Wind ( kao da duva vetar ), Ripple ( kao da su prisutni talasi ), Twirl ( brzo se okreće ) i Desaturate ( efekat vijorenja zastave ). Pored ovih, kandidati znaju i da primene efekte za zamagljivanje ( Blur ), svetlosne efekte ( Gaussian ) i efekte kretanja ( Motion ), a znaju i da primene svetlosne efekte i to efekat osvetljenja ( Lighting ) i efekat baklje ( Flare ). Poseban segment obuke u okviru ove podoblasti se odnosi na upoznavanje kandidata sa specijalnim podešavanjima, a tu se prvenstveno misli na : kontrast osvetljenja ( Brightness - contrast ), zasićenost osvetljenja ( Hue - saturation ) i balans boja ( Color balans ). Uz sve navedeno, svi kandidati znaju i da potpuno samostalno primene maske za izoštravanje, kao i da smanje takozvani efekat crvenih očiju.

5. Crtanje i bojenje

U okviru oblasti Crtanje i bojenje ( Drawing and Painting ) postoje dve podoblasti i to Alati za crtanje i Alati za bojenje. Kada kandidat savlada ove dve podoblasti, on je zapravo osposobljen da koristi sve ponuđene alate za crtanje, odnosno bojenje u okviru aplikacije za Obradu slika. To podrazumeva, između ostalog da zna da na fotografiju doda crtu, odnosno liniju ( pravu, krivu, crtanu slobodnom rukom ) te da modifikuje njen oblik, kao i da doda jedan od ponuđenih oblika u fotografiju koju obrađuje, odnosno da taj oblik modifikuje pomoću ponuđenih opcija, a u skladu sa potrebama. Uz to, svaki kandidat između ostalog zna i da odabere odgovarajuću boju iz palete ( Dropper ), te da oboji deo fotografije korišćenjem adekvatnih alata za bojenje, kao i da obriše deo fotografije uz pomoć specijalnih alata za brisanje.

6. Priprema

Kada se kaže da je kandidat savladao i ovu oblast, to zapravo znači da je savladao podoblasti Podešavanja i Štampanje, odnosno da je u potpnosti osposobljen da obrađenu fotografiju podesi za proces štampanja i da je odštampa. Zapravo, kandidat zna da najpre pregleda obrađenu fotografiju, koristeći opciju Preview, te da odabere odgovarajuću rezoluciju, dubinu boje ( Colour depth ), kao i veličinu slike, odnosno grafički format u skladu sa potrebama, odnosno u zavisnosti da li će je staviti na web, ekran ili štampati. Takođe, svaki kandidat koji savlada ovu oblast ECDL modula Obrada slika zna da promeni orjentaciju obrađene fotografije, odnosno da odabere opciju potret ( Portrait ) ili pejzaž ( Landscape ), te da promeni veličinu papira ( Paper size ). Uz sve navedeno, svi kandidati su u potpunosti osposobljeni da odštampaju obrađenu fotografiju.

Spisak gradova za kurs i obuku za Standardne module - Obrada slika

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje