Standardni moduli - Obrada internet stranica

Obrada internet stranica - osnovni koncepti weba, HTML, korišćenje aplikacije za obradu internet stranica, podešavanje web stranica i web sajta, stilovi i provera sadržaja web sajta, objavljivanje odnosno postavljanje sajta

Standardni ECDL modul Obrada internet stranica podrazumeva osposobljavanje kandidata da naprave, postave i upravljaju statičkim web sajtom. Uz to, kandidati se osposobljavaju najpre sa osnovnim konceptom obrade internet stranica, kao i sa svim onim pojmovima i veštinama koje su neophodne za postavljanje sadržaja na web stranice.Šta podrazumeva savladavanje ECDL Modula Obrada internet stranica

Kada kandidat savlada ovaj ECDL modul, to znači na prvom mestu da je upoznat sa ključnim konceptima web - a, ali i pojmovima vezanim za web. Takođe, svi kandidati razumeju i osnovne principe HTML - a, te znaju da koriste HTML tagove za markiranje, a sa ciljem izmene izgleda određene web stranice. Poseban akcenat obuke u okviru ECDL modula Obrada internet stranica je stavljen na osposobljavanje kandidata da koriste aplikaciju za web autoring, čiji je osnovni cilj kreiranje i formatiranje određene web stranice, odnosno formatiranje teksta, te rad sa tabelama i hiperlinkovima. Svi kandidati znaju da koriste i različite formate web slika, kao i da stvaraju odgovarajuće forme na određenoj web stranici, a upoznati su i sa CSS - om ( Cascading Style Sheets ) i osposobljeni su da potpuno samostalno i sa visokim stepenom efikasnosti pripreme određenu web stranicu za objavu, kao i da je objave na odabranom web serveru.

Ciljevi savladavanja ECDL Modula Obrada internet stranica

Ciljevi savladavanja ECDL modula Obrada internet stranica su vezani za savladavanje svih 6 oblasti koji čine ovaj modul, odnosno njihovih podoblasti. To zapravo znači da će svi kandidati savladati sledeće oblasti : Web koncepti, HTML, Aplikacija za obradu internet stranica, Korišćenje objekata, Stilovi i Provera i objavljivanje.1. Web koncepti

U okviru prve oblasti postoje 3 podoblasti i to : Ključni termini, Objava web stranica i Pravna regulativa. Najpre se kandidati upoznaju sa osnovnim terminima iz ove oblasti, a na prvom mestu razumeju da u okviru interneta postoje brojni servisi, a tu se prvenstveno misli na : prenos datoteka, elektronsku poštu i IM ( Instant poruke ). Svi kandidati razumeju i termine klijent, odnosno server, kao i način funkcionisanja odnosa između web pretraživača i web servera. Uz to, svi kandidati se upoznaju i sa terminima : domen, hiperlink, URL, web hosting i pretraživač, a upoznati su i sa funkcionisanjem i korišćenjem TCP/IP, HTTP i FTP protokola. Savladavanje druge podoblasti - Objava web stranica, kandidati se upoznaju najpre sa osnovnim prednostima posedovanja web sajta, a tu se najpre misli na : lako i jednostavno ažuriranje, manje troškove i interakciju sa posetiocima. Potpuno su upoznati sa samim procesom objavljivanja web sajta, u smislu svih radnji koje je neophodno sprovesti, počev od registracije domena, pa do izbora web hosting kompanije. Poseban akcenat obuke u ovoj podoblasti je stavljen na upoznavanje kandidata sa tehnikama SEO ( Search Optimisation Engine ), odnosno : uključivanje relevantnih ciljanih reči, linkova ka mapi sajta, a sa ciljem što boljeg kotiranja određenog web sajta u okviru pretrage. Kandidati su u potpunosti obučeni i da prepoznaju sve faktore koji mogu uticati na brzinu učitavanja stranice ( audio i video sadržaji, grafički objekti, animacije, kompresovani fajlovi ), te da primene sve one formate koji će učiniti da se određena web stranica brže učitava. Poslednja podoblast je vezana za upoznavanje sa Pravnim regulativama , a koje se prvenstveno odnose na Autorska prava i njihovu zaštitu, odnosno kršenje kada su u pitanju tekstovi, slike, te video i audio materijali na web - u.

2. HTML

Osnove HTML - a i Korišćenje HTML - a su dve podoblasti, a u okviru njih se svi kandidati najpre upoznaju sa samim pojmom HTML - a, te sa ulogom koju ima W3C konzorcijum u njegovom razvoju. Potpuno su upoznati sa korišćenjem web pretraživača sa ciljem prikazivanja izvora određene web stranice. Znaju da koriste tagove za označavanje, kako bi se postigla adekvatna struktura u rasporedu web stranica ( <html>, <head>, <title>, <body> ), kao i da koriste tagove za označavanje sa ciljem kreiranja rasporeda na određenoj web strani ( <h1>, <h2>, <p>, <br>, <a href>, <img> ).

3. Aplikacija za obradu internet stranica

Ova oblast je sačinjena od čak 8 podoblasti i to : Dizajn, Korišćenje aplikacije, Povećanje produktivnosti, Unos teksta i formatiranje, Formatiranje paragrafa, Formatiranje stranice, Hiperlinkovi i Tabele. U okviru podoblasti Dizajn se kandidati upoznaju sa tehnikama planiranja i izrade, poput : procene adekvatne ciljne grupe, organizovanja i planiranja strukture samog sajta, raspoređivanja stranica i ostalih radnji koje su neophodne da bi određeni web sajt bio postavljen. Svaki kandidat koji savlada ovu podoblast je osposobljen da prepozna dobru praksu u odabiru odgovarajućeg fonta, odnosno znaju da koriste Sans serif fontove poput : Arial, Courier i Helvetica. Kada je u pitanju podoblast Korišćenje aplikacije, u okviru nje se kandidati osposobljavaju da otvore, odnosno zatvore aplikaciju za obradu internet stranica, odnosno da otvore i zatvore same web stranice. Svi kandidati koji savladaju ovu podoblast, između ostalog znaju da naprave i sačuvaju novu web stranicu ili čitav web sajt na disku, odnosno da kreiraju novu web stranicu uz pomoć već postojećeg web šablona. Znaju i da izmene i dodaju naslov stranice, kao i da menjaju izvor i prikaz dokumenata. Podoblast Povećanje produktivnosti podrazumeva da kandidati znaju da podese osnovne opcije u aplikaciji za obradu internet stranica, a tu se prvenstveno misli na : podešavanje Browser - a, odnosno podrazumevanog čitača web stranica, te podešavanje podrazumevanog tipa dokumenta, odnosno šifrovanje ( Encoding ) i podešavanje odgovarajućeg fonta za tekstualni sadržaj u okviru web stranice, odnosno čitavog web sajta. Svaki kandidat je u potpunosti ovladao korišćenjem svih funkcija pomoći koje su mu dostupne u okviru aplikacije za obradu internet stranica. Kada kandidat savlada podoblast Unos teksta i formatiranje znači da, na prvom mestu zna da unese, izmeni i obriše tekst, te da razume i zna da primeni odgovarajuću veličinu fonta, Takođe, svi kandidati znaju i da formatiraju tekstualni sadržaj, odnosno da koriste različite vrste fontova i boja, kao i opcije za Bold i Italic. Formatiranje paragrafa je sledeća podoblast i u okviru nje se kandidati upoznaju sa svojstvima paragrafa, te unosom odnosno uklanjanjem preloma teksta ( Paragraph break, Line break ), kao i sa pravljenjem i izmenom liste sa nabrajanjem. Podoblast Formatiranje stranice se odnosi na podešavanje margina ( na vrhu, na dnu, levo ili desno ), te na podešavanje boje pozadine ili slike. Svaki kandidat koji savlada ovu podoblast takođe zna i da promeni boju hiperlinka na stranici, te da napravi razliku između posećenih, odnosno aktivnih i neposećenih, odnosno neaktivnih linkova. Pored toga što se upoznaju sa samim pojmom hiperlinka, svi kandidati koji savladaju sledeću podoblast znaju i šta je to Apsolutni, odnosno Relativni hiperlink. Znaju i da dodaju, isprave i uklone određeni hiperlink, odnosno e - mail hiperlink, bez obzira da li je on u formi teksta ili slike, kao i da definišu odredište određenog hiperlinka, odnosno da odaberu da li će se otvarati u istom ili u novom prozoru. Uz sve navedeno, kandidati znaju i da dodaju takozvano Sidro ( Anchor ), te da ga linkuju. Poslednja podoblast u okviru ove oblasti ECDL modula Obrada internet stranica se odnosi na Tabele, a u okviru nje se kandidati osposobljavaju za rad sa tabelama, što znači da znaju da : dodaju i obrišu tabelu, dodaju i izmene zaglavlje tabele, poravnaju je, dodaju i obrišu kolone u okviru tabele, te da izmene širinu određene kolone, odnosno visinu reda. Znaju i da spoje i podele ćelije u okviru tabele, kao i da izmene širinu ivice tabele, razmak između ćelija ( Cell spacing ) i razmak unutar ćelija tabele ( Cell padding ). Uz sve navedeno, svi kandidati koji savladaju ovu podoblast znaju i da promene boju pozadine tabele, ali i grafikona u pozadini, odnosno sliku ćelije, kao i da dodaju i uklone sliku ili grafiku koja se nalazi u pozadini određene tabele.

4. Korišćenje objekata

U okviru podoblasti Grafički objekti se kandidati osposobljavaju da dodaju sliku na web stranicu, odnosno da je uklone, kao i da podese ili izmene njena svojstva u smislu : veličine, ivice, poravnanja i dodavanja teksta. Druga podoblast je vezana za Forme i u okviru nje se kandidati osposobljavaju da potpuno samostalno unesu formu na web stranicu. To zapravo znači da kandidati znaju da dodaju, odnosno uklone linije tekstualnog polja, kao i da uklone polja. Potpuno su osposobljeni da podese, odnosno izmene svojstva već unešenih polja ( Polje za tekst, Drop - down, Check box, Radio button ), kao i da dodaju i uklone dugme za potvrdu ( Submit ), odnosno resetovanje ( Reset ), te da podese njihova svojstva. Uz sve navedeno, kandidati znaju i da podese i izmene formu za generisanje izlaza putem e - mail - a.

5. Stilovi

Koncept CSS - a i Korišćenje CSS - a su dve podoblasti u okviru oblasti Stilovi ECDL modula Obrada internet stranica. Kandidati se najpre upoznaju sa samim pojmom CSS ( Cascading Style Sheets ), njegovim korišćenjem i prednostima, te se osposobljavaju da prepoznaju osnovne načine njegove primene i to : redni, interni i eksterni. Svi kandidati su upoznati sa strukturom CSS pravila, odnosno svojstvima i vrednostima. Kada kandidat savlada drugu podoblast, on zna da kreira i sačuva novi CSS fajl, te da kreiraju i izmene CSS pravila smisla, a tu se prvenstveno misli na promenu boje, fonta i pozadine. Svaki kandidat po završetku ovog dela obuke zna da spoji CSS sa određenom web stranicom.

6. Provera i objavljivanje

Poslednja oblast ovog ECDL modula se sastoji od dve podoblasti i to : Provera i Objavljivanje. U okviru prve podoblasti se kandidati upoznaju sa identifikacijom neispravnih linkova i načinom ispravljanja ovakvih linkova, te su u potpunosti sposobni da prepoznaju dobru praksu unosa sadržaja na web stranice, a tu se prvenstveno misli na : poslednji datum izmene, podatke o programu potrebnom za otvaranje, pregled fajlova i kompatibilnost sadržaja sa web čitačima. Svaki kandidat je u potpunosti sposoban da samostalno i efikasno proveri pravopis na web stranici i ispravi eventualne greške. U okviru poslednje podoblasti kandidat se osposobljava da razume sam proces postavljanja web sajta na server ili njegovog preuzimanja sa određenog web servera. Takođe, svaki kandidat zna da potpuno samostalno postavi web sajt na web server i preuzme ga sa određenog web servera.

Spisak gradova za kurs i obuku za Standardne module - Obrada internet stranica

NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje