Kurs i obuka - Kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje

Na prvom mestu nadležnima u onim firmama, koje vrše ili izvoz ili uvoz bilo koje robe je namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje. Odmah zatim bi ovu edukaciju trebalo da pohađaju finansijski direktori, odnosno nadležni u sektoru takvih kompanija, kao i lica koja su ma ,emadžerskim pozicijama u takvim preduzećima zaposlena. Tematika kojom se ova edukacija bavi može biti vrlo korisna i onim licima, koja se bave knjigovodstvenim poslovima ili su zaposleni u deviznom sektoru banaka, s tim da naravno ova tematika može biti od koristi i svakome ko prilikom obavljanja svog posla ima dodira ili sa menjačkim poslovima ili sa deviznim, budući da na neki način posluje sa inostranstvom.

Ipak, svi koji su zainteresovani moraju znati da Obrazovni centar Akademije Oxford, koji u svakoj svojoj poslovnici tokom godine organizuje ovu obuku, ne navodi nikakav obavezan zahtev, koji bi polaznici morali da ostvare, te iz tog razloga navodimo da svakako ko to želi ili ima potrebu, može konkretni kurs da pohađa, ali samo ako bude ispoštovao pravila institucije organizatora i prvo izvršio prijavljivanje, a posle toga i upis.

Svakog radnog dana zainteresovani za ovaj kurs imaju mogućnost da lično izvrše prijavu u jednoj od poslovnica institucije organizatora, s tim da to mogu učiniti i putem telefona tokom radnog vremena, ali i elektronski, kada mogu u bilo koje doba da pošalju podatke na mejl. Zahteva se da navedu kako svoje ime i prezime, tako isto i datum rođenja, odnosno broj telefona, jer će svakog kandidata pojedinačno kontaktirati zaposleni kasnije i obavestiti o načinu upisa. Stvar je u tome da se prisustvo svakog prijavljenog podrazumeva prilikom upisa, jer je tako predviđeno pravilnikom ove institucije. Naravno da moraju svi prijavljeni da dostave i propisana dokumenta, a o tome će ih svakako detaljno informisati zaposleni u okviru odabrane poslovnice organizatora.


Moramo odmah naglasiti da postoji mogućnost najpre da specijalizovani seminar - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje bude organizovan za fizička lica, a zatim i za pravna, odnosno za prethodno tačno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji. Svi koji su zainteresovani za korporativnu obuku bi trebalo da se sa nadležnim licem bilo kog predstavništva ove institucije dogovore kako će nastava da bude organizovana. A to znači da postoji mogućnost ne samo da definišu da li će časovi biti organizovani za grupu polaznika ili za njih dvoje, odnosno za samo jednu osobu, budući da je ponudom obuhvaćena i grupna i poluindividualna i individualna edukacija, već da imaju pravo i da se usaglase oko mesta održavanja nastave. Međutim, klijenti će biti upoznati sa informacijom da samo korporativna obuka može biti organizovana i na nekoj drugoj lokaciji, odnosno prvenstveno u okviru prostorija matične kompanije polaznika. Tada se od klijenta zahteva da ispoštuje sva pravila, vezano za opremljenost samog prostora, kako bi korporativni kurs mogao bez ikakvih smetnji da bude organizovan. Naravno da postoji mogućnost i da radnici te kompanije pohađaju nastavu u poslovnicama pomenute institucije, ali i da ona po zahtevu nadležnih bude organizovana online, a preko specijalne internet platforme. Takođe bi trebalo i da se nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća i institucije organizatora dogovore oko tačnog datuma početka korporativne obuke, odnosno oko termina u kojima će časovi biti organizovani i dinamike.

Pošto budu izvršili prijavu i upisali se, pojedinačni polaznici će dobiti informacije o tome na koji način se nastava organizuje. A uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i online i klasična edukacija, te da obe mogu biti organizovane u grupi, u paru ili individualno, pred svakog prijavljenog je stavljen zahtev da izabere između ponuđenih opcija.

Ukoliko se polaznici odluče da nastavu prate na klasičan način, od njih se očekuje da časove pohađaju u predstavništvu institucije organizatora, koje oni lično budu odabrali.

TESTOVI


Nasuprot tome, online edukacija podrazumeva da polaznik preko sopstvenog računara, koji neizostavno u tom slučaju mora imati, pohađa predavanja odakle god mu odgovara. Neposredno pre zvaničnog početka izabranog tipa edukacije će on biti u obavezi da instalira posebnu vrstu programa na svoj kompjuter, kako bi mu bilo omogućeno da bez ikakvih smetnji časove pohađa. Bude li se dogodilo da tokom postupka instalacije softvera polaznik ima nekakvih problema ili ako mu nešto ne bude jasno vezano za praćenje časova na taj način, treba da zna da u okviru svake poslovnice ove institucije postoji i tim IT stručnjaka, koji su primarno zaduženi za pružanje tehničke podrške kandidatima.

Trebalo bi da svaki prijavljeni izabere između mogućnosti da nastavu pohađa u paru, u grupi ili individualno, a što se odnosi i na klasičnu i na edukaciju koja može da bude praćena online.

Pravila su vrlo rigorozna prilikom organizacije nastave u grupi, a njih definiše lice koje je zvanično ovlašćeno u jednoj od poslovnica institucije organizatora. Međutim, samim tim što grupna obuka i kurs - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje može biti organizovana samo za grupu od 4 do maksimalno osmoro polaznika, zvanično je iznet zahtev da se upravo minimalan broj njih prvo prijavi, da bi taj tip nastave mogao uopšte i da bude održan, a što će sve biti napomenuto kandidatima prilikom prijave i zvaničnog upisa. Dakle, kada četvoro kandidata najmanje bude izvršilo prijavu u tom predstavništvu, steći će se uslov za formiranje jedne grupe, tako da će koordinator za nastavu definisati kog datuma će obuka početi. A njegova je obaveza da odredi i termine održavanja časova, ali i da precizno definiše njihov raspored, te posebno ističemo da osmoro polaznika najviše mogu nastavi u grupi prisustvovati. Od svakog člana konkretne grupe se zahteva da se pridržava u potpunosti pravila, koja će definisati prethodno koordinator za nastavu, budući da se nikakve izmene kod grupnog tipa kursa ne smeju vršiti.

Kome god ne odgovara takav vid praćenja nastave, ima mogućnost da je pohađa u paru ili sasvim samostalno, uzevši u obzir da je ponudom ove institucije obuhvaćen i poluindividualni i individualni kurs. Nema apsolutno nikakve razlike u organizaciji ta dva tipa edukacije, već se samo razlikuje broj osoba koje prisustvuju njima. A potrebno je da se svako od njih dogovori direktno sa nadležnim licem poslovnice organizatora, u kojoj je prethodno izvršio prijavu, ali i sa profesorom koji bi trebalo taj tip kursa da vodi o načinu sprovođenja časova. Zapravo će oni definisati tačan datum početka ili poluindividualne ili individualne edukacije, a odlučiće i o tome u kojim terminima će časovi biti organizovani i u skladu sa kakvom će to dinamikom biti, odnosno koliko će ukupno taj tip kursa da traje.

Šta izučava kurs i obuka - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje?

Sa osnovnim odredbama Zakona o deviznom poslovanju će u toku uvodnog predavanja da bude upoznat svako, ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje. A posle toga će akcenat biti stavljen na Zakon o izmenama i dopunama tog zakona, a koji je objavljen u Službenom glasniku pod brojem 30 / 2018.

Prema odredbama tog zakona promenjen je stav dva člana 7 Zakona o deviznom poslovanju, ali i članovi 13 i 15, odnosno njihovi određeni stavovi. A isto tako je izmenjen i član 18 i to tri njegova stava 1, 7 i 11, kao i stav dva člana 20.

Pored toga, promenjen je i član 23, potom stav 6 član 26 konkretnog zakona, kao i stav dva člana 32. Uz to, polaznici ove edukacije će saznati i koje su izmene izvršene u stavu dva člana 33, odnosno u okviru članova 34, 36, 38 i 39, kao i članova 44, 46 i 55, odnosno 56, 57 i 59, te članova 62 i 63.

Jednostavnije govoreći, profesori će upoznati polaznike ove edukacije sa činjenicom da je od 01. januara 2019. godine uvedena novina u deviznom poslovanju, te da sve poslove vezano za izdavanje ovlašćenja licima za obavljanje menjačkih poslova, ali i za vršenje kontrole deviznog poslovanja kako rezidenata, tako i nerezidenata, kao i menjačkih poslova isključivo vrši Narodna banka Srbije.

A prema slovu tog zakona, svi poslovi koje je do tog trenutka vršila poreska uprava, odnosno koji su još u postupku, a koji iz nekog razloga sve do 31. decembra 2018. godine nisu zvanično okončani, sada prelaze u nadležnost Narodne banke Republike Srbije, koja uz maksimalno poštovanje svih ovih izmena mora u najkraćem mogućem roku da okonča te postupke.

Navedeno je takođe da svi propisi moraju biti doneti u roku od šest meseci od onog dana, kada na snagu stupa ovaj zakon, a da za sve do tada važi prethodno doneti Zakon o deviznom poslovanju Republike Srbije.

Predviđeno je nastavnim programom, prema kome se specijalizovana obuka i kurs - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje organizuje da svi polaznici detaljno budu upoznati sa odlukama, koje je donela Narodna banka Srbije, kao jedina ovlašćena za sprovođenje svih poslova.

Predavači će upoznati prisutne sa postupkom kontrole deviznog poslovanja, odnosno sa svim pravima, ali i obavezama prema slovu zakona, koje u tom slučaju imaju konkretni pravni subjekti.

Isto tako se podrazumeva da će prisutni biti u prilici da saznaju na koji način prema konkretnom zakonu funkcioniše kontrola menjačkog poslovanja, odnosno koja su prava ovlašćenog menjača, te koje obaveze on mora da ispoštuje.

Biće upoznati prisutni ne samo sa aktuelnim zakonskim odredbama, nego i sa postupkom, koji podrazumeva kontrola deviznog poslovanja, bez obzira da li su u pitanju rezidenti i li nerezidenti. A u tom segmentu je predviđeno da profesori objasne šta sve može da bude predmet kontrole, zatim na koji način se u konkretnim slučajevima vrši kontrola. Svakako da će predočiti prisutnima i koje su sve obaveze pravnih subjekata u okviru samog postupka kontrole, kao i kolika i kakva ovlašćenja ima lice, koje je zaduženo za sprovođenje kontrole. Isto tako će im biti detaljno objašnjeno i koje su to mere, koje može doneti lice zaduženo za kontrolu, nte će saznati i na koji način se regulišu situacije kada je lice koje vrši kontrolu onemogućeno da taj proces izvrši u praksi. Naravno da će profesori predočiti prisutnima i koja su to dokumenta, koja pravna lica dobijaju nakon završene kontrole, odnosno koje su pravne posledice ukoliko budu uočeni određeni nedostaci.

Sve to isto će biti primenjeno i na menjačko poslovanje, a u tom slučaju će specijalizovani kurs i obuka - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje korak po korak predočiti prisutnima na koji način funkcioniše u praksi kontrola menjačkog poslovanja.

Bitno je napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje i korporativnu obuku, a kada samo određeni broj zaposlenih neke kompanije pristupa predavanjima. Budući da je u pitanju specifična ciljna grupa, tada će biti dozvoljeno nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća da zahtevaju donekle izmenu programa. Naime, u tom slučaju profesori mogu maksimalno izaći u susret zahtevima klijenata, te im omogućiti da primeri iz prakse budu uzeti upravo iz sfere poslovanja njihovog preduzeća, a kako bi na taj način polaznicima bilo shvatanje konkretnih znanja mnogo jednostavnije i brže.

Kada i gde se održava seminar - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje?

U skladu sa odlukom svakog prijavljenog kandidata će i biti definisano ne samo kada, nego i na kom mestu će biti organizovana obuka i kurs - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje.

Jednostavnije govoreći, obavezan je svaki pojedinačni polaznik da odabere između mogućnosti da nastavu pohađa u okviru poluindividualne, grupne ili individualne, te da to učini online ili u odabranom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kom slučaju se časovi organizuju na način koji se smatra klasičnim.

Osnovni zahtev koji mora biti ispunjen ako kandidat odluči da časove pohađa online, jeste da to učini preko sopstvenog računara. Naravno da to nije dovoljno, već je neophodno da u prostoru, iz koga bude želeo da pohađa časove online, postoji stabilna internet konekcija, te je naravno njegova obaveza i da samostalno instalira specijalizovani softver za praćenje nastave na taj način. Sve informacije će dobiti od zaposlenih u konkretnoj poslovnici pomenute institucije, a takođe ako to bude bilo potrebno, na raspolaganju su polaznicima i članovi tima koji su zaduženi za tehničku podršku, te će se oni svakako potruditi i da pomognu svakome od njih da reši ma kakav problem ili prilikom praćenja nastave online ili u toku samog procesa instalacije softvera.

Trebalo bi da nakon što kandidat odabere da li će časove pohađati online ili na klasičan način, takođe samostalno odluči da li mu više odgovara grupni kurs i obuka - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje ili nastava koja se organizuje za pojedinačne kandidate, odnosno za njih dvoje, to jest da li će ovaj kurs pohađati u okviru individualne ili poluindividualne edukacije. U skladu sa tim će dobiti i informacije kako o datumu početka odabranog tipa nastave, tako isto i o dinamici održavanja časova u tom slučaju, odnosno o terminima.

Da pojednostavimo, kod grupne nastave o svemu tome odluku jedino i isključivo ima pravo da donese zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora, ali samo u onom predstavništvu, u okviru koga bude bio ostvaren osnovni zahtev za početak nastave u grupi. Stvar je u tome da mora prvenstveno grupa od najmanjeg broja članova, to jest njih četvoro da bude kreirana u jednoj od poslovnica, da bi bio ostvaren jedini i osnovni zahtev za početak nastave tog tipa. A koordinator za nastavu tek posle toga stiče pravo da definiše datum početka seminara, odnosno termine održavanja nastave i dinamiku. Ističemo da najviše osmoro kandidata može prisustvovati nastavi u grupi, a da će svi oni nakon ostvarenja osnovnog zahteva i definisanja svega navedenog od strane koordinatora za nastavu biti precizno o tome informisani, te će posebno biti istaknuta informacija da se ništa od navedenog po njihovom zahtevu ne sme izmeniti.

Drugačija pravila važe i za individualnu i za poluindividualnu nastavu, a osnovna i ujedno jedina razlika između njih se odnosi na broj polaznika, s obzirom na to da jedna osoba pohađa individualnu edukaciju, dok poluindividualnoj pristupa dvoje kandidata u isto vreme. Neophodno je da se sa nadležnim predavačima, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu izabrane poslovnice organizatora, u tom slučaju kandidati dogovorene ne samo oko tačnog datuma početka jednog ili drugog tipa nastave, nego i oko toga kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana i u kojim bi to trebalo terminima da bude.

Svakako da je ova institucija usmerena na organizaciju nastave za fizička lica, s tim što je u njenoj ponudi po zahtevu klijenata i takozvani korporativni seminar - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje, odnosno onaj tip edukacije, koji isključivo biva organizovan za radnike neke kompanije. S obzirom na to da je ograničeno slobodno vreme polaznika, organizator izlazi u susret zahtevima nadležnih u toj firmi, te po potrebi organizuje edukaciju i i na radnom mestu polaznika. Naravno da je obaveza svakog klijenta u tom slučaju da sve zahteve, koji su vezani za opremljenost prostora ispoštuje, a podrazumeva se da će nadležni u konkretnom predstavništvu instituciji organizatora o svemu tome da obaveste zainteresovane. Inače se korporativna obuka organizuje upravo onako kako odgovara klijentu, odnosno direktoru zainteresovane firme ili nadležnom licu, jer se upravo on o svemu tome dogovara sa ovlašćenim predstavnikom u jednoj od poslovnica institucije organizatora. A to znači da će oni zajedno definisati najpre datum početka korporativnog kursa, a zatim i termine u kojima će određeni broj zaposlenih časove pohađati, te će naravno da se usaglase i oko tačnog rasporeda predavanja, to jest zajedno će odlučiti o tome koliko bi trebalo da traje korporativni kurs.

Koliko traje obuka i kurs - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje?

Sve informacije koje su vezane za trajanje pomenute edukacije će zainteresovanima biti na raspolaganju, praktično odmah pošto odluče da li će specijalizovani seminar - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje pohađati sasvim samostalno ili u grupi, odnosno u paru.

Tako je, na primer definisano da grupni tip edukacije traje ukupno tri sedmice, ali će prijavljenima na raspolaganju biti informacije o dinamici sprovođenja 12 časova nastavnog programa tek pošto bude bila formirana grupa u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, budući da koordinator za nastavu posle toga ima obavezu da pored ostalog definiše i raspored časova.

I poluindividualna i individualna edukacija mogu trajati i duže nego nastava u grupi i kraće, uzevši u obzir da pravila ove institucije podrazumevaju da će nadležno lice određenog predstavništva institucije organizatora i predavač, koji bi trebalo konkretni tip edukacije da vodi, o tačnom rasporedu, odnosno o dinamici sprovođenja poluindividualne ili individualne edukacije, da se sa polaznicima direktno dogovore.

Određeni broj radnika će informaciju o tome koliko će trajati korporativni kurs i obuka - kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje dobiti nakon dogovora vlasnika kompanije sa nadležnim licem bilo koje od brojnih poslovnica institucije organizatora. Donekle je način organizacije korporativnog seminara sličan onome, koji se primenjuje prilikom sprovođenja poluindividualne ili individualne edukacije za fizička lica, ali se u tom slučaju nadležni u okviru kompanije koja je za organizaciju nastave tog tipa zainteresovana o datumu početka nastave, odnosno o dinamici održavanja časova i terminima, mora dogovoriti direktno sa osobom, koja je u odabranoj poslovnici organizatora za te poslove zvanično ovlašćena.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako je zakonom regulisano devizno i menjačko poslovanje"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje