MTA sertifikat, Developer, ISPIT broj 361 (98 - 361)

Predmet proveravanja tokom ispita broj 361 (98 - 361) se odnosi na poznavanje razvoja softvera (Software Development Fundamentals), a njegovim uspešnim polaganjem svaki kandidat stiče MTA sertifikat (Microsoft Technology Associate).

Da bi kanidati mogli da polažu ovaj ispit, neophodno je da imaju visok nivo znanja engleskog jezika, jer su zahtevi na ispitu prikazani upravo na ovom jeziku.

Iako se to ne zahteva, ipak se očekuje da svaki prijavljeni kandidat poseduje određeno iskustvo sa C# ili Microsoft Visual Basic.NET. Trebalo bi i da je imao prilike da radi u programu Microsoft Visual Studio, te da je upoznat sa MSDN (Microsoft Developer Network).


Prijavljivanje za polaganje ovog ispita, koji kao ovlašćeni Majkrosoft test centar za Republiku Srbiju, organizuje Akademija Oxford se vrši tokom cele godine i to ili preko zvaničnog web sajta ili direktno u jednoj od brojnih poslovnica ovog test centra, to jest putem broja telefona odabrane poslovnice.

Takođe, opšta je preporuka da svaki kandidat koji želi da polaže ispit broj 361 (98 - 361) pohađa i specijalizovani kurs i obuku koja je označena broje 40361 A, a koju isto tako Akademija Oxford organizuje u skladu sa smernicama kompanije Microsoft i koja je predviđena kao svojevrsna priprema kandidata za polaganje ovog ispita.

TESTOVI


Koje su oblasti provere na ispitu broj 361 (98 - 361)?

Pet od ukupno šest oblasti provere sa kojima se susreću kandidati u toku 361 (98 - 361) ispita je zastupljeno sa oko 15 do 20%, dok je oblast koja proverava znanja u vezi sa takozvanim objektno - orjentisanim programiranjem (Object - Oriented Programming) zastupljena sa oko 20 do 25% zahteva.

Prva oblast koja se proverava se odnosi na Core programiranje, a u njoj se nalazi 4 grupe pitanja koja su predmet provere. Prva grupa se tiče principa skladištenja i tipova podataka (Computer Storage/Data Types). Tu kandidati odgovaraju na pitanja u vezi sa načinom na koji funkcioniše skladištenje podataka u računaru, te poštovanja svih instrukcija u okviru memorije kompjutera. Trebalo bi da kandidat zna i veličinu memorije koja je preporučena za skladištenje različitih tipova podataka, poput recimo tekstualnih i numeričkih podataka. Razumevanje različitih komandi koje se koriste u različitim programskim jezicima, poput opcije “If”, “Else and Switch”, te “Select Case” se proverava u narednom segmentu ove oblasti. Zatim slede zahtevi koji se odnose na poznavanje opcija vezanih za ponavljanje, te kandidat treba da odgovora i na pitanja koja se tiču poznavanja rukovanja greškama (Error Handling).

Razumevanje objektno - orjentisanog programiranja je svakako najzastupljenija oblast u 361 (98 - 361) ispitu, a zahtevi su podeljeni u 4 grupe. Prva se odnosi na poznavanje funkcionisanja takozvanih klasa (Fundamentals of Classes), a trebalo bi da kakndidat poznaje njihove osobine na prvom mestu, te načine formiranja, ali i kako ih primenjivati u kodu (How to use classes in code). Sledeća grupa pitanja je takođe vezana za klase, ali u smislu da kandidat odgovora na pitanja koja su vezana za formiranje takozvanih izvedenih klasa, koje zapravo nastaju od osnovnih. Razumevanje pojma Polymorphism je predmet narednog dela provere u ovoj oblasti, a podrazumeva poznavanje načina proširenja funkcionalnosti određene klase, a nakon nasleđivanja iz osnovne, te sledi poslednja grupa pitanja u ovoj oblasti koja se tiče pojma Encapsulation. A to znači da kandidat treba da zna na koji način da formira određenu klasu, istovremeno skrivajući detalje njene implentacije, a da omogućuava pristup njenim funkcijama putem specijalnog interfejsa, te da zna kako se pristupa specijalnim modifikatorima (Access Modifiers).Razvoj softvera i poznavanje opštih karakteristika njegovog razvoja su zahtevi u sledećoj oblasti, a to najpre podrazumeva pitanja u vezi sa pojmom Cycle Management, te bi klijent trebalo da je upoznat sa svim fazama aplikacija u njihovom životnom ciklusu. Očekuje se da kandidati koji polažu ispit broj 361 (98 - 361) i žele da steknu MTA sertifikat znaju da tumače specifikacije aplikacija, te da znaju da ih prevedu u prototipe i kodove, odnosno da su sposobni da izaberu upravo onaj tip aplikacije i njenih komponenti koje se zahtevaju. Naravno, oni bi trebalo da u potpunosti razumenju kako algoritme, tako i strukture podataka, te da poznaju pojmove kao što su Arrays, Linked Lists, Stacks i Queues, ali i da znaju da na osnovu zahteva odaberu podatke odgovarajuće strukture.

U oblasti koja sledi, a koja se odnosi na poznavanje web aplikacija, kandidati na 361 (98 - 361) ispitu odgovaraju najpre na pitanja u vezi sa poznavanjem razvoja web stranice (HTML, JavaScript, CSS - Cascading Style Sheets). Očekuje se da poznaju Microsoft ASP.NET razvoj web aplikacija, kao i web hosting, a u smislu da mogu da kreiraju web direktorijume i web sajtove, te da znaju da primene web aplikacije, ali isto tako i da znaju na koji način funkcionišu IIS (Internet Information Services). Poslednja grupa zahteva u ovoj oblasti se odnosi na proveru znanja iz oblasti internet usluga (Web Services), a sa stanovišta web aplikacija. Jednostavnije rečeno, ovde kandidati odgovaraju na pitanja u vezi sa onim web servisima koji su bitni za konkretne aplikacije, te bi trebalo da su upoznati sa funkcionisanjem WSDL - a (Web Service Definition Language).

Naredna, pretposlednja oblast na 361 (98 - 361) ispitu je usmerena na zahteve koji su vezani za poznavanje desktop aplikacija, a što se odnosi na poznavanje Windows Store Apps, te Console - Based aplikacija, odnosno različitih usluga koje pruža Windows (Windows Services). Trebalo bi da kandidat poznaje karakteristike, ali i mogućnosti primene kako različitih Windows usluga, tako i Console - Based aplikacija, odnosno da zna kako funkcioniše aplikacija Windows Store, te da poznaje kategorije u okviru nje, ali i karakteristike i mogućnosti ove aplikacije, odnosno da može da na osnovu svojih znanja u ovoj oblasti odgovori na ispitna pitanja.

Završna grupa pitanja na ispitu 361 (98 - 361) su usmerena na proveru znanja kandidata u oblasti baza podataka (Databases). Trebalo bi da kandidat zna na koji način funkcioniše sistem upravljanja bazama podataka, a u smislu da poznaje ne samo karakteristike, već i mogućnosti specifičnih baza podataka, kao i da je upoznat sa dizajniranjem baza, odnosno sa pojmom ERDs (Entity Relationship Diagrams). Potom slede pitanja u vezi sa poznavanjem metoda upita u okviru baza podataka, te kandidat treba da bude upoznat sa SQL - om (Structured Query Methods), odnosno sa načinom selektovanja i ažuriranja podataka u određenoj bazi podataka, ali i sa ubacivanjem podataka u nju, odnosno sa pristupanjem konkretnoj bazi podataka. Naredna grupa pitanja se tiče poznavanja metoda povezivanja baza podataka, a što znači da kandidati treba da znaju na koji način se povezuju uskladišteni podaci koji su različitih tipova (Flat file, XML file), te bi trebalo da znaju i kako se vrši pravilno optimizovanje resursa.

Kako izgleda ispit 361 (98 - 361)?

Kompanija Microsoft je zadržala pravo da u zavisnosti od ispitnog roka izmeni i broj pitanja na koje treba da odgovori kandidat u okviru 361 (98 - 361) ispita, ali je u većini slučajeva to između 40 i 60 zahteva.

Ova kompanija se, takođe ogradila i od navođenja tačne forme pitanja u okviru ovog ispita, ali je poznato da se najčešće javljaju ona pitanja koja podrazumevaju da kandidat treba da između svih ponuđenih odgovora odabere ili jedan ili više njih koji su tačni. Isto tako, često ima i onih pitanja u kojima se od kandidata zahteva da dopišu kraći odgovor. Jasno je da su ovo samo neke od formi pitanja, ali će svakako dobro pripremljeni kandidat moći da odgovore na njih bez obzira o kom tipu pitanja je reč.

Ukupno trajanje ispita broj 361 (98 - 361) prema postojećim pravilima je 75 minuta, a pola sata od toga je namenjeno čitanju i razumevanju zahteva, dok je za rešavanje zahteva određeno ukupno 45 minuta.

Kako funkcioniše bodovanje na ispitu 361 (98 - 361)?

Većina tačnih odgovora se boduje na uobičajen način, a što podrazumeva da svaki tačan odgovor nosi po jedan bod. A u okviru ispita broj 361 (98 - 361) postoje i ona pitanja u okviru kojih tačni odgovori donose i nekoliko poena, stim da o tome se kandidat obaveštava direktno na ekranu tokom trajanja ispita. Ali, ono što vrlo često unosi zabunu u tumačenje rezultata ovog ispita jeste činjenica da kompanija Microsoft često navodi i one zahteve koji ne donose nijedan poen kandidatu, ali o tome ne postoji obaveštenje tokom testa.

Najvažnije je da kandidati znaju da ako na neko pitanje ne daju tačan odgovor, to im neće umanjiti ukupan broj poena. A u većini slučajeva je potrebno da se odgovori tačno na preko 70% zahteva, ali kompanija Majkrosoft ima pravo da ovaj procenat umanji ili uveća u svakom ispitnom roku.

Nakon što kandidat završi sa odgovaranjem na pitanja u okviru ispita broj 361 (98 - 361), vrlo brzo će na ekranu dobiti informaciju da li je položio ispit ili ne. U propisanom roku nakon toga, kandidat od ovlašćenog test centra Akademije Oxford dobija i rezultate u štampanom formatu. Ukoliko se desi da u roku od 14 dana od dana polaganja, kandidat ne dobije takve rezultate, valjalo bi da kontaktira test centar kako bi se ovaj propust ispravio.

Samim tim što kandidat dobija rezultate u štampanoj formi, to ne znači da će dobiti taksativno navedene rezultate za svako pojedinačno pitanje, tako da praktično rečeno on i ne može da zna da li je na neko pitanje dao tačan odgovor ili ne. A ako mu je potrebno baš to da vidi, može da zahteva ovakav vid ispitnih rezultata u okviru ovlašćenog test centra u kome je polagao 361 (98 - 361) ispit.

Dodatne informacije o ispitu 361 (98 - 361)

Svi kandidati su dužni da izvrše prijavljivanje za polaganje ispita broj 361 (98 - 361) na propisan način, kao i da se na dan polaganja ispita pojave najmanje 30 minuta pre zakazanog termina u onoj poslovnici ovlašćenog Microsoft test centra Akademije Oxford u kojoj će ispit biti održan. Neophodno je da tada uz sebe imaju i lični dokument sa fotografijom, a kome nije istekao rok važnosti, kako bi mogla da se izvrši identifikacija. Ako je u pitanju lični dokument sa čipom, vrlo je važno da klijent ponese i očitani dokument, kako bi se identifikacija izvršila u skladu sa zakonskim pravilima. Dogodili se da klijent ne ispoštuje ovaj zahtev i ne donese lični dokument tom prilikom neće biti izvršena identifikacija, pa samim tim neće biti omogućeno ni polaganje ispita.

Svaki kandidat tokom trajanja ispita broj 361 (98 - 361) mora da poštuje pravila, ali ako se odluči da pokuša bilo kakav vid varanja ili zloupotrebe, on će sasvim sigurno biti udaljen istog trenutka sa ispita. Nakon toga će ovlašćeno lice test centra poslati izveštaj o incidentu i to centrali kompanije Microsoft, koja će dalje odlučiti da li će se konkretnom kandidatu onemogućiti polaganje ovog ispita u određenom roku ili mu se čak doživotno zabranjuje polaganje bilo kog Microsoft ispita.

Ako kandidat ne položi ispit 361 (98 - 361), odnosno ne stekne MTA sertifikat, on ima mogućnost već u narednom zakazanom terminu da izvrši prijavljivanje za polaganje.

Osobe sa invaliditetom koje žele da polažu 361 (98 - 361) ispit treba prilikom prijavljivanja da ovlašćenom test centru prilože svu potrebnu dokumentaciju o zdravstvenom stanju, kako bi im bilo omogućeno da polažu ispit bez ikakvih teškoća.

Ukoliko kandidat ima bilo kakvu žalbu na sam tok ispita ili želi da razreši neku nejasnoću koju, ventualno ima treba da se obrati ovlašćenim licima u test centru Akademije Oxford.

Spisak gradova - Microsoft Technology Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje