MTA sertifikat, Developer, ISPIT broj 379 (98 - 379)

U okviru poslednje oblasti testiranja za sticanje MTA sertifikata (Microsoft Technology Associate), kandidati imaju mogućnost da polažu i ispit broj 379 (98 - 379). Zahtevi u ovom ispitu su usmereni na proveru nivoa znanja iz oblasti testiranja softvera (Software Testing Fundamentals).

Na preko 20 lokacija u zemlji, tačnije u svakom gradu u kome se nalazi poslovnica zvanično ovlašćenog Majkrosoft test centra Akademije Oxford za teritoriju Republike Srbije se održava i ovaj, ali i mnogi drugi ispiti i to u toku cele godine. Prijavljivanje kandidati mogu da izvrše na nekoliko načina, odnosno direktno u poslovnici ovlašćenog test centra, te putem zvaničnog web sajta, mejla ili telefona.

Vrlo je važno da svaki kandidat koji želi da stekne MTA sertifikat, to jest da polaže ispit koji je označen brojem 379 (98 - 379) i odnosi se na oblast Developer - a zna da se on odvija na engleskom jeziku. Upravo zato se i naglašava da prijavljeni kandidati moraju imati visok nivo poznavanja pomenutog jezika, kako bi ispit polagali bez ikakvih teškoća.


Da bi kandidati izvršili adekvatnu pripremu za polaganje ovog ispita, imaju mogućnost da pohađaju obuku i kurs broj 40379 A koji, takođe organizuje Akademija Oxford u svim svojim poslovnicama, kako bi se na najbolji način pripremili za polaganje ovog ispita.

Osim što kandidat zainteresovan za polaganje 379 (98 - 379) ispita treba da poznaje dovoljno dobro engleski jezik, od njega se očekuje i da poseduje određeni nivo teoretskih, ali i praktičnih znanja iz oblasti koja je predmet ispitivanja, te da je upoznat sa radom u programu Microsoft Visual Studio, kao i da je imao prilike da radi u okviru MSDN - a (Microsoft Developer Network).

TESTOVI


Koje se oblasti proveravaju tokom 379 (98 - 379) ispita?

Tokom ispita broj 379 (98 - 379) će se izvršiti provera znanja prijavljenih kandidata u ukupno šest oblasti koje se tiču poznavanja testiranja softvera. Većina njih je zastupljena sa oko 10 do 20% zahteva u celokupnom ispitu, dok je jedina oblast sa 20 do 25% zastupljenosti usmerena na proveru znanja vezanih za izrađivanje testova za testiranje softvera.

Na početku ispita se proveravaju osnove poznavanja testiranja softera, a ovi zahtevi čine 15 do 20% ukupnog broja pitanja. Očekuje se da kandidati odgovore na pitanja u vezi sa merenjem kvaliteta softvera i svim koristima koje postoje od tog testiranja, kao i da je kandidat sposoban da odgovori na pitanja u vezi sa komponentama softvera i hardvera (operativni sistem, mreža - Network, podaci, delovi hardvera i softvera), te da je upoznat sa načinima funkcionisanja svake od pomenutih komponenti. Zatim slede pitanja koja su vezana za poznavanje osnova programiranja, a u smislu da se očekuje poznavanje različitih tipova podataka i programskih jezika, kao i da kandidat može sasvim samostalno da izvrši traženu analizu algoritama.

Naredna oblast se odnosi na poznavanje metoda testiranja, a što najpre podrazumeva razliku između ručnog (Manual Testing) i automatskog (Automated Testing), te specifičnih vrsta testiranja koja su poznata kao Black Box i White Box. Poznavanje testiranja po nivoima je predmet provere sledećeg dela ispita broj 379 (98 - 379), a kandidat bi trebalo da zna na koji način funkcioniše testiranje jedinica i komponenti, odnosno integrisano testiranje (Integration Testing). Poslednji segment u ovoj oblasti proveravanja se tiče poznavanja vrsta testiranja, a što se najpre odnosi na funkcionalno, bezbednosno, strukturalno i ostala.Kao što smo naveli, najzastupljenija oblast se tiče stvaranja softverskih testova, a kandidati bi trebalo najpre da opišu takozvane User - Centric Testing, što se najpre tiče objašnjenja o ispunjenju zahteva klijenata, a u skladu sa poslovnim potrebama, te bi trebalo da na osnovu smernica kandidati daju ili odaberu adekvatne odgovore. Nivo poznavanja Software Testability se proverava nakon toga, a zatim kandidati tokom ispita broj 379 (98 - 379) odgovoraju na pitanja u vezi sa pripremanjem komponenti koje čine plan testiranja (raspored testiranja, obim, metodologija, primena alata i ostali detalji). Nakon toga kandidati treba da odgovore na pitanja vezana za svojstva konkretnih testova, a potom sledi oblast provere koja se odnosi na upravljanje projektima za testiranje softvera (Manage Software Testing Projects), čiji zahtevi čine između 15 i 20% od ukupnog broja.

Tu bi kandidati trebalo da odgovore na zahteve koji se tiču svih detalja vezanih za pravilno upravljanje konkretnim softverskim projektima, te da najpre izvrše njegovu procenu, odnosno kriterijume, kao i da urade procenu rizika, te da sprovedu sve što je potrebno za pravilno upravljanje određenim projektom i, uopšteno odgovore na sva pitanja koja su vezana za pravilno upravljanje konkretnim softverskim projektom.

Otkrivanje grešaka u softveru i njihovo pravilno ispravljanje se ispituju tokom naredne oblasti (Work With Bugs) čiji su zahtevi zastupljeni sa 15 - 20%, a što ujedno predstavlja i pretposlednju oblast provere na 379 (98 - 379) ispitu.

Poslednja oblast je vezana za poznavanje procesa automatizovanja softverskog testiranja, a ovi zahtevi čine 10 do 15% celog ispita. Kandidati ovde odgovaraju na pitanja u vezi sa detaljima koji se tiču automatizovanog testiranja softvera, što znači da treba da poznaju kako funkcioniše ovaj vid testiranja, te koje su njegove prednosti i mane. Podrazumeva se da kandidat zna da definiše različite strategije automatskog testiranja, kao i da zna na koji način one funkcionišu (Code Coverage, Logging, Automation Priority). Očekuje se da kandidat pruži tačan odgovor i na pitanja koja su vezana za ponašanje u onim situacijama kada se uoči greška, kao i sa zna na koji način se upravlja test skriptama (Test Scripts).

Kako izgleda ispit broj 379 (98 - 379)?

Ispit broj 379 (98 - 379) čijim uspešnim polaganjem kandidat postaje vlasnik MTA sertifikata (Microsoft Technology Associate) se sastoji od 40 do 60 zahteva, ali kompanija Microsoft navodi da ima pravo da broj zahteva izmeni, ako to smatra potrebnim.

Isto tako, ova kompanija ne navodi ni tačnu forumu pitanja sa kojima će se kandidati sresti tokom ovog ispita, ali se ipak zna da se najčešći vid zahteva na ispitu broj 379 (98 - 379) odnosi na ona pitanja koja podrazumevaju da kandidat treba da dopiše tačan odgovor koji je obično kraći. Često se javljaju i ona pitanja koja podrazumevaju da kandidat ima zadatak da označi jedan tačan odgovor ili više njih.

Trajanje ispita broj 379 (98 - 379) je 75 minuta. Od toga, kandidat ima 45 minuta za rešavanje pitanja, dok je preostalih 30 minuta rezervisano za njihovo čitanje i razumevanje.

Bodovanje na ispitu broj 379 (98 - 379)

Princip bodovanja u okviru ispita broj 379 (98 - 379) podrazumeva najčešće da kandidat osvaja po jedan poen za svaki tačan odgovor. Ali, isto tako na ovom ispitu postoje i ona pitanja koja kandidatu donose više poena, ali o tome kandidat mora da bude obavešten tokom trajanja ispita, budući da će se na ekranu pojaviti informacija o tome.

A kompanija Microsoft u okviru ispita broj 379 (98 - 379) često ima i ona pitanja koja se ne boduju, ali kandidati moraju znati da o tome neće dobiti obaveštenje. Upravo ta informacija i unosi vrlo često zabunu prilikom tumačenja ispitnih rezultata kod kandidata.

Rezultate ispita, a u smislu da li su položili ili ne, kandidati dobijaju praktično odmah po završetku ispita, odnosno samo nekoliko minuta nakon toga izlazi obaveptenje na ekranu. Ovlašćeni Majkrosoft test centar Akademije Oxford kandidatima izdaje rezultate ispita u formi grafikona i to u propisanom roku. Ono što svi kandidati moraju da znaju jeste da se na grafikonu ne vidi da li su tačno odgovorili na određeno pitanje ili ne, budući da se navodi samo ukupan rezultat. U slučaju da kandidat želi da sazna precizno da li je na određena pitanja odgovorio tačno ili ne, on treba da zahteva od ovlašćenih lica u test centru i ovu vrstu rezultata.

Ako u roku od dve nedelje od dana polaganja ispita broj 379 (98 - 379) kandidat ne dobije štampanu verziju rezultata ispita, on o tome treba da na propisan način obavesti osoblje poslovnice Akademije Oxford u kojoj je polagao ovaj ispit, kako bi oni u najkračem mogućem roku ispravili ovaj propust.

Što se tiče bodovanja, kandidati moraju da znaju i to da se na ispitu broj 379 (98 - 379) ne javljaju takozvani negativni poeni, to jest da ukoliko ne odgovore tačno na neko pitanje, to im ni u kom slučaju neće umanjiti ukupan broj poena koje budu osvojili.

Iako se najčešće zahteva preko 70% tačno rešenih pitanja da bi se smatralo da je kandidat položio ovaj ispit, što ga vodi do sticanja MTA sertifikata, Microsoft kompanija zadržava pravo da ovaj procenat u zavisnosti od ispitnog roka poveća ili smanji.

Dodatne informacije o 379 (98 - 379) ispitu

Svaki kandidat koji ima želju da polaže ispit broj 379 (98 - 379), odnosno da stekne MTA sertifikat, a ima određenu vrstu invaliditeta, treba prilikom prijavljivanja da dostavi i relevantnu medicinsku dokumentaciju, kako bi mu Microsoft ovlašćeni test centar Akademije Oxford omogućio da ispit polaže bez ikakvih prepreka.

Kandidati koji izvrše prijavljivanje na propisan način za polaganje ovog ispita treba da se pridržavaju pravila sa kojima će biti upoznati neposredno pre početka ispita. Ako i pored toga oni pokušaju sa bilo kakvom vrstom zloupotrebe ili varanja na ispitu biće momentalno udaljeni sa polaganja. A po završetku ispita ovlašćeno lice test centra ima obavezu da o toj situaciji obavesti kompaniju Microsoft, te da sačeka odluku njihovog stručnog tima. Napominjemo da su odluke vrlo često rigorozne, te da podrazumevaju zabranu polaganja za ovaj, ali i za ostale Mikrosoft ispite ili u određenom periodu ili doživotno.

Onoga dana kada je zakazano polaganje ispita broj 379 (98 - 379) kandidat ima obavezu da se pojavi u poslovnici Akademije Oxford najmanje pola sata pre zakazanog termina i da svakako ponese lični dokument sa fotografijom koji je važeći. Tom prilikom će biti izvršena identifikacija kandidata na osnovu lične karte, pasoša ili vozačke dozvole, a ako kandidat ima biometrijski lični dokument koji je čipovan, on mora tada da pokaže i očitan dokument.

Oni kandidati koji ne polože ispit broj 379 (98 - 379) imaju mogućnost da već u narednom roku izvrše ponovo prijavljivanje za polaganje ako to žele.

Bilo koja žalba na tok ispita ili nejasnoća može da bude otklonjena ako kandidat o tome obavesti ovlašćeno lice poslovnice Akademije Oxford u kojoj se vrši polaganje.

Spisak gradova - Microsoft Technology Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje