MTA sertifikat, IT infrastructure, ISPIT broj 367 (98 - 367)

Zaunteresovani kandidati koji žele da steknu jedan od mnogobrojnih Microsft sertifikata koji je označen kao MTA (Microsft Technology Associate) to mogu da učine u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford, koja je zvanično ovlašćeni Majkrosoft test centar za teritoriju Republike Srbije.

Ovaj sertifikat je ujedno i odlična početna osnova za sticanje drugih sertifikata, a polaganjem bilo kog od ukupno 9 ispita, koji su podeljeni u tri oblasti, kandidat postaje vlasnik MTA sertifikata. Jedan od ispita koji mogu da polažu zainteresovani kandidati je uvršten u oblast IT infrastructure i nosi oznaku broj 367 (98 - 367), a zahtevi u okviru njega su fokusirani na poznavanje bezbednosti (Security Fundamentals).

Svaki kandidat koji želi da se pripremi na najbolji mogući način za polaganje ispita broj 367 (98 - 367) ima mogućnost da pohađa obuku i kurs broj 40367 A, koja je fokusirana na sve oblasti provere u okviru ovog ispita, a takođe je organizuje Akademija Oxford i to u svakoj poslovnici u kojoj se steknu uslovi za njeno održavanje.

Uzevši u obzir da se MTA sertifikat, IT infrastructure, ispit broj 367 (98 - 367) odvija na engleskom jeziku, od svakog kandidata koji se prijavi na polaganje se očekuje i poznavanje ovog jezika na višem nivou.


TESTOVI


Koje su oblasti provere u okviru ispita broj 367 (98 - 367)?

Ukupno je 4 segmenta, odnosno oblasti koje se proveravaju. Procentualno je najviše zastupljena oblast koja se odnosi na bezbednost operativnih sistema (Operating System Security) i to sa 30 do 35% zahteva, a odmah zatim sledi segment koji je vezan za poznavanje svih slojeva bezbednosti, odnosno Security Layers - a, koji je u celokupnom ispitu broj 367 (98 - 367) zastupljen sa oko 25 do 30% zahteva. Oko 20 do 25% pitanja se odnosi na oblast poznavanja bezbednosti mreže (Network Security), dok su zadaci vezani za bezbednost softvera (Security Software) zastupljeni sa oko 15 do 20%.

Najzastupljenija oblast provere u ovom ispitu pred kandidate stavlja zahteve iz ukupno 6 oblasti. Na prvom mestu su zahtevi u vezi sa identifikacijom korisnika (User Authentication), što se najpre odnosi na poznavanje korišćenja Smart kartica i na takozvani RADIUS (Remote Authentication Dial - In User Service), odnosno na poznavanje korišćenja opcije “Run As” kako bi se obavljali različiti administrativni poslovi. Sledeći segment provere u ovom delu je usmeren na proveru razumevanja različitih dozvola, a u smislu osnovnih i naprednih, te takozvanih deljenih dozvola, ali i na proveru znanja kandidata prilikom kopiranja i premeštanja različitih fajlova na istom ili sa jednog na drugi disk. Razumevanje takozvane politike lozinki, odnosno Password Policies je predmet ispitivanja u narednom delu ove oblasti u okviru ispita broj 367 (98 - 367). Tu će kandidati morati da odgovore na zahteve koji se odnose na poznavanje stvaranja bezbednih lozinki, a u smislu njihove dužine i kompleksnosti. Takođe, ispitivaće se i da li su kandidati upoznati sa time koliko vremena treba da prođe da bi mogla da bude promenjena lozinka, te da li znaju kako funkcioniše procedura resetovanja lozinke. Očekuje se da kandidat odgovori i na zahteve koji se tiču adekvatne zaštite određene lozinke za korisničke naloge. Audit policies je tema narednog dela provere, a podrazumeva da kandidat zna šta može da bude smatrano predmetom revizije, te da je sposoban potpuno samostalno da izvrši opciju njenog omogućavanja (Enable Auditing), kao i da zna gde treba da sačuva informacije audita i na koji način treba da ih obezbedi.

Poznavanje i razumevanje enkripcije (Encryption) je predmet provere narednog dela i podrazumeva zahteve vezane za EFS (Encrypting File System), kako funkcionišu folderi koji su pomoću njega kodirani, te kako funkcioniše šifrovanje softvera. Takođe, kandidati odgovaraju na pitanja u vezi sa enkripcijom mejla, te šifrovanjem algoritama, sertifikacionim servisima i ostalim sličnim zahtevima koji se tiču ove oblasti, a sa kojima su imali prilike da se upoznaju tokom trajanja kursa i obuke broj 40367 A pri Akademiji Oxford. Poslednji segment provere u ovom delu je vezan za poznavanje takozvanih malvera (Malware), te sa karakteristikama mnogih virusa, poput onoga koji je nazvan Trojanski konj ili takozvanih crva (Worms), ali i mnogih drugih.Naredna oblast po zastupljenosti se odnosi na proveru znanja vezanih za slojeve bezbednosti (Security Layers), a na prvom mestu podrazumeva proveru znanja iz oblasti osnovnih principa bezbednosti, a u smislu poverljivosti, integriteta i dostupnosti. Očekuje se da kandidat odgovori na zahteve koji se tiču poznavanja pravilnog reagovanja prilikom različitih bezbednosnih pretnji, odnosno na koji način se ponaša kada se jave različite rizične situacije. Razumevanje bezbednosti u fizičkom smislu je predmet narednog dela provere u ovoj oblasti, a tiče se najpre poznavanja bezbednosti sajta i kompjutera, kao i različitih diskova, drajvera i uređaja. Posebni zahtevi u ovom delu koji se stavljaju pred kandidate tokom ispita broj broj 367 (98 - 367) se odnose na poznavanje kontrole pristupa i bezbednosti različitih mobilnih uređaja. Zatim kandidati treba da odgovore na zadatke koji su vezani za poznavanje internet bezbednosti (Internet Security), a što se najpre odnosi na zadatke u vezi da bezbednosnim postavkama pregledača i posećivanja takozvanih sigurnih web sajtova. Poslednji deo u ovoj oblasti se tiče poznavanja bezbednosti u okvoru bežičnih mreža, te bi kandidat trebalo da je u potpunosti upoznat sa svim prednostima, ali i manama specifičnih načina obezbeđivanja bežičnih mreža, kao i da zna kako funkcioniše SSIDs (Service Set Identifiers).

Treća oblast provere na ispitu broj 367 (98 - 367) je vezana za poznavanje bezbednosti mreže (Network Security), a u okviru nje se od kandidata očekuje da odgovori na zahteve vezane za Dedicated Firewalls, Network Isolation i Protocol Security. To zapravo znači da kandidat treba da poznaje karakteristike različitih vrsta hardverskih fajervola, te da zna zbog čega je bolje koristiti njih nego softverske fajervole, odnosno da zna kako funkcionišu izolacija severa i domena, kao i šta je i na koji način radi NAT (Network Address Translation). U ovoj oblasti se nalaze i zadaci koji se tiču poznavanja uobičajenih načina napada i njihovog rešavanja, ali i poznavanja DoS napada (Denial - of - service attacs).

Najmanje zastupljena, a ujedno i poslednja oblast provere u okviru ispita broj 367 (98 - 367) je vezana za poznavanje bezbednosti softvera. Na prvom mestu se od kandidata očekuje da odgovore na zahteve vezano za zaštitu klijenata, a u smislu antivirus zaštite i UAC - a (User Account Control), te da znaju kako funkcioniše i kako da podese ažuriranje operativnog sistema i softvera klijenata. Tu su i zahtevi vezani za poznavanje postavljanja zaštite od neželjenih softverskih instalacija, te formiranje svih potrebnih ograničenja. Poznavanje načina zaštite adrese elektronske pošte, odnosno mejla je tema narednog dela provere u ovoj oblasti, a kandidat bi trebalo da odgovori na pitanja u vezi sa antispam i antivirus zaštitom u ovom segmentu, te da zna kako funkcioniše SPF (Sender Policy Framework). Poslednji deo provere i u ovom delu i u celokupnom ispitu broj 367 (98 - 367) se odnosi na zahteve vezane za poznavanje zaštite servera (Server Protection). Očekuje se da kandidat zna kako da omogući ažuriranje servera, kao i ažuriranje DNS - a (Domain Name System), te da je upoznat sa načinom zabrane nepoverljivih protokola za autentikaciju (Disable Unsecure Authentication Protocols), te da zna šta su i kako funkcionišu RODC (Read - Only Domain Controllers).

Kako izgleda ispit broj 367 (98 - 367)?

Ispit koji je označen brojem 367 (98 - 367) uglavnom podrazumeva oko 40 do 60 zahteva, to jest pitanja. Kompanija Microsoft, a samim tim i Akademija Oxford kao njen ovlašćeni test centar, zadržava pravo promene broja pitanja.

Što se tiče forme pitanja i tu je Majkrosoft kompanija navela da u različitim ispitnim rokovima mogu biti prisutni različiti tipovi pitanja, a to se prvenstveno odnosi na ona pitanja u kojima se od kandidata očekuje da među nekoliko ponuđenih odgovora odabere onaj koji je tačan ili, pak da zaokružene nekoliko tačnih odgovora. Takođe, često je prisutna i ona forma pitanja koja podrazumeva da kandidat treba da dopiše relativno kratak odgovor.

Podrazumeva se da sve što smo pomenuli predstavlja samo pojedine vrste pitanja, koja mogu da se pojave na ispitu broj 367 (98 - 367).

Trajanje samog ispita je sat i 15 minuta, a od tih 75 minuta je 45 namenjeno za rešavanje zadataka, dok je preostalih 30 potrebno da bi se oni iščitali.

Bodovanje u okviru ispita 367 (98 - 367)

Bodovanje tokom ispita broj 367 (98 - 367) obično podrazumeva da svaki zadatak nosi po jedan poen. Naravno, postoje i oni zahtevi koji nose više od jednog poena, a o tome će kandidat tokom trajanja ispita biti obavešten, jer će se na ekranu pojaviti podatak da odgovor na određeno pitanje donosi više poena. Takođe, kompanija Microsoft često u ove ispite stavi i ona pitanja koja se ne boduju, ali o tome ne obaveštava svakog kandidata.

Najčešće kandidati koji polože ispit broj 367 (98 - 367) zapravo imaju tačno odgovoreno na najmanje 70 % zahteva, ali postoji mogućnost da taj broj bude i veći da bi se smatralo da je kandidat položio ovaj ispit. Par minuta nakon što završi polaganje, kandidat će dobiti informaciju da li je položio ispit ili nije. A osim tog podatka, zvanično ovlašćeni Majkrosoft test centar Akademije Oxford će kandidatu svakako izdati štampani dokaz u propisanom roku o rezultatima polaganja ispita. A ako se dogodi da kandidat ne dobije ovaj dokaz u roku od dve nedelje od trenutka polaganja trebalo bi da o tome obavesti ovlašćeni test centar, ne bi li rešili ovaj propust.

Napominjemo da kandidati dobijaju rezultate ispita u grafičkoj formi, tako da ne mogu da vide rezultat u okviru određenih oblasti, pa samim tim ne mogu ni da znaju da li su na neki zadatak odgovorili tačno ili ne, ali im ovlašćeni test centar može izdati i ove podatke na zahtev.

Takođe, važno je da kandidati koji polažu ispit broj 367 (98 - 367) znaju da ne postoji princip negativnih poena, odnosno da ukoliko na neko pitanje ne odgovore tačno to im neće smanjiti ukupan broj poena.

Dodatne informacije o ispitu broj 367 (98 - 367)

Na dan polaganja ispita kandidat treba da dođe najmanje 30 minuta pre zakazanog termina u onu poslovnicu Microsoftovog ovlašćenog test centra Akademije Oxford u kojoj je zakazan ispit broj 367 (98 - 367). Neophodno je da tom prilikom ponesu validan lični dokument koji će biti korišćen u postupku identifikacije kandidata, a to podrazumeva bilo koji lični dokument sa fotografijom, odnosno ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Podrazumeva se da kandidat koji poseduje biometrijski lični dokument sa čipom mora uz sebe da ima i očitan dokument.

Od ovlašćenih koordinatora će dobiti tom prilikom sve smernice o pravilima polaganja, za koja se očekuje da ih maksimalno poštuje. Moramo naglasiti da kandidati koji pokušaju da izvrše tokom trajanja 367 (98 - 367) ispita bilo koji vid zloupotrebe ili prevare mogu istog trenutka biti udaljeni se ispita. A po završetku ispita, ovlašćene osobe o toj situaciji šalju izveštaj direktno u direkciju kompanije Microsoft, gde se dalje odlučuje da li će tom kandidatu biti onemogućeno polaganje bilo kog Microsoft ispita za određeni vremenski period ili, pak doživotno.

Ukoliko kandidat koji želi da polaže ispit broj 367 (98 - 367) spada u osobe sa invaliditetom trebalo bi da ovlašćenom test centru Akademije Oxford dostavi sve relevantne podatke, odnosno validnu dokumentaciju kako bi mu bilo omogućeno da bez ikakvih poteškoća polaže ovaj ispit i na taj način stekne MTA sertifikat.

Kandidat koji ne bude imao dovoljan broj poena, odnosno koji ne položi ispit 367 (98 - 367) može već u narednom zakazanom terminu u test centru da polaže ovaj ispit, to jest da izvrši prijavljivanje na zato propisan način.

Onaj kandidat koji ima bilo kakvu žalbu na tok ispita, može da o tome obavesti ovlašćena lica u okviru Mikrosoft test centra Akademije Oxford.

Spisak gradova - Microsoft Technology Associate sertifikat

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje