Kurs i obuka engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva

Sam naziv ove specijalizovane edukacije jasno ukazuje na to da je ona namenjena svima, koji posluju u oblasti računovodstva i finansija, odnosno koji se bave knjigovodstvom. Međutim, moramo naglasiti da specijalizovani seminar engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva može da pohađa i svako ko to želi, ali ako ima relevantan dokaz o poznavanju engleskog jezika na zahtevanom nivou, a o čemu će ga svakako blagovremeno obavestiti zaposleni u predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, u kome bude izvršio prijavu i upis.

Trebalo bi da napomenemo da osim fizičkih lica, ovoj edukaciji mogu da pristupe i zaposleni u kompanijama, a u kom slučaju se organizuje takozvana korporativna obuka. Očekuje se da nadležni u toj firmi kontaktiraju organizatora, te da se sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica dogovore o tome kako će nastava biti u tom slučaju organizovana. Ne samo da će oni precizirati datum početka edukacije za zaposlene, nego će se usaglasiti i oko termina u kojima će oni predavanja pohađati, odnosno oko tačnog raspored celokupnog nastavnog fonda. A ono što razlikuje ovaj tip edukacija od one, koji je namenjena pojedinačnim polaznicima jeste činjenica da zaposlenima može biti dozvoljeno da predavanja pohađaju na svom radnom mestu, odnosno u kompaniji koja je i zainteresovana za organizaciju korporativnog kursa. Podrazumeva se da će u tom slučaju nadležni u instituciji klijenta dobiti sve neophodne informacije o tome šta neizostavno mora sadržati prostor, u kome bi trebalo nastava da bude organizovana.

A kada su u pitanju pojedinačni polaznici, njihova je obaveza prvo da izvrše prijavu za pohađanje ove edukacije, a onda i da se upišu. Potrebno je da u trenutku upisa izaberu da li im odgovara online ili obuka i kurs engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva, koja se organizuje na klasičan način, to jest u poslovnicama pomenute institucije. Isto tako je njihova dužnost i da se opredele između mogućnosti da i klasičnu i online nastavu pohađaju u grupi, u paru ili individualno, jer su sve te opcije dostupne.


Naglašavamo da prijava može biti izvršena ili elektronski, odnosno preko mejl adrese ili putem telefona, ali i lično u bilo kom predstavništvu ove institucije. A u tom slučaju je neophodno da kandidati navedu prvo svoje ime i prezime, a zatim i datum rođenja, te obavezno i broj telefona zarad daljeg kontakta.

Biće obavešteni o zahtevanoj dokumentaciji, te o tome da se upis može izvršiti isključivo ako svaki prijavljeni bude bio lično prisutan.

Klasična nastava podrazumeva da je svaki zainteresovani u obavezi predavanjima da prisustvuje u onoj poslovnici ove institucije, a koju on pre toga bude lično izabrao.

TESTOVI


Kada je u pitanju online edukacija, jasno je da se ona može pohađati sa različitih lokacija, a uslov za to jeste stabilna internet veza i računar, koji mora posedovati svaki kandidat. Naravno da će oni instalirati i poseban program, preko koga će pohađati predavanja na taj način, a neophodno je da to učini samostalno. U slučaju da imaju neki problem tokom instalacije softvera ili prilikom praćenja predavanja na taj način, svi kandidati mogu kontaktirati odabrano predstavništvo pomenute institucije i zahtevati pomoć IT stručnjaka, koji su za to zaduženi.

Osnovna razlika između individualne, grupne i poluindividualne edukacije je vezana za broj polaznika, te tako jedna osoba pohađa individualnu nastavu, a grupni kurs i obuka engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva se organizuje za četvoro do osmoro ljudi istovremeno, dok dvoje njih treba da pohađaju individualni tip edukacija.

Baš zato što je organizator naveo tačno određeni broj ljudi, kojima će biti omogućeno da nastavu pohađaju u grupi, to je i vrlo važno da se najmanje četvoro njih prijave u konkretnoj poslovnici pomenute institucije, a da bi grupa mogla da bude zvanično formirana, to jest da bi uopšte taj tip edukacije i mogao da bude organizovan. Prema pravilniku institucije organizatora, nakon toga će koordinator za nastavu odlučiti ne samo o tačnom datumu početka edukacije, nego i o svemu ostalom. Zapravo će definisati raspored časova i dinamiku njihovog održavanja, a potom će informisati sve prijavljene kandidate, s tim da će naravno naglasiti da se njihovi zahtevi vezano za izmene definisanih pravila ne smeju uzeti u obzir.

A ukoliko bilo kom kandidatu ne odgovara takav princip organizacije, on može da se odluči ili časove da pohađa sasvim samostalno ili sa još jednim kandidatom, uzevši u obzir da su i individualna i poluindividualna edukacija u ponudi.

Vrlo su jednostavna pravila prema kojima se i jedan tip edukacije i drugi organizuju, a njih definišu polaznici sa zvanično ovlašćenim predstavnicima institucije organizatora. Jednostavnije rečeno, ili dvoje kandidata ili samo jedan će biti u obavezi da direktno sa koordinatorom za nastavu, te sa onim profesorom, koji će odabrani tip edukacije da vodi, definišu kog datuma će nastava početi, te kakvim tempom će predavanja biti organizovana i naravno u kojim bi to trebalo da bude terminima.

Specijalizovani seminar engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva - program edukacije

S obzirom na to da se od svakoga, ko bude odlučio da pohađa ovu edukaciju očekuje da ima odgovarajući nivo znanja engleskog jezika, to je predviđeno planom i programom, prema kome se organizuje stručni kurs i obuka engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva, da profesori već u toku uvodnog predavanja prezentuju prisutnima osnovne pojmove, koji su vezani za oblast računovodstva, odnosno finansija na engleskom jeziku.

Nakon što budu dobili te informacije, profesori će im ukazati i na to koja se skraćenice često koriste i šta svaka od njih označava.

Fokus ove specijalizovane edukacije će biti stavljen na finansijske izveštaje, odnosno fakture i svakako na završni račun, te na prezentovanje termina, koji se primarno u svim tim dokumentima koriste.

Podrazumeva se da će profesori pokazati primere prisutnima, a kako bi oni što brže i na što jednostavniji način saznali šta koja oznaka u konkretnom dokumentu podrazumeva, te na koji način se ona tumači. A pored toga što će polaznicima ponuditi teorijska znanja, specijalizovana obuka i kurs engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva će omogućiti prisutnima i da na primerima uoče gde i kada se koji termini koriste. Naravno da će se predavači potrudi prisutnima da ponude znanja vezano za kreiranje svih pomenutih ma engleskom jeziku, ali i mnogih drugih dokumenata, koja su naročito važna za oblasti finansija i računovodstva.

Svakako će biti reči i o onim frazama, koje se najčešće koriste u praksi, te o njihovom tačnom značenju.

Uzevši u obzir da je prisutna razlika u poreskom sistemu svih zemalja, to je vrlo važno da računovođe, ali i knjigovođe i ostali finansijski stručnjaci budu upoznati i sa tim. Upravo iz tog razloga će predavači ukratko ukazati prisutnima i na to koje su razlike između određenih zemalja prisutne, a kako bi znali o čemu posebno moraju voditi računa prilikom kreiranja konkretnih dokumenata na engleskom jeziku, a za različito područje.

Pošto budu prisutnima prezentovali svo gradivo teorijski, profesori će im dati zadatak. Predviđeno je da oni dobiju informacije o poslovanju određene kompanije sa finansijskog aspekta, te da u skladu sa time kreiraju zahtevani dokument. Na taj način će profesori moći da ustanove da li je specijalizovani seminar engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva za konkretnog polaznika imao efekta, odnosno da li je on zaista shvatio gradivo koje je prezentovano.

Ukoliko bilo koji kandidat bude imao poteškoća da razume ma koji segment ove edukacije, on ima mogućnost ili da nekon završenog pojedinačnog predavanja ili u toku završnog dela ove edukacije postavi konkretno pitanje profesoru, a kako bi mu na taj način bilo objašnjeno sve što mu možda nije u potpunosti bilo jasno.

Stručni kurs i obuka engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva - vreme i mesto održavanja

Potrebno je najpre da se svi prijavljeni kandidati opredele između nekoliko ponuđenih opcija, da bi im bile dostupne informacije o tome u kojim terminima će biti održana stručna obuka i kurs engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva i na kojoj lokaciji.

Bitno je svakako da imaju na umu činjenicu da je izuzetno bogata ponuda Obrazovnog centra akademije Oxford, tako da mogu izabrati između mogućnosti da nastavu prate u paru, u grupi ili samostalno, a za svaku od njih važi da mogu biti organizovane na dva načina, to jest ili klasično ili online. Zapravo od odluke svakog prethodno prijavljenog kandidata i zavisi u kojim terminima će nastavu pohađati i na kojoj lokaciji.

Moramo napomenuti da od četvoro do najviše osmoro ljudi može prisustvovati grupnoj obuci, dok poluindividualnoji pristupa njih dvoje, a individualnu obuku treba da pohađa samo jedan kandidat.

Očekuje se da svako ko odabere specijalizovani seminar engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva da pohađa u grupi, najpre ima strpljenja, zato što taj tip edukacije počinje tek kada se stvore uslovi. A To podrazumeva da prvo mora prijavu izvršiti četvoro kandidata najmanje, da bi ovlašćeni koordinator za nastavu bio u mogućnosti da definiše datum početka. Isto tako je pravilnikom ove specijalizovane institucije predviđeno da koordinator za nastavu odlučuje i o terminima, u kojima će predavanja biti organizovana, ali i o tome kakva će se dinamika primenjivati, odnosno na koji način će tačno definisani broj časova da bude raspoređen. A pošto sve to bude precizno definisano, svi kandidati će biti obavešteni, a njima će tom prilikom posebno biti naglašeno da se kod grupnog tipa nastave izmene po zahtevu polaznika ne dozvoljavaju.

Ponudom ove institucije je obuhvaćena i individualna nastava, kao i takozvana poluindividualna, a koja je još poznata i kao nastava u paru. Inače se i jedan i drugi tip edukacije organizuju po istom principu, a on je vrlo jednostavan. Naime, nadležni predavač, jedan ili dvoje kandidata, kao i ovlašćeni koordinator za nastavu će tada biti u obavezi da se dogovore oko detalja vezano za organizaciju predavanja. Uz to što će zajedno definisati datum početka ili poluindividualne ili individualne obuke, oni će se svakako dogovoriti i oko toga u kojim terminima bi časove trebalo da budu organizovani, te će precizirati i raspored predavanja, a što znači da će se dogovoriti koliko bi trebalo ukupno izabrani tip edukacije da traje.

Na početku smo pomenuli da se sva tri tipa kursa mogu pratiti najpre u predstavništvu ove institucije, a na klasičan način, te preko interneta, kada svaki polaznik ima mogućnost da izabere odakle želi nastavu da prati.

Ne samo da mora obezbediti računar sa odgovarajućim karakteristikama, a ukoliko ga interesuje online kurs i obuka engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva, već mora osigurati i stabilnu vezu sa internetom u datom prostorom svaki polaznik, koji izabere po tom principu časove da pohađa. Takođe je važno i da ima na umu svaki prijavljeni da je njegova obaveza instalaciju propisanog softvera da izvrši u skladu sa pravilima, a naravno pre početka edukacije koju izabere da pohađa. Sve eventualne probleme će vrlo brzo otkloniti članovi IT sektora ove institucije, a ukoliko im se bilo koji kandidat neposredno pre toga zvanično obrati za pomoć.

Informacija da ova institucija može organizovati i korporativnu obuku po zahtevu je vrlo značajna za nadležne u kompanijama, jer se tom prilikom sve maksimalno podređuje polaznicima. Naime, samo za korporativni kurs važi pravilo da može biti organizovan i na nekoj drugoj lokaciji, a u većini slučajeva je to prostor ili u okviru same kompanije ili koji nadležni budu izabrali. Vrlo je važno da budu ispoštovana pravila, koja su vezana za opremljenost tog prostora, a podrazumeva se da će nadležni u konkretnom predstavništvu ove institucije sa svim detaljima upoznati prethodno osobe koje su u instituciji klijenta za to zadužene. Inače je princip organizacije korporativne obuke prilično jednostavan, jer se sve vezano za njenu organizaciju precizira između nadležnih u instituciji organizatora i u okviru preduzeća, koje je zainteresovano da određeni broj svojih zaposlenih u ovoj oblasti edukuje.

Stručna obuka i kurs engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva - trajanje

Samim tim što je ponuda ove institucije takva da prijavljeni biraju da li će specijalizovani seminar engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva pohađati individualno, u grupi ili u paru, to i trajanje ove stručne edukacije zavisi upravo od toga koju od svih ponuđenih varijanti budu odabrali.

U principu, samo se kod nastave u grupi unapred zna koliko će tačno trajati, jer o tome brine Obrazovni centar Akademije Oxford. A iz tog razloga napominjemo da će na ukupno tri sedmice biti raspoređeno 10 časova nastavnog programa, ali će svakako detaljne informacije o rasporedu nastave kandidati da dobiju kada u poslovnici, u kojoj su oni prijavu izvršili, bude ostvaren zahtev za početak, to jest onog trenutka kada grupa od najmanje četiri člana u njoj bude bila formirana.

Na potpuno drugačiji način se organizuju i individualne edukacija i ona, koju će pohađati dvoje kandidata, a koja je okarakterisana kao poluindividualna, te se podrazumeva da će u tom slučaju imati obavezu polaznici da se sa koordinatorom za nastavu i sa nadležnim profesorom dogovore o rasporedu časova, odnosno o trajanju izabranog tipa kursa.

A izuzev za fizička lica, specijalizovani kurs i obuka engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva se organizuje i za radnike preduzeća, u kom slučaju je u pitanju takozvana korporativna edukacija. Trebalo bi da se nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća direktno sa ovlašćenim predstavnicima institucije, koja je zadužena za organizaciju nastave, dogovore o načinu sprovođenja predavanja, pa samim tim i o rasporedu časova. Sve to znači da će radnicima naknadno biti dostupne informacije o trajanju kursa u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku engleskog jezika za oblast finansija i računovodstva

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje