Kurs i obuka - Iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja

Osnovno poznavanje rada na računaru se zahteva od svakoga, koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja, a podrazumeva se da bi kandidati morali da znaju samostalno da koriste program koji je predmet ove edukacije. Svakako napominjemo da će akcenat biti stavljen na praktičan rad, što će omogućiti svakom polazniku da nakon završene edukacije i adekvatne prakse može da unapredi kvalitet svog poslovanja, a uz primenu pomenutog programa.

Ova edukacija se održava u toku cele godine, prema tačno definisanom planu i programu Obrazovnog centra Akademije Oxford. Svakako je u ponudi online i klasična nastava, a i jedna i druga mogu biti organizovane za samo jednu osobu, za njih dvoje i grupu, odnosno za četvoro do osmoro ljudi najviše u isto vreme. Upravo zato i jeste naveden zahtev, koji svaki prijavljeni mora ispuniti, a on podrazumeva da je obavezan da se opredeli na kom mestu je pratiti edukaciju i na koji način od svih ponuđenih.

A pre nego što to učini, mora izvršiti zvaničnu prijavu, odnosno upisati se prema pravilima pomenute institucije.


Prijava može biti izvršena kako direktno u jednoj od poslovnica institucije organizatora, isto tako i putem telefona, a tokom radnog vremena. Osim toga, dozvoljena je i mogućnost svakom zainteresovanom da elektronski, odnosno na mejl adresu pošalje zahtevane podatke. Neophodno je da osim svog imena i prezimena, on tom prilikom navede broj telefona, kao i datum rođenja, jer su upravo to podaci koji se zahtevaju za prijavu.

Upis se organizuje isključivo uz lično prisustvo svakog kandidata, a neophodno je da tada dostavi sva dokumenta koja su obavezna, s tim što se podrazumeva da će ga o tome informisati detaljno zaposleni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora.

Pored toga što mora izvršiti prijavu, odnosno zvanično pristupiti upisu, svaki kandidat je u obavezi i da se izjasni kako želi nastavu da pohađa. Na raspolaganju ima mogućnost da to učini u grupi, samostalno ili u paru, odnosno da predavanja pohađa online ili na uobičajen način, kada se časovi organizuju u jednoj od poslovnica navedene institucije.

TESTOVI


Kada je odluka kandidata da specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja pohađa online, mora znati da ima obavezu i da u tu svrhu koristi sopstveni računar. U principu, on je u obavezi i da izvrši instalaciju posebne vrste programa, a očekuje se da to učini potpuno samostalno, jer uopšte nije komplikovan postupak instalacije. Ipak, sva neophodna pomoć IT stručnjaka je na raspolaganju polaznicima u tom slučaju, a ako se oni ne budu u potpunosti samostalno snašli da to učine. Očekuje se i da u prostoru, u kome će boraviti dok prate predavanja na taj način, postoji kvalitetna konekcija sa internetom, kako bi edukacija na taj način bila održana u skladu sa pravilima.

Važno je da napomenemo i to da i onlajn i klasična nastava mogu biti organizovane kako za grupu polaznika, tako isto i za samo jednog kandidata, odnosno za dvoje njih u isto vreme, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i grupna i individualna nastava, ali i takozvana poluindividualna. Upravo iz tog razloga se očekuje da svako ko izvrši prijavu i upis u skladu sa pravilima odluči ne samo gde će pratiti predavanja, nego i na koji od svih ponuđenih načina će to učiniti.

Bitno je da svi oni koji su zainteresovani da nastavu pohađaju u grupi znaju da je to ujedno i najrigorozniji vid edukacije, zato što ne postoji mogućnost da po zahtevu polaznika bilo koji segment, koji pre toga bude definisao koordinator za nastavu, bude izmenjen. Naime, pravilo je da nakon što prijavu izvrši dovoljan broj polaznika, odnosno četvoro njih minimum, koordinator za nastavu ima obavezu da definiše kako će časovi biti organizovani. Jednostavnije govoreći, pošto četvoro ljudi najmanje bude izvršilo prijavu u toj poslovnici, zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora će doneti odluku prvo o tome kog datuma će nastava početi, a potom će precizirati i u kojim terminima će časovi da budu organizovani i u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. Kao što smo već pomenuli, kada on bude sve to definisao, ne postoji mogućnost da kandidat zahteva bilo kakvu izmenu, prosto zato što to uopšte nije u skladu sa pravilima te institucije, a svakako će biti predočeno zainteresovanima za praćenje nastave u grupi sve to.

Baš zato što se radi o vrlo rigoroznom principu organizacije, ova institucija nudi mogućnost i da onlajn, odnosno klasična obuka i kurs - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja bude organizovana u okviru individualne ili poluindividualne nastave. Iako se broj polaznika u tom slučaju razlikuje, uzevši u obzir da individualnu prati samo jedna osoba, a poluindividualnu dvoje kandidata u isto vreme, primenjuju se potpuno ista pravila organizacije. Naime, radi se o vrlo slobodnom pristupu, pa se dozvoljava svakom polazniku da definiše kada će edukacija početi, potom kojim tempom će nastavni fond da bude održan i u kojim terminima će časove pohađati. Sve to on je u obavezi da prethodno samostalno definiše sa koordinatorom za nastavu onog predstavništva insituacije organizatora, u kome bude prethodno izvršio prijavu, odnosno sa stručnjakom, koji će individualnu edukaciju da vodi.

Sve to isto važi i kada se organizuje poluindividualna nastava, ali u tom slučaju dvoje polaznika sve to definišu sa nadležnima.

Ukoliko bude bilo potrebno, pomenuta institucija može ovo edukaciju prilagoditi i isključivo zaposlenima, jer se u njenoj ponudi nalazi i korporativna obuka. Ističemo da je to jedini tip edukacije, kod koga je moguće izvršiti promenu mesta održavanja nastave, jer organizator po želji klijenta, to jest nadležnog lica u okviru zainteresovanog preduzeća, časove može održati i na nekom drugom mestu, a primarno u prostorijama te kompanije. Podrazumeva se da direktor firme, odnosno njen zvanično ovlašćeni predstavnik prvo mora biti upoznat sa detaljima, koji se tiču opremljenosti samog prostora, u kome će zaposleni predavanja da pohađaju, kako bi kvalitet edukacije bio potpuno isti kao i kada se organizuje u poslovnicama pomenute institucije. Potrebno je napomenuti i to da korporativni kurs podrazumeva vrlo fleksibilna pravila, uzevši u obzir da ovlašćeno lice jedne od poslovnica organizatora definiše zajedno sa nadležnim predstavnikom zainteresovane firme kako će zaposleni predavanja da pohađaju. A ustvari to znači da oni preciziraju najpre mesto na kome će se nastava odvijati, a zatim i datum njenog početka, potom termine u kojima će predavanja da budu organizovana, ali i njihov tačan raspored, što posredno znači da oni zajedno odlučuju i o tome koliko će ukupno ta vrsta edukacije da traje. Zaposlenima će biti prosleđene sve te informacije, te ne moraju da brinu o tim detaljima.

Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja?

S obzirom na to da se očekuje da svaki polaznik ove edukacije ima osnovno znanje rada u programu Excel, to profesori neće nešto naročito detaljno objašnjavati osnovne karakteristike tog programa. Zapravo ću u toku uvodnog predavanja biti predstavljena svrha korišćenja tog programa, kao i njegove osnovne funkcije. A posle toga će specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja biti usmeren na predstavljanje posebnih funkcija, koje ovaj program nudi.

Edukacija je osmišljena tako da fokus bude stavlja na praksu, što znači da će samo ukratko teorijski biti predstavljene te funkcije, a posle toga će biti omogućeno polaznicima da i praktično prezentovana znanja primene.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost praćenja nastave online, to je izuzetno značajno da svaki kandidat ispoštuje smernice, koje će dobiti od nadležnih, a prvenstveno vezano za performanse samog računara, kako bi kvalitet i tog tipa edukacije bio na adekvatnom nivou.

Različite vrste izveštaja, koji su vezani za finansijski aspekt poslovanja će biti predstavljeni, a takođe će biti govora i o njihovom lakšem kreiranju uz korišćenje funkcija programa Excel. A sve to se posebno odnosi na one izveštaje, koji uključuju veliku količinu podataka, pa će akcenat na njih i biti stavljen.

Saznaće polaznici i šta su takozvane Pivot tabele, te koje su njihove osnovne karakteristike i zbog čega bi trebalo upravo njih koristiti, kako bi izveštaj o finansijskom poslovanju bio što bolje pregledan.

Na koji način funkcioniše generisanje podataka u konkretnim tabelama, ali i kako njih možete obraditi na najbolji način, su svakako teme kojima će se specijalizovana obuka i kurs - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja takođe baviti. Biće predstavljeni i različiti alati, koji se tom prilikom koriste, a predviđeno je nastavnim planom i programom da polaznici nauče i da iz mnogobrojnih podataka izvuku najvažnije financijske pokazatelje, koji će koristiti za pripremu izveštaja.

Naravno da će raditi i sa Pivot, ali i sa velikim tabelama, te će naučiti kako da postave strukturu, a da ona bude pregledna. Podrazumeva se da će predavači predstaviti polaznicima ove specijalizovane edukacije i različite alate, koji su u većini slučajeva primenjuju kada je potrebno da navedeni finansijski podaci budu analizirani.

Saznaće prisutni i koji sve tipovi grafikona postoje i na koji način se oni kreiraju, odnosno kada je dobro koji od njih koristiti.

A da bi izvukli maksimum iz funkcija ovog programa, potrebno je da kandidati znaju da koriste program Power Point, jer određeni alati dozvoljavaju povezivanje ta dva programa, a sa ciljem poboljšanja najpre preglednosti izveštaja, a zatim i izrade specijalnih dijagrama i grafikona.

Da bi zaista svako koga interesuje stručni kurs i obuka - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja bio u mogućnosti da stečena znanja primeni u svom budućem radu, pobrinuće se profesori da posvete adekvatnu pažnju svim temama koje su u nastavnom programu zastupljene i to primarno sa praktičnog aspekta. Zahvaljujući tome što će imati pravo da u toku svakog predavanja pitaju predavače o svemu što im nije jasno, pa će moći da razjasne sve nedoumice koje imaju već prilikom ove edukacije, te će biti spremni u svom budućem radu da sasvim samostalno predstavljena znanja implementiraju, a sa ciljem poboljšanja kvaliteta i ličnog poslovanja i poslovanja kompanije u kojoj su angažovani.

Na kom mestu i kada će biti održan specijalizovani seminar - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja?

Pravila prema kojima se stručni kurs i obuka - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja organizuje su vrlo precizno definisana od strane nadležnih u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford, a sa njima će naravno detaljno da bude upoznat svaki prijavljeni kandidat.

Naime, radi se o tome da ova situacija maksimalno izlazi u susret zahtevima prijavljenih, te da im pruža priliku da oni lično i samostalno odaberu ne samo na koji način će časove pohađati, nego i gde će to da učine. Prostije rečeno, ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćena online i klasična nastava, a i jedna i druga mogu biti organizovane za grupu kandidata, odnosno samo za jednog polaznika i za njih dvoje, jer se u ponudi osim grupne edukacije, nalazi i individualna, ali i poluindividualna obuka. Sada je već jasnije zbog čega se od kandidata očekuje da odluči i gde će, odnosno sa koje tačno lokacije časove pohađati i na koji će to tačno način od ponuđenih učiniti.

Bude li se opredelio da predavanja pohađa na klasičan način, to znači da prihvata obavezu da u jednoj od poslovnica pomenute institucije bude prisutan u terminima, koje će prethodno sa organizatorom dogovoriti, budući da se predavanja u tom slučaju organizuju upravo u prostorijama konkretnog predstavništva.

Nasuprot tome, online kurs i obuka - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja se mogu pratiti sa različitih lokacija, odnosno upravo sa onog mesta, koji će svaki kandidat lično da izabere. Zapravo se radi o tome da on časovima tada pristupa preko namenskog softvera, koji mora u skladu sa pravilima lično da instalira na sopstveni kompjuter, koji će koristiti prilikom pristupa predavanjima. Ističemo da je proces instalacije tog programa vrlo jednostavan i relativno brzo će biti završen, ali u svakom slučaju svi kandidati imaju opciju i da zahtevaju pomoć IT stručnjaka, ako se za tim ukaže potreba. Upravo su ti stručnjaci zaposleni u predstavništvima pomenute institucije u svim gradovima, tako da ih kandidati mogu na propisan način kontaktirati, bez obzira da li su naišli na neki problem u toku instalacije konkretnog programa ili se on javio kada su časove počeli onlajn da prate.

Svakako je pravilnikom pomenute institucije predviđeno da i klasična nastava i ona, koja se organizuje online, mogu biti praćene na jedan od tri načina, odnosno samostalno, u grupi ili u paru, te je iz tog razloga važno da svaki prijavljeni izabere koji tip obuke od ponuđenih mu najviše odgovara.

Najjednostavnija pravila se primenjuju kada se organizuje poluindividualni ili individualni seminar, s tim što tada postoji razlika u broju polaznika, uzevši u obzir da dvoje kandidata treba da prisustvuje nastavi u okviru poluindividualne, a samo jedna osoba ima obavezu da pohađa individualnu obuku. Potrebno je da se svaki prijavljeni kandidat u tom slučaju dogovori ne samo oko datuma početka izabranog tipa edukacije, nego isto tako i oko termina u kojima će časovi biti organizovani, odnosno oko njihovog rasporeda, usaglasi direktno kako sa nadležnim profesorom, tako isto i sa zvanično ovlašćenim licem one poslovnice institucije organizatora, u okviru koje je on prijavu i upisivanje izvršio, to jest sa koordinatorom za nastavu.

Međutim, kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja, koji se organizuje za grupu polaznika, a koja može brojati najmanje četvoro kandidata, odnosno najviše osmoro, pravila su mnogo strožija. Upravo njih će definisati koordinator za nastavu, a ne postoji nikakva mogućnost da budu izvršene izmene svega toga, ukoliko bilo koji polaznik to bude izneo kao zvaničan zahtev, što znači da će svaki prijavljeni sa time blagovremeno biti upoznat. Dakle, koordinator za nastavu definiše kako termin održavanja časova za određenu grupu, tako isto precizira i njihov raspored. Međutim, postoji samo jedan segment, na koji koordinator za nastavu konkretne poslovnice uopšte ne može imati uticaja, a on se tiče datuma početka grupnog kursa. Naveden je zvaničan uslov u okviru institucije organizatora, koji neizostavno mora biti ispunjen, da bi taj tip edukacije mogao da počne, a odnosi se na formiranje grupe. Sve to zapravo podrazumeva da četvoro kandidata minimum u toj poslovnici moraju izvršiti zvaničnu prijavu, odnosno upisati se prema pravilima, da bi ovlašćeni koordinator za nastavu mogao da definiše sve pomenuto.

Korporativna obuka je, isto tako obuhvaćena ponudom navedene specijalizovane institucije. U principu, radi se o donekle specifičnoj edukaciji, zato što njoj isključivo treba da pristupe lica, koja su u okviru zainteresovane kompanije zaposlena. A da bi radnicima bilo omogućeno da izvuku maksimum od praćenja ovog kursa, organizator dozvoljava i da bude izvršena promena mesta na kome će biti održana predavanja, ali omogućuje i ovlašćenom licu konkretne firme da detalje koji su vezani za sprovođenje nastave za zaposlene, on definiše direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom prethodno izabrane poslovnice pomenute institucije. U tom slučaju će se oni prvo usaglasiti oko toga da li će edukacija za zaposlene biti održana u poslovnici pomenute institucije, odnosno preko interneta ili će se, ipak opredeliti za opciju da časove radnici pohađaju u okviru samog preduzeća. Svakako je vrlo važno da prostor, u kome bi trebalo da budu organizovana predavanja u tom slučaju, bude u skladu sa tada važećim pravilima opremljen, a podrazumeva se da će nadležni u okviru konkretne kompanije sa svim tim detaljima da budu upoznati na propisani način. Inače, pomenuta lica bi, takođe trebalo da se usaglase i oko termina u kojima će tačno definisani broj radnika predavanja da pohađaju, zatim oko toga na koji način će biti predviđeni nastavni fond raspoređen, odnosno koliko će ukupno korporativna obuka da traje, a svakako se podrazumeva da će precizirati i datum njenog početka. Radnici koji bi trebalo nastavu da pohađaju će biti obavešteni od strane nadležnih o svim navedenim detaljima u najkraćem mogućem roku, pošto oni budu bili definisani.

Koliko traje stručni obuka i kurs - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja?

U nastavnom programu, prema čijim osnovnim pravilima će biti organizovan specijalizovani kurs i obuka - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja je navedeno ukupno 18 časova.

Uzevši u obzir da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost prijavljenima da nastavu pohađaju ili u grupi ili individualno ili u paru, to trajanje svake vrste edukacija može biti različito.

Jedino što se unapred navodi jeste da mesec dana ukupno traje nastava za grupu polaznika, s obzirom na to da odluku o svim detaljima, pa i o načinu rasporeda časova donosi koordinator za nastavu u okviru onog predstavništva navedene institucije, u kome grupa od najmanje četvoro kandidata bude bila zvanično oformljena. Zapravo će tek posle toga koordinator za nastavu definisati i raspored časova i termine u kojima će oni biti održali, te svakako datum početka nastave u grupi, a onda će informisati o svemu tome prethodno prijavljene kandidate.

Ko god se bude opredelio da časove pohađa ili u paru ili samostalno, treba da zna da se i poluindividualna i individualna edukacija organizuju drugačije nego grupni tip nastave. Naime, predviđeno je pravilnikom navedene institucije da svaki polaznik u tom slučaju zajedno sa koordinatorom za nastavu, odnosno sa nadležnim predavačem treba da definiše kako će biti časovi organizovani, odnosno da odluči o terminima njihovog održavanja, dinamici i svakako o datumu početka bilo jednog tipa nastave, bilo drugog. Zato i nije moguće unapred navesti koliko će trajati poluindividualni seminar - iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja, odnosno individualni, jer to zavisi upravo od njihovog dogovora.

Nastava koja se organizuje isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, odnosno takozvana korporativna obuka podrazumeva vrlo sličan princip kao kada časove pohađa jedan ili dvoje polaznika. Ovlašćeno lice kompanije, koja je zainteresovana za takvu vrstu edukacije bi trebalo sa osobom, koja je u jednoj od poslovnica za to zadužena, da definiše kako će časovi za zaposlene biti organizovani. A to zapravo podrazumeva da će se oni zajedno usaglasiti ne samo oko trajanja korporativnog kursa, odnosno oko dinamike održavanja časova za zaposlene, nego isto tako i oko datuma početka nastave, odnosno termina u kojima će predavanja biti održana, te svakako oko lokacije na kojoj će zaposleni časove da pohađaju, budući da je to ujedno i jedini tip edukacije kod koga se promena mesta održavanja može dozvoliti.

Spisak gradova za kurs i obuku "Iskoristite sve prednosti programa Excel u oblasti finansijskog poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje