Kurs i obuka - Kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja

Najpre nadležnima u sektoru marketinga, a zatim i svima onima koji su u kompanijama zaduženi za oblast odnosa sa javnošću, odnosno za sprovođenje marketinških i prodajnih aktivnosti je namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja. U principu, ne zahteva se nikakvo posebno predznanje od kandidata, koji odluče ovu edukaciju da pohađaju, s tim što se podrazumeva da moraju imati osnovna znanja vezano za korišćenje društvene mreže Facebook. Praktično govoreći, apsolutno svako ko ima želju da se upozna sa tematikom ove edukacije, može da izvrši prijavu i da je pohađa, ukoliko naravno ispunjava navedeni uslov.

Nastava se organizuje u toku cele godine na klasičan način, to jest u brojnim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali i online, u kom slučaju kandidat preko sopstvenog kompjutera predavanja pohađa, a sa lokacije koju lično izabere. Zato i napominjemo da svaki prijavljeni treba da odluči da li mu više odgovara princip koji pod razumela online nastava ili će predavanja pohađati po uobičajenom principu.

Svako ko se bude opredelio da časove prati onlajn mora imati i sopstveni kompjuter, a na njega će u skladu sa pravilima institucije organizatora instalirati predviđeni tip softvera, preko koga će predavanja i da pohađa. Iako se podrazumeva da bi svaki prijavljeni trebalo da može samostalno da instalira konkretni program, njemu je na raspolaganju i IT sektor svakog predstavništva pomenute institucije, tako da ove stručnjake može kontaktirati ako naiđe na neki problem, sasvim svejedno da li je to tokom pristupa nastavi ili u toku postupka instalacije programa.


A nakon što odluči da li mu više odgovara klasična ili online obuka i kurs - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja, svaki pojedinačni kandidat treba da odabere i da li će časove pohađati u okviru poluindividualne nastave ili mu više odgovara princip koji podrazumeva grupna, odnosno individualna edukacija, pošto su sve one u ponudi i važe i za online i za klasičnu obuku.

U jednoj grupi može biti prisutno najviše osmoro polaznika, a da bi uopšte taj tip obuke mogao da bude organizovan, zahteva se da četvoro njih najmanje u jednoj od poslovnica institucije organizatora izvrše prijavu. Praktično govoreći, tek kada se to bude dogodilo, grupna nastava može da bude organizovana. Zapravo će ovlašćeno lice konkretnog predstavništva navedene institucije tada da oformi grupu i definiše kako će časovi biti organizovani, u smislu da će odrediti termine njihovog održavanja, zatim raspored predavanja i naravno datum početka nastave u grupi. Svaki član te grupe će precizno da bude informisan o ovim detaljima, a organizator naglašava da se zahtevi kandidata vezano za promene bilo datuma početka ili rasporeda časova, odnosno termina njihovog održavanja ne mogu uzeti u obzir kod grupne obuke.

Kome ne odgovara takav princip, može odlučiti da časove pohađa samostalno, jer se individualna nastava organizuje na mnogo slobodniji način. Naime, predviđeno je pravilnikom ove institucije da u tom slučaju svaki kandidat zajedno sa predavačem, koji će individualni tip kursa da vodi, odnosno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu, u kome je kandidat izvršio prijavu, definiše kako će predavanja da budu organizovana. A to znači da se oni zajedno usaglašavanju prvo oko datuma početka individualnog seminara, a potom se dogovaraju i oko termina u kojima će časovi da budu organizovani, odnosno oko njihovog rasporeda.

TESTOVI


Pored grupne i individualne nastave, u ponudi se nalazi i poluindividualni kurs i obuka - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja, a kada je predviđeno pravilnikom da dvoje polaznika bude prisutno tokom časova. U tom slučaju će oni zajedno da se sa koordinatorom za nastavu i nadležnim predavačem dogovore oko svega, kao i kod individualne nastave.

Obavezna je prijava svakog fizičkog lica, koje je zainteresovano ovu edukaciju da prati. U toku radnog vremena bilo koje poslovnice institucije organizatora je moguće lično izvršiti prijavu ili putem telefona, a svako ko želi može i na mejl adresu poslati svoje podatke. U principu je neophodno da svaki kandidat navede prvo svoje ime i prezime, a zatim i informacije za kontakt, odnosno tačan datum rođenja.

Nedugo nakon zvanične prijave će nadležni kontaktirati svakog polaznika i informisati ga o dokumentima, koja bi trebalo da prilože u trenutku upisa. Takođe će biti obavešteni svi prijavljeni da je njihovo lično prisustvo obavezno, jer upis mora na taj način da bude izvršen.

Ako nadležno lice bilo kog preduzeća bude zahtevalo da ova edukacija bude organizovana samo za određeni broj zaposlenih u toj kompaniji, biće održana korporativna obuka i kurs - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja. A pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da se nastava tog tipa maksimalno prilagođava zahtevima klijenata, odnosno da časovi budu organizovani upravo onako kako definiše nadležno lice konkretne poslovnice i vlasnik određene kompanije, odnosno njen ovlašćeni predstavnik. Važno je napomenuti i to da samo kod korporativne edukacije može biti dozvoljena promena lokacije održavanja nastave, tako da radnici mogu i u okviru svoje firme časove da pohađaju. Naravno da se nadležno lice tog preduzeća obavezuje da ispoštuje sva pravila, koja se odnose na opremljenost samog prostora, u okviru koga bi predavanja trebalo da budu organizovana, pošto jedino tako promena može da bude dozvoljena. Inače, nadležni predstavnik institucije organizatora će direktno sa klijentom, to jest sa vlasnikom ili direktorom, te zvanično ovlašćenim licem konkretne kompanije definisati i termine u kojima će radnici časove da pohađaju i raspored predavanja, te svakako mesto na kome će obuka biti održana, odnosno datum kada će početi.

Kojim će se temama baviti specijalizovani kurs i obuka - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja?

Na koji način funkcioniše društvena mreža Facebook je prva tema kojom će se stručna obuka i kurs - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja baviti. A tom prilikom će ukratko profesori govoriti o prednostima koje takav vid komunikacije nudi, ali i o onome što se smatra manom takvog tipa komuniciranja.

Odmah posle toga je predviđeno da profesori govore o primeni ove mreže u poslovne svrhe, tako da će korak po korak objasniti prisutnima kako bi trebalo da kreiraju stranicu na društvenoj mreži Facebook, a koju će koristiti za prezentovanje svoje kompanije ili uopšteno svog poslovanja.

S obzirom na to da je vrlo važno pažljivo definisati ciljnu grupu, odnosno ljude kojima određena kompanija želi da prezentuje svoje usluge ili proda konkretni proizvod, to će predavači objasniti prisutnima i koji parametri se uzimaju u obzir, odnosno na osnovu čega se kreira ciljna grupa.

Takođe je vrlo bitno naučiti i kako se kreiraju objave za Facebook, odnosno šta je potrebno da one sadrže, kako bi privukle pažnju potencijalnih kupaca ili korisnika usluga. Svakako će predavači u tom segmentu ponuditi i primere iz prakse. Naime, predviđeno je da profesori prikažu prvo pozitivne primere, odnosno one koji se smatraju dobrim i na taj način ukažu polaznicima na to zbog čega je važno da se poštuju određena pravila prilikom kreiranja objava za FB stranicu. Naravno da će specijalizovani kurs i obuka - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja omogućiti prisutnima i da na osnovu loših primera iz prakse, odnosno onih koji uključuju neprofesionalno kreirane objave uoče greške, jer će upravo na osnovu toga polaznici moći da shvate gde se najčešće greši, te da nauče kako da te greške izbegnu.

Predviđeno je programom i da nakon tog segmenta polaznici izvrše zadatak, odnosno da kreiraju jednu objavu za Facebook stranicu, a u skladu sa informacijama koje će dobiti od profesora. Posle toga će svi prisutni razgovarati o radovima, te će se potruditi i da pronađu greške u svakome od njih, odnosno da objasne kako bi oni kreirali objavu, da bi ona imala maksimalno pozitivan učinak.

Dobiće prisutni informacije i o tome zbog čega je važno da se na negativne komentare odgovara, a ne da se brišu, odnosno saznaće da li takvi komentari imaju pozitivan ili negativan učinak na poslovanje vlasnika konkretne stranice.

Posebno je važno i kako osoba, koja vodi poslovnu Facebook stranicu komunicira sa publikom, pa je predviđeno da profesori i tom prilikom ponude prisutnima adekvatne primere.

Da li je dobro koristiti plaćene oglase ili ne, takođe je tema kojoj će stručni seminar - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja posvetiti pažnju. Naravno da će prisutni tom prilikom naučiti i kako se kreiraju takve kampanje, to jest o čemu treba voditi računa u tom slučaju.

Obično se na osnovu analize statističkih podataka, koji su dostupni za administratore određene Facebook stranice može lako ustanoviti šta je potrebno ispraviti, odnosno koji deo je potrebno unaprediti. Međutim, da bi neko mogao te informacije da dobije, on mora i da zna navedene podatke da tumači, pa će i o tome biti reči tokom ove specijalizovane edukacije.

Samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu može organizovati i isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, a kada se ona sprovodi u formi korporativne nastave, to postoji mogućnost i da primeri koji se prikazuju polaznicima budu tom prilikom prilagođeni. Naime, ako nadležno lica određene kompanije bude tako zahtevalo, profesori će dati sve od sebe da usklade primere sa oblašću poslovanja konkretne kompanije, kako bi na taj način polaznicima ove edukacije, odnosno zaposlenima u toj firmi pružili priliku da mnogo brže i lakše shvate kako pravilno vođenje Facebook stranice može da ima uticaja na bolje poslovanje konkretnog preduzeća.

Inače je završni deo ove edukacije uvek u formi interaktivne nastave, jer je predviđeno pravilnikom da tada polaznici mogu sva pitanja da postavljaju predavačima, a u slučaju da nešto od prezentovanog gradiva nisu najbolje razumeli.

Kada i gde će biti organizovana stručna obuka i kurs - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja?

Detalje koji su vezani za termine održavanja časova, odnosno za mesto na kome će stručni kurs i obuka - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja biti organizovan će polaznici dobiti već prilikom upisa. Zapravo će te informacije i njima biti dostupne nakon što među ponuđenim opcijama izaberu onu, koja im u datom trenutku najviše bude odgovarala.

Da bismo sve navedeno pojednostavili, moramo napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave kako u paru i individualno, tako isto i u okviru grupne obuke, a pravilnikom navedene institucije je predviđeno da predavanja mogu biti organizovana preko interneta i direktno u poslovnicama i to na način koji se smatra uobičajenim. Samim tim što je ponudom ove institucije obuhvaćeno nekoliko vidova obuka, to podrazumeva da će svaki kandidat izabrati onaj tip edukacije, koji mu bude najviše odgovarao, pa će u skladu sa tim i dobiti informacije o detaljima.

Očekuje se da svako, ko se opredeli da predavanja pohađaju u formi grupne edukacije, bude spreman da sačeka, zato što je obavezan uslov vezan za početak nastave tog tipa, a on se odnosi na formiranje grupe od minimalnog broja članova. Budući da u jednoj grupi treba da bude prisutno od četvoro kandidata najmanje, pa do njih osmoro najviše, to je neophodno da se u jednoj od poslovnica pomenute institucije četvoro zainteresovanih minimum prijave. Neposredno nakon toga će ovlašćeni koordinator za nastavu kreirati grupu, a onda i definisati datum početka te vrste edukacije, odnosno termine u kojima će predavanja biti organizovana, te njihov raspored. Prethodno prijavljeni kandidati će o tome biti na propisan način informisani, a svakako će im biti napomenuto da se izmene niti jednog segmenta po njihovom zahtevu kod tog tipa edukacije ne smeju vršiti. Upravo zato i navodimo da je grupni seminar - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja i najrigorozniji tip edukacije, koji je u ponudi.

Zato svako kome ne odgovara takav način organizacije nastave na raspolaganju ima opciju da časove pohađa ili u paru ili samostalno, a i poluindividualna i individualna edukacija se na potpuno isti način organizuju. Jedan polaznik ili njih dvoje, kada je u pitanju poluindividualna obuka, bi trebalo da se usaglase oko načina sprovođenja časova sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica organizatora, ali i sa predavačem koji će poluindividualnu ili individualnu nastavu da vodi. A sve to zapravo znači da će oni precizirati kako datum početka jednog ili drugog tipa kursa, tako isto i termine održavanja časova, odnosno njihov raspored, te će tako posredno odlučiti i o trajanju konkretnog tipa obuke.

Kao što smo već pomenuli, svaki prijavljeni bi trebalo da izabere i da li će nastavu pohađati u okviru konkretnog predstavništva pomenute institucije, a kada se ona na uobičajeni način sprovodi ili će to učiniti online, u kom slučaju on samostalno može da izabere lokaciju sa koje će predavanja pratiti.

Da ne bi bilo zabune, moramo istaći i to da je posedovanje računara navedeno kao obaveza, za apsolutno svakog kandidata koga interesuje online obuka i kurs - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja. Svakako da će on namenski softver biti u obavezi lično na sopstveni kompjuter da instalira u skladu sa pravilima, jer će preko njega pristupati časovima u tom slučaju. Stabilna veza sa internetom je navedena, kao još jedan od zahteva za praćenje nastave na taj način. Bitno je istaći i to da pomenuta institucija svim polaznicima u tom slučaju nudi i mogućnost korišćenja usluga IT stručnjaka, a u smislu da se polaznici mogu njima obratiti ukoliko ne budu uspeli da namenski program instaliraju samostalno, odnosno ako se bude dogodilo da iskrsne neki problem kada budu predavanja pohađali.

Edukacija ovog tipa može biti organizovana i samo za zaposlene, a tada se očekuje od direktora ili vlasnika konkretne firme da se dogovori precizno o načinu organizacije časova za određeni broj svojih radnika direktno sa zvanično ovlašćenim licem jedne od poslovnica institucije organizatora. Ustvari, to znači da oni moraju zajedno da preciziraju kog datuma će početi korporativni kurs, potom u kojim terminima će radnici časove da pohađaju i naravno u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja tom prilikom da budu organizovana. Međutim, postoji još nešto što je naročito važno za korporativnu obuku, a tiče se mesta njenog održavanja. Naime, jedino se u tom slučaju može klijentu dozvoliti da zahteva promenu lokacije održavanja časova, odnosno da iznese zahtev da njegovi radnici u okviru sopstvenog preduzeća časove pohađaju. Važno je da budu u potpunosti ispoštovana pravila koja se tiču samog prostora i njegove opremljenosti, a sa njima će detaljno nadležno lice zainteresovane kompanije na vreme da bude upoznato.

Koliko će ukupno da traje stručni seminar - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja?

Bitno je naglasiti da Obrazovni centar Akademije Oxfor nudi mogućnost sprovođenja grupne, individualne i poluindividualne nastave, pa u skladu sa time kako želi časove da pohađa, svaki polaznik će biti precizno informisan o tome koliko će specijalizovana obuka i kurs - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja ukupno da traje.

Radi se o tome da kod individualne i poluindividualne nastave svaki prijavljeni ima slobodu da definiše sa nadležnim licima kojim tempom će pohađati časove, što automatski znači da će se oni usaglasiti oko toga i koliko će konkretni tip edukacije trajati. Zapravo će jedan polaznik, odnosno njih dvoje, ako je u pitanju poluindividualna nastava, definisati raspored ukupnog broja časova i to zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici organizatora, u kojoj su prijavu izvršili, kao i sa predavačem, koji će taj tip edukacije voditi. A sve to podrazumeva da će oni zajedno odlučiti o tome koliko će ukupno trajati poluindividualni ili individualni tip edukacije.

Međutim, ako se prijavljeni polaznik odluči da časove pohađa u formi grupne edukacije, on će morati da ispoštuje raspored, koji koordinator za nastavu u tom slučaju ima obavezu da definiše. Nedugo nakon što grupa od 4 kandidata minimum bude bila u toj poslovnici institucije organizatora oformljena, koordinator će odlučiti na koji način bi trebalo 15 časova nastavnog fonda da bude raspoređeno. U principu je definisano da grupni tip edukacije traje jedan mesec, ali se podrazumeva da će svaki polaznik precizno biti obavešten o detaljima, odnosno o rasporedu tog broja časova, ali i o datumu početka i naravno o terminima u kojima će predavanja da budu održana.

Pored toga što ovu edukaciju mogu da pohađaju fizička lica, ponudom je obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja, a trajanje tog vida nastave zavisi od dogovora, koji će prethodno imati nadležno lice zainteresovanog preduzeća, odnosno vlasnik ili direktor te kompanije, sa jedne strane i lice koje je zvanično ovlašćeni u okviru konkretnog predstavništva institucije organizatora, sa druge strane.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da iskoristite FB stranicu za poboljšanje kvaliteta poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje