Kurs i obuka - Kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva

Neophodno je da budu ostvareni osnovni uslovi, a da bi određena kompanija mogla da aplicira za sredstva iz fondova Evropske Unije, koja su bespovratna. Upravo sa tim zahtevima i načinom njihovog ispunjenja bi trebalo da se upoznaju svi, koji su u nekom preduzeću zaposleni na menadžerskim pozicijama i to primarno u sektoru finansija. Naravno da specijalizovani seminar - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva može da pohađa i svako ko želi, a poželjno je da se sa osnovnom tematikom ove edukacije upoznaju i vlasnici kompanija, pošto će njima sasvim sigurno biti interesantna tema i moći će da je primene u praksi, kako bi poboljšali kvalitet poslovanja svog preduzeća.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje nastavu na nekoliko načina za fizička lica, a da može ponuditi i sprovođenje korporativnog kursa, vrlo je važno da sa svim detaljima zainteresovani budu upoznati. Upravo zato i napominjemo da nastava može biti organizovana kako online, tako isto i na uobičajen način, kada polaznici časove pohađaju u poslovnicama pomenute institucije, a u prethodno utvrđenim terminima. Isto tako moramo napomenuti i informaciju da se kako online edukacija, tako i klasična, mogu organizovati ili u okviru individualne nastave, odnosno poluindividualne ili kroz grupnu, te se podrazumeva da će svaki prethodno prijavljeni kandidat izabrati i na kom mestu će pohađati časove i na koji način.

Potrebno je da ima sopstveni kompjuter odgovarajućih performansi apsolutno svaki kandidat, koga interesuje online kurs i obuka - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva, a očekuje se i da adekvatna internet konekcija postoji u prostoriji iz koje on bude pohađao predavanja. Svakako je predviđeno pravilnikom ove institucije da sasvim samostalno kandidat instalira softver za praćenje nastave na taj način, a ako se ne bude snašao u tome, omogućeno mu je da ostvari kontakt sa IT sektoromn svakog predstavništva ove institucije, te da zatraži pomoć stručnjaka, a sasvim svejedno da li je na problem naišao kada je želeo da pristupi časovima online ili dok je pokušavao da instalira softver za praćenje predavanja.


Dakle, pomenuli smo da se i klasična i nastava preko interneta mogu pohađati ili u okviru grupne ili individualne, odnosno u paru, a u kom slučaju se sprovodi takozvana poluindividualna obuka. Podrazumeva se da bi svaki kandidat trebalo da odluči i koji tip edukacije od ponuđenih mu najviše odgovara, a kako bi od nadležnih dobio sve informacije o načinu organizacije časova u konkretnom slučaju.

Pravila koja se primenjuju prilikom organizacije nastave u grupi nisu uopšte fleksibilna, jer se podrazumeva da svaki prijavljeni u potpunosti prihvata ono, što pre toga bude definisao nadležni koordinator za nastavu poslovnice organizatora, u kojoj je dovoljno zainteresovanih izvršilo prijavu. Naime, ono što utiče značajno na definisanje datuma početka nastave u grupi jeste upravo formiranje grupe u određenom predstavništvu institucije organizatora, a što podrazumeva da je naveden zahtev da četvoro polaznika najmanje izvrše prijavu, dok ih osmoro maksimalno može biti prisutno u jednoj grupi. Dakle, neophodno je da svi prijavljeni sačekaju ostvarenje tog zahteva, posle čega će koordinator za nastavu odlučiti kako o datumu početka grupne edukacije, tako isto i o rasporedu časova, odnosno o dinamici prema kojoj će oni biti organizovani. O svemu tome će precizna obaveštenja dobiti prijavljeni kandidati, a svakako će im biti posebno naglašeno da se njihovi zahtevi za promenama ni datuma početka ni termina održavanja, odnosa dinamike, ne mogu uzeti u obzir kod nastave u grupi, jer to nije uopšte u skladu sa pravilima pomenute institucije.

Ali zato svaki kandidat koji odluči da časove pohađa sasvim samostalno ili u paru ima mogućnost da sve detalje vezano za sprovođenje predavanja definiše direktno sa predavačima i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu i to u okviru onog predstavništva navedene institucije, u kome je izvršio prijavu.

TESTOVI


Obavezan je svaki kandidat da u skladu sa pravilima institucije organizatora dostavi podatke za prijavu, koji podrazumevaju kako njegovo prezime i ime, odnosno datum rođenja, tako i broj telefona zarad kontakta. Sve te informacije zainteresovani mogu ili poslati na zvaničnu mejl adresu ili ih izdiktirati direktno u poslovnici, odnosno putem telefona.

Uzevši u obzir da je zvaničnim pravilnikom o ove institucije određeno obavezno prisustvo prijavljenih u trenutku upisa, to će svakako njima na vreme biti naglašeno, a dobiće i obaveštenje o dokumentima koja su obavezni prilikom zvaničnog upisa da dostave.

Na osnovu zahteva klijenata, odnosno potreba njegovih zaposlenih, može biti organizovana korporativna obuka i kurs - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva. Predviđeno je da nadležni u bilo kojoj kompaniji kontaktiraju instituciju organizatora, te da navedu sve zahteve vezano za sprovođenje tog tipa edukacije, a kada časovima isključivo treba da prisustvuju radnici zainteresovane kompanije. Sa tim u vezi moramo napomenuti i to da ta vrsta obuke može biti organizovana i u prostorijama, koje bude odredio klijent, a ukoliko u dotičnom preduzeću postoje uslovi za sprovođenje predavanja. Isto tako bi trebalo da se nadležno lice konkretne firme dogovori i o mestu održavanja časova za određeni broj svojih radnika i o datumu početka korporativnog kursa, ali i o tome u kojim terminima će nastava da bude organizovana, to jest koliko će trajati, uzevši u obzir da bi trebalo oni da se usaglase i oko tačne dinamike sprovođenja časova.

Program stručnog seminara - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva

Prvenstveno će predavači na samom početku ove specijalizovane edukacije da ponude polaznicima priliku da se upoznaju sa fondovima Evropske Unije, odnosno sa tim za kakve sve projekte oni nude sredstva i pod kojim uslovima. Odmah posle toga će specijalizovana obuka i kurs - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva biti usmerena na konkretno predstavljanje konkursa.

Ali neposredno pre toga će polaznici dobiti informacije o tome na koji način se aplicira na te konkurse, odnosno koja dokumenta su u obavezi tada da prilože.

Podrazumeva se da će profesori na licu mesta pokazati i kako treba da izgleda konkursna dokumentacija, s tim da će svim prisutnima objasniti i kako bi trebalo da je oforme.

Bitno je vrlo i to što će predavači ukazati polaznicima ove obuke i na propuste, koji se prilikom pripreme dokumentacije mogu javiti, te će im objasniti kako da čak i ako načine greške, izvrše njihovu ispravku na vreme.

Biće naravno govora i o pripremi projekta, odnosno o njegovom vođenju, to jest prezentovanju, tako da će polaznici dobiti pored ostalog informacije i o tome zbog čega je važno da njihovi projekti budu održivi, te šta se zapravo smatra pod pojmom održivog projekta.

Na primerima će specijalizovani kurs i obuka - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva biti zasnovan, što će značajno olakšati shvatanje tematike koja je inače prilično kompleksna.

A samim tim što Obrazovni centar Akademije Oxford, pored edukacije namenjene fizičkim licima, organizuje i nastavu za zaposlene u preduzećima, odnosno takozvanu korporativnu obuku, to može doći do odstupanja samo u tom slučaju, a vezano za primere. Naime, ako nadležno lice zainteresovane kompanije to bude zahtevalo, profesor će se potruditi da odabere primere, koji su vezani za poslovanje te firme, što će u najvećoj mogućoj meri olakšati zaposlenima, to jest polaznicima korporativnog kursa da razumeju konkretnu tematiku i da mogu bez ikakvih grešaka sva stečena znanja da primene u praksi kasnije.

Naravno da će biti informisani polaznici ovog seminara i o tome gde mogu da prate aktuelne konkurse ovih fondova, te će saznati i koje su to grupe projekata, a za koje su najčešće otvoreni konkursi.

Podrazumeva se da će predavači omogućiti svakom polazniku da sazna i šta će se dogoditi, ukoliko aplicira na neki konkurs, a dogodi se da je utvrđena neka neregularnost. Svakako će biti prezentovani i primeri iz prakse, kako bi polaznici bolje razumeli koje su to neregularnosti u pitanju i šta se tada dešava.

Uz to što će saznati koji su to takozvani COSME projekti Evropske Unije, kandidati će biti informisani i drugim programima, odnosno o svemu onome što je potrebno da učine, kako bi mogli da apliciraju na takve konkurse.

Među programima koji se nude se nalaze i različiti projekti podrške određenim ciljnim grupama, tako da će polaznici biti i sa tim informacijama upoznati.

Isto tako će biti govora i o onim situacijama, kada je potrebno odabrati partnera, odnosno pronaći ga, tako da će predavači govoriti prisutnima i o tome šta treba sve da posmatraju od parametara, da bi odabrali adekvatnog poslovnog partnera, ali i na koji način bi trebalo da mu konkretni projekat predstave, da bi on prihvatio učešće.

Između ostalog, saznaće prisutni i kome je sve dozvoljeno da pristupi apliciranju za konkurs za konkretni projekat Evropske Unije, ali i na koji način se vrši prijava, odnosno koji su sve modaliteti za finansiranje prisutni, te koji troškovi moraju biti uračunati. Biće govora i o određenim rokovima, te će tom prilikom polaznici saznati i u kom vremenskom periodu moraju dobiti odgovor, to jest koliko je potrebno da projektna prijava bude prihvaćena, procenjena i na kraju da bude doneta odluka o tome da li se prihvata ili ne.

U završnom delu pomenute edukacije će biti reči i o tome na koji način, a nakon odobrenog projekta mora biti vrše nadzor, te koje sve izveštaje primalac sredstava mora da pripremi i kome da ih dostavi. Podrazumeva se da će se profesori potruditi da predstave detaljno sve korake teorijski, a zatim i da kroz brojne praktične primere omoguće prisutnima da lakše savladaju predviđeno gradivo.

Naravno da se može dogoditi da bilo koji polaznik ima određene nejasnoće u vezi sa tematikom edukacije, tako da bi trebalo da bude slobodan u toku završnog predavanja da postavi sva pitanja koja ima.

Kada i gde se održava specijalizovana obuka i kurs - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva?

Ponudom ove institucije je obuhvaćeno nekoliko opcija, tako da u zavisnosti od izbora svakog pojedinačnog polaznika, on dobija i informacije o tome u kojim terminima će biti organizovan stručni kurs i obuka - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva, odnosno na kojoj lokaciji. Jednostavnije rečeno, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi prijavljenima mogućnost da časove pohađaju kako u okviru individualne i grupne, tako isto i kroz nastavu u paru, takođe poznatu i kao poluindividualna. Za sva tri tipa edukacije je omogućeno da kandidati izaberu hoće li je pohađati online ili će to učiniti direktno u samoj poslovnici, a u kom slučaju se nastava organizuje prema uobičajenim pravilima.

Podrazumeva se da sopstveni računar mora koristiti onaj polaznik, koji odluči da časove pohađa online, a kada to može učiniti sa apsolutno bilo koje lokacije, u okviru koje ima stabilnu internet konekciju. A da bi mogao predavanjima da pristupi na taj način, biće obavezan da pre početka onog tipa obuke, koji lično odabere, on instalira i posebnu vrstu softvera na kompjuter. U principu, pravilo je da polaznici softver instaliraju samostalno, ali im se nudi i opcija da kontaktiraju zaposlene u IT sektoru svake poslovnice ove specijalizovane institucije, koji će im u najkraćem mogućem roku pomoći da reše bilo koji problem na koji su naišli, a što se odnosi i na postupak instalacije softvera i na pristupanje časovima.

Važno je da svi zainteresovani znaju i to da kako online, tako i klasična obuka i kurs - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva može biti organizovana na jedan od tri načina, jer je u ponudi individualna, grupna i poluindividualna edukacija. A to ustvari znači da svaki kandidat bira između tih varijanti, te nakon toga dobija precizne informacije o organizaciji.

Pravilo je da od 4 do 8 ljudi prisustvuje grupnoj nastavi, kao i da zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora odlučuje o svemu što je vezano za sprovođenje predavanja u tom slučaju. Naime, on će definisati datum početka, odnosno odlučiće i o tome u kojim terminima će predavanja biti organizovana i prema kakvoj bi to trebalo da bude dinamici. Međutim, postoji jedan uslov, koji neizostavno mora da bude ostvaren, da bi uopšte grupni seminar mogao da bude sproveden u bilo kom predstavništvu ove institucije. Naime, radi se o tome da je organizator predvideo prisustvo između četvoro i osmoro ljudi tom tipu nastave, te je upravo iz tog razloga i naveden zvaničan zahtev, a koji podrazumeva formiranje grupe od minimum četiri člana. U najkraćem mogućem roku posle toga će koordinator za nastavu sve kandidate, koji su prijavu izvršili, da obavesti o detaljima, a naročito će isteći činjenicu da se izmene kod grupne obuke ne smeju vršiti, po zahtevu polaznika.

U principu su mnogo fleksibilnija pravila, koja se poštuju prilikom organizacije individualne nastave, odnosno one koju treba da prati dvoje kandidata u isto vreme, a koja je znana kao poluindividualna. Direktno sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom će se svako od njih dogovoriti o detaljima, koji su vezani za organizaciju nastave, a u smislu da će odlučiti svi zajedno kog datuma će startovati edukacija, odnosno u kojim terminima će biti organizovani časovi i koliko će kurs trajati, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude sproveden.

Ukoliko postoji želja nadležnih u bilo kojoj kompaniji da specijalizovani seminar - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva pohađaju radnici, ova institucija organizuje takozvanu korporativnu obuku. Pravila su, manje ili više ista kao i kod nasstave koje se organizuje za pojedince, ali postoji samo jedan izuzetak. Zapravo se radi o tome da organizator dozvoljava klijentu i da iznese zahtev za izmenu mesta održavanja predavanja, a u kom slučaju je praksa da se radnicima pruži mogućnost časove da pohađaju na svom radnom mestu. Podrazumeva se da je u tom slučaju klijent u obavezi maksimalno da ispoštuje pravilo organizatora, te da izabrani prostor opremi onako kako je neophodno, da bi radnici mogli predavanja bez apsolutno ikakvih smetnji da pohađaju. Svakako će se vlasnik konkretne firme, to jest osoba koja poseduje adekvatna ovlašćenja za to, dogovoriti sa nadležnima u ma kojoj od preko 20 poslovnica institucije organizatora i u o mestu održavanje nastave za zaposlene, ali i o tome kog datuma će ona početi, te u kojim terminima će predavanja biti organizovana i koliko će trajati, to jest prema kakvoj dinamici će u tom slučaju časovi da budu sprovedeni.

Koliko je predviđeno da stručni kurs i obuka - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva traje?

Samo kada se polaznici odluče specijalizovani seminar - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva pohađaju u grupi, saznaće unapred i koliko će nastava trajati.

Zapravo je od strane zvaničnih predstavnika Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno da grupna obuka traje ukupno 3 sedmice, a o tačnom rasporedu 10 časova nastavnog fonda će svi polaznici biti detaljno informisani kada se stekne uslov za početak grupne nastave, to jest kada se u jednoj od poslovnica oformi grupa, koja broji minimum četiri člana.

Drugačija se pravila primenjuju prilikom organizacije individualne, odnosno nastave u paru, to jest takozvane poluindividualne, pa se o tačnom rasporedu časova, a samim tim i o trajanju kursa dogovaraju zajedno jedan ili dvoje kandidata sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu institucije organizatora, u kome su pre toga izvršili prijavu i upisali se zvanično.

Takođe, kada je u pitanju korporativna obuka i kurs - kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva važe slična pravila, tako da se zvaničnici određene kompanije moraju o rasporedu predavanja, ali i o svemu ostalom dogovarati sa nadležnima u instituciji organizatora. A nakon što oni budu utvrdili kakvom dinamikom će pomenuti broj časova biti organizovan, radnici će dobiti informaciju o tome koliko će da traje taj tip edukacije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da komunicirate sa fondovima Evropske Unije i obezbedite potrebna sredstva"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje