Kurs i obuka - Kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu

Apsolutno svako ko ima dodira sa korišćenjem kompjutera prvenstveno na svom radnom mestu bi mogao da pohađa ovu edukaciju i da od stečenih znanja zaista ima dosta koristi. Međutim, kandidati moraju znati da institucija organizatora apsolutno nikakvo predznanje ne zahteva posebno od zainteresovanih, izuzev naravno osnovne računarske pismenosti, mada se poznavanje funkcionisanja računara u tehničkom smislu svakako smatra dodatnom prednošću. Zato i napominjemo da je specijalizovana obuka i kurs - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu namenjens prvenstveno onim pojedincima, koji ovu temu vide kao zanimljivu i žele sa njom bliže da se upoznaju.

Da bi maksimalno izašla u susret zahtevima svi zainteresovanih, ova obrazovna institucija nudi mogućnost i organizacije korporativne obuke. A u tom slučaju tačno određeni broj zaposlenih nekog preduzeća treba da pristupe pohađanju ove edukacije. Uzevši u obzir da svi znamo koliko zaposleni imaju slobodnog vremena, to će se organizator potruditi da im maksimalno olakša pohađanje ove edukacije. Zato i naglašavamo da isključivo korporativni tip nastave može da bude organizovan i na drugoj lokaciji, a u smislu da će biti omogućeno zaposlenima da nastavu pohađaju i u okviru svog radnog mesta ako to njihove nadležni budu zvanično zahtevali. Međutim, nije dovoljno samo da iznesu taj zahtev, već moraju i optimalne uslove za rad tom prilikom oni da obezbede. Svakako će biti informisani o svim onim detaljima, koji su posebno važni za prostor u kome bi trebalo edukacija za zaposlene da bude organizovana.

U suštini se korporativni kurs i obuka - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu na vrlo jednostavan način organizuje. Nadležni u jednoj od poslovnica pomenute institucije i u okviru zainteresovane kompanije bi trebalo da se usaglase ne samo oko lokacije održavanja časova, nego i oko toga kog datuma će da počne korporativni tip nastave. A takođe je vrlo važno da se oni usaglase i oko tačnih termina, u kojima će predavanja da budu organizovana, odnosno oko toga kakvom dinamikom će da budu časovi raspoređeni. Posredno će se oni na taj način usaglasiti i oko trajanja edukacije namenjene zaposlenima.


Da se vratimo na fizička lica, odnosno na pojedinačne polaznike, te da naglasimo da je njihova obaveza ne samo da izvrše prijavu i upišu se, nego i da odluče gde će pohađati predavanja i na koji od svih načina obuhvaćenih ponudom pomenute obrazovne institucije.

Dakle, prvo mora izvršiti prijavu i to ili putem telefona ili lično u jednoj od poslovnica konkretne institucije svaki pojedinac. Dostupna je i mogućnost da prijavu izvrši elektronski, kada će na mejl adresu poslati sve zahtevane informacije, odnosno ime i prezime, potom broj telefona i svakako datum rođenja.

Nadležni u konkretnom predstavništvu navedene institucije će ih posle toga kontaktirati i informisati o dokumentima, koja u trenutku zvaničnog upisa moraju da dostave. Sem toga, obavezan je svaki pojedinačni polaznik i da lično bude u konkretnoj poslovnici prisutan u trenutku kada bude bio vršen upis. Sve to će, naravno biti predočeno prijavlje ima, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica.

TESTOVI


Naročito je važno da svako od njih zna i to da stručni seminar - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu može biti održan u formi individualne, grupne ili nastave u paru, a na klasičan način ili preko interneta, odnosno online. A to znači da svaki prijavljeni kandidat ima i obavezu da odabere gde će predavanja pohađati i na koji će to način da učini.

Na osnovu njegove odluke će i dobiti precizne informacije kako o mesto održavanja nastave, tako isto i o datumu početka i o svim ostalim detaljima.

Bude li se neko opredelio za varijantu da nastavu pohađa na klasičan način, neophodno je da u jednoj od poslovnica, odnosno u onoj u kojoj se prijavi i upiše, on časove prati i to u terminima koje će pre toga precizno dogovoriti sa nadležnima u konkretnoj poslovnici, a sve u zavisnosti od toga kako bude odlučio nastavu da pohađa, odnosno na koji od svih ponuđenih načina.

A ako bude izabrao opciju da specijalizovana obuka i kurs - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu bude organizovana onlajn, to znači da sa bilo koje lokacije, u principu on predavanja ima pravo da prati. Razlog za to je vrlo jednostavan, budući da tada časovi bivaju organizovani isključivo putem računara. Taj uređaj mora da poseduje svaki kandidat, s tim da se podrazumeva i da performanse kompjutera koji će tom prilikom koristiti, definitivno moraju da budu odgovarajuće. Takođe će i sa time svaki prijavljeni da bude detaljno upoznat, kao i sa time da je njegova obaveza posebnu vrstu softvera na taj uređaj prethodno da instalira. S obzirom na to da uopšte nije naročito zahtevan postupak instalacije, naravno da je očekivano samostalno svaki pojedinačni polaznik da izvrši instalaciju programa u skladu sa pravilima. Međutim, ako se bude slučajno dogodilo da naiđe na neki problem tom prilikom, trebalo bi da je svako od njih upoznat i sa informacijom da IT sektor postoji u okviru apsolutno svakog predstavništva navedene institucije, a zaposleni u njemu će se potruditi da u najkraćem roku odgovore na zahteve svakog polaznika i pomognu mu da reši bilo kakav problem. Iako, uopšteno govoreći, kandidat ima pravo da odabere gde želi da bude dok nastavu onlajn pohađa, on mora posebno voditi računa o tome da veza sa internetom u tom prostoru mora biti naročito kvalitetna, kako bi edukacija bila organizovana na zahtevanom nivou.

Potrebno je još jednom napomenuti i to da kako klasična, tako isto i online nastava mogu biti organizovane i u okviru individualne i poluindividualne, ali isto tako i za grupu polaznika. Zato se od svakoga od njih zahteva da u trenutku zvaničnog upisa, ako ne pre, jasno navede kako želi časove da prati.

Razlikuje se broj osoba, kojima će biti dozvoljeno da prisustvuju nastavi, ali i princip organizacije. Jednostavno rečeno, na istovetan način će biti organizovan individualni i poluindividualni kurs i obuka - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu, dok će grupni tip edukacije biti na sasvim drugačiji način sproveden. Sa tim detaljima će, naravno polaznici da budu upoznati, kao i sa činjenicom da u grupi treba da bude prisutno od četvoro do osmoro ljudi najviše, a da samo jedna kandidat pohađa individualnu, te dvoje njih poluindividualnu nastavu.

Što se tiče načina organizacije, slobodno možemo reći da je najstrožiji onaj koji podrazumeva grupni tip nastave. Naime, koordinator konkretne poslovnice treba u tom slučaju da odluči o svemu, odnosno o datumu početka edukacije za grupu kandidata, kao i o terminima u kojima će časovi da budu održani, odnosno o rasporedu predavanja. Inače za svako predstavništvo navedene institucije će prethodno biti definisano koliko bi ukupno trebalo da traje grupni seminar. Ali postoji vrlo važan zahtev, koji prvo mora biti ostvaren, da bi u bilo kojoj poslovnici navedene institucije mogla nastava u tom obliku da bude organizovana. Naime, tek nakon što četiri osobe minimum budu prijavu izvršile, moći će da bude oformljena grupa, te da bude organizovana nastava na taj način. A uzevši u obzir da su u pitanju posebno stroga pravila organizacije, to zahtevi polaznika u vezi sa promenom bilo kog segmenta ne smeju svakako da budu prihvaćeni, što znači da svaki polaznik mora u potpunosti da poštuje ono što koordinator za nastavu pre toga bude precizno definisao.

Naravno da postoji mogućnost i da svaki pojedinačni polaznik obuku pohađa u formi individualne ili poluindividualne. A u tom slučaju će svako od njih imati obavezu i da zajedno sa nadležnima u samoj poslovnici, u kojoj je prijavu izvršio i upisao se, precizira na koji način će časovi da budu organizovani. Da pojednostavimo, prijavljeni kandidati će se sa profesorom koji bi trebalo poluindividualnu obuku ili individualnu da vodi, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovoriti ne samo oko toga kog datuma bi trebalo obuka da počne, nego i oko toga u kojim će terminima da budu organizovana predavanja, te u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. A uzevši u obzir da bi trebalo da se usaglase i oko tačnog rasporeda časova, to jest oko dinamike njihovog sprovođenja, oni će precizno da odrede i koliko će ukupno trajati ili individualni tip edukacije ili nastava u paru.

Očekuje se da svako, ko je zainteresovan za pohađanje ove edukacije najpre izvrši prijavu, uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora, kao i da posle toga ispoštuje pravilo u vezi sa upisom.

Da sve ovo pojednostavimo, prijavljivanje kandidati mogu da izvrše svakog radnog dana ili direktno u jednoj od poslovnica ili preko telefona, ali isto tako mogu da se odluče i za elektronski način prijavljivanja, u kom slučaju će biti u obavezi da na mejl adresu pošalju sve podatke koji se zahtevaju. A ti podaci moraju uključivati kako ime i prezime svakog zainteresovanog, tako isto i broj telefona, odnosno tačan datum rođenja svakoga od njih.

A u skladu je sa pravilnikom pomenute institucije i da svako od prijavljenih bude naknadno obavešten o postupku upisa, odnosno o tome koja dokumenta će biti dužan tada da dostavi. Međutim, obavezan je svaki kandidat tom prilikom i da lično bude prisutan u okviru nadležne poslovnice, te se podrazumeva da će mu to i biti predočeno prilikom prijavljivanja. Isto tako je važno i da svakako u trenutku zvaničnog upisa, a u slučaju da to ne učini ranije, on odluči i da li će nastavu pohađati u paru, u grupi ili individualno, kao i da se opredeli između opcije da predavanja pohađa online ili prema klasičnom principu.

Šta izučava stručna obuka i kurs - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu?

Koje su osnovne karakteristike jedne digitalne mreže je prva tema koja će biti predstavljena svakom učesniku ove edukacije. Naravno da će specijalizovani kurs i obuka - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu omogućiti prisutnima i da kroz primere dobiju dodatne informacije o svemu tome. Zato i napominjemo da će se profesori potruditi da obezbede što više kvalitetnih primera, a kako bi polaznici zaista mogli da primenjuju konkretne alate u budućem radu i da zaista digitalnu mrežu uspešno zaštite kad to bude bilo potrebno.

Na koji način je definisana bezbednosti jedne mreže je sledeća tema, koja će detaljno da bude predstavljena svakom polazniku. I u tom delu će profesori predočiti kroz primere kako bi u praksi trebalo da funkcioniše obezbeđivanje jedne takve mreže.

Podrazumeva se isto tako i da će specijalizovana obuka i kurs - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu omogućiti polaznicima da nauče kako bi trebalo da koriste specifične funkcije, a da bi zaista jedna digitalna mreža mogla da se smatra u potpunosti sigurnom i maksimalno zaštićenom.

U određenim situacijama je potrebno neke informacije u potpunosti zaštititi, a neke druge izložiti javnosti. Kako bi u tom slučaju trebalo da funkcioniše zaštita digitalne mreže je, naravno takođe tema kojom će se ova obuka baviti.

Naučiće prisutni i po kom principu funkcioniše takozvani postupak šifrovanja u praksi, a biće govora i mnogim drugim alatima koji se koriste sa ciljem poboljšanja bezbednosti digitalnih mreža.

Šta sve može da preduzme pojedinac, a šta određena institucija da bi zaista mreža funkcionisala besprekorno i da ne bi bilo nikakvih opasnosti sa aspekta sigurnosti je vrlo važna tema, kojoj će stručni seminar - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu adekvatnu pažnju da posveti. A tu će profesori takođe da pripreme odgovarajuće primere iz prakse, a na osnovu kojih će polaznici mnogo lakše moći da razumeju kako postupak bezbednosti digitalnih mreža treba u praksi da funkcioniše.

Nastavnim programom je predviđeno da nakon što profesor bude predstavio sve teme, koje su predviđene aktuelnim programom, očekivano je da i diskutuje sa polaznicima o prethodno obrađenom gradivu. A u tom segmentu bi trebalo prisutni i da pitaju profesora sve što možda nisu razumeli, a kako bi u svom budućem radu mogli da primenjuju brojne alate i zaista sigurnost konkretne digitalne mreže podignu na mnogo viši nivo.

Gde bi trebalo da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu i u kojim terminima?

Neophodno je da izabere svaki pojedinačni polaznik gde će pohađati nastavu i na koji način, a to se od njega zahteva da učini u trenutku upisa.

U principu, svako od zainteresovanih mora znati da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost da specijalizovani seminar - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu pojedinačni polaznik pohađa online i prema klasičnom principu, kao i da nastavu prati u formi individualne, grupne ili poluindividualne. S obzirom na to da se sve pomenute opcije u ponudi te institucije nalaze, to je naročito važno da svaki pojedinačni polaznik odabere kako će predavanja pohađati i gde.

Najbitnije je da svako, ko odluči časove da prati u grupi, ima na umu da važe vrlo strogo definisana pravila i da o načinu organizacije predavanja u tom slučaju odluku donosi organizator, to jest koordinator za nastavu u okviru poslovnice, u kojoj je taj kandidat prijavu i upis izvršio. Jednostavno rečeno, neophodno je da on precizira kog datuma će početi grupni tip nastave, te u kojim će terminima polaznici predavanja pohađati i u skladu sa kakvom dinamikom će da budu organizovani časovi. Međutim, on nema pravo sve to da definiše dok grupa od najmanje četiri osobe ne bude formirana u okviru te poslovnice. Potrebno je napomenuti i to da od četvoro do osmoro ljudi najviše tada nastavu treba da pohađaju, pa je samim tim neophodno i da četvoro kandidata najmanje tada prvo izvrše prijavu u skladu sa pravilima, a kako bi grupa zvanično i bila oformljena. U skladu sa pravilnikom pomenute institucije je i da koordinator za nastavu sve definiše u vezi sa organizacijom tog tipa kursa, a zahteva se da svaki pojedinačni polaznik ispoštuje sve što on prethodno bude odredio. Dakle, zahtevi kandidata u vezi sa izmenama definisanih pravila se ne smeju uzeti u obzir kod nastave u grupi.

Ponudom je obuhvaćena i mogućnost da bude organizovana i individualna obuka i kurs - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu, ali i takozvana poluindividualna nastava, a koje se organizuju na potpuno isti način. U suštini je jedina razlika između njih vezana za broj osoba, koje treba predavanja da pohađaju, uzevši u obzir da poluindividualnoj nastavi treba da pristupi dvoje kandidata, a da samo jedan polaznik pohađa individualni tip edukacije. Princip organizacije jednog i drugog tipa obuke je, zapravo potpuno istovetan i posebno fleksibilan. Upravo će jedan ili dvoje kandidata biti u obavezi da tom prilikom sa predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj su se pre toga prijavili i upisali, kao i sa profesorom, da se usaglase oko detalja u vezi sa organizacijom nastave. Najjednostavnije rečeno, oni će precizirati kog datuma bi trebalo da počne individualni tip nastave, odnosno poluindividualni. Takođe će se dogovoriti i oko termina održavanja časova, kao i oko detalja u vezi sa rasporedom predavanja, to jest vezano za dinamiku prema kojoj će biti predviđeni broj časova organizovan. U suštini, oni će na taj način da definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje ili poluindividualni ili individualni tip nastave.

Sama činjenica da se i individualna i grupna, ali i poluindividualna obuka mogu organizovati i prema klasičnom principu i putem interneta je vrlo važna, zato što se od svakog pojedinačnog polaznika zahteva da izabere i na kojoj lokaciji će pohađati časove. Dakle, svakome od prijavljenih je na raspolaganju mogućnost da nastavu pohađa ili sa bilo koje lokacije, a putem računara ili da to učiniti na uobičajeni način.

Ko god bude doneo odluku da nastavu pohađa na standardniuobičajen način bi trebalo da u dogovoreni terminima bude prisutan u prostorijama odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije. Najvažnije je da i u tom slučaju, kao i kada je u pitanju online tip edukacije, svaki polaznik pojedinačno odluči na koji način će časove pohađati, kako bi dobio sve neophodne informacije o načinu organizacije časova.

Dostupna je i mogućnost da bude održan online kurs i obuka - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu, a kada se zahteva da zainteresovano lice ima računar. Upravo preko tog računara će polaznik i da pohađa predavanja, te se podrazumeva da uređaj mora imati adekvatne performanse. Vrlo je važno i da posebno vrstu programa svaki kandidat u tom slučaju samostalno na sopstvene kompjuter instalira, a prema smernicama koje će dobiti prethodno od nadležnih. Moramo napomenuti da uopšte nije komplikovan postupak instalacije programa, pa iz tog razloga nadležni u okviru svake poslovnice očekuju da svaki pojedinačni polaznik može potpuno samostalno kroz postupak instalacije softvera i da prođe. Važno je da sjaka veza sa internetom bude dostupna na mestu, na kome taj polaznik bude želeo da boravi dok pohađa predavanja po tom principu. Iako će sve informacije biti dostupne i o postupku instalacije programa i o načinu organizacije časova, svaki polaznik treba da zna da ima pravo da kontaktira nadležne u IT sektoru, a koji postoji u okviru apsolutno svakog predstavništva konkretne obrazovne institucije.

Sve pomenuto se odnosi i na korporativni seminar - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežuzarez koji je takođe dostupan po zahtevu klijenata, s tim da nastava za zaposlene može biti organizovana i na drugoj lokaciji. Naime, princip organizacije nastave u tom slučaju je vrlo fleksibilan, jer se dozvoljava nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća da zajedno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora precizira kako će predavanja da budu organizovana za određeni broj radnika i na kojoj lokaciji. Naročito je važno napomenuti i to da ukoliko klijent zahteva promenu lokacije, on mora u okviru svoje kompanije da obezbedi propisane uslove za rad. A to znači da časovi za zaposlene moraju biti organizovani u prostorijama, koje su opremljene u skladu sa propisima, te se podrazumeva da će nadležni svakako biti upoznati sa neophodnim detaljima. Inače se primenjuju posebno slobodna pravila organizacije, te se dozvoljava klijentu, odnosno vlasniku te kompanije ili nadležnom licu da u dogovoru sa predstavnikom institucije organizatora precizira i gde će biti održana nastava za zaposlene i kada će časovi početi i u kojim terminima će biti organizovani, odnosno na koji način će u tom slučaju nastavni fond predviđen programom da bude raspoređen. A zahvaljujući svemu tome će oni odlučiti i o trajanju nastave namenjene radnicima određene kompanije, pa će onda svakoga od njih na propisani način o tome i informisati.

Koliko je određeno da traje ukupno stručni seminar - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu?

Kako je potrebno da prilikom upisa svaki prijavljeni navede da li nastavu želi da pohađa u paru, u grupi ili individualno, odnosno da li će to učiniti onlajn ili na klasičan način, to će informacije o trajanju edukacije tada i da dobije svako od njih.

Uopšteno govoreći, jedino kada je u pitanju grupna obuka i kurs - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu će Obrazovni centar Akademije Oxford unapred navesti koliko bi ukupno trebalo članovi te grupe da pohađaju nastavu.

Upravo iz tog razloga jeste zvanično navedeno da će na jedan mesec biti raspoređeno ukupno 15 časova, a koliko ih postoji u zvaničnom školskom programu.

Nakon što grupa od minimum četiri osobe u toj poslovnici bude formirana će koordinator za nastavu precizirati raspored časova, odnosno dinamiku prema koji će biti predavanje organizovana, kao i datum početka nastave za tu grupu i sve ostale detalje, pa će zatim i informisati sve polaznike.

S obzirom na to da se prema drugačijem principu organizuju individualna nastava, ali i takozvana poluindividualna, odnosno nastava u paru, to i njihovo trajanje može da bude drugačije. Radi se o tome da organizator, a prvenstveno koordinator za nastavu u okviru izabrane poslovnice i ovlašćeni predavač treba da se sa dvoje polaznika ili sa jednim dogovore oko svih detalja, a sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu ili individualna nastava. Tako će oni precizirati, između ostalog i na koji način će biti predviđeni nastavni fond raspoređen, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će biti organizovani časovi, što znači da će se usaglasiti i oko trajanja konkretnog tipa obuke.

Skoro da ista pravila važe i kada je u pitanju korporativni tip edukacije. U tom slučaju će prethodno tačno definisali broj radnika konkretnog preduzeća pohađati predavanja, a potrebno je da se direktor te kompanije ili nadležno lice dogovori sa predstavnicima institucije organizatora o svim detaljima, pa i o dinamici sprovođenja časova. Upravo iz tog razloga i napominjemo da će oni precizirati i koliko bi trebalo korporativni kurs ukupno da traje, zatim će informisati zaposlene i o tome i o svim ostalim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da na najbolji mogući način osigurate digitalnu mrežu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje