Kurs i obuka - Kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću

Najjednostavnije rečeno, svako ko je na nadležnim pozicijama u sektoru računovodstva, odnosno finansija zaposlen će imati koristi od tematike kojom se bavi specijalizovani kurs i obuka - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću. Takođe, lica koja su zadužena bilo za finansijsku analizu ili planiranje u sektoru finansija, ali i svi koji su zainteresovani bi trebalo konkretnu edukaciju da pohađaju. Inače, ne postoji nikakav zahtev koji moraju ispuniti polaznici, te iz tog razloga smo sasvim slobodni da kažemo da svako ko želi ima pravo nastavu da pohađa.

Obavezan je svaki zainteresovani pojedinac da u skladu sa pravilima izvrši prijavu, a što može učiniti ili putem telefona ili direktno u jednoj od brojnih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Omogućena je i prijava elektronskim putem, a u svakom slučaju od podataka kandidat mora navesti najpre svoje prezime i ime, potom datum rođenja, te obavezno informacije za kontakt.

Pravilnikom ove institucije je predviđeno da svaki prethodno prijavljeni kandidat mora da bude lično prisutan kada se vrši upis, a tom prilikom je takođe u obavezi i da priloži odgovarajuća dokumenta, o čemu će dobiti precizna obaveštenja od nadležnih u konkretnoj poslovnici pomenute institucije.


Važno je istaći i to da ova institucija u ponudi ima i korporativni seminar - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću, a ne samo edukaciju namenjenu fizičkim licima. Naime, u tom slučaju je predviđeno da zaposleni neke kompanije pohađaju nastavu, pa se iz tog razloga korporativni tip edukacije donekle smatra specifičnim. Pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da se o datumu početka tog tipa edukacije, ali i o trajanju, odnosno terminima održavanja časova dogovaraju nadležni u okviru bilo koje poslovnice institucije organizatora i u samoj kompaniji, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju. Takođe, jedino kod korporativne obuke postoji mogućnost da na drugom mestu časovi budu organizovani, a primarno se misli na prostorije u okviru samog preduzeća. Ipak, sve to može biti dozvoljeno samo ukoliko klijent bude u potpunosti ispoštovao sve smernice, koje će mu organizator dati, a koje se tiču opremljenosti odabranog prostora.

Da se vratimo na edukaciju koju treba da pohađaju fizička lica, te da napomenemo da ona može na nekoliko načina biti organizovana. Uz to što kandidati časove imaju pravo da pohađaju online i u predstavništvu pomenute institucije, a koje oni lično pre toga budu odabrali, za oba tipa obuke je predviđeno da polaznici biraju hoće li nastavu pohađati individualno, odnosno u paru ili u grupi, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena individualna obuka i kurs - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću, te poluindividualna nastava i grupna.

Najpre da naglasimo da mora imati sopstveni računar apsolutno svako, ko se opredeli nastavu da pohađa online, jer će upravo preko njega u tom slučaju predavanja da prati. Naravno da mora instalirati specijalnu vrstu softvera, neposredno pre početka odabranog tipa edukacije, a svakako se očekuje i da veza sa internetom u bilo kom prostoru, iz koga odluči da pohađa časove, bude što bolja. Informacije o postupku instalacije softvera, odnosno o pristupu nastavi na taj način će dobiti svaki zainteresovani kandidat na vreme, a očekuje se da on to učini samostalno. Međutim, bude li se dogodilo da ne uspe, odnosno da naiđe na neki problem u toku postupka instalacije ili kada pohađa časove online, kandidat se može obratiti bilo kome od članova tima za tehničku podršku, a koji funkcioniše u svakoj od 20 i više poslovnica pomenute institucije.

TESTOVI


Pored toga što će se opredeliti između toga da li mu više odgovara online ili klasična edukacija, svaki prijavljeni mora izabrati i da li će nastavu pohađati u grupi, zatim u paru ili sasvim individualno. Odmah moramo napomenuti da se osnovna razlika između njih ogleda u broju polaznika, tako da jedna osoba treba da pohađa individualnu, od četvoro do osmoro njih grupnu, a poluindividualnoj edukaciji i treba da prisustvuje dvoje kandidata istovremeno.

Svakako da postoje i razlike u principu organizacije, odnosno da se razlikuje ko donosi odluku o datumu početka nastave i o svim ostalim detaljima. Naime, da ne bude zabune, kod poluindividualne i individualne obuke se primenjuju ista pravila, pa kandidati treba da imaju dogovor sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu oko svega toga. Bitno je da preciziraju kog datuma će početi nastava, te u kojim terminima će biti organizovana i kakvom dinamikom, što znači da će zajedno odlučiti i o tome koliko će ili poluindividualna obuka ili individualna da traje.

Međutim, sasvim su drugačija pravila kod nastave u grupi, jer se podrazumeva da o tome brine isključivo koordinator za nastavu. A kada se uzme u obzir činjenica da je precizno definisano koliko ljudi ima pravo da prisustvuje grupnoj obuci, to je i sasvim očekivano što je navedeno da prvo mora biti kreirana grupa i to od minimalnog broja članova, da bi uopšte taj tip kursa mogao da bude organizovan. Dakle, vrlo brzo nakon što bude kreirana grupa od četiri osobe najmanje u jednoj od poslovnica, koordinator za nastavu će doneti odluku prvo o datumu početka nastave, a zatim i o terminima u kojima će časovi biti organizovani, odnosno o njihovom rasporedu. Svi koji su prethodno izvršili prijavu će biti precizno o tome obavešteni, a podrazumeva se da izmene kod tog tipa nastave ne smeju biti dozvoljene, što znači da i zahtevi polaznika po tom pitanju neće biti uzeti u obzir.

Šta izučava stručni kurs i obuka - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću?

Da bi mogli da se detaljno upoznaju sa osnovnom temom ove edukacije, polaznici moraju biti upoznati prvo sa time šta se podrazumeva pod pojmom finansijskih tokova u okviru pravnih lica, tako da će upravo od te teme i da počne specijalizovani seminar - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću.

A nakon toga će profesori objasniti kako upravljanje finansijskim tokovima utiče na poslovanje same kompanije, sa aspekta finansija primarno, te će objasniti prisutnima zbog čega je naročito važno da nadležnima budu pripremljeni izveštaji sa relevantnim podacima. Takođe će ih upoznati i sa tim koji su to podaci, na koje moraju naročito obratiti pažnju, jer to sve ima i te kakvog uticaja na donošenje poslovnih odluka, odnosno kreiranje adekvatne poslovne politike.

A biće govora i o postupku finansijskog planiranja, kako na kratkoročnoj bazi, tako isto i na dugoročnoj. U tom smislu će profesori govoriti o postupku planiranja najpre prihoda i rashoda, a zatim i priliva, kao i odliva novčanih sredstava, te o planiranju svih obaveza i potraživanja, tako da će i predočiti polaznicima koji su to izvori dodatnih finansijskih sredstava, te kako funkcioniše planiranje u tom segmentu.

Predviđeno je nastavnim programom, u skladu sa čijim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću da svi polaznici nauče i na koji način bi trebalo uspešno finansijske planove da kreiraju, pa će im iz tog razloga biti ukazano na brojne aspekte o kojima moraju posebno da vode računa, a da bi konkretni finansijski plan bio što uspešniji.

Predviđeno je da polaznici saznaju i kako funkcioniše analiza operativnog sistema u okviru konkretnog preduzeća, odnosno kako se vrše pojedinačne analize. A pod tim se misli prvenstveno na analizu zal iha, zatim nabavke materijala i troškova prodaje, ali i na analizu potraživanja, kao i prodaje, te troškova radne snage, potom na analizu sredstava plaćanja i mnoge druge, što sve posredno ili neposredno ima uticaja na finansijski aspekt poslovanja konkretne kompanije.

Trebalo bi da profesori na primerima pokažu na koji način se pravilno moraju kreirati različiti izveštaji, bez obzira da li su na dnevnom, nedeljnom, mesečnom ili godišnjem nivou. A u tom segmentu će oni govoriti i o tome šta mora da se nađe od podataka u izveštaju, da bi on bio što korisniji.

Naravno da će predavači prikazati i različite forme finansijskih planova, te će u određenom delu ove edukacije zahtevati od prisutnih da izvrše zadatak. A taj zadatak će se sastojati od obaveze da polaznici kreiraju finansijski plan u skladu sa podacima koje će dobiti. Predviđeno je da posle toga profesori pregledaju radove kandidata, te da im ukažu na sve greške koje su tom prilikom načinili, odnosno objasne kako da ih izbegnu u praksi.

Moramo napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford po zahtevu organizuje i korporativni kurs, a kada u cilju olakšavanja sticanja znanja zaposlenima u nekoj kompaniji, predavači mogu da prilagode i primere iz prakse, ali i zadatke koji su predviđeni planom i programom i to upravo polju poslovanja matične kompanije polaznika, a o čemu će se prethodno dogovoriti sa nadležnima, ukoliko bude bilo potrebno.

Kako funkcioniše finansijski kontroling je isto tema koju će obraditi specijalizovani kurs i obuka - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću, a polaznici će imati prilike da na primerima uoče šta podrazumeva kvalitetan finansijski kontroling, ali i koje se greške mogu u tom slučaju javiti, te će im biti detaljno objašnjeno kako da uopšte do njih ne dođe.

Isto tako je predviđeno i da polaznici ove edukacije budu upoznati sa pojmom internih izveštaja, to jest sa različitim oblicima tih dokumenata koji se u praksi javljaju, a kako bi pronašli onaj koji će njima u poslu najviše odgovarati.

Na koji način bi trebalo da bude vršena optimizacija tokova gotovine, odnosno optimizacija profita su, takođe vrlo interesantne teme kojima će profesori tokom ove edukacije da se bave. A isto tako bi trebalo i da polaznicima bude ukazano na to koje sve prednosti program Microsoft Excel nudi prilikom kreiranja izveštaja, a u kom slučaju će oni ukazati prisutnima i na brojne funkcije koje bi trebalo tada da koriste, kako bi kvalitet konkretnog izveštaja i brzinu njegove izrade maksimalno poboljšali.

Ukoliko neko ima bilo koje pitanje u vezi sa temama, o kojima su profesori prethodno govorili, može ga postaviti u toku završnog predavanja, koje će u svakom slučaju da bude interaktivno, te će podrazumevati aktivno učešće prisutnih.

Kada i gde će biti organizovan specijalizovani seminar - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću?

Sa ciljem da svakom zainteresovanom omogući da nastavu pohađa onako kako njemu odgovara, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima nekoliko opcija. Baš iz tog razloga i naglašavamo da je svakom polazniku na raspolaganju individualna i poluindividualna obuka i kurs - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću, kao i mogućnost da nastavu pohađa u grupi.

A shodno tome moramo istaći i podatak da termini održavanja časova zavise isključivo od izbora svakog pojedinačnog polaznika, jer će on prilikom upisa biti u obavezi da odluči kako će nastavu pohađati, pa će tada i dobiti sve neophodne informacije o detaljima.

Primetna je osnovna razlika među svima njima u broju polaznika, ali isto tako postoji i određena razlika u principu organizacije, te se podrazumeva da će prijavljeni dobiti sve neophodne informacije o tome. Pravilnikom pomenute institucije je navedeno da nastavu u grupi može pratiti maksimalno osmoro kandidata, s tim da četvoro minimum mora prijavu izvršiti da bi taj tip edukacije mogao da počne. Takođe je važno napomenuti da individualnu nastavu polaznik pohađa potpuno samostalno, dok je pravilo da poluindividualnoj pristupa dvoje kandidata u isto vreme.

Međutim, nije to jedina razlika, već je prisutan i drugačiji princip organizacije. Naime, kod poluindividualne i individualne nastave se primenjuju vrlo fleksibilna pravila, a ona podrazumevaju da će svaki kandidat morati u tom slučaju direktno sa nadležnim licem konkretne poslovnice pomenute institucije i sa stručnjakom, koji će poluindividualni ili individualni tip edukacije da vodi, precizno da definiše kako će se nastava odvijati. Zapravo će se oni usaglasiti prvo oko tačnog datuma početka onog tipa kursa, koji budu odlučili da pohađaju, a zatim će definisati i termine održavanja časova, odnosno odlučiće o njihovom rasporedu, što znači da će na taj način definisati i trajanje konkretnog tipa kursa.

Ali zato kada je u pitanju grupni kurs i obuka - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću, svaki prijavljeni mora da ispoštuje pravila koja definiše ovlašćeni koordinator za nastavu, uzevši u obzir da se izmene kod tog tipa edukacije ne dozvoljavaju, čak ni ako to kandidati budu zahtevali. Takođe je važno da znaju i svi koji su zainteresovani da nastavu prate na taj način da moraju pričekati, zato što je navedeno da mora biti prvo ostvaren osnovni zahtev, a da bi konkretni tip edukacije mogao da bude organizovan. Naime, zahteva se da grupa od 4 člana najmanje bude oformljena u tom predstavništvu pomenute institucije da bi nastava u grupi mogla da počne. Naravno da će to biti predočeno svakom polazniku prilikom prijavljivanja, odnosno zvaničnog upisivanja.

Napominjemo da i nastava u grupi, ali i individualna i poluindividualna mogu biti organizovane i online i na klasičan način. Zato je vrlo važno da svaki prijavljeni kandidat izabere šta mu od navedenog više odgovara, a da bi mogao da dobije informacije koje su važne za konkretni tip edukacije.

Naglašavamo da klasična nastava podrazumeva organizaciju predavanja u poslovnicama pomenute institucije, a prema prethodno utvrđenom principu, odnosno u tačno definisanim terminima.

Ističemo i da nastava onlajn podrazumeva sprovođenje predavanja preko specijalne platforme, a kada kandidat, praktično rečeno ima pravo sa bilo kog mesta časove da pohađa. Međutim, on mora u tom slučaju da ima sopstveni računar, odnosno stabilnu internet konekciju. Bitno je i da namenski program instalira samostalno na svoj uređaj, a ukoliko u tome ne bude uspeo u potpunosti, uvek se može obratiti nekom od IT stručnjaka, budući da u okviru svake poslovnice pomenute institucije postoji i tim za tehničku podršku.

Još je ostalo da navedemo i informaciju da shodno zahtevima klijenata, odnosno nadležnih u preduzećima, ova institucija može da organizuje i korporativni seminar - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću. A u pitanju je specifičan tip edukacije, zato što u tom slučaju isključivo radnici te kompanije predavanja treba da pohađaju. Baš zato što je dobro poznat podatak da zaposleni imaju manjak slobodnog vremena, organizator dozvoljava isključivo za taj tip edukacije da dođe do izmene, vezano za mesto održavanja, odnosno da časovi budu održani u okviru kompanije u kojoj su polaznici zaposleni. Podrazumeva se da vlasnici tih preduzeća imaju obavezu da ispoštuju sva pravila, koja se tiču opremljenosti prostora, u kome bi želeli da njihovi radnici časove pohađaju. Inače je u pitanju vrlo fleksibilan princip organizacije, tako da se dozvoljava klijentima da definišu kog datuma će početi korporativna obuka, a direktno sa nadležnim licem one poslovnice organizatora, koju su odlučili da kontaktiraju. A isto tako će se oni usaglasiti i oko trajanja korporativnog kursa, uzevši u obzir da će definisati dinamiku održavanja predavanja, te će biti neophodno da se dogovore i oko termina u kojima će časovi za zaposlene biti održani. Naravno da će sve te informacije kasnije biti prosleđene polaznicima.

Koliko će trajati stručna obuka i kurs - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću?

Prilikom zvaničnog prijavljivanja, odnosno kada budu vršili upis, kandidati će dobiti informaciju o tome koliko će ukupno trajati specijalizovani kurs i obuka - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću. Naime, samo ako budu izabrali da nastavu pohađaju u grupi, oni će ranije moći da dobiju podatak o tome, jer je jedino za grupni tip edukacije unapred određeno trajanje, pošto tako definišu pravila Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Sa tim u vezi naglašavamo da će na mesec dana biti raspoređeno ukupno 15 časova nastave u tom slučaju, ali će dodatne informacije o tačnom rasporedu, kao i o datumu početka nastave u grupi biti na raspolaganju polaznicima nakon što u jednoj od poslovnica grupa bude bila formirana, uzevši u obzir da je to navedeno kao jedini i osnovni uslov za početak edukacije tog tipa.

A informacije o tome koliko će trajati nastava namenjena samo jednoj osobi, odnosno individualna ili poluindividualna, kada dvoje kandidata pohađaju predavanja će biti na raspolaganju svakome od njih tek nakon što bude postignut dogovor o tome sa nadležnima u konkretnoj poslovnici. Princip organizacije i poluindividualne i individualne obuke je takav da podrazumeva da se o dinamici rasporeda predavanja, ali i o svim ostalim detaljima dogovaraju koordinator za nastavu, jedan ili dvoje kandidata i profesor.

Gotovo da se ista pravila primenjuju kada se organizuje korporativni seminar - kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću, s tim što u tom slučaju nadležni u okviru zainteresovane firme treba da se sa ovlašćenim licem odabranog predsedništva institucije organizatora dogovore o svemu, pa i o dinamici rasporeda časova, odnosno o trajanju korporativnog kursa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da obezbedite nesmetano funkcionisanje finansijskih tokova u preduzeću"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje