Kurs i obuka - Kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžment, ljudski resursi, proizvodnja)

Korist od pohađanja ove stručne edukacije i od upoznavanja sa temama kojima se ona bavi će na prvom mestu imati osobe, koje su zaposlene na radnom mestu kontroler, odnosno koje su zaposlene u odeljenju finansija. Svakako da bi nadležni u sektoru finansija trebalo da se upoznaju sa tematikom ove edukacije, ali i osobe koje imaju bilo kakve veze sa izradom finansijskog plana, odnosno sa finansijama bilo kog preduzeća.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nikakav zahtev ne navodi, a u smislu da polaznici moraju imati neko predznanje, to podrazumeva da je specijalizovani seminar - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja) namenjen apsolutno svakom pojedincu, kome je konkretna tema iz nekog razloga interesantna.

Zahteva se od fizičkih lica da izvrše prijavljivanje u skladu sa pravilima pomenute obrazovne institucije. A to u suštini znači da oni moraju dostaviti osnovne podatke o sebi, koji uključuju ime i prezime, te broj telefona i datum rođenja. Odabraće svaki pojedinačni polaznik na koji način želi da izvrši prijavu i dostavi konkretne podatke. U principu, na raspolaganju ima opciju da to učini elektronski, to jest na mail ili da kontaktira zaposlene u jednoj od preko 35 poslovnica putem telefona, odnosno da dođe lično i izvrše tako prijavljivanje.


U bilo kom slučaju, njegova je obaveza i da pristupi zvaničnom upisu, a opet uz maksimalno poštovanje pravila institucije organizatora. Podrazumeva se da će morati da dostavi predviđenu dokumentaciju u tom slučaju, ali i da bude lično prisutan kada bude bio organizovan zvaničan upis. Prethodno će predstavnici institucije organizatora svakoga od njih informisati o samom postupku upisa, te ih uputiti u dokumenta, koja moraju tom prilikom da prilože, a kako bi uz maksimalno poštovanje pravila upisivanje bilo izvršeno.

Svakako je važno i da se fizička lica opredele kako žele nastavu da pohađaju, a da bi mogli blagovremeno da budu informisani. Biće im predočeno u momentu prijavljivanja da se specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja) organizuje na tri načina, tako da biraju da li će časove pohađati u grupi, u paru ili individualno. Naravno da će biti obavešteni i o tome da za sva tri tipa edukacije važi pravilo o mogućnosti organizovanja nastave online i na klasičan način, te je neophodno i da između te dve opcije izaberu.

Nastava u grupi podrazumeva prisustvo između četvoro i osmoro ljudi u isto vreme, te se organizuje uz maksimalno poštovanje pravila pomenute obrazovne institucije. Ukratko, koordinator za nastavu donosi odluku o svim detaljima vezano za sprovođenje časova, a polaznici moraju to da prihvate, jer je tako predviđeno pravilima. Važno je da najmanje četiri osobe u tom predstavništvu prijavu izvrše, pošto mora prvo biti oformljena grupa, da bi nastava mogla da bude na taj način organizovana. Nije dozvoljeno vršiti izmene kod nastave u grupi, pa se u tom smislu zahteva da svaki kandidat ispoštuje ono što organizator bude odredio.

TESTOVI


Isto tako se pojedinačni polaznici mogu odlučiti da nastavu pohađaju samostalno ili u paru, kada će imati slobodu da odluče kako žele časove da prate. Jednostavno, oni se sa koordinatorom i ovlašćenim predavačem dogovaraju o načinu sprovođenja časova u tom slučaju. Pored toga što će definisati datum početka, preciziraće i termine u kojima bi trebalo časovi da budu održani njihov raspored, pa će se na taj način dogovoriti i o trajanju poluindividualne ili individualne nastave.

Kada pominjemo mesto održavanja ove stručne obuke, treba istaći da u svakoj poslovnici ove obrazovne institucije može biti organizovana edukacija prema klasičnom principu.

Takođe, svako fizičko lice može izabrati i varijantu da predavanja pohađao onlajn, kada samostalno bira lokaciju sa koje će časove da prati. Međutim, u tom slučaju njegova obaveza je da propisane uslove obezbedi, a u smislu da koristi sopstveni računar i osigura kvalitet veze sa internetom, kako bi časovi bili uz maksimalno poštovanje pravila organizovani. Biće neophodno i da izvrši instalaciju prethodno određene vrste softvera na konkretni kompjuter, a opet uz maksimalno poštovanje pravilnika institucije organizatora. Ističemo da u svakom predstavništvu postoji i IT sektor, a ti stručnjaci su na raspolaganju svakom polazniku koji se ne snađe ili dok prati predavanja ili kada pristupi instalacije namenskog softvera.

Predstavnici bilo koje kompanije imaju pravo da iznesu zahtev za organizacijom korporativnog tipa nastave, a kada će samo njihovi zaposleni da prate časove. Baš zato što je u pitanju jasno definisana ciljna grupa, organizator može da dozvoli i promenu mesta održavanja nastave, kojom prilikom časovi mogu za zaposlene biti organizovani i na njihovom radnom mestu. Neophodno je da prostor bude dobro opremljen, odnosno da sadrži sve što je potrebno za nesmetano odvijanje obuke. Princip organizacije edukacije tog tipa je vrlo jednostavan i podrazumeva da će se predstavnik konkretne kompanije direktno sa ovlašćenim licem i okviru konkretne poslovnice institucije organizatora najpre dogovoriti o tome na kojoj lokaciji će zaposleni predavanja da prate, a zatim će precizirati i trajanje nastave, termine održavanja časova i datum početka. Važno je da se usaglase oko rasporeda predavanja, jer će na taj način definisati i koliko bi ukupno korporativni tip edukacije trebalo da traje. Sve to će zatim biti predočeno polaznicima, odnosno tačno definisanom broju zaposlenih u tom preduzeću.

Koje teme će da obradi stručni seminar - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja)?

Na samom početku ove edukacije će profesor uputiti prisutne u to šta podrazumeva u osnovi pojam kontrolinga. Zatim će se osvrnuti na različite oblasti, a u slučaju da se organizuje korporativna obuka i kurs - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja), fokus će staviti na polje poslovanja kompanije,u kojoj su polaznici zaposleni.

Saznaće prisutni šta je to izveštaj za menadžere i koje sve segmente on mora da sadrži. U tom delu ove stručne edukacije će biti prikazani primeri i to ne samo dobri, nego i oni koji su pogrešni, a kako bi prisutni mogli da jasno uvide razliku i shvate gde se najčešće greši.

Naravno da će biti objašnjeno na koji način bi osoba koja je zaposlena na radnom mestu kontroler trebalo da pripremi i izradi taj izveštaj, da bi iz njega menadžer mogao da izvuče sve informacije, koje su mu potrebne.

Sem toga, biće govora i o svim pravilima, koja moraju biti primenjena prilikom izrade izveštaja. U tom smislu će profesor govoriti kako o percepcijskim pravilima, tako i o takozvanim koncepcijskim pravilima. A to znači da će prisutni saznati na koji način treba da prezentuju informacije, sažeto i koncizno, da bi menadžer mogao da reaguje.

Isto tako je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja) omogući polaznicima da nauče kako bi na najbolji način trebalo da organizuje informacije u određenom izveštaju, a da bi on bio maksimalno upotrebljiv.

Svakako će profesor govoriti i standardizaciji, odnosno o samom konceptu finansijskog izveštaja koji je poželjan u praksi.

Kada budu prikazivani primeri, akcenat će profesor staviti na one, koji nisu dobri, odnosno u kojima je došlo do određenih propušta. Zatim će zahtevati od svakog kandidata da objasni da li on primećuje gde je došlo do propusta i kako misli da je potrebno izraditi izveštaj, u skladu sa pravilima, odnosno na koji način ti propusti mogu biti ispravljeni.

Pošto sve to bude prikazano, specijalizovani seminar - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja) će biti usmeren na praktičan rad. Naime, u tom delu će profesor dati osnovne smernice svakom kandidatu i zatim od njega zahtevati da izradi izveštaj za menadžere. A pošto svi budu završili taj zadatak, onda će biti izvršena i analiza svakog izveštaja. U tom smislu se zahteva da svi prisutni uzmu učešće u diskusiji, odnosno da iznesu svoje mišljenje o radu drugog učesnika. Prvenstveno se podrazumeva da bi trebalo da ukažu na propuste, koji su načinjeni tom prilikom, te da objasne na koji način je potrebno pristupiti izradi izveštaja, da bi ti propusti bili ispravljeni.

Sva pitanja koja kandidati imaju, mogu postaviti predavaču prvenstveno u toku završnog predavanja, a neposredno pre nego što dođu u situaciju da vrše praktični zadatak. Ukoliko budu imali i eventualno nekih nejasnoća i u toku ranijih predavanja, mogu potražiti objašnjenje od profesora.

Mesto i vreme održavanja stručne obuke - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja)?

Svaki prijavljeni kandidat ima pravo da odabere i na kom mestu će da pohađa nastavu i na koji od dostupnih načina. U tom smislu se ne navodi ranije ni na kom mestu će da bude organizovan stručni kurs i obuka - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja), a ni u kojim terminima.

Podrazumeva se da će u trenutku zvaničnog prijavljivanja svako od njih da dobije informacije o ponudi. Tom prilikom će saznati da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi opciju pohađanja nastave online i na klasičan način. Isto tako će biti informisan i o opciji da ima mogućnost da izabere da li će predavanja da prati u formi poluindividualne ili takozvane nastave u paru, te grupne ili potpuno samostalno. Samo od odluke svakog pojedinačnog polaznika će u tom slučaju da zavisi kog datuma će početi nastava, gde će da bude održana i svi ostali detalji, te se podrazumeva da će blagovremeno svako od njih i da bude obavešten.

Da bi bilo ko od kandidata mogao da pohađa časove onlajn, njegova je obaveza da pristupa nastavi preko svog računara. A svakako će dobiti prethodno informaciju o tome koje karakteristike mora taj uređaj da zadovolji, kako ne bi bilo nikakvog ometanja u toku trajanja kursa. U tom smislu je obaveza svakog kandidata i da osigura propisane uslove za rad, što se prvenstveno odnosi na vezu sa internetom za konkretni kompjuter, te zato treba da obrati pažnju na kojoj lokaciji će da boravi u toku trajanja ove specijalizovane obuke. Na koji način bi trebalo da pristupi instaliranju namenskog softvera će, isto tako svako od njih na vreme da sazna, uzevši u obzir da to ima obavezu samostalno da učini. U slučaju da postoji bilo kakva nejasnoća, kandidat će biti upućen na zaposlene u sektoru tehničke podrške, koji će mu sigurno pomoći da navedeni problem ili nejasnoću reši u što kraćem roku, a da bi mogao bez smetnji da nastavi da prati časove na taj način.

Sem mogućnosti da časove pohađa onlajn, svaki prijavljeni ima i opciju da to učini na klasičan način. A to znači da će specijalizovani seminar - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja) da bude organizovan u prostorijama predstavništva institucije organizatora, koje polaznik bude odabrao, odnosno u okviru koga se prijavi i upiše, uz maksimalno poštovanje pravila.

Kada se bude opredelio između te dve opcije, trebalo bi i da izabere da li želi da nastavu pohađa u formi grupne, individualne ili poluinvidualne. A to znači da treba da odluči da li mu više odgovara da časove pohađa u društvu više ljudi, odnosno samo sa još jednim polaznikom ili sasvim samostalno.

Iako na prvi pogled možda tako izgleda, razlika u broju polaznika nije i jedina između tih vidova edukacija. Naime, da bismo to precizno objasnili, moramo navesti da se grupni vid obuke organizuje na jedan način, a nastava u paru i individualna na potpuno drugačiji.

Odmah da naglasimo da između četvoro i osmoro ljudi treba da prate predavanja kada se organizuje nastava za grupu polaznika. Samim tim što je institucija organizatora jasno definisala broj kandidata, koji treba da budu prisutni, iznet je zahtev da grupa od minimalnog broja njih bude prvo oformljena. Zato se i mora pričekati da četvoro ljudi najmanje izvrše prijavljivanje, budući da je to primaran uslov koji mora da bude ispunjen, da bi u toj poslovnici bila organizovana stručna obuka i kurs - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja). Onog trenutka kada se to bude desilo, koordinator za nastavu će biti u obavezi da najpre oformi grupu, a posle toga i da definiše sve važne detalje. Pod tim se misli kako na datum početka nastave, tako i na termine održavanja časova i svakako na njihov raspored. Ali samo trajanje nastave u grupi on ne definiše tom prilikom, jer je ta informacija dostupna svima u momentu upisa, pošto se određuje na nivou celokupne institucije i mora se primenjivati za svaku poslovnicu bez izuzetka. Svaki član određene grupe će o tome na vreme da bude obavešten, a očekuje se i da se svega u potpunosti pridržava, budući da se promene na zahtev polaznika ne dozvoljavaju kada se na taj način organizuje nastava.

Polaznici kojima tako stroga pravila organizacije iz nekog razloga ne odgovaraju bi trebalo da razmisle o pohađanju nastave u paru ili samostalno, pošto se tom prilikom primenjuju mnogo slobodnija pravila. Upravo se svakom kandidatu tada dozvoljava da se direktno sa profesorom, koji treba izabrani tip nastave da vodi, kao i sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica institucije organizatora, dogovori oko svih važnih detalja u vezi sa organizacijom nastave. Naime, primarno je važno da preciziraju kog datuma će početi takozvana nastava jedan na jedan, te nastava u paru. Odmah zatim će definisati i u kojim će terminima da pohađaju predavanja, a potom i koliko će edukacija da traje, uzevši u obzir da su u obavezi i da se usaglase oko dinamike, koja će da bude primenjivana prilikom sprovođenja predviđenog nastavnog fonda.

Direktor bilo koje kompanije ili njen zvanično ovlašćeni predstavnik, a koji bude smatrao da sa ovom temom treba da se upoznaju njegovi zaposleni, treba da kontaktira nadležne u bilo kom predstavništvu pomenute obrazovne institucije, kako bi izneo zahtev za organizacijom korporativne nastave. U velikoj meri će biti primenjena slobodna rpavila organizacije, jer se o svemu tom prilikom dogovara klijent i organizator, to jest ovlašćeni predstavnici jedne i druge strane. Ipak, najbitnije je da se usaglase oko toga na kojoj će lokaciji da bude organizovana nastava tom prilikom. Da razjasnimo, samo kada je u pitanju korproativni kurs i obuka - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja), ova obrazovna institucija ima pravo da dozvoli izmenu mesta održavanja časova, te da omogući polaznicima da u okviru svog matičnog preduzeća pristupe časovima. Svakako mora da bude odabran odgovarajući prostor, kako bi i u tom slučaju edukacija bila kvalitetno organizovana. Prethodno će o obavezama u vezi sa prostorom da bude informisan klijent, koji bude bio zainteresovan za tu opciju. A nakon što budu to precizirali, organizator i klijent će biti u obavezi da definišu i trajanje nastave za taj broj radnika, odnosno dinamiku sprovođenja časova, kao i termine njihovog održavanja i kog datuma će korporativna nastava da počne. Radnici koji će biti u obavezi predavanja tom prilikom da pohađaju će, svakako u najkraćem roku da dobiju informacije o prethodno definisanim detaljima i to na propisani način.

Koliko će trajati ukupno specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja)?

Precizna informacija o trajanju konkretne edukacije će svakom prijavljenom odmah biti na raspolaganju isključivo onda, kada je njegova odluka da predavanja pohađaju u grupi. A biće informisan o detaljima u vezi sa načinom na koji se u tom slučaju specijalizovani seminar - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja) organizuje, kao i sa činjenicom da se izmene kod nastave te vrste ni u kom slučaju ne smeju dozvoliti.

Takođe moraju znati svi zainteresovani da Obrazovni centar Akademije Oxford praktikuje da grupni vid edukacije organizuje sa tačno određenim broj polaznika, pa se u tom smislu zahteva prvo da grupa od najmanje četiri člana bude formirana u okviru konkretne poslovnice.

Iako će već u trenutku zvaničnog prijavljivanja dobiti informaciju o trajanju nastave tog tipa, kandidati će svakako morati da pričekaju zvanično formiranje grupe, kako bi dobili i dodatne informacije. Ovlašćeni koordinator za nastavu u okviru konkretne poslovnice odlučuje posle toga o datumu početka enastave, te se definiše raspored časova i u kojim će terminima oni biti održani, a posle toga u skladu sa pravilima o tim detaljima informiše prijavljene. Predviđeno je da pet dana ukupno pohađaju nastavu kandidati, koji se odluče da to učine u okviru grupne, a naknadno će dobiti informaciju o tome na koji način će biti raspoređeno osam časova, koliko podrazumeva aktuelni nastavni program.

Prema drugačijem principu se organizuje individualna nastava, da je tada predviđeno da je obaveza svakog polaznika zajedno sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu da preciziraju sve potrebne detalje. A to u suštini znači da će se oni precizno usaglasiti ne samo oko rasporeda predavanja, odnosno trajanja nastave, nego i oko termina u kojima će časove pohađati, a podrazumeva se da će zajedno definisati i kog datuma bi trebalo u tom slučaju edukacija da počne.

Dvoje kandidata u isto vreme mogu pohađati poluindividualni tip edukacije. Vrlo je važno da napomenemo i to da se u tom slučaju specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžmet, ljudski resursi, proizvodnja) organizuje potpuno isto i kada jedno lice pohađa predavanja, to jest kada se organizuje individualni tip nastave. Dvoje polaznika će tada sa predstavnicima institucije organizatora biti u obavezi da definišu sve detalje, a pored ostalog i raspored predavanja, te će se tako usaglasiti i oko trajanja nastave.

Ako nadležno lice neke firme smatra da je ova tema posebno interesantna za određeni broj njegovih zaposlenih, pomenuta obrazovna institucija će organizovati korporativni vid edukacije. Tom prilikom će upravo ovlašćeni predstavnik tog preduzeća biti u obavezi detalje u vezi sa organizacijom predavanja da definiše direktno sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da poboljšate kontroling izveštaje u različitim oblastima (prodaja, menadžment, ljudski resursi, proizvodnja)"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje