Kurs i obuka - Kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju

Vlasnicima kompanija, odnosno direktorima bilo koje firme, koja želi da poboljša kvalitet svog poslovanja, te da ga upotpuni uz primenu savremenih tehnologija je na prvom mestu namenjen specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju.

A osim njih, korist od pohađanja ove edukacije mogu imati i svih koji u različitim preduzećima rukovode IT sektorom, odnosno na određeni način su vezani za segment elektronskog poslovanja, ali i svi ostali koji jednostavno žele da saznaju koje prednosti nudi takozvana e - kancelarija i zbog čega bi trebalo početi sa njenom primenom u praksi.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford u toku cele godine organizuje ovu edukaciju, a u skladu sa brojem prijavljenih, odnosno zainteresovanih polaznika, upravo iz tog razloga i jeste važno da svi oni prvo izvrše zvanično prijavu za praćenje nastave, a da zatim i zvanično pristupe upisu, te da tom prilikom odluče na koji način će časove pohađati.


Bitno je da putem telefona kontaktiraju jednu od poslovnica ove institucije, a kako bi izvršili prijavu, s tim što zahtevane podatke mogu izdiktirati i lično u bilo kojoj poslovnici, ali i poslati na mejl adresu. Uopšteno govoreći, zahteva se da svaki kandidat dostavi prvo osnovne informacije o sebi, kao što su prezime i ime, te datum rođenja, a takođe je i naročito važno da u prijavi navede i broj telefona, kako bi ga zaposleni u konkretnom predstavništvu institucije organizatora kontaktirali i obavestili o procesu upisa.

Naime, osim obaveznih dokumenata koja mora da dostavi tom prilikom, svaki prijavljeni kandidat je dužan i da prisustvuje lično upisu, zato što su takva pravila ove institucije.

A sledeće što mora učiniti svako, ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju, jeste da izabere da li će nastavu pohađati u paru, u grupi ili individualno, to jest da li će časove pratiti u poslovnicama pomenute institucije, a na klasičan način ili preko interneta, sa bilo koje lokacije.

TESTOVI


Pre nego što objasnimo koje su karakteristike svakog tipa edukacije, moramo napomenuti i to da nastava može biti organizovana i samo za zaposlene u nekoj firmi, u kom slučaju se sprovodi korporativni kurs. Pravila su gotovo ista kao i kada nastavu pohađaju fizička lica, a jedini izuzetak jeste što postoji mogućnost da predavanja budu organizovana i na nekoj drugoj lokaciji, odnosno primarno u prostorijama te kompanije. Naime, potrebno je da zvanično ovlašćeni predstavnik zainteresovanog preduzeća direktno sa ovlašćenim licem apsolutno bilo koje poslovnice institucije organizatora precizira i gde će časovi da budu organizovani i kada će nastava početi, odnosno u kojim terminima i kakvom dinamikom će predavanja da budu sprovedena. Ukoliko bude bio iznet zahtev da zaposleni časove pohađaju u svom matičnom preduzeću, organizator će obavestiti nadležne te kompanije o svemu što mora posedovati izabrani prostor, kako bi nastava mogla tamo da bude organizovana.

A kada su u pitanju pojedinačni polaznici, oni imaju mogućnost da časove pohađaju kako u grupi i u paru, tako isto i u okviru individualne nastave, a dostupna je opcija za svaki tip edukacije od ponuđenih da bude organizovan ili online ili u prostorijama pomenute institucije, pa je zato vrlo važno da u trenutku zvaničnog upisa svaki polaznik navede za koju od opcija se odlučio.

Grupna nastava je, u principu najrigoroznija, zato što u tom slučaju zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu mora da donese odluku o tome kako će se časovi odvijati, a ako neko od polaznika bude zahtevao izmenu, biće obavešten da se to kod nastave u grupi ne dozvoljava. Zapravo se radi o tome da zvanično ovlašćeno lice jedne od poslovnica donosi odluku ne samo o terminima održavanja časova i o zvaničnom datumu početka nastave u grupi, nego i o tome kakvom dinamikom će celokupan nastavni fond da bude sproveden. A da bi on bio u mogućnosti sve to da definiše, u konkretnoj poslovnici mora biti oformljena grupa, u kojoj se neizostavno mora naći četvoro kandidata minimalno. Inače od četvoro najmanje, pa do osmoro ljudi najviše može biti prisutno u okviru bilo koje grupe, pa je upravo zato i naveden zahtev da ona bude prvo formirana, što će svakako biti naglašeno prijavljenima, da ne bi došlo ni do kakve zabune.

Mnogo se jednostavnija i ujedno fleksibilnija pravila primenjuju, kada je u pitanju poluindividualna ili individualna obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju, a tada nastavi prisustvuje dvoje ili jedan polaznik. Potrebno je da se svako od njih zajedno sa zvanično ovlašćenim predavačem i sa koordinatorom za nastavu izabranog predstavništva navedene institucije dogovori oko toga kako će časovi biti organizovani. Neophodno je i da tada oni precizno odrede i kog datuma će početi ili individualna edukacija ili poluindividualna, a zatim bi trebalo i da se usaglase oko termina u kojima će časovi biti organizovani, odnosno oko njihovog rasporeda, što znači da će precizno odrediti i trajanje kako poluindividualne nastave, tako isto i individualne.

Za svaku od pomenutih vrsta edukacija važi pravilo da kandidati mogu nastavu da pohađaju na klasičan način, to jest u jednoj od poslovnica konkretne institucije, ali i preko interneta, kojom prilikom oni časovima pristupaju sa apsolutno bilo koje lokacije, uzevši u obzir da nastavu prate preko računara. Zato i jeste važno da se odluče između te dve opcije u trenutku prijave, odnosno zvanično upisa.

Obavezno je posedovanje računara za svakoga, ko odluči da predavanja pohađao onlajn, ali je vrlo važno napomenuti i to da svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da izvrši i instalaciju softvera na taj kompjuter, a kako bi bio u mogućnosti predavanja da pohađa. Iako je postupak instalacije namenskog programa, uopšteno govoreći prilično jednostavan, zainteresovanima je na raspolaganju i mogućnost korišćenja tehničke podrške, uzevši u obzir da brojne stručnjake iz IT sektora svaka od poslovnice ove institucije zapošljava.

Plan i program stručnog kursa - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju

Na samom početku ove specijalizovane edukacije će profesori da objasnim prisutnima šta podrazumeva takozvana e - kancelarija, te kako njena implementacija može uticati pozitivno na poslovanje bilo koje kompanije.

Podrazumeva se da će oni dobiti informacije o tome da je osnovna prednost tog tipa poslovanja vezana za automatizaciju celokupnog poslovnog procesa, a svakako će predavači ukazati i na to da se troškovi poslovanja na taj način smanjuju biće govora i o tome da upravo implementacija takozvane e - kancelarije utiče i na poboljšanje komunikacije najpre sa dobavljačima, a zatim i sa potencijalnim kupcima određenog proizvoda.

Budući da se tada koristi specijalizovani softver, sve eventualne greške do kojih može doći u funkcionisanju određene kompanije će na taj način biti svedene na minimum, a to će naravno posredno uticati i na poboljšanje efikasnosti svih zaposlenih, odnosno konkretne firme.

Da bi e - kancelarija mogla da bude registrovana, svako pravno lice ima obavezu da u skladu sa odredbama aktuelnog zakona registruje elektronsku adresu, na koju će dobijati elektronsku poštu. Podrazumeva se da će sa tim biti upoznati svi polaznici ove edukacije, a predviđeno je nastavnim planom i programom da predavači ukažu prisutnima i na to koje su odredbe Zakona o elektronskom poslovanju, te kako bi trebalo da one u praksi budu pravilno primenjene.

Isto tako bi trebalo da specijalizovani seminar - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju obradi i teme koje su vezane za kaznene odredbe konkretnog zakona, tako da će kandidati dobiti sve neophodne informacije o tome koje situacije se tretiraju kao prekršaj, te koje su zakonom predviđene posledice u tim slučajevima.

Takođe će biti govora i o elektronskim dokumentima, odnosno o njihovom kreiranju, zatim o prijemu i o njihovom pravilnom arhiviranju. Predviđeno je i da im bude objašnjeno na koji način se sva dokumenta tog tipa mogu bezbedno slati elektronskim putem.

Ovde je vrlo važno da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima i korporativni tip edukacije, kada prethodno definisani broj radnika nekog preduzeća treba časove da prate. Upravo zato što kompanija finansira tu edukaciju svojih zaposlenih, predavači mogu na zahtev nadležnih lica u određenom preduzeću da vode računa o tome koji će primere ponuditi prisutnima, to jest da bude recimo kreiran elektronski dokument, koji će oni u svom poslovanju koristiti. Naravno da mora biti iznet zahtev od strane klijenta o tome, da bi predavači mogli da odaberu adekvatne primere iz prakse, te da na taj način u najvećoj mogućoj meri olakšaju polaznicima praćenje nastave, odnosno shvatanje konkretne tematike.

A biće govora i o tome koje pripreme mora određeno pravno lice da izvrši, ako želi na taj način da posluje, te će biti govora i o takozvanim kvalifikovanim potpisima, a predavači će objasniti polaznicima i koje sve dodatne mogućnosti nudi taj vid poslovanja.

Naravno da će predavači na primerima iz prakse da objasne polaznicima kako bi trebalo da implementiraju e - kancelariju u svoje poslovanje, a potrudiće se da to učine detaljnim prezentovanjem svakog koraka. Trebalo bi napomenuti i to da će polaznici ove specijalizovane edukacije biti upoznati i sa pravilima za registraciju elektronskog potpisa, odnosno sa njegovom primenom u praksi.

Dobiće prisutni informacije i o tome na koji način korišćenje elektronskih faktura utiče na smanjenje troškova poslovanja, a takođe će stručna obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju omogućiti prisutnima i da saznaju šta se dešava kada implementacija namenskog softvera za tu vrstu poslovanja ne bude izvršena na pravilan način, te koje sve to nedostatke sa sobom nosi. Podrazumeva se da će na primerima moći prisutni da dobiju informacije i o tome zašto je važno da sva pravila budu ispoštovana, odnosno zbog čega je bitno da svaki korak bude izvršen u skladu sa pravilima, s tim da će biti ukazano i na to da je naročito važno da nadležno lice poseduje dovoljno znanja iz oblasti informatike, tako da može sa uspehom da specijalizovani program implementira, odnosno da sve prednosti koje elektronske način poslovanja nudi iskoristi, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta poslovnog procesa u određenom preduzeću.

U slučaju da se dogodi da bilo koji polaznik ima neku nedoumicu u vezi sa obrađenim temama, on može u principu po završetku svakog predavanja da uputi pitanje, kako bi dobio odgovor praktično odmah. A inače je predviđeno da pitanja koja imaju uopšteno svi polaznici, budu upućena predavačima u toku završnog predavanja, kada je predviđeno da učešće uzmu svi kandidati, kako bi razjasnili sve nedoumice koje imaju, te da bi sa uspehom mogli elektronski način poslovanja da implementiraju, tako da brojne prednosti koje on nudi, iskoriste na najbolji mogući način.

Na kom mestu i kada će biti održan stručni kurs i obuka - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju?

Da bi prijavljeni mogli da dobiju informacije o tome na kom mestu i u kojim terminima će specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju biti organizovana, oni prethodno moraju da donesu odluku o tome koji tip edukacije od ponuđenih im najviše odgovara.

Stvar je u tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije nastave u svakoj svojoj poslovnici, kojom prilikom se ona sprovodi na uobičajen način.

Druga opcija jeste praćenje predavanja preko interneta, kada polaznici mogu časove da pohađaju u principu sa bilo koje lokacije, jer je neophodno da to učine preko specijalizovanog softvera, koji će instalirati na sopstveni računar. Naravno da u samom prostoru, odakle odluče da pohađaju predavanja na taj način, oni moraju imati stabilnu vezu sa internetom, a da ne bi dolazilo ni do kakvog ometanja u toku časova. Najbitnije je napomenuti i to da specijalni program, preko koga će polaznici u tom slučaju pratiti predavanja, svako od njih mora na sopstveni kompjuter da instalira samostalno i na vreme, a u tome mu mogu pomoći članovi IT sektora svakog predstavništva pomenute institucije, ako to bude bilo potrebno.

S obzirom na to da i online i klasične edukacija mogu biti organizovane za dvoje ljudi, grupu njih i samo jednu osobu, to je potrebno da svaki prijavljeni odluči da li mu više odgovara poluindividualna, grupna ili individualna obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju, posle čega će i dobiti sve potrebne informacije o vremenu održavanja časova.

Kod poluindividualne nastave, odnosno individualne važe ista pravila, a osnovna i ujedno i jedina razlika između njih jeste vezana za broj polaznika, s obzirom na to da dve osobe treba da pohađaju poluindividualnu obuku, a samo jedan kandidat individualnu.

Najkompleksnija pravila se primenjuju prilikom organizacije nastave za grupu polaznika, a tada od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro njih najviše treba da pohađaju predavanja. Uopšteno govoreći, prvo mora četvoro kandidata minimum da izvrše prijavu, jer je to osnovni uslov za kreiranje jedne grupe. A kada se to u jednoj od poslovnica bude desilo, koordinator za nastavu će precizirati na koji način će taj tip edukacije da bude organizovan. Zapravo će odlučiti prvo o tome kog datuma će grupni kurs da počne, a zatim će precizno definisati i u kojim terminima će časovi da budu organizovani, odnosno u skladu sa kakvom će to da bude dinamikom. Svi prethodno prijavljeni polaznici će dobiti precizna obaveštenja o tome, a naročito će biti istaknut podatak da se izmene niti jednog segmenta ne smeju vršiti.

Ostalo je da pomenemo i to da specijalizovani seminar - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju mogu isključivo pratiti i zaposleni u nekom preduzeću, uzevši u obzir da se u ponudi ove institucije nalazi i korporativna nastava. Princip njene organizacije je vrlo jednostavan i ide na ruku klijentima, tako da se nadležna lica zainteresovane firme moraju dogovoriti o načinu organizacije nastave direktno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. A to ustvari znači da oni treba da precizira ju kako termine održavanja časova i datum početka korporativne obuke, tako isto i dinamiku sprovođenja predavanja, odnosno trajanje nastave tog tipa. Prisutna je i razlika u odnosu na edukaciju namenjenu pojedinačnim polaznicima, jer korporativni kurs može biti održan i u okviru prostorija samog preduzeća, čiji bi zaposleni trebalo časove da pohađaju. Naravno da klijent, odnosno ovlašćeno lice zainteresovane kompanije ima obavezu u tom slučaju da obezbedi sve što je potrebno u konkretnom prostoru, da bi nastava bila organizovana na istom nivou kvaliteta kao i inače, a svakako će biti precizno obavešten o tim detaljima od strane nadležnog lica u izabranoj poslovnici pomenute institucije.

Koliko je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju traje?

U skladu sa pravilnikom institucije organizatora, predviđeno je da stručni kurs i obuka - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju traje ukupno tri sedmice.

Međutim, kandidati moraju znati da Obrazovni centar Akademije Oxford ovo navodi isključivo za nastavu u formi grupne, jer su takva pravila ove institucije.

Uopšteno govoreći, u nastavnom programu se nalazi 10 časova, a njihov raspored će prijavljeni saznati nakon što bude osnovni uslov za početak nastave u grupi ispunjen. A to ustvari znači da će informacije o tačnom rasporedu celokupnog nastavnog programa kandidati dobiti od nadležnih u konkretnoj poslovnici nakon što četvoro njih najmanje prijavu bude izvršilo. Tada će dobiti informacije i o datumu početka nastave u grupi, ali i o tačnim terminima, kao i o svemu onome što je vezano za organizaciju nastave.

Inače se u ponudi ove specijalizovane institucije nalazi i individualna edukacija, odnosno nastava koju bi trebalo da pohađaju dvoje kandidat u isto vreme, to jest takozvana poluindividualna, a princip njihove organizacije je drugačiji. Jednostavnije govoreći, celokupan nastavni fond će biti raspoređen na onoliko dana, koliko to budu zajedno definisali jedan ili dvoje kandidata, koordinator za nastavu i nadležni predavač.

Uz to što mogu nastavu da pohađaju fizička lica, organizuje se i korporativni seminar - kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju, kada prethodno definisani broj radnika nekog preduzeća treba da prisustvuju predavanjima, a ona se organizuje na drugačiji način. Zapravo je tada predviđeno pravilnikom da nadležno lice određenog predstavništva institucije organizatora treba zajedno sa nadležnim licem zainteresovanog preduzeća da definiše kako će se časovi odvijati, to jest kakvom dinamikom i koliko će ukupno nastava trajati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da poboljšate poslovanje kroz e - kancelariju"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje