Kurs i obuka - Kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim

Finansijski direktori kao i vlasnici preduzeća, te zaposleni u odeljenju finansija će na prvom mestu da imaju značajnu korist od tema koje obrađuje ova stručna edukacija. Ipak, moramo naglasiti da institucija organizatora nema ograničenja po pitanju polaznika, kao ni zahteva o eventualnom predznanju, pa je u tom smislu dozvoljeno svakom zainteersovanom i da nastavu pohađa.

Najbitnije je napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford pred svakog polaznika stavlja mogućnost za nastavu pohađa onako kako mu odgovara i na mestu koje on želi. Da budemo precizni, ova edukacija može biti organizovana kako u formi individualne i grupne nastave, tako isto i u formi takozvane nastave u paru, a na klasičan način ili putem računara.

Očekuje se da odluku o tome donese svaki pojedinačni polaznik u momentu prijavljivanja, kako bi mogao da bude informisan o tome koje obaveze u konkretnom slučaju ima.


Moramo istaći odmah da sopstveni računa za pristup predavanjima koristi svako od njih, ko se odluči za pohađanje nastave online. Tom prilikom će biti u obavezi kao prvo da obezbedi stabilnu internet vezu u izabranom prostoru, a kao drugo da instalira tačno određenu vrstu programa na kompjuter i da to učini sasvim samostalno. Svim polaznicima je omogućeno u tom slučaju da koriste usluge IT sektora, odnosno tehničke podrške, koja funkcioniše u svakoj poslovnici navedene obrazovne institucije.

Kada kažemo da je dostupan i klasičan princip organizacije nastave, to znači da će predavanja biti direktno u prostorijama odabranog predstavništva organizovana. Naravno da će kandidat izabrati u poslovnici u kom gradu mu najviše odgovara da na klasičan način časove prati.

A kada bude izabrao između te dve opcije, polaznik treba da izabere na koji način će da pohađa predavanja. Kao što smo već pomenuli, od opcija je ponuđena grupna obuka i kurs - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim, individualna nastava i poluindividualna, koja je poznata i kao takozvana nastava u paru.

TESTOVI


Najbitnije je da kandidat ima na umu da se sa jedne strane poluindividualna i individualna nastava organizuju po vrlo slobodnom principu, dok stroga pravila organizacije važe kada je u pitanju nastava namenjena grupi kandidata.

Koordinator za nastavu i profesor bi trebalo sa jednim ili sa dvoje kandidata da se usaglase oko toga na koji način će biti organizovana poluindividualna ili individualna obuka i kurs - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim. Odrediće datum početka, u kojim će terminima biti časovi organizovani i kakvom dinamikom, odnosno koliko će nastava ukupno da traje u konkretnom slučaju.

Na potpuno drugačiji način će biti organizovana nastava, koju bi trebalo da pohađa između četvoro ili osmoro ljudi. S obzirom na to da je organizator precizno odredio broj osoba, koje treba predavanja u konkretnom slučaju da pohađaju, to je i zvanično navedeno da grupa od minimum 4 člana mora u okviru jedne od poslovnica prvo da bude formirana. Zato se zahteva strpljenje od svakog polaznika, koji odluči tako časove da pohađa, jer datum početka nastave u grupi uopšte ne zavisi od organizatora, već isključivo od toga da li će grupa biti formirana u okviru tog predstavništva. U svakom slučaju koordinator za nastavu ima obavezu da definiše sve detalje, izuzev trajanja grupne edukacije, jer o tome odluku donose nadležni u ovoj obrazovnoj instituciji i to važi za svaku poslovnicu. Nije dozvoljeno vršenje izmena kod nastave u grupi i sa time će biti upoznat svaki pojedinačni kandidat.

Bitno je naglasiti i to da ova obrazovna institucija može izaći u susret zahtevima svih onih klijenata, koje interesuje da specijalizovani seminar - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim bude organizovan u formi korporativne nastave. Samim tim što određeni broj zaposlenih nekog preduzeće tada predavanja pohađaju, nastava se njihovim potrebama i prilagođava. Iz tog razloga ističemo da može biti održana i u prostorijama te kompanija ako bude bilo potrebno, odnosno ako klijent bude zvanično to zahtevao. Svakako mora prostor da poseduje sve što je potrebno, da ne bi to uticalo na kvalitet edukacije. Inače je prisutan vrlo slobodan princip organizacije nastave u tom slučaju, pa se podrazumeva da će klijent biti u obavezi direktno sa ovlašćenim licem institucije organizatora, to jest izabrane poslovnice da definiše prvo lokaciju, a potom trajanje nastave, odnosno kakvom će dinamikom biti sprovođena predavanja. Isto tako se podrazumeva da će oni da se usaglase i oko toga kog datuma bi trebalo korporativni tip obuke da počne i u kojim će terminima biti u obavezi zaposleni predavanja da pohađaju.

Nastavi plan stručnog kursa - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim

Na samom početku ove stručne edukacije će profesor objasniti koja je uloga kontrolera u poslovnom procesu kompanija. Svakako da će specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim omogućiti svakom polazniku da se upozna sa time kako bi trebalo kontroler da se ponaša prema svojim saadnicima, a da bi to imalo pozitivan uticaj i na sve njih i na poslovanje celokupne kompanije u kojoj su zaposleni.

Akcenat ove stručne edukacije će svakako biti stavljen na primere iz prakse, jer je vrlo važno da polaznici razumeju prvo kako funkcioniše tim. Profesor će se fokusirati na diskusiju o temama, koje su predviđene nastavnim programom, te će očekivati da svaki kandidat uzme učešće i iznese svoje mišljenje i analizu problema.

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnosti organizacije korporativne nastave, u tom slučaju primeri mogu biti maksimalno usklađeni sa poljem poslovanja određene kompanije. Prethodno je potrebno da nadležno lice te firme informiše profesora o tome, te da mu pomogne, a kako bi pažljivo odabrao primere i da bi akcenat edukacije bio stavljen upravo na poslovanje matične kompanije polaznika.

Koje sve veštine bi trebalo da poseduje kontroler i kako bi trebalo u različitim situacijama da reaguje su vrlo važne teme, koje je predviđeno da stručni seminar - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim takođe detaljno obradi.

A da bi određeni problem bio na najbolji mogući način rešen, on mora biti prvo adekvatno analiziran. Sa različitim alatima i vrstama analiza će, isto tako svaki pojedinačni polaznik da bude upoznat. Ne samo da će profesor teoretski predstaviti kako bi trebalo da bude vršena analiza, nego će omogućiti polaznicima i da kroz primere sve to bolje razumeju.

Koje sve strukture problema postoje i kako se rešavanju svake od njih pristupa je izuzetno značajna tema, o koji će takođe biti govora tokom ove edukacije. Biće pozvani polaznici i da izlože probleme sa kojima se oni eventualno susreću u svom radu, te da ih uz pomoć ostalih kandidata što bolje sagledaju i reše.

Cilj ove stručne edukacije jeste da se svaki kandidat osposobi za analiziranje različitih poteškoće u funkcionisanju tima, a zatim i za njihovo uspešno rešavanje, jer će jedino tako moći da ostvari pozitivan rezultat i da na najbolji mogući način utiče na sve članove konkretnog tima, pa će upravo primerima takvih situacija i biti posvećena naročito pažnja.

Gde je predviđeno da bude održan specijalizovana obuka i kurs - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim i kada?

S obzirom na to da svaki pojedinačni polaznik bira da li će nastavu pohađati u društvu još jedne osoba ili individualno, odnosno u formi grupne, to ne postoji mogućnost da ranije budu navedeni termini u kojima će da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim.

Isto tako nije moguće ranije navesti ni gde će nastava biti održana, jer svako fizičko lice bira između opcije da predavanja pohađa u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford ili putem računara, a sa bilo koje lokacije.

Da krenemo od početka, grupna nastava uključuje prisustvo najviše osmoro ljudi. S obzirom na to da je organizator definisao da minimum četiri osobe mogu biti prisutne tom prilikom, to se i zahteva da toliko njih izvrše prijavu, kako bi edukacija uopšte u okviru konkretne poslovnice i mogla da bude organizovana. Iz tog razloga se od svakog kandidata zahteva da bude strpljiv i da pričeka oformljenje grupe, odnosno prijavljivanje četiri osobe najmanje. Ovlašćeno lice konkretnog predstavništva, to jest koordinator za nastavu je posle toga u obavezi da precizira kako će časovi biti organizovani. U suštini on odlučuje prvo o datumu početka nastave u grupi, a posle toga precizira i u kojim će terminima časovi da budu održani i na koji način će nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen. Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da koordinator za nastavu tom prilikom ne donosi odluku o detaljima u vezi sa trajanjem edukacije. Zapravo o tome odlučuju nadležni u okviru pomenute institucije organizatora pre toga, a te se informacije primenjuju za svaku grupu, potpuno svejedno u kojoj poslovnici je ona oformljena. Zahteva se od svakog pojedinačnog kandidata da se pridržava onoga što pre toga bude precizno odredio koordinator za nastavu, jer se ne dopuštaju promene.

Poluindividualna edukacije podrazumeva da će dvoje polaznika u isto vreme predavanja da pohađaju. Ovom prilikom je vrlo važno da napomenemo i to da se prema potpuno istim pravilima organizuje i nastava jedan na jedan, to jest takozvana individualna, u kom slučaju samo jedno lice pristupa predavanjima. Pravila su jednostavna, jedan polaznik ili dvoje njih će se u tom slučaju dogovoriti o svim detaljima direktno sa predavačem, koji bi trebalo da vodi poluindividualni ili individualni seminar - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. Ne samo da je potrebno tom prilikom da se oni usaglase oko datuma početka izabranog tipa edukacije, nego je vrlo važno i da preciziraju termine održavanja nastave i njihov raspored. Ističemo da će oni tom prilikom da se dogovore i oko trajanja jednog ili drugog tipa obuke, budući da se dogovaraju i dinamici prema koji će časovi biti organizovani.

Samim tim što se i individualna i grupna i poluindividualna nastava mogu organizovati na dva načina se i očekuje od svakog prijavljenog kandidata da precizira da li želi časove da pohađa online ili prema klasičnom principu.

Ukoliko je njegova odluka vezana za takozvano učenje na daljinu, moraće i da obezbedi računar, čije će performanse biti u skladu sa pravilima. Pre toga će svakako nadležne u konkretnoj poslovnici obavestiti svakog kandidata o tome koje performanse mora imati konkretni računar, a informisaće svakoga od njih pojedinačno i o postupku instalacije tačno određene vrste programa. Naime, softver mora instalirati polaznik samostalno u skladu sa pravilima, s tim što mu mogu pomoći u tome članovi tima za tehničku podršku, jer on funkcioniše u okviru svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije. Kvalitet veze sa internetom mora biti na zadovoljavajućem nivou u toku svakog časa, jer je to vrlo važno za kvalitet ove edukacije.

Naročito je važno informisati sve polaznike, koje interesuje klasična obuka i kurs - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim da ova obrazovna institucija ima predstavništva na brojnim lokacijama. Zapravo na više od 35 lokacija u celoj zemlji posluje institucija organizatora, a nastava na klasičan način može u okviru svake od tih poslovnica da bude organizovana.

A kada su u pitanju zaposleni neke kompanije, njihovi nadležni moraju znati da Obrazovni centar Akademije Oxford može u skladu sa iznetim zahtevima da organizuje i nastavu koja je namenjena isključivo zaposlenim licima. Nešto drugačija pravila organizacije važe u tom slučaju, a zahteva se prvenstveno da klijent kontaktira nadležne u izabranom predstavništvu i sa njima se oko svih potrebnih detalja usaglasi. Posebno je bitno da se oni dogovore oko toga na kojoj će lokaciji biti časovi za radnike te kompanije organizovani, pošto postoji mogućnost da bude održana i nastava u okviru stane firme. Svi uslovi koji su propisani moraju biti ispoštovani, a prvenstveno se to odnosi na opremljenost konkretnog prostora. Inače je princip organizacije edukacije, kojoj bi trebalo određeni broj zaposlenih nekog preduzeća da pohađaju, vrlo jednostavan. Zapravo će se klijent direktno sa zvanično ovlašćenim licem institucije organizatora tom prilikom dogovarati prvo oko lokacije održavanja časova, a posle toga i oko termina, odnosno rasporeda časova i datuma početka. Uzevši u obzir da će precizirati i kakvom bi dinamikom trebalo da bude sproveden nastavni fond, koji je predviđen programom, oni će zajedno definisati i koliko bi ukupno edukacija u tom slučaju trebalo da traje. Zatim će svi zaposleni da budu na predviđeni način o tome informisani.

Koliko će da traje stručni seminar - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim?

Samim tim što se u okviru apsolutno svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford nastava može organizovati na tri različita načina, a u kom slučaju važe drugačija pravila organizacije, to je jedino moguće da polaznici, koje interesuje grupni kurs i obuka - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim dobiju informacije o trajanju nastave već prilikom zvaničnog prijavljivanja.

Ipak, oni će kasnije saznati kog datuma treba da počne nastava, te u kojim terminima će časovi da budu organizovani i kako će biti raspoređeni, pošto o tome koordinator za nastavu same poslovnice odluku ima pravo da donese isključivo nakon što grupa od minimalnog broja članova bude oformljena.

Naravno da fizička lica mogu odabrati i da nastavu pohađaju u paru ili samostalno, jer je ponudom obuhvaćena poluindividualna, ali i takozvana individualna nastava. Istovetan je princip organizacije primenjen u oba slučaja, a razlika je samo u broju polaznika, jer jedna osoba pohađa individualni tip edukacije, a dvoje njih pristupaju poluindividualnoj nastavi. Trebalo bi da se u tom slučaju polaznici zajedno sa predstavnicima institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu poslovnice u kojoj su se prijavili i naravno sa nadležnim profesorom, dogovore oko načina organizacije časova. Odlučiće zajedno prvo o datumu početka, a odmah zatim i o terminima održavanja časova i na kraju o njihovom rasporedu, što znači da će biti u prilici da precizno definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje poluindividualna ili individualna obuka i kurs - kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim.

Na nivou svih poslovnica ove obrazovne institucije je predviđeno da ukupno četiri dana polaznici imaju obavezu predavanja da pohađaju, u koliko se odluče za opciju praćenja nastave u formi grupne. Kao što je već pomenuto, svako od njih će naknadno dobiti informaciju o tome na koji način će šest časova nastavnog programa da bude tačno raspoređeno.

Prema izuzetno slobodnim pravilima će biti organizovana i korporativna nastava, a kada prethodno definisani broj radnika treba predavanja da pohađaju. S obzirom na to da se korporativni vid nastave organizuje na zahtev nadležnih u okviru konkretne kompanije. Definisaće oni zajedno sve detalje, a pored ostalog mesto održavanja nastave, ali i datum njenog početka i naravno termine, to jest dinamiku sprovođenja. Uzevši u obzir da će se usaglasiti i o rasporedu predavanja, oni će zahvaljujući tome precizirati i koliko bi ukupno korporativni tip nastave trebalo da traje. A svi radnici koji su planirani da pohađaju nastavu će dobiti precizne informacije o tome na vreme.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da poboljšate veštine kontrolera i tako pozitivno utičete na ceo tim"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje