Kurs i obuka - Kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije

Za sve osobe koje su zaposlene u oblasti industrije, ali i za bilo koga drugog, ko ima interesovanje vezano za konkretnu tematiku je osmišljena stručna obuka i kurs - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije. Zapravo, organizator nije precizno naveo niti jedno ograničenje, tako da praktično rečeno edukaciju ima pravo da prati apsolutno svako ko to želi.

Neophodno je da izvrši prijavu svaki zainteresovani i to ili direktno u poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford ili preko telefona, a postoji mogućnost i da se elektronski izvrši prijava. Sasvim je svejedno koji od navedenih načina će kandidat odabrati za prijavljivanje, a vrlo je važno da osim imena i prezimena, navede tom prilikom i datum svog rođenja, te da obavezno ostavi kontakt informacije, kako bi zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije mogli da ga blagovremeno obaveste o svim detaljima koji su vezani za upis.

Naime, bitno je da lično prisustvuje upisu svako, ko bude izvršio prijavu pre toga, kao i da sva obavezna dokumenta dostavi.


Upravo u trenutku upisa će biti obavezan svaki polaznik da se opredeli i gde će nastavu pohađati, odnosno na koji način.

Napominjemo da je ponudom obuhvaćen grupni, individualni i poluindividualni, odnosno klasični i online kurs i obuka - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije.

Dakle, važno je da svaki prijavljeni izabere da li će časove pohađati sa određenim brojem polaznika, odnosno samostalno i li u paru, te da li će to učiniti preko interneta ili u poslovnicama ove institucije, a u kom slučaju se predavanja na klasičan način organizuju.

TESTOVI


Ističemo da od četvoro do osmoro ljudi prisustvuje nastavi u grupi, te da dvoje lica pohađaju poluindividualnu, a samo jedan kandidat pristupa individualnoj edukaciji. Pravila vezana za organizaciju svake od njih se razlikuju, pa će sa njima prijavljeni i biti detaljno upoznati.

Naime, kod individualne edukacije, odnosno takozvane poluindividualne, dogovor o datumu početka nastave, te o terminima održavanja časova, kao i oko tačne dinamike treba da imaju koordinator za nastavu jedne od poslovnica, potom profesor koji će voditi konkretnu obuku, ali i jedan, odnosno dvoje polaznika, sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualni ili poluindividualni kurs.

Ali se zato grupni seminar - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije organizuje na potpuno drugačiji način, pošto isključivo koordinator za nastavu ima pravo i obavezu da definiše sve to. Ipak, ne postoji mogućnost da grupna obuka uopšte bude organizovana u konkretnom predstavništvu ove institucije, a ukoliko ne bude bio ostvaren glavni zahtev, to jest ako minimum 4 osobe ne budu izvršile prijavu za njeno praćenje. Kada bude sve to definisao, kordinator za nastavu će i obavestiti prijavljene, a naročito će naglasiti informaciju da se izmene kod grupnog tipa edukacije ne vrše ni u jednom segmentu.

A što se tiče nastave online, ona podrazumeva praćenje predavanja sa apsolutno bilo koje lokacije, ukoliko kandidat ima sopstveni računar, ali i ako obezbedi propisanu internet konekciju i instalira specijalni softver. U slučaju da tokom postupka instalacije naiđe na neki problem ili iz nekog razloga ne može da pristupi predavanjima, trebalo bi da kontaktira predstavništvo ove institucije koje mu je najbliže i da zahteva pomoć zaposlenih u IT sektoru.

Uz to što ovu edukaciju mogu pohađati pojedinci, pomenuta institucija nudi mogućnost i organizacije korporativne obuke, a kada zaposleni neke kompanije treba da prate predavanja. U tom slučaju je vrlo važno da se nadležno lice konkretnog preduzeća dogovori sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora kako oko termina održavanja časova i datuma početka kursa, tako isto i oko dinamike njihovog sprovođenja. Moramo ovde naglasiti i to da postoji mogućnost da korporativni kurs bude organizovan i u samoj kompaniji, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju. Biće neophodno da klijent tom prilikom obezbedi sve propisane uslove za rad, a sa čime će ga nadležni u odabranoj poslovnici pomenute institucije prethodno precizno upoznati.

Nastavni program stručne obuke - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije

Kako se definiše tačno energetska efikasnost u različitim industrijskim postrojenjima, to jest u celokupnoj oblasti industrije je tema kojom će se pozabaviti profesori na samom početku ove edukacije. A posle toga će ukratko polaznicima predstaviti koje bi mere trebalo da budu preduzete, da bi energetska efikasnost bila poboljšana, s tim da će akcenat specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije staviti na primere iz prakse.

Upravo zahvaljujući odabiru adekvatnih primera će polaznici biti u prilici da nauče kako se različite metode primenjuju praktično i na koji način one imaju uticaja na bolju energetsku efikasnost u oblasti industrije.

Naravno da prvo moraju biti preduzeti određeni koraci, a u smislu i da bi osoba, koja želi da se kvalifikuje za navedeno zanimanje trebalo da se upozna sa energetskim tokovima i njihovom identifikacijom, te da nauči koje parametre mora posmatrati, kako bi na što jednostavniji način taj stručnjak pratio potrošnju energije u konkretnom procesu.

Podrazumeva se da će specijalizovana obuka i kurs - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije obezbediti polaznicima i brojne praktične primere, u okviru kojih će oni moći da nauče na koji način se prate energetski tokovi i potrošnja energije, te kako sve to utiče na poboljšanje energetske efikasnosti. Svakako će biti u prilici da se upoznaju i sa brojnim metodama, odnosno tehnikama koje će im pomoći da konkretni proces, a sa aspekta energetske efikasnosti maksimalno unaprede.

Da bi zaista mogli taj posao da obavljaju samostalno u budućnosti, kandidati moraju biti upoznati i sa pojmom obnovljivih izvora energije, a koji se prvenstveno koriste u segmentu industrije, te sa njihovom implementacijom. Svakako će im profesori objasniti i u kojim slučajevima se koji obnovljivi izvor energije koristi, odnosno kada daje maksimalne rezultate.

A biće reči i o analizama troškova celokupnog procesa, odnosno o finansijskom aspektu implementacije određenih alata i tehnika, opet sve sa ciljem poboljšanja proizvodnog procesa u oblasti industrije i to prvenstveno sa aspekta energetske efikasnosti.

Naravno da će profesori predočiti i zakonske odredbe vezano za ovaj segment, a biće govora i o specifičnim slučajevima potrošnja energije.

Istoi tako će svaki polaznik edukacije biti upoznat i sa opremom, odnosno alatima koji se moraju koristiti u industrijskim postrojenjima, kada se vrši provera energetske efikasnosti, a svakako će biti reči i o svim onim delovima energetskog sistema, koji su zastupljeni u brojnim industrijskim postrojenjima.

Kroz adekvatne primere iz prakse će polaznici imati priliku da vide kako izgleda dobro osmišljen celokupan proces poboljšanja energetske efikasnosti, ali i koje su to greške, koje se vrlo često u praksi događaju, te će baš zahvaljujući adekvatnim primerima predavači objasniti i šta je potrebno da urade, da do takve greške, odnosno propusta ne bi uopšte dolazilo.

Pitanja koja imaju u vezi sa obrađenom tematikom će polaznici ove edukacije moći da postave predavačima tokom završnog predavanja.

Kada i gde će specijalizovani kurs i obuka - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije da bude održan?

Pored toga što postoji mogućnost za nastavu pohađaju u grupi, ponudom je obuhvaćena i individualna, ali i poluindividualna obuka i kurs - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije. Upravo iz tog razloga i naglašavamo da svaki polaznik nakon izbora između te tri opcije može da dobije informacije o tome kada, odnosno u kojim terminima će nastava da bude organizovana.

Radi se o tome da unapred organizator, to jest koordinator za nastavu one poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, u okviru koje se grupa oformi, definiše ne samo termine održavanja, nego i dinamiku i datum početka nastave u grupi. Naveden je osnovni uslov, koji prvo mora biti ispunjen, kako bi taj tip edukacije bio organizovan, a podrazumeva prijavljivanje najmanje četiri osobe u tom predstavništvu institucije organizatora. Inače je pravilnikom predviđeno da osmoro ljudi maksimalno imaju pravo da prisustvuju nastavi u grupi.

Kod poluindividualne nastave, odnosno individualne se primenjuju sasvim drugačija pravila. Trebalo bi da se tom prilikom dvoje kandidata, to jest samo jedan dogovaraju sa koordinatorom za nastavu, kao i sa nadležnim predavačem kako oko termina održavanja časova, tako isto i oko datuma početka, te je svakako neophodno da definišu i u skladu sa kakvom dinamikom će celokupan nastavni fond u tom slučaju da bude raspoređen.

Ako nekoga zanima mesto na kome se stručni seminar - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije organizuje, moramo naglasiti da postoji mogućnost da nastava bude održana najpre u poslovnicama ove institucije, a zatim i onlajn, te upravo od toga za koju opciju s opredeli pojedinačni polaznik i zavisi gde će časovi biti održani. Naime, pred svakog prijavljenog su stavljene te dve mogućnosti, a on može da odluči časove da pohađa u poslovnicama ove institucije, odnosno preko sopstvenog računara i to sa ma koje lokacije.

Svi oni pojedinci koji se opredele da nastavu pohađaju online treba da obezbede najpre računar, a potom i stabilnu internet konekciju, te da instaliraju softver, preko koga će predavanja da pohađaju. Naglašavamo da je dostupan i tim stručnjaka zaduženih za pružanje tehničke podrške i to u svakom predstavništvu ove institucije po zahtevu polaznika.

Pored edukacije, koja je namenjena isključivo fizičkim licima, organizuje se i korporativni kurs i obuka - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije. Određeni broj zaposlenih u tom slučaju treba da prisustvuju predavanjima, a obaveza njihovih nadležnih jeste da definišu detalje vezano za organizaciju nastave sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije, koja je zadužena za njeno sprovođenje. Zapravo je bitno da se oni usaglase ne samo oko datuma početka korporativne obuke, već i oko termina održavanja časova, odnosno dinamike, ali i oko lokacije na kojoj će radnici pohađati predavanja. Naime, samo kod korporativnog seminara je dozvoljena mogućnost da časovi budu održani i na lokaciji, koju klijent bude definisao. U većini slučajeva se nastava organizuje u okviru matične kompanije polaznika, ali isključivo ako njihovi nadležni obezbede sve neophodne uslov za nesmetano odvijanje predavanja.

Koliko će stručna obuka i kurs - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije da traje?

U okviru zvaničnog programa, prema kome se stručni kurs i obuka - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije organizuje, postoji 15 časova.

Budući da kod grupnog edukacije odluku o dinamici održavanja časova donosi zvanično ovlašćeni predstavnik Obrazovnog centra Akademije Oxford, to je navedeno da 5 dana ukupno traje nastava koja se organizuje za grupu polaznika. Podrazumeva se da će podaci o rasporedu časova, zatim o tačnoj dinamici i o datumu početka tog tipa obuke biti na raspolaganju svakom članu konkretne grupe, odmah nakon što se ostvari uslov za početak tog tipa obuke, to jest pošto 4 kandidata minimum bude bilo prijavljeno u tom predstavništvu pomenute institucije.

Budući da jedan polaznik ili njih dvoje, a u zavisnosti od toga da li kandidat odluči da nastavu pohađa individualno ili u paru, treba da se se nadležnim licima konkretne poslovnice organizatora dogovore, pored ostalog i o dinamici održavanja časova, to se lako može desiti da edukacije tog tipa traju kraće nego grupna nastava ili duže.

Gotovo da je isti princip prema kome se organizuje korporativni seminar - kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije, s tim što u tom slučaju dogovor oko dinamike održavanja predavanja, ali datuma početka, te mesta na kome će radnici pohađati predavanja, kao i oko datuma od početka edukacije, treba da imaju zajedno nadležni predstavnik institucije organizatora i kompanije klijenta.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da postanete specijalista za energetsku efikasnost u oblasti industrije"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje