Kurs i obuka - Kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki

Lica koja su u farmaceutskim kompanijama, ali i u bilo kojoj firmi koja posluje u oblasti medicine zadužena za nabavke, te oni stručnjaci koji su u nadležnim ministarstvima zaduženi za navedene poslove se smatraju ciljnom grupom, jer je upravo njima i namenjen stručni kurs i obuka - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki.

A osim fizičkih lica, ovoj edukaciji mogu da pristupe i zaposleni u okviru bilo koje firme, a u koliko njihovi nadležni smatraju da bi trebalo da se u vezi sa navedenom tematikom edukuju.

Što se tiče korporativne edukacije, ona može biti organizovana prema svim pravilima, koja podrazumeva i nastava za fizička lica, uz samo jedan izuzetak. Zato i napominjemo da korporativna obuka može biti organizovana i u matičnoj kompaniji polaznika, ali isključivo ako to kao zahtev navedu njihovi nadležni, odnosno ukoliko budu bili ostvareni osnovni zahtevi vezano za opremljenost konkretnog prostora. Napominjemo da će ovlašćeno lice zainteresovanog preduzeća precizirati sa nadležnima u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford kada će korporativni kurs početi, gde će biti održan i u kojim terminima, odnosno u skladu sa kakvom bi to trebalo dinamikom da bude.


Pojedinačni polaznici bi trebalo prvo da izvrše zvaničnu prijavu za pohađanje pomenute edukacije, te da osnovne informacije dostave ili elektronski ili putem telefona, a prijava može biti i direktno u poslovnici institucije organizatora izvršena lično. Bitno je da u tom slučaju zainteresovani navedu kako svoje ime i prezime, tako isto i broj telefona, te datum rođenja.

Zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije će ih u dogledno vremenskom periodu obavestiti o dokumentima, koja moraju prilikom upisa da dostave. Isto tako će ih informisati i o samom postupku upisa, a u kom slučaju je neophodno da lično bude prisutan svaki prethodno prijavljeni pojedinac.

Da bi dobili sve informacije o mestu održavanja časova, odnosno terminima i trajanju, polaznici moraju odlučiti da li im više odgovara onlajn seminar - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki ili nastava koja se organizuje na klasičan način. Takođe će im biti ponuđena i opcija da časove pohađaju kako kroz individualnu i grupnu, tako isto i u okviru poluindividualne nastave.

TESTOVI


Vrlo je važno da ima računar svaki pojedinac, koji bude odabrao časove da pohađa online, ali je isto tako njegova obaveza i da instalira softver na taj kompjuter, kako bi bio u mogućnosti bez smetnji da pohađa predavanja. U principu je i stabilna internet konekcija poželjna, odnosno zahteva se, jer na taj način polaznik obezbeđuje nesmetani pristup predavanjima. Ističemo da je sam proces instalacije namenskog softvera prilično jednostavan, tako da bi trebalo svaki kandidat da može potpuno samostalno to da učini. Međutim, ukoliko se ne bude u potpunosti snašao tom prilikom, može se obratiti nekome od brojnih IT stručnjaka, koji su u poslovnicama ove institucije širom Srbije zaposleni.

Naravno da je klasičan tip edukacije onaj, koji se organizuje u prostorijama svakog predstavništva ove institucije.

Predviđeno je pravilnikom da se i klasična i online edukacija mogu pratiti na jedan od tri načina, budući da je ponudom obuhvaćena grupna obuka i kurs - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki, individualna i poluindividualna edukacija.

Naravno da se razlikuje broj polaznika, ali i sam principi organizacije svih pomenutih tipova obuka, pa tako od četvoro do osmoro ljudi treba da pohađaju grupni kurs, dok samo jedna osoba pristupa individualnoj nastavi, a takozvana poluindividualna je namenjena za dvoje kandidata.

Svakako je najstrožiji princip koji se primenjuje prilikom organizacije nastave u grupi, zato što u tom slučaju koordinator konkretne poslovnice odlučuje o svemu. Naime, tek pošto 4 kandidata najmanje budu izvršili prijavu za praćenje tog tipa edukacije, koordinator za nastavu će odlučiti kako o datumu njenog početka, tako isto i o terminima održavanja časova, te o njihovom rasporedu, to jest o trajanju grupne edukacije. Prethodno prijavljeni polaznici će na propisan način o svemu tome biti obavešteni, a posebno će biti istaknuta informacija da se ne vrše izmene po njihovom zahtevu i to niti jednog segmenta.

Svako ko ne može da se uklopi u tako stroga pravila ima na raspolaganju mogućnost da pohađa individualni ili poluindividualni kurs, a tada se primenjuju znatno slobodnija pravila. Zapravo bi ili jedan ili dvoje polaznika tada trebalo da se sa nadležnima u konkretnoj poslovnici dogovore i oko datuma početka edukacije, ali i oko termina u kojima će časovi biti održani i naravno, oko dinamike.

Plan i program stručnog kursa - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki

Sa celokupnim postupkom javnih nabavki u različitim oblastima će biti upoznati polaznici ove edukacije na njenom početku. A zapravo će stručni kurs i obuka - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki najpre predstaviti osnovne odredbe trenutno važećeg Zakona o javnim nabavkama.

Prisutnima će biti objašnjeno i koji su opšti pojmovi prisutni u tom zakonu, a zatim će im profesori objasniti i na koji način mora biti kreiran ugovor o javnoj nabavci u oblasti medicine.

Isto tako je predviđeno da ukratko predavači objasne prisutnima i koje su to javne nabavke, za koje ne važe odredbe ovog zakona, odnosno u kojim slučajevima se on ne mora primenjivati.

Sa osnovnim načelima javnih nabavki, a opet prema odredbama ovog zakona će biti upoznati svi prisutni vrlo detaljno.

Da bi celokupan postupak bio maksimalno korektno sproveden, polaznici ove edukacije moraju znati na koji način se sprečava korupcija, odnosno sukob interesa prilikom javnih nabavki, a sve u skladu sa odredbama pomenutog zakona.

Trebalo bi da specijalizovani seminar - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki polaznicima pruži mogućnost da se upoznaju i sa uslovima, ali i sa načinom sprovođenja ovog postupka, tkao i sa specijalnim, odnosno posebnim oblicima postupka javnih nabavki.

Saznaće prisutni i šta je to okvirni sporazum, ali i kako se sprovodi elektronska licitacija, te šta su to centralizovane javne nabavke. Isto tako će biti govora i o planu nabavki, odnosno o svim onim situacijama kada se taj postupak vrši uz prisustvo većeg broja naručilaca.

Predviđeno je planom, prema kome se stručna obuka i kurs - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki organizuje da prisutni saznaju i na koji način se određeni propusti, odnosno različite nepravilnosti mogu ispraviti, a ukoliko do njih uopšte i dođe. Kroz brojne primere iz prakse će predavači pojasniti i koje su to nepravilnosti, koje se u toku postupka javnih nabavki u oblasti medicine najčešće javljaju i kako je najbolje postupiti, da bi njihov negativni efekat u konkretnom slučaju bio sveden na najmanju moguću meru.

U završnom delu ove edukacije će biti govora o zatvorenim sistemima u predmetnoj oblasti, odnosno o javnim nabavkama najpre medicinske opreme, zatim medicinskog materijala, ali i reagenasa.

A nakon toga će biti govora o svim temama, koje su prethodno predstavljene, te bi trebalo da svi prisutni uzmu učešće, to jest da sa ostalim kandidatima i sa profesorom o tome razgovaraju, kako bi bilo kakvu nedoumicu koju možda imaju u vezi sa konkretnom temom u toku tog predavanja i razrešili.

U kojim terminima i gde će biti održan stručni seminar - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki?

Kada prilikom zvaničnog upisa kandidat bude odabrao kako će nastavu pohađati, on će i dobiti informacije o tome u kojim terminima će specijalizovana obuka i kurs - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki biti održana. Reč je o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave u paru, individualno ili u grupi, pa od odluke svakog pojedinačnog polaznika zavisi i princip organizacije.

Ističemo da se grupni tip nastave organizuje za tačno definisani broj polaznika, te da ih može biti maksimalno osmoro, a minimalno četvoro u okviru konkretne grupe. Kako je precizno određen broj kandidata, koji treba da pohađaju ovaj tip edukacije, to je predviđeno i da prvo mora biti oformljena grupa od najmanjeg broja članova u jednoj od poslovnica, a da bi edukacija uopšte mogla da bude organizovana. Zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu će nakon kreiranja grupe u određenom predstavništvu pomenute institucije definisati najpre datum početka, a potom i termine u kojima će predavanja biti organizovana, te na kraju i kako će ukupan nastavni fond da bude raspoređen. Sve ono što ovlašćeni predstavnik institucije organizatora bude definisao u tom slučaju, ne sme biti izmenjeno, što znači da zahtevi polaznika vezano za promene tom prilikom ne smeju biti uzeti u obzir.

Pravila po kojima se organizuje poluindividualni tip edukacije, ali i nastava namenjena samo jednom polazniku su potpuno drugačija i mnogo slobodnija. Predviđeno je u tom slučaju da se ili dvoje kandidata ili samo jedna osoba dogovore sa predavačem, koji će individualnu ili poluindividualnu obuku voditi, te sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora oko svih detalja. A to podrazumeva da bi trebalo da se usaglase oko tačnog datuma početka odabranog tipa edukacije, te oko termina održavanja časova, kao i oko njihovog rasporeda.

Isto tako od odluke svakog prijavljenog zavisi i gde će biti održan stručni kurs i obuka - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki, jer on bira da li će nastavu pohađati na klasičan način, a u predstavništvu ove institucije ili preko interneta.

Druga opcija koja je ponuđena, podrazumeva organizaciju predavanja onlajn, a uz korišćenje računara svakog pojedinačnog polaznika. Obaveza prijavljenog u tom slučaju jeste da instalira softver za praćenje predavanja na svoj računar u skladu sa pravilima, a članovi IT sektora svake poslovnice ove institucije su na raspolaganju svakom zainteresovanom. Naime, njihova je obaveza da osim računara, obezbede i kvalitetnu konekciju sa internetom, te da pravilno instaliraju namenski sofver, a da bi mogli nastavu da pohađaju bez ikakvih smetnji.

Važno je napomenuti i to da je takozvani korporativni seminar - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki obuhvaćen ponudom ove institucije, a što je specifičan tip edukacije, jer isključivo predavanjima pristupa određeni broj radnika nekog preduzeća. Da bi potrebe polaznika bili maksimalno ispoštovane, organizator dozvoljava da se korporativna obuka organizuje i na njihovom radnom mestu. Naime, ako nadležni u okviru bilo koje kompanije, koja želi da određeni broj njenih zaposlenih pristupi ovoj edukaciji, budu zahtevali da se izmeni mesto održavanja časova, ti zahtevi će svakako biti ispoštovani, ukoliko se radi o prostoru u kome postoje optimalni uslovi za organizaciju predavanja. Svakako će se direktor te firme, odnosno zvanično ovlašćeni predstavnik dogovoriti sa nadležnima u instituciji organizatora i oko mesta održavanja nastave za zaposlene i oko toga kada će predavanja početi, te u kojim terminima će biti organizovana i u skladu sa kakvom dinamikom.

Koliko će ukupno specijalizovana obuka i kurs - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki da traje?

U zvaničnom nastavnom planu i programu, prema čijim smernicama se organizuje stručni seminar - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki se nalazi ukupno 14 sati.

S obzirom na to da je u ponudi i individualna i grupna, ali i poluindividualna nastava, te da se svaka od njih organizuje na drugačiji način, to im i trajanje može biti različito.

Zapravo je kod grupnog tipa edukacije određeno unapred da će polaznici pet dana ukupno pohađati predavanja, ali će svakako naknadno dobiti informacije o tačnom rasporedu časova. Stvar je u tome da se nastava organizuje prema smernicama, koje navodi koordinator konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali tek nakon što grupa od najmanje 4 člana bude bila formirana.

Potpuno isti nastavni fond je i kod poluindividualne, odnosno individualne edukacije, ali u tom slučaju raspored predavanja određuju zajedno koordinator za nastavu, dvoje polaznika ili samo jedan, te nadležni profesor, koji će taj tip edukacije i voditi.

Sem toga, u ponudi je i korporativni kurs i obuka - kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki, a trajanje tog tipa edukacije zavisi od dogovora koji će imati nadležni u instituciji organizatora i u okviru kompanije, čiji bi zaposleni trebalo da pohađaju stručni seminar u tom slučaju.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da pravilno u oblasti medicine sprovodite postupak javnih nabavki"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje