Kurs i obuka - Kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja

Sasvim je jasno da će pohađanjem ove specijalizovane edukacije na dobitku prvenstveno biti lica, koja su u kompanijama različite strukture, polja poslovanja i veličine zadužena za sprovođenje odredbi Zakona o bezbednosti i zaštiti na radu. U principu, Obrazovni centar Akademije Oxford od svih koje interesuje specijalizovani seminar - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja ne zahteva da o konkretnoj tematici imaju bilo kakvo prethodno znanje. Zato i jeste naglašeno da svako ko sa ovom tematikom želi da se upozna ima i potpuno pravo da nastavu pohađa.

Pomenuta institucija nudi mogućnost kako fizičkim licima da prisustvuju predavanjima, tako isto i zaposlenima u kompanijama, a u kom slučaju će biti održana korporativna obuka. Taj tip edukacije je, naravno specifičan zbog tačno definisane grupe polaznika, te iz tog razloga institucija organizatora i nastoji da što je bolje moguće odgovori na zahteve klijenta. Naime, korporativni kurs će biti organizovan baš onako kako to bude odgovaralo klijentu, odnosno nadležnom licu u okviru zainteresovane firme. Upravo on bi trebalo da sa predstavnikom institucije organizatora usaglasi stavove vezano za sve detalje, koji se odnose na organizaciju časova. Ne samo da će se oni dogovoriti o tačnom datumu početka korporativne obuke, već će precizno definisati i u kojim terminima bi radnici predavanja trebalo da pohađaju, zatim kako će nastavni fond da bude raspoređen i na kraju gde će taj tip edukacije da bude održan. A na osnovu pravilnika konkretne obrazovne institucije je predviđeno da samo kada je u pitanju korporativni kurs i obuka - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja može eventualno da dođe do izmene mesta na kome će nastava da bude organizovana. U suštini se dozvoljava klijentima u tom slučaju da zahtevaju organizaciju predavanja za svoje zaposlene u okviru konkretne kompanije, te je neophodno da to nadležno lice da navede kao zahtev organizatoru. Zatim će dobiti informacije o tome kako bi trebalo odabrani prostor da bude opremljen, jer navedena institucija naročito vodi računa o kvalitetu nastave. Predviđeni broj zaposlenih te firme će dobiti detaljne informacije o tome gde će biti organizovana nastava, zatim u kojim terminima i kakvom dinamikom, to jest kog datuma će početi.

Nešto su drugačija pravila organizacije nastave za fizička lica, uzevši u obzir da je u ponudi grupna, potom individualna i poluindividualna obuka, a svaka od njih može biti organizovana kako na klasičan način, isto tako i online. U suštini sve to znači da bi polaznik nakon prijave i upisa trebalo da izabere na koji način želi nastavu da pohađa i na kom mestu. Tek posle toga će i dobiti jasne informacije o načinu organizacije časova.


U svakoj od preko 20 poslovnica pomenute obrazovne institucije će biti na klasičan način organizovana stručna obuka i kurs - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja. Logično je da se zahteva od svakog prijavljenog da u prethodno zadatim terminima budem prisutan lično u tom predstavništvu.

Postoji mogućnost i da zainteresovani nastavu pohađaju online, kada su u obavezi da koriste lični računar. Podrazumeva se da odgovarajuće karakteristike taj uređaj neizostavno mora imati, te je i vrlo važno da bude obezbeđena stabilna internet veza. Upravo iz tog razloga se i napominje da polaznik u tom slučaju mora boraviti u prostoru, gde postoji adekvatna online konekcija. Sve to će biti posebno istaknuto svakom prijavljenom kandidatu, kao i činjenica da se od njega očekuje da specijalnu vrstu softvera na konkretni kompjuter instalira. A u skladu sa pravilnikom institucije organizatora i jeste naveden zahtev da to svako od njih pojedinačno učini, ali za svaki slučaj napominjemo da postoji i IT odeljenje u svakom predstavništvu pomenute institucije. Stručnjaci koji su u okviru njega zaposleni mogu pomoći svakom polazniku da reši problem na koji naiđe kada počne na taj način da prati predavanja ili dok pokušava da konkretni softver instalira.

Kako je predviđeno da i klasična i onlajn nastava mogu na jedan od tri načina biti organizovane, to podrazumeva da svaki prijavljeni polaznik ima obavezu da odluči hoće li časove pohađati u paru, odnosno u grupi ili sasvim samostalno. Dakle, ponudom je obuhvaćena poluindividualna nastava, potom grupna i individualna, te je vrlo važno da se svaki prijavljeni kandidat i odluči na koji način, odnosno sa koliko osoba želi predavanja da pohađa.

TESTOVI


Obavezni su svi koji se odluče da nastavu pohađaju u grupi da prihvate ono što ovlašćeno lice bilo kog predstavništva navedene institucije bude odredilo. Reč je o tome da koordinator za nastavu odlučuje najpre o datumu kada će grupni tip obuke početi, a potom definiše i raspored časova, to jest odlučuje o dinamici njihovog sprovođenja, kao i o terminima u kojima bi trebalo predavanja za tu grupu kandidata da budu organizovana. Ipak, on će to učiniti tek pošto grupa od najmanje četiri osobe u tom predstavništvu bude formirana, s obzirom na to da je upravo kreiranje grupe od minimum 4 člana navedeno kao uslov za organizaciju nastave tog tipa. Takođe je precizno određeno i da najviše osmoro ljudi u tom slučaju mogu predavanja da prate. Još jednom ističemo da sve ono što koordinator za nastavu u samoj poslovnici bude u tom slučaju definisao ne može da bude izmenjeno, a ako to neko od polaznika eventualno i bude zahtevao, pa će to svakako biti predočeno svakome od njih pojedinačno.

Postoji i mogućnost da zainteresovani nastavu pohađaju potpuno samostalno ili da to učine uz prisustvo još jedne osobe, s obzirom na to da je u ponudi i individualni kurs i obuka - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja i poluindividualni tip edukacije. Inače se i jedan i drugi vid nastave na isti način organizuju, a jedina razlika između njih se tiče broja polaznika koji nastavi treba da prisustvuju. U principu se radi o prilično fleksibilnim pravilima organizacije, tako da ili jedan polaznik ili njih dvoje, a sve u skladu sa time koji tip edukacije je u pitanju, definišu sa nadležnima u konkretnoj poslovnici po kom principu će predavanja da budu organizovana. Najvažnije je da se usaglase oko datuma početka nastave, te da precizno definišu i termine u kojima će časovi da budu organizovani i prema kakvom rasporedu će u tom slučaju predavanja biti održana. Samim tim što odlučuju i o dinamici sprovođenja časova, oni definišu i koliko bi trebalo konkretni tip edukacije da traje.

Od svakog pojedinačnog polaznika se zahteva da izvrši prijavu u skladu sa pravilima institucije organizatora. Uopšteno rečeno, sasvim je dovoljno da on tom prilikom nadležnima navede svoje ime i prezime, kao i datum rođenja i naravno informacije za kontakt, odnosno broj telefona. A svako od njih bira da li će konkretne informacije da izdiktira zaposlenima u okviru odabranog predstavništva putem telefona ili će to da učini lično, a svakako se može odlučiti i za elektronski način prijavljivanja, kada je neophodno da konkretne podatke na zvaničnu mejl adresu on pošalje.

Isto tako je i postupak upisa usaglašen sa pravilnikom navedene institucije, pa se iz tog razloga i zahteva da u okviru konkretne poslovnice svaki polaznik tom prilikom bude lično prisutan. Naravno da je svako od njih u obavezi i da priloži propisanu dokumentaciju, a sve neophodne informacije o tome će prijavljeni dobiti na vreme od strane nadležnih u okviru izabrane poslovnice navedene institucije.

Koje teme će obrađivati stručni seminar - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja?

Šta sve spada u poslove obezbeđenja će na samom početku ove edukacije saznati prisutni, a posle toga će akcenat biti stavljen na pravila koja moraju biti primenjivana u praksi, da bi tim sistemom nadležni mogli pravilno da upravljaju. Takođe je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja uputi prisutne u to zbog čega je važno voditi računa o kvalitetu i tog aspekta poslovanja, te zašto je naročito bitno da na čelu sektora koji je zadužen za obezbeđenje i zaštitu na radu budu kvalifikovana lica.

Podrazumeva se da će biti nastavnim programom obuhvaćeno i tehničko i fizičko obezbeđenje, a predavači će govoriti i o tome koje dužnosti ima radnik zadužen za fizičko, a koje onaj zadužen za nadzor sistema tehničkog obezbeđenja.

A za oba segmenta je naročito važno poštovati politiku zaštite privatnosti i čuvanja podataka, pa će svakako biti polaznicima i na to naročito ukazano.

Najpre će predavači govoriti o poslovima fizičkog obezbeđenja, te će objasniti polaznicima i zbog čega je izuzetno značajno da uvek imaju profesionalan stav, bez obzira da li su prilikom izvršavanja svojih radnih zadataka naišli na problematične ljude ili ne. Naročito je važno i da komuniciraju bez diskriminacije, pa će im biti objašnjeno kako bi to trebalo da funkcioniše u praksi. Samim tim što moraju steći i praktična znanja o tim temama, polaznici ove edukacije će imati priliku da učestvuju i u simulacijama specifičnih situacija, a sa kojima mogu na svom radnom mestu da dođu u dodir. U principu je taj segment nastave zamišljen tako da u njemu učestvuju svi prisutni, te da jednostavno simuliraju problematične situacije i nastoje da ih profesionalno reše. A kada budu završili sa tim primerima, polaznici će zajedno sa profesorom razgovarati o vežbi. Tom prilikom je predviđeno da oni ukažu jedni drugima na greške koje su načinili, kako ih kasnije ne bi ponavljali u svom radu.

Veštine posmatranja bi trebalo da ima svako ko je zadužen za poslove fizičkog obezbeđenja u određenoj kompaniji. Predviđeno je nastavnim programom prema kome se specijalizovana obuka i kurs - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja organizuje da polaznici dobiju sve neophodne informacije i o tome o čemu treba posebno da vode računa kako bi veštine posmatranja razvili i podigli na viši nivo.

Posle toga će profesori objasniti polaznicima i šta je potrebno da učine ukoliko određenu problematičnu situaciju ne mogu sa uspehom da reše, te na koji način moraju pristupiti primeni odredbi aktuelnog zakona u tom slučaju.

U skladu sa nastavnim programom je definisano da nakon toga kandidati treba da budu upoznati sa aspektom tehničkog obezbeđenja, kao i sa postupkom upravljanja nadzorom sistema tehničkog obezbeđenja.

S obzirom na to da je važećim zakonom regulisan i jedan i drugi način obezbeđenja, to podrazumeva da lica koja upravljaju konkretnim poslovima u određenoj kompaniji moraju biti upoznata sa odredbama zakona koji važi u tom segmentu. Iz tog razloga je predviđeno da specijalizovani seminar - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja uputi prisutne u osnovne odredbe Zakona o privatnom obezbeđenju, zatim sa pravilnicima koji su vezani za poslove fizičke i tehničke zaštite. Naravno da će akcenat biti stavljen na obaveze i odgovornosti koje nadležni za sprovođenje odredbi tog zakona imaju, ali će polaznici da dobiju informacije i o tome koje su kaznene odredbe i mere navedene u tim pravnim aktima.

Da bi celokupnu tematiku ovog specijalizovanog kursa što bolje polaznici shvatili i kasnije ta znanja u svom radu primenili, potrebno je da im budu predočeni i odgovarajući primeri. Potrudiće se profesori da to učine na najbolji mogući način, te da omoguće svakom polazniku ovog kursa da se upozna sa metodama, koje bi trebalo da primenjuje u svom radu, a kako bi mnogo uspešnije upravljao poslovima obezbeđenja.

Sve nejasnoće koje prisutni budu možda imali u vezi sa osnovnom tematikom ove obuke mogu najpre rešiti u toku završnog predavanja. Naime, u skladu sa pravilnikom konkretne institucije je predviđeno da upravo završno predavanje bude interaktivno, to jest da polaznici diskutuju sa profesorom i međusobno o temama sa kojima su tokom predavanja bili upoznati. Tom prilikom bi trebalo da razreše apsolutno svaku nedoumicu koju imaju u vezi sa upravljanjem poslovima obezbeđenja, tako da mogu sasvim samostalno u svojoj kompaniji konkretna znanja i da primene.

Gde je predviđeno da bude održan specijalizovani kurs i obuka - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja i u kojim terminima?

Na više od 20 lokacija u celoj zemlji može biti održana specijalizovana obuka i kurs - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja na klasičan način. Takođe, ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je obuhvaćena i mogućnost praćenja nastave onlajn, a kojom prilikom kandidat časovima pristupa preko sopstvenog računara.

Samim tim što koristi sopstveni kompjuter za praćenje časova, to polaznik ima apsolutno pravo da lično izabere i lokaciju na koji će tom prilikom boraviti. Napominjemo da je obaveza svakog kandidata u tom slučaju da obezbedi optimalne uslove za rad, a u smislu da osigura stabilnu internet konekciju u okviru izabranog prostora. Takođe je važno naglasiti i to da specijalni softver on ima obavezu da tada instalira na konkretni računar i to potpuno samostalno. Naravno da mu u tome mogu pomoći zaposleni u IT sektoru svakog predstavništva navedene institucije, ali se svakako očekuje da on to može sasvim samostalno da učini, jer je u pitanju prilično jednostavan proces. Bitno je napomenuti i to da ako kandidati imaju problem dok prate predavanja online, svakako mogu kontaktirati nadležne u okviru odabrane poslovnice, te zahtevati njihovu stručnu pomoć.

Važno je da kandidati imaju na umu i to da se kako onlajn, tako isto i klasična nastava mogu organizovati i za samo jednu osobu i za dvoje njih u isto vreme, ali i za grupu polaznika. Baš zato i nije moguće unapred reći u kojim će terminima specijalizovani seminar - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja da bude organizovan, pošto to upravo zavisi od izbora svakog pojedinačnog kandidata.

A u jednoj grupi bi trebalo da bude prisutno najmanje četvoro polaznika, da bi uopšte taj tip nastave mogao da bude organizovan. Ističemo da je pravilnikom pomenute institucije jasno navedeno da osmoro ljudi najviše imaju pravo predavanjima u tom slučaju da prisustvuju. Takođe je važno napomenuti i to da tek nakon što četiri osobe najmanje budu prijavu izvršile zvanično, koordinator za nastavu ima pravo da definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. Svakako je obaveza koordinatora za nastavu u tom slučaju da odluči kako o datumu početka grupne edukacije, tako isto i o terminima u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana i naravno o rasporedu časova. A tek kada sve to bude definisao, on će polaznike na propisani način o tim detaljima obavestiti, uz obaveznu napomenu da se izmene na osnovu njihovih zahteva ne smeju izvršiti, jer je tako predviđeno pravilnikom pomenute institucije.

Inače se u ponudi nalazi i individualna edukacija i poluindividualna, a koja je isto tako poznata i kao nastava u paru, uzevši u obzir da predavanjima treba dvoje kandidata u isto vreme da pristupe. Predviđeno je tada da se primenjuju mnogo fleksibilnija pravila nego kod grupne edukacije, te da upravo kandidat ili dvoje njih definišu sa nadležnima kako će časovi da budu organizovani. A to znači da bi oni trebalo zajedno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu, u kome su pre toga izvršili prvo prijavu, a potom i upis, da definišu kog datuma će početi individualni ili poluindividualni kurs i obuka - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja. Takođe će zajedno definisati i u kojim će terminima predavanja da pohađaju i kakvom bi dinamikom trebalo celokupan nastavni fond ove edukacije da bude raspoređen. Jednostavnije rečeno, to znači da će oni da se zajedno dogovore i koliko će nastava u paru ili ona, koju treba jedan kandida da pohađa, ukupno trajati.

U ponudi konkretne obrazovne institucije je zastupljena i korporativna obuka, kada predavanjima treba da pristupe isključivo zaposleni u nekoj firmi. Upravo će nadležni te kompanije definisati sa predstavnicima institucije organizatora na koji način će časovi da budu organizovani za definisani broj radnika. Napominjemo da oni treba da se usaglase kako oko datuma početka korporativnog kursa i termina održavanja časova, tako isto i oko ostalih detalja. A to znači da će precizirati raspored predavanja, odnosno da će se usaglasiti oko toga kakvom dinamikom će časovi biti sprovedeni, te će isto tako definisati i trajanje korporativnog seminara. Vrlo je važno naglasiti i to da samo kod tog tipa nastave postoji mogućnost da dođe do promene lokacije održavanja časova, a u smislu da oni mogu da budu organizovani i u prostorijama samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. Svakako da tada nadležni u okviru dotične firme imaju obavezu da sve zakonom propisane uslove za rad obezbede. O svim tim detaljima će biti oni informisani na vreme od strane organizatora.

Koliko je predviđeno da traje stručna obuka i kurs - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja?

Da bi bilo koji prijavljeni kandidat mogao da dobije tačnu informaciju o tome koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja, njegova je obaveza da u trenutku zvaničnog upisa odluči kako će časove pohađati. Jednostavno rečeno, u ponudi je mogućnost praćenja nastave u grupi, individualno ili u paru, a svaka od tih edukacija bi trebalo da traje različito.

Zahvaljujući takvom načinu organizacije, samo kada je u pitanju nastava u grupi, otvorena je mogućnost da ranije svaki član te grupe dobije informaciju i o trajanju obuke. Radi se o tome da za svako predstavništvo pomenute institucije važi pravilo da 15 časova školskog programa oni treba da pohađaju mesec dana.

Uzevši u obzir da je u pitanju vrlo strog princip sprovođenja nastave u grupi, to je određeno da koordinator za nastavu poslovnice u kojoj je grupa od minimum četiri člana formirana mora doneti odluku o tome kako će biti nastavni fond raspoređen, a u smislu da navede u kojim terminima će časovi biti organizovani i kakvom dinamikom. Takođe će precizirati i kog datuma bi trebalo da počne nastava u grupi, s tim da to može učiniti tek nakon što četiri osobe najmanje u konkretnoj poslovnici prijavu budu izvršile.

Drugačija se pravila primenjuju prilikom organizacije i individualne i nastave u paru, pa samim tim i njihovo trajanje može biti drugačije nego kada je u pitanju grupni vid edukacije. Zapravo se radi o tome da koordinator za nastavu treba zajedno sa profesorom i sa jednim kandidatom ili njih dvoje, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualni ili poluindividualni seminar - kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja, da se dogovari o tome kako će biti predviđeni nastavni fond raspoređen.

Prilikom organizacije korporativne obuke će biti primenjena, isto tako prilično fleksibilna pravila. Zapravo bi u tom slučaju trebalo da se o rasporedu predviđenog nastavnog fonda dogovore zajedno ovlašćeni predstavnik jedne od poslovnica institucije organizatora i nadležno lice zainteresovane kompanije, čiji bi zaposleni trebalo predavanja da pohađaju. A oni će se zajedno usaglasiti i oko datuma početka korporativnog seminara i oko toga u kojim terminima će radnici časove da pohađaju, te oko detalja vezano za lokaciju sprovođenja nastave za zaposlene.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da pravilno upravljate poslovima obezbeđenja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje