Kurs i obuka - Kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine

Svako fizičko lice, ali i nadležni u sektoru bezbednosti pravnih lica bi trebalo ovu edukaciju da pohađaju. Međutim, s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford ne zahteva nikakvo predznanje od bilo kog zainteresovanog, to navodimo da je specijalizovani kurs i obuka - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine namenjen svima koji imaju interesovanje. Ipak, činjenica je da je najbolje nastavi da pristupe oni kandidati, koji imaju dodira sa poslovima bezbednosti poslovnih objekata, odnosno sa zaštitom lica.

Trebalo bi napomenuti da ovu edukaciju mogu da pohađaju i fizička lica, ali i osobe koje su u kompanijama zaposlene, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena i korporativna obuka.

A što se edukacije namenjene zaposlenima tiče, važe u velikoj meri fleksibilna pravila, jer organizator nastoji da sve to pojednostavi i omogući radnicima da ne budu opterećeni tokom pohađanja ovog kursa. Zato i jeste predviđeno da se o načinu organizacije upravo nadležno lice te firme dogovara sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice pomenute institucije. Vrlo je važno da oni preciziraju osnovne detalje, kako o datumu početka obuke, terminima održavanja časova i dinamike, tako isto i da se dogovore oko toga na kom mestu će nastava da bude organizovana. Ističemo da vlasnici kompanija mogu odabrati online edukaciju i onu, koja se organizuje u poslovnicama pomenute institucije, ali mogu zahtevati i da njihovi zaposleni u okviru svog matičnih poduzeća časove prate. Ipak, da bi takva promena bila dozvoljena, vlasnik konkretne firme mora da obezbedi adekvatne uslove za rad, a pre toga će od organizatora dobiti sve informacije o tome šta mora da postoji u samom prostoru da bi nastava za određeni broj njegovih radnika tamo bila organizovana.


Da se vratimo na specijalizovane seminar - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine koji je namenjen fizičkim licima.

Naime, u ponudi ove obrazovne institucije se nalazi mogućnost praćenja nastave u grupi i samostalno, ali i u paru, te se svaka od njih može organizovati i onlajn i na klasičan način. Vrlo je važno iz tog razloga da svakako odluči oko toga na koji način, od svih koji su u ponudi, želi da predavanja prati, kao i oko toga gde će to učiniti.

Klasičan tip nastave podrazumeva organizaciju predavanja u poslovnicama konkretne institucije, a informacije o terminima održavanja časova će biti na raspolaganju kandidatima kada budu izabrali kako će nastavu da pohađaju.

TESTOVI


Može lično odabrati lokaciju na koji će boraviti svaki kandidat, koji bude odlučio predavanja da prati online. Radi se o tome da on mora tada nastavi da pristupa preko specijalnog programa, koji je u obavezi da instalira na sopstveni kompjuter. Dakle, bitno je da poseduje računar, te i da na njega instalira softver koji je predviđen, ali i da osigura kvalitetnu vezu sa internetom na lokaciji, na kojoj bude odlučio da boravi dok bude pratio nastavu online. Bitno je da svi koji se za tu opciju opredele znaju i to sa pomenuta institucija nudi mogućnost angažovanja tehničke podrške, s obzirom na to da u svakoj poslovnici zapošljava i IT stručnjake. Njima se mogu kandidati obratiti ako je potrebno bilo kakva nejasnoća da bude rešena, odnosno ako na neki problem naiđu dok prate predavanja ili, pak dok nastoje da pravilno instaliraju specijalizovani softver.

Uzevši u obzir da se obe vrste edukacije mogu organizovati za grupu polaznika i za jednog i za njih dvoje, neophodno je da kandidat odluči i da li mu više odgovara princip organizacije koji podrazumeva grupna obuka i kurs - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine ili onaj koji predviđa individualna, odnosno poluindividualna nastava.

Svakako je prisutna razlika u broju polaznika koji predavanja pohađaju, mada se poluindividualna i individualna edukacija organizuju na jedan, a grupna na potpuno drugačiji način.

Sa tim u vezi bi trebalo da napomenemo i to da u grupi može nastavu pratiti između 4 i osmoro ljudi, dok dvoje njih pohađaju predavanja u okviru poluindividualne, a individualna obuka je namenjena samo jednoj osobi.

Svakako postoji i razlika u načinu organizacije, a primarno se misli na nadležnost.

Naime, koordinator za nastavu je jedini ovlašćen da donese odluku o tome kako će biti organizovana grupna obuka, dok kod individualne i poluindividualne to čine kandidati u dogovoru sa nadležnima konkretne poslovnice.

Da pojednostavimo, koordinator za nastavu odlučuje kako o datumu početka grupnog seminara, tako isto i o dinamici sprovođenja časova, kao i o terminima u kojima bi trebalo članovi te grupe predavanja da pohađaju. Mada postoji jedna vrlo važna ograničenje u tom slučaju, a tiče se datuma početka edukacije, uzevši u obzir da je neophodno prvo da bude kreirana grupa od četiri osobe najmanje u okviru konkretne poslovnice, a da bi taj tip obuke mogao da bude organizovan. Zato će biti svakom prijavljenom napomenuto da je neophodno da pričeka dok grupa ne bude formirana, to jest dok četvoro kandidata minimalno prijavu ne bude izvršilo. Sve ono što koordinator za nastavu bude tom prilikom definisao nije podložno izmenama, jer tako predviđaju pravila konkretne obrazovne institucije.

A na sasvim drugačiji način se organizuje i individualna nastava i poluindividualna, dok je jedina razlika između njih vezana za broj polaznika. Naime, jedan ili dvoje kandidata bi trebalo tom prilikom da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora, ali i sa nadležnim profesorom dogovore oko način organizacije časova. Vrlo je važno da se usaglase na prvom mestu oko datuma početka ili individualne edukacije ili one koja se organizuje u paru, a zatim i da precizno odrede termine održavanja časova i svakako njihov raspored. A samim tim što će odlučiti i o rasporedu predavanja, oni će precizno definisati i koliko će ukupno trajati individualna obuka ili poluindividualna.

Još naglašavamo i to da svako fizičko lice ima obavezu da izvrši prijavu za pohađanje odabranog tipa edukacije. A trebalo bi da osnovne informacije o sebi pošalji ili na mejl adresu ili putem telefona, odnosno da ih lično u jednoj od poslovnica izdiktira zaposlenima. U principu je dovoljno da navede svoje ime i prezime, te datum rođenja i broj telefona.

Postupak upisa je precizno definisan pravilnikom pomenute institucije i podrazumeva obavezno lično prisustvo svakog prijavljenog u tom trenutku. Naravno da kandidati moraju dostaviti i propisanu dokumentaciju, a i o tome će ih informisati zaposleni u predstavništvu, u kome se pre toga budu prijavili u skladu sa važećim pravilima.

Šta izučava stručni kurs i obuka - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine?

Osnovni uslov koji mora biti ostvaren da bi neko mogao zaista da profesionalno obavlja poslove zaštite lica, ali i bezbednosti imovine jeste da poseduje adekvatnu licencu, ali i da bude upoznat sa slovom zakona koji tu oblast reguliše. Upravo iz tog razloga je i predviđeno da specijalizovani seminar - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine ponudi kandidatima i teorijska i praktična znanja iz ove oblasti.

Najpre će biti predstavljeni osnovni principi, koji se moraju u praksi primenjivati da bi sistem bezbednosti funkcionisao bez ikakvih smetnji.

Svakako će profesori govoriti i o merama, koje bi valjalo implementirati, da bi sistem zaštite funkcionisao još efikasnije. A taj sistem zaštite se odnosi i na zaštitu lica i na bezbednost imovine, ali i uopšteno na zaštitu poslovanja.

Vrlo je važno da bezbednosno okruženje bude adekvatno, tako da je neophodno da lica koja imaju nadležnost znaju kako da procene gubitke i eventualne rizike. Upravo o tome će govoriti specijalizovana obuka i kurs - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine i to prvenstveno kroz odabrane primere.

Takođe će biti reči i o tome šta je potrebno učiniti da određeno pravno lice bude što manje izloženo potencijalnim rizicima, odnosno brojnim pretnjama po bezbednosti lica i imovine, ali i celokupnog poslovanja, to jest poslovnog procesa.

Predviđeno je nastavnim programom da akcenat ove specijalizovane edukacije bude stavljen na primere iz prakse. Svakako će profesori predočiti i one dobre primere, a u smislu da će na osnovu njih biti objašnjeno kandidatima zbog čega je važno da budu brojne predstavljene mere implementirane pravilno, te kako se to odražava na kvalitet poslovanja i pojedinca i preduzeća.

Međutim, biće govora i o takozvanim lošim primerima, jer će upravo na taj način specijalizovani kurs i obuka - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine omogućiti prisutnima da shvate gde se najčešće greške čine u praksi, tako da će i moći u budućnosti da ih maksimalno izbegnu.

Saznaće prisutni i koje su to sve komponente u okviru obezbeđenja imovine, zatim lica i celokupnog poslovanja. Posle toga će profesori objasniti i koji su to subjekti u konkretnom sistemu, a biće objašnjeno i koje su osnovne smernice takozvanog bezbednosnog menadžmenta.

Sa tim u vezi naglašavamo i da će biti predstavljena odrednica takozvane industrijske bezbednosti, a svakako će polaznici saznati i koja je nadležnost menadžera bezbednosti, odnosno lica koje rukovodi službom bezbednosti. Biće govora i o njegovim odgovornostima po slovu zakona, odnosno o svim obavezama koje mora da ispunjava.

Zašto je važno prijaviti nepravilnosti i kako to utiče na sprečavanje gubitka ili štete je, takođe tema sa kojom će biti upoznati svi koji odluče da prate specijalizovani seminar - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine.

Predočiće im profesori i kako se sastavljaju brojni izveštaji, odnosno na koje informacije treba da obrate pažnju da bi zaista mnogo kvalitetnije i profesionalnije obavljali posao zaštite poslovanja, odnosno zaštite lica i bezbednosti imovine.

Ukratko će se profesori osvrnuti i na definisanje pojma industrijske špijunaže, a zatim će biti objašnjeno kandidatima i zbog čega je važno voditi računa o tehničkim komponentama bezbednosnih rizika i pretnji. A tom prilikom će biti govora, pored ostalog i o alarmima sa zvukom, odnosno o brojnoj opremi koja bi trebalo da bude ugrađena u konkretni objekat, a kako bi tehnička bezbednost bila na visokom nivou.

Koje sve procedure moraju biti poštovane kada se vrši obezbeđenje imovine, lica i poslovanja je, svakako tema koje će detaljno biti objašnjena prisutnima.

Završni deo ove edukacije će biti usmeren na zaštitu od požara, tako da će kandidati biti upoznati sa osnovama trenutno važećeg Zakona o zaštiti od požara Republike Srbije, odnosno sa merama koje moraju biti preduzete da bi i taj segment poslovanja bio pokriven na adekvatan način.

Pitanja u vezi sa tematikom ove edukacije kandidati mogu postavljati predavačima u toku završnog predavanja, jer prema pravilniku ono treba da bude interaktivno, tako da je poželjno učešće svih prisutnih.

Kada i gde se održava seminar - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine?

S obzirom na to da postoji nekoliko mogućnosti za praćenje nastave, to se i mesto i vreme održavanja časova razlikuje.

Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford u ponudi ima grupni tip edukacije, a specijalizovana obuka i kurs - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine može biti organizovana i kroz poluindividualnu i individualnu edukaciju. Samim tim bi trebalo svaki kandidat da odluči i koji tip nastave želi da pohađa, a da bi dobio informacije o vremenu održavanja časova, te o mnogim drugim detaljima.

Ovlašćeni koordinator za nastavu konkretne poslovnice odlučuje o terminima održavanja časova za nastavu u grupi, ali to čini tek nakon što grupa bude bila oformljena u tom predstavništvu. Naime, potrebno je da četvoro ljudi najmanje izvrše zvanično prijavu za praćenje nastave na taj način, a da bi mogla da bude oformljena grupa. Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da osmoro kandidata maksimalno imaju pravo da prisustvuju nastavi u tom slučaju, jer kvalitet edukacije definitivno mora da bude na najvišem mogućem nivou. Sa tim u vezi moramo naglasiti i da koordinator za nastavu odlučuje o datumu početka tog tipa edukacije, kao i o terminima održavanja časova i naravno o njihovom rasporedu, pa kandidate o tome detaljno obaveštava na vreme. Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune moramo naglasiti da se izmene po zahtevu polaznika ne smeju vršiti kada je reč o grupnom tipu kursa.

Suprotno od toga, kada neko odluči da edukaciju pohađa samostalno, ima apsolutno odrešene ruke. Stvar je u tome da će kandidat tada zajedno sa predavačem, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu odlučiti o svemu. Definisaće oni zajedno prvo datum početka individualne edukacije, a potom i termine u kojima će biti organizovani časovi i naravno njihov raspored. A sve to posredno dovodi do toga da oni zajedno odlučuju i o tome koliko će ukupno da traje individualni kurs i obuka - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine.

Iako dvoje ljudi treba da pohađaju poluindividualni tip nastave, važe potpuno ista pravila kao i kada to čini samo jedan kandidat. Naravno da je jedina razlika vezana za broj osoba koje prate predavanja, odnosno koje se dogovaraju sa nadležnima, pa će tako dvoje njih u tom slučaju da preciziraju sve detalje sa ovlašćenim licem odabrane poslovnice i sa stručnjakom, koji bi trebalo poluindividualni tip nastave da vodi.

A da bi polaznici mogli da dobiju preciznu informaciju o tome na kojoj lokaciji će biti održana ova obuka, moraju znati da je ponudom obuhvaćen klasični tip nastave i edukacija koja podrazumeva sprovođenje predavanja online.

Dakle, trebalo bi da je potpuno jasno da je klasični vid nastave onaj, koji podrazumeva sprovođenje časova u prostorijama jedne od poslovnica institucije organizatora. Obavezuje se kandidat, koji odluči predavanja na takav način da pohađa, da bude u tačno definisanim terminima tada prisutan u okviru predviđenih prostorijama izabrane poslovnice konkretne obrazovne institucije.

Kada je u pitanju onlajn edukacija, tada svako pojedinačno bira odakle će časove da pohađa, odnosno na kojoj lokaciji će da bude dok prati časove, uzevši u obzir da specijalizovani seminar - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine on tada prati preko računara. Podrazumeva se da mora imati sopstveni kompjuter i da ima obavezu na njega da instalira specijalnu vrstu programa, koji je upravo namenjen praćenju nastave po tom principu. Sve informacije o postupku instalacije softvera, ali i o pristupu nastavi online će biti blagovremeno date svakom zainteresovanom polazniku, a treba da zna da u okviru svake poslovnice konkretne institucije postoji i IT sektor. Upravo u njemu su zaposleni stručnjaci, koji mogu pomoći kandidatu kad god je to potrebno, sasvim svejedno da li naiđe na neki problem dok pristupa predavanjima online ili dok pokušava da instalira namenski program za praćenje nastave.

Sem mogućnosti da ovoj edukaciji prisustvuju fizička lica, dostupna je i ona koja se odnosi na organizaciju korporativnog kursa. Naime, tada će nastavu da prate radnici određenog preduzeća, a važe potpuno drugačija pravila organizacije. Ovlašćeni predstavnik zainteresovane firme bi trebalo da se o načinu sprovođenja predavanja tom prilikom direktno dogovori sa zvanično ovlašćenim licem i to u okviru bilo kog predstavništva pomenute institucije. Zajedno će se dogovoriti kako o datumu početka korporativnog seminara, tako isto i o terminima u kojima bi radnici trebalo predavanja da pohađaju. Neophodno je, naravno da preciziraju zajedno i raspored časova, te da na taj način odluče koliko će ukupno nastava tog tipa trajati. Međutim, postoji i odstupanje u odnosu na edukaciju namenjenu fizičkim licima, a tiče se mesta održavanja korporativne obuke. Isključivo ako klijent bude to izneo kao zvaničan zahtev, a istovremeno ostvari sve neophodne zahteve organizatora u vezi sa opremljenošću odabranog prostora, zaposlenima može biti omogućeno i da časove pohađaju na svom radnom mestu.

Koliko je predviđeno da specijalizovani seminar - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine traje?

Precizne informacije o tome koliko ću ukupno da traje specijalizovana obuka i kurs - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine će polaznicima, koji se odluče nastavu da pohađaju u grupi biti dostupna prilikom upisa, a svima ostalima naknadno.

A sve to zato što je predviđen drugačiji princip organizacije grupne, individualne i poluindividualne nastave.

Samim tim je od strane nadležnih u Obrazovnom centru Akademije Oxford odlučeno da kandidati koji budu odlučili nastavu da pohađaju u grupi, to čine ukupno tri sedmice.

Nakon što grupa od četiri osobe minimum bude bilo oformljena u jednoj od poslovnica, koordinator za nastavu je dužan da definiše na koji način će 9 časova nastavnog programa da bude raspoređeno, odnosno da precizira dinamiku održavanja predavanja. A tada će svakako odlučiti i o datumu početka nastave u grupi, ali i o terminima u kojima će polaznici časove da pohađaju, pa će ih onda o svemu tome obavestiti.

Kako važe sasvim drugačija pravila prilikom organizacije individualne ili poluindividualne edukacije, to je definisano od strane institucije organizatora da kordinator za nastavu u poslovnici, u kojoj kandidat izvrši prijavu i upis, te nadležni predavač i jedan ili dvoje polaznika treba da se dogovore zajedno o dinamici sprovođenja predavanja. Takođe će oni tom prilikom odlučiti kako o datumu početka individualne ili poluindividualne edukacije, tako i o tome u kojim terminima će specijalizovani kurs i obuka - kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine da bude održan, pa će samim tim definisati i datum početka nastave.

Ako postoji interesovanje da bude organizovana edukacija za pravna lica, odnosno za zaposlene u preduzećima, napominjemo da trajanje takođe definišu nadležni u okviru institucije klijenta, a sve u dogovoru sa nadležnima u instituciji organizatora. Zato i ističemo da će polaznici kasnije dobiti informacije o tome, a svakako taj tip edukacije može trajati i kraće i duže nego nastava za grupu pojedinačnih polaznika.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako da stručno obavljate poslove zaštite lica i bezbednosti imovine"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje