Kurs i obuka - Kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita

Tematika kojom se ova edukacija bavi može biti na prvom mestu interesantna osobama koje su odgovorne u kompanijama za poslove bezbednosti. Svakako da specijalizovani seminar - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita može da bude koristan i osobama, koje se nalaze na čelu IT sektora bilo koje kompanije, zatim svima koji upravljaju informacionim sistemima, ali i osobama koje na bilo kakav način imaju dodira sa podacima korisnika, odnosno potrošača ili klijenata, uopšte.

Bitno je da naglasimo i to da, praktično govoreći svako ko ima želju da se upozna sa temom, kojom se ova obuka bavi, to ima i pravo da učini, zato što od strane organizatora nije iznet nikakav zahtev u vezi sa predznanjem koje bi polaznik o konkretnoj temi trebalo da ima.

A najvažnije je napomenuti i to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost organizacije korporativne obuke. Trebalo bi da u tom slučaju nastavu pohađaju isključivo zaposleni u okviru nekog preduzeća, a edukacija će biti organizovana uz maksimalno poštovanje zahteva nadležnih u toj kompaniji. Potrebno je da se upravo oni sa ovlašćenim predstavnikom jedne od poslovnica institucije organizatora dogovore o detaljima vezano za način na koji će biti organizovana korporativna obuka i kurs - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita. Biće im omogućeno najpre da iznesu sve svoje zahteve, a potom i da ih usaglase sa nadležnima u okviru pomenute obrazovne institucije. Pored toga što će zajedno da odluče o datumu početka tog tipa nastave, oni će definisati i raspored predavanja, odnosno dinamiku njihovog sprovođenja i naravno u kojim će terminima da budu časovi održani. Važno je da napomenemo i to da jedino korporativni tip edukacije može biti organizovan i na drugom mestu, odnosno u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. A da bi organizator dozvolio takvu vrstu promene, neophodno je da budu ispoštovani svi zahtevi koji se tiču prostora, odnosno njegove opremljenosti. Neophodne informacije o tome će dobiti nadležni u tom preduzeću, a kako bi mogli da obezbede propisane uslove za rad, te da na taj način ispoštuju pravila institucije organizatora i obezbede kvalitetnu edukaciju.


Prijavljivanje bi trebalo od strane svakog pojedinačnog polaznika da bude najpre izvršeno, a nakon toga se podrazumeva da će kandidati i da pristupe upisu.

Neophodno je da svako fizičko lice dostavi osnovne podatke o sebi nadležnima, a koji moraju uključivati kako ime i prezime svakog kandidata, tako isto i datum njegovog rođenja, te naravno i broj telefona za kontakt. Konkretne informacije bi trebalo svaki kandidat ili da izdiktira zaposlenima u okviru jedne od poslovnica putem telefona ili lično, a ima mogućnost i da ih pošalje na zvaničnu mejl adresu ako mu tako više odgovara.

U obavezi je svaki prijavljeni kandidat i da se u skladu sa pravilima pomenute institucije zvanično upiše. A kada bude bio organizovano upis, njegovo lično prisustvo je obavezno, uzevši u obzir da tako pravila navedene institucije predviđaju. Naravno da će svaki pojedinačni polaznik da dobije precizne informacije i o dokumentima, koja će biti u obavezi da dostavi u trenutku upisa.

TESTOVI


Naročito je značajno i to što ova institucija nudi mogućnost svakom polazniku da izabere da li će pohađati nastavu u paru, u grupi ili samostalno, odnosno da li će to učiniti na uobičajeni način ili putem interneta. Stvar je u tome da se u ponudi nalazi individualni, poluindividualni i grupni kurs i obuka - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita, odnosno online i klasični tip edukacije.

Potrebno je da svaki pojedinačni polaznik bude informisan o detaljima vezano za organizaciju svakog tipa nastave, a da bi mogao da izabere šta mu najviše odgovara.

Na prvom mestu moramo napomenuti da je od strane organizatora navedeno da između najmanje četvoro i najviše osmoro ljudi treba da pohađaju predavanja, ukoliko je u pitanju grupni tip obuke. Takođe je određeno i da dvoje ljudi treba da prisustvuju poluindividualnom tipu edukacije, a da se individualna nastava organizuje samo za jednog kandidata. Međutim, da ne bi bilo zabune, moramo naglasiti da razlika postoji i u načinu organizacije predavanja.

Grupni tip edukacije podrazumeva najstrožija pravila, jer isključivo koordinator za nastavu konkretne poslovnice donosi odluku o načinu organizacije časova. Naime, radi se o tome da on odlučuje ne samo o datumu početka grupnog kursa, nego i o detaljima koji se tiču termina održavanja časova i dinamike prema kojoj će oni biti organizovani. Ali sve to će on moći da učini nakon što osnovni zahtev za organizaciju nastave tog tipa bude ispunjen. Reč je o tome da prvo mora biti formirana grupa od najmanje četvoro kandidata, tako da tek posle toga može i da bude definisano sve navedeno. Inače, za svaku poslovnicu važi pravilo o trajanju nastave u grupi, a o čemu će svakako biti informisani svi prijavljeni na vreme. Takođe je naročito važno da znaju i to da se njihovi zahtevi u vezi sa promenama u tom slučaju ne smeju prihvatiti, pošto je tako pravilnikom navedene obrazovne institucije predviđeno.

Prilikom organizacije poluindividualne ili individualne nastave se primenjuju potpuno ista pravila, a ona su prilično slobodna. Zapravo je dozvoljeno svakom polazniku u tom slučaju da se dogovori sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice kako će časovi da budu organizovani. Jednostavnije rečeno, jedan kandidat ili njih dvoje, a kada je u pitanju poluindividualni seminar - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita, odlučuju zajedno sa predavačem i sa nadležnim koordinatorom za nastavu o tačnom datum početka izabranog tipa obuke, te definišu i u kojim terminima će biti organizovana predavanja i u skladu sa kakvom dinamikom. Uzevši u obzir da bi trebalo da preciziraju i po kom principu će biti raspoređena nastavni fond, oni će zajedno doneti odluku o tome koliko će trajati nastava u paru, odnosno individualna.

Samim tim što postoji mogućnost i da kandidat izabere gde će časove pohađati, to od njega zavisi da li će se odlučiti za opciju da nastavu prati online ili će to učiniti u jednoj od poslovnica navedene institucije, a u kom slučaju će predavanja biti na klasičan način organizovana.

U okviru svakog predstavništva navedene obrazovne institucije u bilo kom gradu može biti organizovana nastava prema klasičnom principu. Polaznici koji izaberu na taj način časove da pohađaju će dobiti informacije o tačnim terminima u kojima će prisustvovati nastavi, a nakon što izaberu da li će predavanja pohađati kroz grupnu, individualnu ili poluindividualnu nastavu.

Međutim, kada je u pitanju edukacija koja se organizuje onlajn, svako od njih će odabrati lokaciju na koji će boraviti dok predavanja bude pohađao. Zapravo nastavu u tom slučaju svaki polaznik pohađa preko računara, te se podrazumeva da ga mora posedovati ukoliko se za tu opciju odluči. Prethodno će nadležni u konkretnoj poslovnici informisati svakog kandidata o karakteristikama, koje mora imati konkretni računar, a da bi nastava bila na zahtevanom nivou održana. Bitno je i da tačno određenu vrstu softvera svaki polaznik instalira na taj uređaj neposredno pre početka one vrste nastave, koju bude odabrao da pohađa. Vrlo je važno da napomenemo i to da su članovi IT sektora svake poslovnice zaduženi za pružanje tehničke podrške kandidatima. A to znači da njih mogu kontaktirati u slučaju da naiđu na neki problem dok instaliraju program, ali i ako im nešto nije jasno dok pohađaju edukaciju na taj način. Naravno da veza sa internetom u tom prostoru mora biti odgovarajuća, kako bi bez ikakvih smetnji nastava bila održana.

Koje teme izučava stručni seminar - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita?

U osnovi, specijalizovana obuka i kurs - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita će se baviti predstavljanjem opšte Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti, koja je na nivou Evropske Unije doneta i stupila na snagu 25. maja 2018. godine. Upravo sa tom uredbom je moralo i da bude usklađeno zakonodavstvo Republike Srbije, te se podrazumeva da sva pravna lica imaju obavezu da primene pravila koja su u okviru nje navedena.

Posebno je važno i da prema navedenoj uredbi postoji lice, koje ima adekvatnu licencu, a sve u skladu sa pravilima.

Profesori će objasniti i koja je razlika između Uredbe o zaštiti podataka ličnosti Evropske Unije i prethodne Direktive Evropske Unije, te zbog čega mnogi stručnjaci ovu uredbu smatraju lošijom opcijom.

Na koji način su definisana pravila ponašanja radnika kako u državnim, tako i u privatnim kompanijama, a koji su prvenstveno zaduženi za unos i obradu podataka građana je vrlo važna tema, kojom će se ova edukacija isto tako baviti.

Zanimljivo je i to što različiti zakoni važe za one osobe, koje obrađuju podatke zaposlenih u stranim kompanijama, a ukoliko nisu usklađeni sa pravilima Evropske Unije, jer u tom slučaju važe zakoni Republike Srbije. Međutim, zahvaljujući ovoj uredbi, svako pravno lice na području naše zemlje ima obavezu da uskladi svoje poslovanje sa njom, a svakako zakonodavstvo mora na teritoriji naše zemlje biti usklađeno i sa odredbama zakona validnih za teritoriju Evropske Unije.

Isto tako je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita ponudi polaznicima mogućnost da se upoznaju sa situacijama, u kojima dođe do povrede podataka o ličnosti. Podrazumeva se da će profesori korak po korak objasniti kako bi u tom slučaju trebalo da funkcioniše celokupan postupak.

Kako se odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ali i pomenute uredbe moraju primeniti na one firme, koje posluju ili u bankarskom ili u IT sektoru ili u bilo kojoj oblasti, a u kojoj koriste određene podatke građana i klijenata je izuzetno značajna tema, o kojoj će diskutovati učesnici ove edukacije. Isto tako će biti govora i o primeni tih odredbi na kompanije, koje vrše određene usluge putem interneta, te tom prilikom prikupljaju određene podatke svojih klijenata.

Koje sankcije su predviđene ukoliko dođe do neusklađivanja poslovanja sa odredbama Opšte regulativa o zaštiti podataka i uopšteno sa aktuelnim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti će svaki polaznik ovog specijalizovanog kursa da sazna. Isto tako je predviđeno da stručni seminar - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita omogući polaznicima da nauče i šta bi trebalo da urade, da bi određeni informacioni sistem koji prikuplja podatke klijenata ili građana uopšte, bio zaštićen.

Sem toga, biće govora o upravljanju podacima, zatim o kontroli pristupa, a svaki polaznik će biti u prilici i da učestvuje u diskusiji o ovim temama.

Profesori će svakako ukazati i na greške, koje se javljaju prilikom upravljanja podacima o ličnosti bilo građana, bilo klijenata neke kompanije. Da bi svaki polaznik bio u prilici da u svojoj firmi obezbedi nesmetano funkcionisanje tog sistema, on mora biti svestan i da se često mogu javiti određene greške u tom segmentu. A upravo sa tim greškama će polaznici ovog stručno kursa biti upoznati, te će im profesori objasniti o čemu posebno moraju da vode računa, da bi te greške izbegli i da bi omogućili nesmetano funkcionisanje celokupnog sistema bezbednosti podataka. A na taj način će zaštititi i sebe i svoju kompaniju, ali i lica čije podatke preuzimaju iz nekog razloga.

Brojni primeri i dobre i loše prakse će biti prikazani polaznicima. A svakako će fokus biti stavljen na one primere, koji pokazuju loše upravljanje sistemom bezbednosti podataka, jer će upravo to pomoći polaznicima da shvate o čemu moraju posebno voditi računa kako bi taj sistem zaštitili i obezbedili nesmetano funkcionisanje konkretnog preduzeća.

Svaki kandidat kome nešto od konkretnih tema ne bude bilo u potpunosti jasno ima pravo da postavi pitanje o tome nadležnom predavaču. Isto tako moramo napomenuti i da je završni čas osmišljen kao interaktivan, a u smislu da bi trebalo predavač tom prilikom sa prisutnima da razgovara o temama, koje su obrađene pre toga, kako bi na taj način bilo sve razjašnjeno u potpunosti.

Na kom mestu će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita i kada?

Onog momenta kada bude vršio upis, svaki pojedinačni polaznik treba i da izabere na kom mestu će da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita.

Stvar je u tome da postoji mogućnost pohađanja nastave na klasičan način i preko interneta, tako da praktično govoreći svaki polaznik ima mogućnost da izabere gde će časove da pohađa.

Ukoliko se opredeli za prvu ponuđenu opciju, to znači da nastavu treba da prati u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. A sve informacije o terminima održavanja časova će, naravno biti na raspolaganju polaznicima, dok je njihovo lično prisustvo u tom slučaju obavezno.

Druga ponuđena mogućnost se odnosi na pohađanje nastave online. U tom slučaju svaki kandidat je u obavezi da obezbedi lični računar, a podrazumeva se da taj uređaj mora imati odgovarajuće karakteristike. Svakako da će polaznici biti blagovremeno informisani i o tome kako bi trebalo da funkcioniše postupak instalacije softvera, jer je svaki kandidat u obavezi to samostalno da učini neposredno pre početka one vrste obuke, koju bude odlučio da pohađa. Takođe moraju biti informisani svi polaznici u tom slučaju da u sklopu svakog predstavništva pomenute institucije funkcioniše i IT sektor. A stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške su u njemu zaposleni, tako da će izaći u susret zahtevu svakog polaznika, odnosno pomoći će mu da reši bilo koji problem ili poteškoću. U principu je potpuno svejedno da li kandidat naiđe na neki problem u trenutku instalacije programa ili dok pohađa časove onlajn, jer će ti stručnjaci svakako da se potrude u najkraćem mogućem roku i da pomognu polazniku da ga otkloni. Važno je i da svaki kandidat zna da internet veza mora biti stabilna na mestu, na kome on odluči da bude dok predavanja prati.

Inače se i online i klasična nastava mogu organizovati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je u ponudi poluindividualni seminar - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita, zatim individualna i grupna nastava. A kako postoje te tri mogućnosti, to je vrlo važno da u trenutku upisa svaki kandidat odluči na koji način želi da pristupi predavanjima.

Najbitnije je da svako od njih zna da je od strane institucije organizatora tačno određeno koliko ljudi treba da prisustvuje konkretnom tipu edukacije, pa tako između četvoro i osmoro kandidata treba da pohađaju grupnu obuku, zatim jedna osoba prisustvuje individualnoj nastavi, a poluindividualna je okarakterisana kao nastava u paru, tako da dvoje kandidata istovremeno treba predavanja u tom slučaju da prate. Međutim, postoje i razlike u načinu organizacije nastave, tako da će svaki polaznik pojedinačno sa svim tim detaljima na vreme i da bude od strane nadležnih upoznat.

A u slučaju da se pojedinačni polaznik odluči da časove pohađa u paru ili individualno, organizator mu da je prilično veliki stepen slobode u donošenju odluke o načinu organizacije časova. Da pojednostavimo, trebalo bi da se svaki kandidat ponaosob, odnosno dvoje njih kada je u pitanju poluindividualna edukacija, usaglase oko neophodnih detalja direktno sa nadležnima u okviru odabrane poslovnice navedene institucije. Najvažnije je da oni preciziraju kog datuma će početi individualna nastava ili poluindividualna, a posle toga i da odluče o detaljima vezano za termine održavanja časova i dinamiku prema koji će predavanja da budu sprovedena. Uzevši u obzir da je predviđeno da oni treba zajedno da preciziraju i raspored predavanja, podrazumeva se da će na taj način odlučiti i o tome koliko bi trebalo da traje ili poluindividualna ili individualna nastava.

Organizacija grupnog tipa edukacije je mnogo složenija, odnosno zahtevnija, jer bi svaki prijavljeni kandidat trebalo da se pridržava pravila koja u tom slučaju definiše koordinator za nastavu. Stvar je u tome da je pravilnikom pomenute obrazovne institucije definisano da između najmanje četvoro i najviše osmoro polaznika tada treba da pristupe predavanjima. A upravo iz tog razloga i jeste predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita na taj način ne može biti organizovana sve dok grupa od minimum četiri osobe u tom predstavništvu ne bude zvanično bila oformljena. Dakle, posle toga će ovlašćeno lice konkretne poslovnice, odnosno koordinator za nastavu definisati na koji način će predavanja biti organizovana. Bitno je da prvo odluči o datumu početka grupne obuke, a potom i da precizira u kojim terminima će časovi biti održani. Inače, pomenuta obrazovna institucija unapred određuje koliko će trajati grupni tip edukacije i to važi za svaku poslovnicu, a kasnije koordinator za nastavu donosi odluku o rasporedu predavanja, odnosno u dinamici prema koji će časovi da budu održani. Posle toga će sve te informacije da budu prosleđene prijavljen ima, odnosno članovima konkretne grupe, od kojih se zahteva da se u potpunosti toga pridržavaju. Naime, oni moraju znati da se promene ne smeju dozvoliti po njihovom zahtevu, već i da moraju prihvatiti ono što koordinator za nastavu bude u tom slučaju odredio.

Nakon svega ovoga moramo naglasiti i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije korporativne obuke zainteresovanima. U pitanju je nastava koju bi trebalo da pohađaju zaposleni u kompanijama, a u tom slučaju će biti u najvećoj mogućoj meri poštovani zahtevi klijenata. Naime, pravilnikom pomenute institucije je predviđeno da zvanično ovlašćeni predstavnik tog preduzeća treba prvo sve zahteve u vezi sa organizacijom nastave da navede ovlašćenom licu u okviru institucije organizatora. Zatim će se oni usaglasiti oko neophodnih detalja, a u smislu da će precizirati kako tačan datum početka korporativnog kursa, tako isto i termine održavanja časova i naravno njihov raspored. Napominjemo da uzevši u obzir da je predviđeno i da se usaglase oko dinamike, prema koji će nastavni fond da bude organizovan, oni samim tim odlučuju i o trajanju nastave za zaposlene. Bitno je pomenuti i to da kurs u tom slučaju može biti održan i u samom preduzeću, u kome su zaposleni polaznici. A u tom slučaju se klijent, odnosno nadležno lice u toj firmi obavezuje da ispoštuje pravila organizatora, a u smislu da je neophodno da opremi prostor u skladu sa navodima nadležnih u okviru pomenute institucije. Podrazumeva se da i u tom slučaju edukacija treba da zadovolji nivo kvaliteta, koji je od strane organizatora propisan. Predviđeni broj radnika će dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije časova i o mestu njihovog održavanja.

Koliko prema planu treba da traje stručni kurs i obuka - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita?

Sve neophodne informacije će u trenutku zvaničnog upisa da dobiju polaznici, odnosno fizička lica, a nakon što budu odlučili na koji način će časove pohađati. U principu, grupna obuka i kurs - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita je ujedno i jedina za koju organizator prethodno definiše tačno trajanje, jer je to u skladu sa principom organizacije.

Dakle, u okviru svakog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford nastava u grupi traje ukupno mesec dana.

A informacije o preciznom rasporedu 15 časova nastavnog programa članovi konkretne grupe dobijaju naknadno. Da budemo precizni, pošto četiri osobe minimalno izvrše prijavu u tom predstavništvu, obaveza je koordinatora za nastavu da odluči o načinu sprovođenja časova, pa i o njihovom rasporedu. Nakon što bude definisao datum početka grupne nastave, odnosno termine u kojima će časovi biti organizovani i kakvom dinamikom, biće informisani svi polaznici koji su prijavu izvršili o tim detaljima.

S obzirom na to da drugačije pravilo važe prilikom organizacije i poluindividualne i individualne nastave, to podrazumeva da i njihovo trajanje može da se razlikuje u odnosu na grupni tip edukacije. Stvar je u tome da bi kandidati tom prilikom trebalo zajedno sa ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa kordinator za nastavu poslovnice u kojoj su se upisali i sa stručnjakom koji bi trebalo individualni ili poluindividualni seminar - kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita da vodi, da precizira kako će biti raspoređen predviđeni nastavni fond. Upravo na taj način oni definišu i koliko će trajati individualna ili nastava u paru.

Inače se u zvaničnoj ponudi navedene institucije nalazi i korporativna obuka. A u tom slučaju važe skoro ista pravila kao i kada se organizuje poluindividualna ili individualna edukacija za fizička lica. Naime, potrebno je da ovlašćeni predstavnik firme, čiji bi zaposleni trebalo u tom slučaju časove da pohađaju definiše sa licem koje je u okviru institucije organizatora za to zaduženo koliko dugo bi trebalo zaposleni predavanja da pohađaju. Radi se o tome da je u pitanju vrlo fleksibilan princip organizacije, tako da se oni dogovaraju i o rasporedu predavanja, odnosno o dinamici njihovog sprovođenja i o terminima održavanja časova i o datumu početka korporativne obuke, pa o svemu tome naknadno informišu polaznike.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako praktično funkcioniše bezbednost podataka i njihova zaštita"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje