Kurs i obuka - Kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava

Vrlo je precizno navedena tema ove edukacije, tako da je u principu ona na prvom mestu namenjena svima, koji su zaposleni u kompanijama, a koje su prvenstveno korisnici sredstava iz budžeta. Zapravo bi trebalo da navedemo i to da je specijalizovani kurs i obuka - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava namenjen i ovlašćenim računovođama i knjigovođima, to jest svima koji su u takvim preduzećima na čelu sektora finansija, odnosno računovodstva ili u tim odeljenjima zaposleni.

Bitno je napomenuti da na više od 20 lokacija u zemlji zainteresovani mogu ovu edukaciju da pohađaju, zato što Obrazovni centar Akademije Oxford ima poslovnice u mnogim gradovima Srbije.

A nastava se može pratiti ili na klasičan način, kada kandidati dolaze u odabrano predstavništvo pomenute institucije ili online, a predviđeno je da prijavljeni izaberu i da li će časove pohađati u grupi, odnosno u paru ili potpuno samostalno.


Pre nego što objasnimo kako se koji tip edukacije organizuje, moramo naglasiti da je obavezno prijavljivanje, odnosno da svaki kandidat mora lično prisustvovati zvaničnom upisu, u kom slučaju će priložiti i zahtevana dokumenta.

Potrebno je da osnovne informacije o sebi svaki zainteresovani dostavi ili na mail ove institucije ili da ih izdiktira putem telefona, odnosno direktno u prostorijama poslovnice. Bitno je da tom prilikom navede svoje ime i prezime, kao i datum rođenja i broj telefona, a kako bi nadležni u konkretnoj poslovnici mogli da svakog prijavljenog kontaktiraju i obaveste o postupku upisa, odnosno o dokumentima koja bi tada trebalo da donese.

Upravo u trenutku upisa bi trebalo da prijavljeni navedu da li će nastavu pohađati na uobičajeni način ili preko interneta, odnosno da li im više odgovara da specijalizovani seminar - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava bude organizovan u grupi ili za samo jednu osobu, odnosno u paru, uzevši u obzir da je ponudom ove specijalizovane institucije obuhvaćena i individualna i grupna i poluindividualna nastava.

Ističemo da sa bilo koje lokacije polaznici imaju pravo da pohađaju nastavu, a ukoliko se opredele za varijantu da to učini online. Tom prilikom su obavezni da obezbede računar, koji bi trebalo da ima adekvatne performanse, kao i da izvrše instalaciju namenskog softvera. Važno je da u tom slučaju konekcija sa internetom bude stabilna u onom prostoru, u kome će kandidati boraviti dok budu pohađali časove. A budući da u svakoj poslovnici ove institucije postoji i tim stručnjaka, koji pružaju tehničku podršku zainteresovanima, to podrazumeva da svi koji ne budu uspeli samostalno da izvrše instalaciju namenskog softvera, mogu da ih kontaktiraju u slučaju da naiđu na bilo kakav problem kako u toku postupka instalacije programa, tako isto i kada predavanja budu pratili po tom principu.

Očekuje se i da svaki prijavljeni izabere da li će online, odnosno klasičnu nastavu pohađati samostalno, u grupi ili u paru, odnosno da odluči koji tip edukacije od ponuđenih mu najviše odgovara.

Naročito je važno da svi prijavljeni znaju i to da je prethodno tačno definisan broj kandidata, koji mogu da pohađaju nastavu u grupi, te je predviđeno da to bude od najmanje četvoro njih, pa do najviše osmoro. U principu je to najrigorozniji vid edukacije, pošto odluku o načinu sprovođenja časova isključivo ima pravo da donese koordinator za nastavu svake one poslovnice konkretne institucije, u kojoj je zahtev za formiranjem grupe ostvaren, odnosno u kojoj je minimum četvoro kandidata prethodno izvršilo prijavu. Sa tim u vezi moramo naglasiti i to da koordinator za nastavu tek pošto grupa bude bila formirana definiše kako će se časovi odvijati, odnosno odlučuje o terminima i dinamici njihovog sprovođenja, kao i o datumu početka tog tipa nastave. Prema pravilniku pomenute institucije, svi članovi te grupe će dobiti precizna obaveštenja o pomenutim detaljima, a biće im svakako naglašeno i to da se ne dozvoljava vršenje nikakvih izmena prema njihovim zahtevima kod tog tipa kursa.

Napomenuli bismo i to da se u ponudi nalazi i poluindividualna i individualna obuka i kurs - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava, a kada nastavi prisustvuje dvoje, odnosno samo jedan polaznik. Zapravo se one organizuju na potpuno isti način, a predviđeno je da se svaki prijavljeni dogovara o detaljima zajedno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa onim stručnjakom, koji će taj tip obuke edukacije da vodi. Pored toga što će se usaglasiti oko tačnog datuma početka bilo individualne, bilo poluindividualne nastave, precizno će odrediti i termine održavanja časova, ali i njihov raspored, odnosno usaglasiće se oko dinamike održavanja.

Ukoliko to nadležni u bilo kom preduzeću budu zahtevali, ova specijalizovana obrazovna institucija će organizovati i korporativnu obuku, a kada će nastavi da prisustvuje određeni broj zaposlenih te firme. Trebalo bi da se direktor zainteresovane kompanije, odnosno lice koje je za to nadležno, sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovori o tome na koji način će nastava za zaposlene da bude organizovana. A pod tim mislimo na preciziranje detalja vezano za datum početka, dinamiku održavanja i termine, ali i za mesto sprovođenja časova. Naime, radi se o tome da samo u tom slučaju organizator dozvoljava izmenu lokacije održavanja obuke, a kada se po zahtevu klijenata nastava može organizovati i u prostorijama matične firme zaposlenih. Podrazumeva se da je posebno važno u tom slučaju da budu maksimalno ispoštovani svi zahtevi, koji se odnose na opremljenost samog prostora, u kome bi nastava za radnike trebalo da bude organizovana.

TESTOVI


Kojim temama se bavi stručni kurs i obuka - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava?

Koje sve institucije mogu koristiti sredstva iz budžeta je prva tema koju će specijalizovani seminar - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava obraditi. Detaljno će biti predstavljeno prisutnima koje sve institucije prema slovu zakona imaju pravo i po kom osnovu da koriste sredstva, koja obezbeđuje budžet Republike Srbije.

Kako bi trebalo da izgledaju finansijski izveštaji i koje informacije, odnosno podatke moraju ta dokumenta sadržati ukoliko je u pitanju pravno lice, koje koristi sredstva iz budžeta će takođe saznati svi polaznici pomenute specijalizovane edukacije.

Isto tako je predviđeno nastavnim programom da profesori njima na primerima pokažu kako izgleda dobro popunjen finansijski izveštaj, te kako izgleda onaj u kome su načinjen i određeni propusti. Bitno je naglasiti da će upravo na osnovu tih primera kandidatima biti mnogo lakše da odgovore na zadatak koji je predviđen takođe nastavnim programom. Naime, njima će u tom segmentu profesori dati jasne smernice, na osnovu kojih će oni izraditi finansijski izveštaj ili eventualno dopuniti polja koje u njemu nedostaju. Predviđeno je da posle toga svi zajedno razgovaraju o izvršenim zadacima svakog polaznika pojedinačno, te da ukažu na greške koje u radovima postoje. Uloga profesora je u tom slučaju da objasni svakome od kandidata šta je potrebno da ispravi u svom budućem radu, da takve greške ne bi više ponavljao.

Trebalo bi napomenuti i to da će specijalizovana obuka i kurs - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava omogućiti svakom polazniku da dobije informacije o tome kako se korak po korak mora izraditi završni račun, ali u ovom slučaju samo za pravna lica koja zvanično imaju pravo da koriste sredstva iz budžeta naše zemlje. A da bi upotpunili kvalitet edukacije, profesori će pokazati i primere dobro i loše izrađenih završnih računa. Svakako će akcenat biti stavljen na ove druge, jer je poznato da se najbolje uči na greškama, pa će polaznicima biti dat zadatak da u nekvalitetno kreiranim završnim računima uoče koje greške postoje i da predlože na koji način bi one mogle da ispravljene, a da to opet sve budem maksimalno u skladu sa aktuelnim zakonskim normalna.

Podrazumeva se da će predavači govoriti i o kaznenim odredbama aktuelnog zakona, a ukoliko završni račun ne bude bio izrađen u skladu sa pravilima, odnosno ako ne bude bio predat u zadatim rokovima. A tom prilikom će polaznici saznati i kada se predaje završni račun i kojim službama, odnosno na koji tačno način.

Iako se to skoro podrazumeva da zna svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava, ipak će profesori govoriti i o tome kako bi trebalo da funkcioniše postupak knjiženja brojnih promena u radu, a da bi sve to moglo da dovede do pravilno kreiranog završnog računa, odnosno svih vrsta finansijskih izveštaja.

Šta znače i kako se na gotovinsku osnovu vrši svođenje knjiženja, zatim po kom principu funkcioniše popis i kada je potrebno da on bude urađen, to jest koji je krajnji rok za to prema slovu zakona su isto informacije, koje će svaki polaznik da dobije.

Biće informisani polaznici i o tome ko su direktni, a ko indirektni korisnici sredstava iz budžeta Republike Srbije i kako se kod svakoga od njih mora izvršiti povraćaj onih sredstava koja nisu utrošena za predviđenu svrhu.

Šta je to ravnoteža konta i kako se ona uspostavlja, ali i po kom principu funkcioniše amortizacija, to jest kako se vrši najpre obračunavanje, a zatim i knjiženje svih ispravki vrednosti koje su vezane za osnovna sredstva će, takođe predočiti profesorima svakome ko odluči ovaj specijalizovani seminar da pohađa.

Mada će se predavači potruditi da dozvole polaznicima i da nakon svakog završenog predavanja postave pitanja u vezi sa prethodno obrđenom tematikom, to će svakako biti dozvoljeno u toku završnog predavanja, za koje je nastavnim programom predviđeno da bude interaktivno, te da u okviru njega učešće uzmu svi polaznici ove specijalizovane edukacije.

Kada će i gde specijalizovani seminar - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava biti organizovan?

Očekuje se od svakog prijavljenog da u trenutku upisa jasno navede koji tip edukacije želi da pohađa, a u skladu sa tim i će i dobiti informacije u kojim terminima će biti organizovana obuka i kurs - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava, odnosno na kom mestu.

Da pojednostavimo, Obrazovni centar Akademije Oxford zainteresovanima nudi mogućnost da nastavu pohađaju onlajn, odnosno na klasičan način, a u okviru individualne, te grupne ili poluindividualne obuke. Samim tim što su sve te opcije u ponudi, ne može biti unapred rečeno ni gde se održava ova edukacija ni u kojim terminima, jer svaka od ponuđenih varijanti se organizuje na drugačiji način.

Na prvom mestu moramo naglasiti da je klasičan tip edukacije onaj, koji podrazumeva organizaciju časova u jednoj od poslovnica pomenute institucije, a kojih za sada ima više od 20. U tom slučaju su svi prijavljeni obavezni da u propisanim terminima budu prisutni u prostorijama prethodno odabranog predstavništva te obrazovne institucije.

Kada je u pitanju edukacija koja se organizuje online, njoj kandidati mogu da pristupe sa lokacije koju izaberu samostalno, s tim što je naveden uslov da za tu svrhu obezbede kompjuter, te da u samom prostoru iz koga će časove pratiti imaju stabilnu internet vezu, kako ne bi dolazilo ni do kakvog ometanja tokom praćenja časova. Sledeće što oni moraju uraditi, ukoliko žele da nastavu pohađaju online, jeste da instaliraju namenski softver, a preko koga će im biti omogućeno da pohađaju predavanja. Napominjemo da je sam postupak instalacije programa prilično jednostavan, te da se očekuje da svaki kandidat može potpuno samostalno da to učini. Ali bude li se dogodilo da ne uspe u potpunosti to da učini samostalno, na raspolaganju su mu članovi tima za tehničku podršku, a kojima se može obratiti u svakoj od poslovnica pomenute institucije.

Bitno je napomenuti i to da i klasični i online kurs i obuka - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava može biti organizovan na jedan od tri načina, te se iz tog razloga očekuje da svaki prijavljeni izabere da li mu više odgovara nastavu da pohađa u paru, odnosno u grupi ili samostalno.

Moramo naglasiti i to da je broj polaznika precizno definisan za svaki tip edukacije, tako da individualnu nastavu pohađa samo jedna osoba, grupnu njih od 4 do 8 maksimalno, a dvoje kandidata treba da prate poluindividualnu obuku.

Princip organizacije se, naravno razlikuje, pa se tako nastava u grupi isključivo organizuje prema smernicama, koje navodi koordinator za nastavu i to isključivo one poslovnice, u kojoj četvoro kandidata minimum prethodno izvrše prijavu. Zapravo je to neophodno da bi grupa bila formirana, pa tek posle toga koordinator za nastavu definiše na koji način će časovi biti organizovani. Tom prilikom će on odlučiti ne samo o datumu početka grupne edukacije, nego isto tako će definisati i termine u kojima bi članovi te grupe trebalo predavanja da pohađaju, te naravno odlučiće i o dinamici po kojoj će se sprovoditi. Predviđeno je da posle svega toga informiše prijavljene polaznike o tome, te da posebno napomene da se promene kod nastave u grupi ne smeju vršiti po zahtevu članova, zato što je pravilnikom institucije organizatora tako predviđeno.

Ako nekome ne odgovara princip prema kome se grupni seminar - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava organizuje, može se opredeliti za opciju da časove pohađa ili individualno ili u paru, budući da se u ponudi nalazi i individualna i poluindividualna nastava. A one se organizuju na potpuno isti način, tako da se dopušta polaznicima da u dogovoru sa profesorom i koordinatorom za nastavu definišu na koji način će predavanja biti organizovana. Pored toga što će odlučiti o tačnom datumu početka ili poluindividualne edukacije ili individualne, oni će se dogovoriti i o terminima u kojima bi časovi trebalo da budu organizovani, ali će precizirati i raspored predavanja, odnosno definisaće dinamiku održavanja časova.

Ovoj edukaciji mogu da pristupe i isključivo zaposleni u nekoj kompaniji, uzevši u obzir da je i korporativni kurs u ponudi ove specijalizovane institucije. Predviđeno je da se nadležni u samoj kompaniji moraju dogovoriti sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora o tome kako će biti organizovana nastava za radnike u toj firmi. Jednostavnije rečeno, oni bi trebalo da preciziraju kog datuma će startovati nastava za radnike tog preduzeća, te o tome u kojim će terminima časovi da budu organizovani, ali i u skladu sa kakvom će to dinamikom da bude. Razlika u odnosu na nastavu namenjenu fizičkim licima jeste u tome što korporativna obuka može da bude organizovana i u prostorijama samo firme, a ukoliko to klijent bude zahtevao. Bitno je da u tom slučaju on bude informisan o obavezama, koje mora da ispuni, a tiču se prvenstveno opremljenosti prostora, kako bi kvalitet edukacije ostao na istom nivou.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava?

Uzevši u obzir da u nastavnom programu postoji ukupno 12 časova, a da je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćen kako grupni i individualni kurs i obuka - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava tako i nastava, koju bi trebalo dvoje kandidata istovremeno da pohađaju, to se i njihovo trajanje razlikuje.

Da budemo precizni, prilikom organizacije poluindividualne ili individualne edukacije, a kada nastavi treba da prisustvuje dvoje polaznika ili samo jedna osoba, će prema pravilima institucije organizatora svako od njih zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa nadležnim predavačem definisati i trajanje između ostalog. Jednostavnije rečeno, oni će se svi zajedno usaglasiti oko dinamike održavanja časova, što znači da će samim tim definisati i koliko će ukupno poluindividualna ili individualna edukacija da traje.

Samo kada se nastava organizuje za grupu polaznika, odnosno njih od četvoro do osmoro najviše, unapred će biti navedeno koliko bi trebalo edukacija da traje. Predviđeno je pravilnikom pomenute institucije da ukupno mesec dana u tom slučaju kandidati pohađaju predavanja, ali će tačne informacije o rasporedu časova oni dobiti tek pošto u konkretnom predstavništvu pomenute institucije bude bio ostvaren zahtev i formirana grupa od najmanje četvoro kandidata.

S obzirom na to da se u ponudi nalazi i korporativni seminar - kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava, odnosno tip nastave koji bi trebalo da pohađaju samo osobe, koje su zaposlene u određenoj kompaniji, to kurs u tom slučaju treba da bude organizovan tako da se o svim detaljima, pa i o dinamici održavanja časova dogovaraju nadležni u instituciji organizatora i u okviru zainteresovanog preduzeća, pa će informacije o tome polaznici dobiti tek nakon njihovog dogovora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako pripremiti i izraditi završni račun za pravna lica korisnike budžetskih sredstava"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje