Kurs i obuka - Kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu

Pored vlasnika firmi, odnosno zaposlenih u top menadžmentu, ovu edukaciju ima pravo da pohađa i svako ko ima dodira sa primenom Zakona o radu Republike Srbije. Takođe treba napomenuti da specijalizovani kurs i obuka - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu može da ponudi adekvatna znanja i svima koji su zaduženi za zapošljavanje novih kadrova, odnosno osobama koje su nadležne u pravnoj službi, kao i svim pojedincima koji smatraju da od ove teme mogu imati koristi. Bitno je napomenuti podatak da ne postoji nikakav zahtev, koji Obrazovni centar Akademije Oxford kao glavni organizator edukacije stavlja pred polaznike. U suštini sve to znači da ko god želi, ima i mogućnost ovu stručnu obuku da pohađa.

S obzirom na to da se u ponudi ove institucije nalazi i edukacija koja je namenjena pravnim licima, odnosno zaposlenima u kompanijama, ali i ona koju bi trebalo da pohađaju pojedinačni polaznici, jasno je da se princip organizacije donekle razlikuje. Podrazumeva se, takođe da će svi zainteresovani sa tim detaljima da budu precizno upoznati i na vreme.

Za pojedinačne polaznike važi pravilo da moraju prvo izvršiti prijavu, kao i da posle toga imaju obavezu zvanično da budu upisani prema pravilniku konkretne obrazovne institucije.


Apsolutno svakog radnog dana mogu direktno u poslovnici ili putem telefona zainteresovani da se prijave, a kad god im to odgovara sve podatke o sebi mogu poslati i na mejl adresu. Važno je da navedu prvo svoje prezime i ime, a potom i datum rođenja, te obavezno i podatke za kontakt.

Zaposleni u odabranom predstavništvu će ih informisati i o dokumentima, koja su u obavezi da dostave u trenutku zvaničnog upisa. Takođe će ih tom prilikom obavestiti i o obavezi da upisu prisustvuju lično, uzevši u obzir da je pravilnikom navedene institucije upravo tako i predviđeno.

Da bi dobili sve neophodne informacije o načinu organizacije nastave, svi koji izvršiti prijavu moraju da odluče i da li više odgovara da specijalizovani seminar - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu pohađaju samostalno, u grupi ili u paru, te da definišu da li će nastavu pratiti onlajn ili u namenskim prostorijama jedne od poslovnica, a u kom slučaju se ona na klasičan način održava.

TESTOVI


Ko god se opredeli za grupni vid nastave bi trebalo da zna da je neophodno prvo grupa od 4 kandidata najmanje da bude oformljena u okviru konkretne poslovnice. Svakako je pravilnikom navedene institucije predviđeno i da osmoro ljudi maksimum tom prilikom nastavu da prate, a dok grupa ne bude formirana, edukacija ne može ni da počne. Ubrzo pošto se to bude dogodilo je predviđeno da koordinator za nastavu uzme na sebe obavezu da definiše datum početka edukacije, kao i raspored časova, odnosno termine u kojima će da budu održani. U svakom slučaju odluku o tome jedino on ima pravo da donese, a od svakog člana te grupe se zahteva da prihvati u potpunosti sve to, pošto se promene ne dozvoljavaju.

Potpuno su drugačija pravila, prema kojima se i poluindividualni i individualni kurs i obuka - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu organizuje. Ne samo da je različit broj polaznika u odnosu na grupnu nastavu, nego i pravila organizacije. Naime, jedna osoba treba da pohađa individualnu, dok je za dvoje polaznika namenjena poluindividualna nastava.

Svakako da je osnovna razlika između njih u pravo u broju polaznika, s tim da se razlikuje i kome su data ovlašćenja da definiše na koji način će časovi da bude organizovane. I dok kod grupne obuke koordinator za nastavu o svemu tome odlučuje, dotle kod individualne i poluindividualne to čine polaznici direktno sa nadležnima u okviru predstavništva navedene institucije, u kome su prijavu u skladu sa pravilima pre toga i izvršile.

Sva fizička lica koja odlučuje na nastavu pohađaju ili samostalno ili u paru bi trebalo da znaju da im je data i velika sloboda, uzevši u obzir da imaju pravo da odluče i po kom principu će nastava da bude organizovana. Stvar je u tome da polaznici imaju obavezu sa nadležnim profesorom, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu da definišu po kom principu će u tom slučaju predavanja da budu organizovana. Najbitnije je da se usaglase oko tačnog datuma početka kako poluindividualne nastave, tako i individualne. A nakon toga će precizirati i u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu organizovana, kao i kako bi trebalo celokupan raspored časova da bude raspoređen. Sama činjenica da će se oni usaglasiti i oko dinamike prema kojoj bi trebalo časovi da budu sprovedeni će dovesti do toga da će na taj način definisati i ukupno trajanje konkretnog tipa nastave.

Zvaničnim pravilnikom navedene institucije je određeno da se i grupna nastava i individualna, odnosno poluindividualna mogu pohađati kako na uobičajen način, isto tako i online. Upravo zato i jeste naveden zahtev da svaki polaznik odluči na kojoj lokaciji će nastavu pohađati, da bi mogao da bude informisan o neophodnim detaljima.

U prostorijama svakog predstavništva navedene institucije može biti organizovana nastava na klasičan način. Sasvim je logično što se zahteva da svaki zainteresovani polaznik bude prisutan lično u toj poslovnici, s tim da će podatke o terminima održavanja časova i ostalim detaljima on dobiti od strane nadležnih na vreme.

A preko računara svakog polaznika može biti organizovan online kurs, te se podrazumeva da taj kompjuter mora da ima tačno definisane karakteristike. Najbitnije je u tom slučaju da svaki kandidat tačno određenu vrstu programa instalira na vreme, jer je tako predviđeno zvaničnim pravilnikom konkretne obrazovne institucije. Očekuje se da postoji stabilna veze sa internetom na apsolutno bilo kojoj lokaciji, na kojoj taj polaznik bude boravio dok nastavu onlajn pohađa. Upravo to je izuzetno značajno za očuvanje adekvatnog kvaliteta online oblake. Inače u svakom predstavništvu institucije organizatora postoji i IT odeljenje, a u njemu su zaposleni stručnjaci koji mogu da pomognu polaznicima kako u situaciji kada naiđu na problem dok instaliraju program, tako i ukoliko na neku poteškoću naiđu dok predavanja prate preko računara.

Svakako postoji mogućnost da bude organizovan i korporativni kurs i obuka - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu, a ako to bude bilo izneto kao zvaničan zahtev nadležnih u okviru konkretnog preduzeća. Stvar je u tome da isključivo zaposleni u nekoj kompaniji predavanja u tom slučaju treba da pohađaju. Predviđeno je da nadležno lice te firme, a bez obzira da li je u pitanju direktor, vlasnik ili jednostavno neko ko ima adekvatna ovlašćenja, definiše princip organizacije časova sa nadležnim u okviru odabranog predstavništva navedene institucije. Jednostavnije rečeno, potrebno je da se oni usaglase ne samo oko detalja vezano za organizaciju nastave, nego i oko toga na kom mestu će ona biti održana. Svakako će precizirati datum početka korporativnog seminar, a posle toga i raspored časova i termine u kojima će biti održani. A bitno je da se usaglase i oko toga na kojoj lokaciji će kandidati predavanja u tom slučaju da pohađaju. Najpre se misli na mogućnost da korporativna obuka bude organizovana u prostorijama same kompanije, čiji radnici bi časove trebalo da tom prilikom prate. U tom slučaju je obavezan klijent da tačno definisane uslove za rad obezbedi, a u smislu da odabrani prostor opremi onako kako je to predviđeno pravilnikom navedene obrazovne institucije. Na propisani način će posle preciziranja svih tih detalja polaznici, to jest zaposleni u konkretnom preduzeću da budu informisani.

Nastavni program stručne obuke - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu

Iako je predviđeno nastavnim programom da specijalizovani seminar - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu bude primarno usmeren na kaznene odredbe Zakona o radu, polaznici pre toga moraju biti upoznati sa osnovnim odredbama tog pravnog akta. Upravo iz tog razloga će u toku uvodnog predavanja profesori objasniti šta je regulisano konkretnim zakonom i za koju kategoriju građana Republike Srbije se odredbe tog zakona primenjuju.

Zatim će upoznati prisutne sa osnovnim terminima koji se u zakonu javljaju i sa njihovim definicijama, odnosno značenje. A pored ostalog će biti objašnjeno i kako je definisan pojam zaposlenog, odnosno poslodavca, zatim šta je to udruženje poslodavaca i kako je regulisan rad sindikata. Nakon toga će polaznici saznati i kako bi trebalo da izgleda ugovor o radu, zatim pravilnik o radu i kolektivni ugovor, a sa aspekta konkretnog zakona.

Koja prava imaju zaposleni prema Zakonu o radu Republike Srbije je tema, koja će sa puno pažnje da bude obrađena. Takođe će predavači govoriti i o obavezama zaposlenih lica, a opet sa stanovišta navedenog zakona.

Biće objašnjeno polaznicima i kako je sa aspekta ovog zakona regulisana diskriminacija i uznemiravanje, odnosno seksualno uznemiravanje, te kako se povrede prava radnika tom prilikom regulišu.

Nakon toga će ukratko biti objašnjeno i kako funkcioniše zasnivanje radnog odnosa, te koje sve vrste radnih odnosa postoje. Takođe će u tom segmentu biti govora o pripravnicima, odnosno o licima koja se zapošljavaju u svojstvu pripravnika.

Zatim će specijalizovani seminar - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu biti usmeren na one odredbe tog zakona, koje su vezane za radno vreme, tako da će biti objašnjeno i kako je definisano puno i nepuno, zatim skraćeno radno vreme i prekovremeni rad. Na koji način funkcioniše preraspodela radnog vremena je takođe tema koja će biti obrađena, kao i rad u smenama, odnosno smenski i noćni rad.

S obzirom na to da svaki zaposleni ima pravo i na odmor, odnosno plaćeno ili neplaćeno odsustvo, to podrazumeva da će svaki polaznik saznati i kako su te vrste odsustva, odnosno odmora zaposlenih regulisane sa aspekta konkretnog zakona.

Zaštita zaposlenih mora besprekorno funkcionisati, a kako bi to trebalo u praksi da izgleda će objasniti profesori, te će se zatim fokusirati na zaradu, zatim na naknadu zarade i ostala primanja, što je sve obuhvaćeno aktuelnim Zakonom o radu.

Takođe se u pomenutom zakonu nalaze i obaveze poslodavaca, odnosno prava zaposlenih vezano za potraživanja ukoliko dođe do stečajnog postupka, pa je predviđeno da i o tome govori specijalizovana obuka i kurs - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu. A biće reči i o pravima radnika ukoliko dođe do promene poslodavaca, odnosno ukoliko dođe do viška zaposlenih.

Naravno da u određenim situacijama mora biti izvršena naknada štete, tako da će svaki pojedinačni polaznik ove specijalizovane edukacije biti upoznat i sa članom 163. Zakona o radu kojim je taj aspekt regulisan.

Isto tako u određenim slučajevima dolazi do potrebe da radnik bude udaljen sa posla, što znači da će polaznici saznati kada do toga dolazi i kako je to pravno regulisano.

Ukoliko dođe do prestanka radnog odnosa, moraju postojati opravdani razlozi za to, što znači da će kandidati saznati u kojim slučajevima prestaje radni odnos, nezavisno od volje zaposlenog, odnosno volje poslodavca, te na koji način je takva situacija regulisana odredbama navedenog zakona.

Određena prava ima svaki zaposleni prema slovu ovog zakona, te se podrazumeva da ih mora ostvariti. Svakako će profesori objasniti prisutnima i šta je tačno navedeno u poglavlju 17. trenutno važećeg Zakona o radu Republike Srbije, te kako funkcioniše zaštita pojedinačnih prava radnika.

Ukoliko dođe do određenih povreda Zakona o radu, podrazumeva se da će lice koje je te povrede izvršilo morati da odgovara, a što je sve precizno navedeno u članu 273. konkretnog zakona. Upravo na to će fokus staviti stručni kurs i obuka - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu, te će detaljno biti predočeno svakom polazniku kolika je visina novčane kazne usled povreda određenih odredbi ovog zakona. Između ostalog, polaznici će dobiti informacije i o tome koliko novca mora izdvojiti pravno lice, odnosno poslodavac ako ne isplati zaradu, odnosno minimalnu zaradu zaposlenom, zatim ako ne dostavi validan obračun zarade u skladu sa odredbama konkretnog zakona, te ako radniku otkaže ugovor, a pritom ne poštuje odredbe Zakona o radu Republike Srbije. Isto tako će profesori objasniti šta se događa ako poslodavac nije zvanično ispoštovao zakonske odredbe i nije zaključio Ugovor o radu sa osobom sa kojom ima poslovnu saradnju. Biće govora i o tome ko se kažnjava ako dođe do određenih povreda odredbi navedenog zakona, te u kom iznosu se kreće kazna.

Predviđeno je nastavnim programom da profesori detaljno obrade i članove 274., 275. i 276. Zakona o radu Republike Srbije. A tu će kroz primere oni pojasniti prisutnima zbog čega je došlo do određenih povreda aktuelnog zakona i kolika je visina novčane kazne predviđena za te prekršaje. Podrazumeva se da će dodatno objasniti i da li se kažnjava direktno preduzetnik ili zastupnik pravnog lica, odnosno osoba koja je u okviru konkretne kompanije odgovorna.

S obzirom na to da će vrlo detaljno svaki polaznik ove obuke biti upoznat najpre sa kaznenim odredbama Zakona o radu, to se smatra da će on stečena znanja na najbolji mogući način iskoristiti u praksi, te da u budućem poslovanju neće načiniti nikakav prekršaj. Samim tim će uspeti da poboljša kvalitet poslovnog procesa u kompaniji na čijem čelu se nalazi, odnosno u okviru sektora koji vodi, pa čak i odeljenja u kome je zaposlen.

Pitanja koja se tiču obrađenih tema polaznici mogu postaviti za vreme trajanja završnog predavanja ove edukacije, upravo zato što je u tom segmentu nastava interaktivna. Naime, programom je predviđeno da tada bude organizovana diskusija svih prisutnih sa profesorom, a kako bi sve nejasnoće koje imaju možda, oni na licu mesta i razjasnili. Samim tim će biti u mogućnosti da u poslovni proces svog preduzeća implementiraju ta znanja, te da tako utiču i na poboljšanje njegovog kvaliteta.

Na kojoj lokaciji će biti organizovan specijalizovani seminar - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu i kada?

U zvaničnoj ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalazi kako klasična nastava, tako i mogućnost da specijalizovana obuka i kurs - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu bude organizovana online, odnosno preko računara svakog kandidata. Takođe je određeno pravilnikom pomenute institucije da i jedan i drugi tip edukacije može biti organizovan kako u okviru grupne i individualne nastave, tako isto i kroz takozvanu poluindividualnu. Budući da je toliko opcija u ponudi, od svakog prijavljenog kandidata se očekuje da izabere i na koji način će časove pohađati i na kojoj lokaciji, pa će u skladu sa time i da dobije sve informacije koje se tiče organizacije nastave.

U više od 20 gradova postoje predstavništva pomenute obrazovne institucije, tako da se u okviru svakoga od njih organizuje nastava na klasičan način. Jasno je da u zadatim terminima kandidati treba da budu prisutni lično, a sve u zavisnosti od toga za koji tip edukacije od svih ponuđenih se budu odlučili.

A u slučaju da nekome odgovara nastavu da pohađa online, on to može učiniti sa bilo kog mesta, uzevši u obzir da časove tada prati preko sopstvenog računara. Najbitnije je da instalira posebnu vrstu softvera na njega u skladu sa pravilima institucije organizatora, s tim da će sve neophodne informacije o tome da dobije na vreme od nadležnih. Istakli bismo i to da konkretni softver svaki kandidat treba da instalira na lični računar samostalno. Inače proces instalacije programa ne spada u posebno zahtevne, te je zato i navedeno da bi svaki prijavljeni kandidat trebalo da to učini samostalno, ali su svima njima na raspolaganju i IT stručnjaci ove institucije. Naime, u okviru svake poslovnice funkcioniše i IT odeljenje, tako da se tim stručnjacima polaznici imaju pravo obratiti ukoliko ne budu uspeli samostalno da instaliraju softver pravilno ili ako se javi neki problem dok budu predavanja onlajn pohađali.

Ranije je pomenuto da i online i klasična nastava mogu biti organizovane na jedan od tri načina, tako da svaki kandidat treba da izabere da li mu više odgovara grupni kurs i obuka - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu ili da nastavu pohađa samostalno, odnosno u paru, to jest kroz individualnu ili poluindividualnu. Tek kada bude doneo odluku o tome, polaznik će dobiti sve neophodne informacije od nadležnih o načinu organizacije časova.

U jednoj grupi bi trebalo nastavu da pohađa između četvoro i osmoro kandidata. S obzirom na to da je od strane organizatora broj polaznika vrlo jasno definisan, to je i zvanično naveden zahtev da četiri osobe prvo moraju prijavu da izvrše, kako bi nastava u grupi mogla da bude u toj poslovnici organizovana. Vrlo je važno da svi koji odluče tako obuku da pohađaju znaju da samo ovlašćeno lice konkretne poslovnice ima obavezu da definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. Stvar je u tome da koordinator za nastavu treba posle formiranja grupe da definiše prvo kog datuma će edukacija da počne, a potom i da odluči u kojim terminima će da budu organizovani časovi i kakvom dinamikom bi trebalo u tom slučaju predviđeni nastavni fond da bude sproveden. A sve to što on bude odredio ni u kom slučaju ne sme da bude izmenjeno, zato što bi to bilo u potpunoj suprotnosti sa pravilima institucije organizatora. Naravno da će to biti predočeno svakom polazniku, kako ne bi bilo nikakve zabune.

Takođe se u ponudi nalazi i individualna edukacija i ona, koja je poznata kao poluindividualna ili nastava u paru. Iako je broj kandidata koji prisustvuju predavanjima različit, primenjuje se potpuno isti princip organizacije. Trebalo bi da kandidati tom prilikom definišu sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu na koji način će časovi da budu organizovani. Ne samo da će definisati kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni ili individualni seminar - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu, nego je neophodno i da se usaglase oko termina održavanja časova i oko njihovog rasporeda, odnosno oko toga kakvom dinamikom će u tom slučaju nastavni fond da bude organizovan.

Takođe je dostupna i mogućnost da ova obuka bude primarno organizovana za zaposlene u okviru nekog preduzeća. Naravno da će u tom slučaju biti primenjivana pravila takozvanog korporativnog kursa, a svakako da se tada zahtevi klijenata u velikoj meri poštuju. Radi se o tome da nadležno lice u toj kompaniji treba prvo da iznese zahteve vezano za organizaciju nastave i to ovlašćenom predstavniku institucije organizatora. U skladu sa time će biti i održani časovi, jer će oni zajedno definisati i kog datuma će korporativni kurs da počne, ali i u kojim terminima će kandidati predavanja da prate. Potrebno je, isto tako da odluče i o rasporedu časova, odnosno da definišu koliko ukupno bi trebalo korporativna obuka da traje. Sem toga, bitno je i da se usaglase oko lokacije na kojoj će časovi da budu održani, budući da u tom slučaju organizator dozvoljava sprovođenje predavanja u okviru samog preduzeća, u kome su polaznici zaposleni. A da bi bila dozvoljena promena mesta održavanja nastave, mora biti odabran propisno opremljen prostor, što znači da će se nadležno lice institucije organizatora i zainteresovane kompanije dogovoriti i o tim detaljima.

Koliko bi trebalo da stručna obuka i kurs - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu traje ukupno?

Bitno je da imaju na umu svi koji su zainteresovani da pohađaju specijalizovani seminar - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu da je u ponudi individualna, grupna i poluindividualna nastava. Naravno da se svaka od njih organizuje prema drugačijem principu, pa samim tim i trajanje obuke može biti drugačije.

Odmah da naglasimo da stručni kurs, koji se organizuje za grupu polaznika podrazumeva da oni 3 sedmice nastavu prate. A ta informacija važi za svaku poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i nema nikakvog odstupanja.

Trebalo bi da pošto grupa u konkretnom predstavništvu zvanično bude bila oformljena, koordinator za nastavu odluči o tome na koji način će 10 časova, koliko ih predviđa aktuelni nastavni program, tačno da bude raspoređeno. Naravno da će doneti odluku i o datumu početka nastave u grupi, ali i o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, pa će sve te informacije proslediti prijavljenima.

A inače je u ponudi nastava u paru i individualna, koje se prema potpuno istom principu organizuju, samo što se razlikuje broj polaznika. Zapravo bi trebalo u tom slučaju jedan kandidat, odnosno njih dvoje da se usaglase sa nadležnim predavačem i sa koordinatorom za nastavu o tome koliko će taj tip obuke trajati. Preciziraće zajedno, dakle na koji način će časovi biti raspoređeni, to jest kakvom dinamikom će biti organizovani, ali će se dogovoriti i o datumu početka nastave za dvoje ili za jednog kandidata i o terminima u kojima će časovi da budu održani.

Napominjemo da je ponudom obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu, odnosno da se nastava može organizovati i samo za radnike određenog preduzeća. Tada se, isto tako primenjuju fleksibilna pravila organizacije, pa detalje vezano za dinamiku održavanja časova definišu nadležno lice institucije klijenta i institucije organizatora. Samim tim oni odlučuju i o trajanju nastave za zaposlene, a dogovaraju se i o lokaciji održavanja časova, odnosno o terminima i svakako o datumu početka obuke tog tipa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako sprečiti zloupotrebe Zakona o radu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje