Kurs i obuka - Kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja

Najpre je predviđeno da svi koji su u pravnoj službi bilo koje kompanije zaposleni pohađaju specijalizovani seminar - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja, jer će imati prilike da se detaljno upoznaju sa osnovama uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, tako da će i svoj posao moći bolje da obavljaju. Iako primarno tema ove edukacije može biti zanimljiva pravnicima, nju mogu pohađati i svi koji imaju želju da se sa zakonskim odredbama vezano za regulisanje službenih putovanja što bolje upoznaju.

Prema aktuelnom programu, Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje ovu obuku u toku cele godine, a nju mogu pohađati i fizička lica i zaposleni u kompanijama različite strukture i veličine, uzevši u obzir da je u ponudi i korporativni kurs.

Odmah moramo naglasiti da korporativna obuka podrazumeva da nadležni u određenom preduzeću treba da definišu sa ovlašćenim licem bilo koje poslovnice institucije organizatora gde će nastava biti organizovana, odnosno po kom principu i na koji način. Stvar je u tome da je ponudom obuhvaćena grupna, individualna i poluindividualna obuka i kurs - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja, te da se svaka od njih može pohađati onlajn i na klasičan način, a samo korporativna obuka može biti organizovana i u samoj kompaniji. Upravo zato što je ponuda tako obimna se dozvoljava da direktor ili nadležno lice određenog preduzeća definiše na koji način će se nastava organizovati i to direktno sa ovlašćenim licem u instituciji organizatora.


Sve to će pojedinačni polaznici sami izabrati, a od njih se očekuje da izvrše najpre prijavu, pa posle i upis.

Svakog radnog dana može biti izvršena prijava putem telefona ili u samom predstavništvu ove institucije, a podatke mogu poslati i na mejl. Osim što moraju navesti ime i prezime, neophodno je da obaveste zaposlene i o datumu rođenja, te da dostave i broj svog telefona zarad daljeg kontakta.

Pravilo je da zaposleni u određenoj poslovnici kontaktiraju sve prijavljene i obaveste ih kako o tome da se zahteva njihovo lično prisustvo u trenutku upisa, tako i o dokumentima koja moraju pripremiti tom prilikom.

TESTOVI


Bitno je i da izaberu da li će nastavu pohađati online ili direktno u samoj poslovnici, kada se ona na standardni način organizuje, a da posle toga donesu odluku i da li žele da predavanja prate u grupi, odnosno u paru ili individualno.

Da napomenemo i to da je iznet zahtev za obaveznim posedovanjem računara pred svakoga, ko se opredeli da edukaciji pristupa online. Tada je potrebno da ima stabilnu internet konekciju i da instalira propisani softver na svoj uređaj, kako bi mogao ovaj kurs da bez ikakvih smetnji pohađa. Uzevši u obzir da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i brojne IT stručnjake, to se njima mogu kandidati obratiti, a ako ne budu uspeli samostalno da instaliraju predviđeni softver ili ako naiđu na bilo kakvu poteškoću kada pristupaju na taj način nastavi.

Svakako da se i klasična edukacija i ona koja se organizuje onlajn mogu pohađati na jedan od tri načina, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćen individualni kurs i obuka - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja, ali i nastava u grupi i u paru. Ovde je vrlo važno da naglasimo da jedna osoba treba da pohađa individualnu edukaciju, a da u grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro kandidata, dok je poluindividualna, odnosno takozvana nastava u paru predviđena za dva polaznika.

Podrazumeva se da je drugačiji princip njihove organizacije, odnosno da za svaki tip edukacije važe različita pravila.

Naime, prilikom pohađanja poluindividualne ili individualne nastave će se svaki zainteresovani polaznik dogovarati sa nadležnim lice jedne od poslovnica, odnosno sa profesorom o tome kada će nastava početi, kao i o tome u kojim tačno terminima će se časovi organizovati i koliko će trajati celokupni seminar, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će predavanja da budu sprovedena.

Ali zato svako ko se odlučili da pohađa grupni seminar - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja treba na prvom mestu da bude svestan činjenice da se najpre grupa mora oformiti, a da to podrazumeva da se četiri kandidata najmanje u toj poslovnici prijave. Kada bude bio ostvaren taj osnovni zahtev, kordinator za nastavu će definisati kako tačan datum početka grupne edukacije, tako isto i termine u kojima će predavanja biti organizovana, ali i trajanje, u smislu da će precizirati kakvom dinamikom će predavanja biti organizovana. A onda kada sve to bude definisao, polaznici će biti informisati detaljno o svemu i moraće da se prilagode, jer se promene kod grupnog tipa nastave ne vrše.

Nakon što budu završili sa pohađanjem ove obuke, polaznici postaju vlasnici sertifikata, koji se tretira kao potpuno pravno i zakonski važeći dokument. Naime, institucija organizatora ima sve dozvole koje su neophodne da bi sprovodila ovu edukaciju, tako da i izdaje važeće dokaze o pohađanju ove specijalizovane edukacije svakom polazniku. Tako svi oni postaju vlasnici sertifikata, koji se tretira kao potpuno pravno i zakonski važeći dokument. Način upisa tih dokumenata u radne dosijee kandidata podrazumeva da to čine zaposleni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, pa je potrebno da se upravo njima i obrate, te da zahtevaju da stečeni sertifikat zvanično bude upisan.

Program obuke - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja

Prema programu ove edukacije predviđeno je da polaznici budu detaljno upoznati sa trenutno aktuelnom uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika. Zato će primarno specijalizovani seminar - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja početi od objašnjenja šta se prema toj uredbi zvanično smatra službenim putovanjem, a odmah zatim će biti objašnjeno i šta se zapravo tom uredbom tačno definiše.

Posle toga je predviđeno da predavači pojasne prisutnima koji su to sve troškovi, koji se u skladu sa pomenutom uredbom nadoknađuju, odnosno kada se vrši naknada troškova službenog putovanja u zemlji ili u inostranstvu.

Trebalo bi da polaznici nauče i kako izgleda nalog za službeno putovanje u zemlji, odnosno koje sve segmente on sadrži i kako se popunjava. Saznaće i kako se vrši, to jest po kojim uslovima isplata akontacije, te koji su to troškovi službenog putovanja u zemlji koji se nadoknađuju, odnosno kako se računa dnevnica za taj tip službenog putovanja.

Na primerima će svaki polaznik ove edukacije saznati kako se obračunavaju troškovi, to jest šta se sve uzima u obzir prilikom obračuna zarade i na koji način sve to funkcioniše, a ukoliko se troškovi plaćaju platnom karticom.

Sledeće čime će se baviti specijalizovana obuka i kurs - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja jeste primena odredbi pomenute uredbe kada su u pitanju putovanja u inostranstvo. I tom prilikom je predviđeno da polaznici saznaju kako izgleda nalog za taj tip službenog putovanja, te da na primerima saznaju kako se on pravilno popunjava. Biće govora i o isplati akontacije u tom slučaju, odnosno o obračunu troškova smeštaja, hrane i prevoza, kao i dnevnica prilikom putovanja u inostranstvo.

Podrazumeva se da će kroz primere polaznici saznati na koji način se pravilno mora izvršiti obračun troškova te vrste putovanja, odnosno kako se oni obračunavaju ukoliko je licu dozvoljeno da plaćanje tih troškova izvrši platnom karticom.

U slučaju da dolazi do selidbe u inostranstvo, postoje situacije kada se vrši naknada troškova, pa će se i tom temom baviti stručni kurs i obuka - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja. A tom prilikom će polaznici saznati na koji način se obračunavaju troškovi najpre prevoza stvari, zatim njihovog pakovanja i osiguravanja, kao i smeštaja, te u mnogim drugim slučajevima. Podrazumeva se da će i u tom segmentu biti na primerima pokazano kako se vrši obračun troškova.

Budući da je ovom uredbom regulisana i naknada troškova rada, odnosno boravka na terenu, to podrazumeva da će polaznici ove edukacije saznati šta je to takozvani terenski dodatak, te na koji način i u kojim slučajevima se on obračunava.

Svakako da će biti upoznati i sa naknadnom troškova u slučaju premeštaja u drugo mesto službovanja, a bez obzira da li je ono privremeno ili trajno.

Nakon što se budu upoznali sa pomenutom uredbom detaljno, polaznici će tokom završnog predavanja imati pravo da postave sva pitanja predavačima, budući da je završni deo ove edukacije osmišljen kao interaktivan i omogućeno je svakom učesniku da sve nejasnoće koje ima u vezi sa pravilnom primenom odredbi pomenute uredbe u praksi može tom prilikom da razreši.

Na koji način će biti organizovan seminar - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja?

U principu su pravila vrlo jednostavna, jer specijalizovana obuka i kurs - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja za fizička lica može biti organizovana u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave, a online ili na klasičan način, te se podrazumeva da svaki prijavljeni ima prilično veliku mogućnost izbora. U skladu sa njegovom odlukom o tome koji tip nastave želi da pohađa će biti dostupne i informacije o načinu njene organizacije, odnosno o terminima održavanja časova, dinamici i datumu početka.

Najpre da naglasimo da se na potpuno isti način organizuju individualna nastava i poluindividualna, te da jedan polaznik treba da pohađa individualnu, dok njih dvoje prate časove u okviru poluindividualne. Direktno sa predavačima, odnosno sa ovlašćenim licem bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford bi trebalo da se prijavljeni u tom slučaju dogovore ne samo oko tačnog datuma početka jednog ili drugog tipa edukacije, nego i o terminima u kojima bi trebalo časovi da budu organizovani, te o trajanju, uzevši u obzir da oni zajedno definišu i dinamiku sprovođenja predavanja.

Kada je u pitanju nastava u grupi, važe potpuno drugačije pravila, jer kordinator za nastavu svake poslovnice institucije organizatora ima i ovlašćenja i obavezu da definiše kako će biti organizovana nastava. U suštini, pod tim mislimo da on treba da odredi kog datuma će početi grupna obuka, potom da definiše termine u kojima će članovi te grupe pohađati predavanja i da odredi na koji način će biti ukupan nastavni fond raspoređen. A da bi grupni kurs i obuka - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja mogao da bude organizovan, mora biti ostvaren osnovni uslov, a on je vezan za formiranje grupe od minimalnog broja članova. Ovom prilikom napominjemo da od četvoro do osmoro ljudi može prisustvovati nastavi tog tipa, a da se promene po zahtevu kandidata ne smeju vršiti.

Pored toga što svaku od pomenutih vrsta edukacija mogu pohađati u brojnim poslovnicama pomenute institucije, a na način koji se smatra klasičnim, kandidati mogu izabrati i da to učine online, odnosno sa bilo koje lokacije. Naravno da moraju imati sopstveni računar, a poželjno je i da u konkretnom prostoru imaju što bolju internet konekciju. Da bi bez ikakvih smetnji mogli da pohađaju nastavu onlajn, biće u obavezi i da izvrše instalaciju namenskog softvera na svoj računar. U slučaju da to ne uspeju samostalno da urade, mogu kontaktirati tim za tehničku podršku bilo koje poslovnice i informisati se o tome na koji način mogu da reše iskrsli problem.

Ne samo da fizička lica mogu pohađati specijalizovani seminar - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja, već nastava može biti organizovana i isključivo za zaposlene u ma kojoj firmi. S obzirom na to da korporativnu obuku pohađaju samo radnici određenog preduzeća, njima se izlazi u susret maksimalno, tako da njihovi šefovi zajedno sa nadležnim licem odabranog predstavništva institucije organizatora definišu princip sprovođenja časova u tom slučaju. Trebalo bi da se oni dogovore o terminima u kojima će biti održana predavanja, zatim o rasporedu časova i naravno o datumu početka korporativnog kursa, ali i o tome gde će radnici pratiti predavanja. Postoji mogućnost da to učine u odabranoj poslovnici pomenute institucije, ali i preko interneta, a ukoliko predstavnik zainteresovanog preduzeća bude na tome insistirao, korporativna obuka će biti sprovedena i u prostorijama te firme. Ipak, da bi to moglo da se dogodi, neophodno je da osnovni uslovi za rad budu ispoštovani, a naravno da će klijent biti detaljno informisan o tome kako treba odabrani prostor da bude opremljen.

Koliko je predviđeno da traje stručna obuka i kurs - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja?

Samim tim što ukupno 9 časova postoji u zvaničnom programu, prema čijim pravilima se organizuje stručni seminar - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja, a za grupni tip edukacije raspored časova određuje organizator, to je predviđeno da polaznici jednu sedmicu pohađaju nastavu u grupi. Podrazumeva se da će ovlašćeno lice konkretnog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford sve kandidate informisati kako o rasporedu časova, tako isto i o datumu početka grupne nastave, ali će to učiniti tek pošto grupa od 4 člana najmanje u toj poslovnici bude bila kreirana.

Sasvim drugačije se organizuje individualna nastava, odnosno poluindividualna, budući da profesori tada sa kandidatima definišu sve, pa i dinamiku održavanja časova. Stoga i napominjemo da će informacije o trajanju nastave u paru ili one, koju kandidat pohađa samostalno, biti dostupne nakon dogovora sa nadležnim licem u bilo kojoj poslovnici institucije organizatora.

Pored edukacije koju treba da pohađaju fizička lica, ponudom je obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja, što je nastava namenjena zaposlenima u preduzećima. A o tome na koji način bi trebalo celokupan nastavni fond da bude raspoređen tom prilikom, odnosno o dinamici, a samim tim i o trajanju tog tipa edukacije se dogovaraju nadležni u instituciji organizatora i u okviru zainteresovane firme, posle čega informišu radnike o svemu.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako su sa aspekta zakona regulisana službena putovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje