Kurs i obuka - Kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja

Slobodni smo da kažemo da svako ko želi da u svoju kompaniju uvede novine, te da na taj način poboljša svoje poslovanje treba da pohađa specijalizovani seminar - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja. Naravno da se to primarno odnosi na zaposlene u firmama, koje se bave i uvozom robe, ali i izvozom, a prvenstveno na ona lica koja su u takvim kompanijama zaposlena u odeljenju finansija. Takođe, korist od znanja koja će dobiti prilikom praćenja ove edukacije će imati i knjigovođe, ali i osobe koje se bave finansijskim konsaltingom, kao i svi koji su zaposleni u bankarskom sektoru, te uopšteno bilo ko ko smatra da mu je za poboljšavanje kvaliteta poslovanja potrebno da bude upoznat sa ovom temom.

Napomenuli bismo i to da institucija organizatora nije zvanično nijedan zahtev navela, tako da nije neophodno ni da zainteresovani za ovu edukaciju imaju bilo kakvu predznanje u pomenutoj oblasti, ali se to svakako smatra poželjnim.

Nastava se organizuje kako za fizička lica, tako i za radnike određenih kompanija, a u kom slučaju se sprovodi korporativna obuka. Tada se izlazi u susret svim zahtevima klijenata i to u najvećoj mogućoj meri, pa im se čak može omogućiti i da edukacija za njihove radnike bude organizovana u samoj kompaniji. Naravno da svi uslovi moraju biti ispoštovani, to jest da prostor u kome će časovi biti održani mora biti u skladu sa pravilima opremljen. O svemu tome će nadležni u okviru zainteresovanog preduzeća da budu na vreme detaljno informisani. A inače se edukacija za radnike organizuje prema smernicama, koje će definisati prethodno nadležno lice u toj firmi i nadležno lice u okviru bilo koje od brojnih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Sa tim u vezi bismo naglasili i da će se oni usaglasiti najpre oko lokacije održavanja časova za zaposlene, a zatim i oko termina sprovođenja nastave, odnosno oko trajanja, uzevši u obzir da moraju definisati i dinamiku prema kojoj će časovi da budu u tom slučaju organizovani.


Pojedinačni polaznici, to jest fizička lica su u obavezi da izvrše prijavu na propisani način, odnosno da osnovne informacije o sebi, odnosno ime i prezime, broj telefona i datum rođenja dostave zaposlenima ove institucije. A to mogu učiniti ili elektronski, kada su obavezni da navedene podatke pošalju na mejl adresu ili ih mogu izdiktirati i putem telefona, s tim što prijava može biti izvršena i lično u prostorijama bilo kog predstavništva navedene institucije.

Obavezni su svi prijavljeni da upisu lično prisustvuju, jer je to usklađeno sa pravilnikom organizatora, a svakako će morati i da prilože sva zahtevana dokumenta, a o čemu će ih zaposleni u konkretnoj poslovnici blagovremeno informisati.

S obzirom na to da se stručni kurs i obuka - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja može organizovati i online i na način koji je uobičajen, odnosno u prostorijama jedne od poslovnica, a da je pravilnikom institucije organizatora predviđeno da polaznici mogu odabrati mogućnost da nastavu pohađaju samostalno, zatim u grupi ili u paru, to je vrlo važno da se u momentu upisa svako od njih opredeli za jednu od ponuđenih opcija.

Mora imati lični računar svaki polaznik, koji bude doneo odluku da nastavu pohađa online. U tom slučaju će on sa bilo koje lokacije moći da prati predavanja, ali je uslov da kvalitetna Internet veza na tom mestu bude prisutna, kako ne bi bilo ometanja u toku praćenja časova. Inače se nastava online pohađa preko specijalizovanog programa, a njega će biti u obavezi svaki polaznik da instalira na sopstveni kompjuter. Trebalo bi da on to učini samostalno, ali je svakako dostupna i pomoć IT stručnjaka svakome od njih, ko se ne bude snašao da to učini samostalno, odnosno svakome ko bude naišao na neku poteškoću kada počne na taj način časove da pohađa.

Druga opcija je klasična nastava, koja podrazumeva organizaciju časova u specijalno opremljenim prostorijama izabrane poslovnice navedene institucije.

Pomenuli smo već i da se i online i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, budući da je u ponudi grupna obuka i kurs - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja, zatim individualna i poluindividualna nastava, te se očekuje da prijavljeni izabere i jednu od tih opcija.

Ako se odluči da časove pohađa sasvim samostalno, mora znati da ima i veliku slobodu da odluči kako će obuka biti organizovana. Naime, koordinator za nastavu poslovnice, u sklopu koje je pre toga kandidat izvršio prijavu će zajedno sa predavačem, koji će individualnu nastavu voditi, ali i sa kandidatom da se dogovori kako će časovi biti organizovani. Jednostavnije govoreći, oni će precizirati ne samo raspored predavanja i termine njihovog održavanja, nego će odlučiti i o tome kog datuma bi trebalo da počne individualna obuka.

Potpuno se ista pravila primenjuju i kada prijavljeni kandidat odluči da časove pohađa kroz poluindividualnu nastavu, ali tada predavanjima treba dvoje polaznika da prisustvuju, pa će se oni i dogovarati sa nadležnima u konkretnom predstavništvu instituciji organizatora o svemu.

A pravila prema kojima se nastava u grupi organizuje su potpuno drugačija i ujedno mnogo strožija. Inače, tom tipu nastave sme da prisustvuje maksimalno osmoro ljudi, a da bi uopšte u konkretnoj poslovnici ona mogla da bude organizovana, potrebno je da četvoro njih minimum izvrše zvaničnu prijavu. Zato će i biti naglašeno kandidatima da je potrebno određeno vreme dok ne bude bio ostvaren navedeni zahtev, odnosno dok grupa ne bude zvanično bila formirana. Praktično govoreći, tek posle toga će ovlašćeni koordinator za nastavu te poslovnice precizirati na koji način će biti časovi u tom slučaju organizovani. Dakle, pošto bude oformio grupu, on će odlučiti prvo o datumu početka grupnog seminara, a potom će definisati i u kojim terminima će članovi te grupe časove da pohađaju, odnosno odlučiće i u skladu sa kakvom će dinamikom da budu sprovedena predavanja. Biće sve te informacije prosleđene polaznicima, a od njih će se zahtevati da se maksimalno pridržavaju navedenog, pošto se kod grupne nastave promene ne vrše po zahtevu polaznika, jer je to u potpunoj suprotnosti sa pravilnikom navedene obrazovne institucije.

TESTOVI


Šta izučava specijalizovani kurs i obuka - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja?

Vrlo je važno da svako ko odluči da pohađa specijalizovani seminar - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja bude detaljno upoznat i sa Carinskim zakonom, odnosno sa brojnim novinama koje će on doneti. Iz tog razloga je predviđeno da profesori u toku uvodnog predavanja predstave osnovne odredbe tog zakona, čija je verzija trenutno na snazi.

Podrazumeva se da će predavači govoriti o osnovnim pojmovima koji se u tom zakonu pominju, ali će informisati prisutne i o tome šta je osnovni cilj Carinskog zakona, te šta podrazumeva Carinsko područje naše zemlje.

Naravno da će polaznici tada biti informisani i o obavezama svih lica, koja podležu odredbama ovog zakona, ali i u njihovim pravima, te će prisutni dobiti informacije i o tome ko ima pravo zastupanja, odnosno kako se prema slovu pomenutog zakona definiše ovlašćeni privredni subjekt. Naravno da će profesori govoriti i to vrlo detaljno o carinskim propisima, odnosno o odlukama koje se na njihovu primenu u praksi odnose. Prisutni će saznati i u kojim slučajevima može da bude izražena žalba i to kako na donetu odluku, tako isto i na odlaganje njenog izvršenja.

Kako se svrstava roba, odnosno zbog čega je važno da budu ispoštovana pravila ovog zakona o poreklu robe su, isto teme kojima će se specijalizovana obuka i kurs - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja vrlo detaljno baviti. A u tom segmentu će kandidati dobiti informacije o taksama za usluge carinskog organa, te će svaki polaznik ove specijalizovane edukacije saznati i kada se ta taksa primenjuje, a kada ne, to jest kada je obavezujuća, a za koga nije.

Budući da je prema Carinskom zakonu navedeno da sva lica koja u prometu robe učestvuju moraju voditi i knjigovodstvenu evidenciju, to će vrlo precizno da bude prisutnima objašnjeno i koja dokumenta obuhvataju knjigovodstvenu evidenciju u tom slučaju, te koje podatke svaki od njih mora sadržati. Naravno da će profesori tada obezbediti prisutnima i primere iz prakse, te će im na licu mesta pokazati kako izgleda koji dokument pravilno popunjen, ali i kako izgleda onaj u kome su načinjeni određeni propusti.

A da bi polaznici što bolje shvatili prezentovana znanja, biće u obavezi da na osnovu zahteva profesora izvrše zadatak, što je obično usmereno na utvrđivanje propusta. Naime, kandidatima će biti da ti loše popunjeni dokumenti, pa će se od njih zahtevati da pronađu gde je načinjen propust, ali i da navedu na koji način bi ga oni eventualno ispravili i da li je to moguće u konkretnom slučaju.

Sve informacije o carinskoj robi, a sa aspekta pomenutog zakona će takođe dobiti polaznici ove edukacije. A biće reči i o brojnim kako uvoznim, tako isto i izvoznim dažbinama, a specijalizovani kurs i obuka - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja će predstaviti i pojmove carinske tarife prisutnima, ali će ih upoznati profesori i sa tarifnim svrstavanjem robe.

Koje sve vrste robe prema poreklu postoje i kako su one deklarisane u skladu sa Carinskim zakonom su informacije, koje će profesori takođe dati polaznicima ove edukacije.

Na koji način se određuje carinska vrednost robe, te kako na to utiče carinska tarifa je, takođe tema o kojoj će profesori tokom ove specijalizovane edukacije da govore. Biće informisani prisutni i o troškovima koji ulaze u takozvanu carinsku vrednost, ali i o svim izdacima, te će polaznici naučiti i kako se oni moraju obračunavati.

Podrazumeva se da će sa kaznenim odredbama navedenog zakona takođe prisutni biti upoznati, tako da će imati priliku i da znaju o čemu moraju voditi računa u svom radu, a da bi i carinsko poslovanje i devizno maksimalno unapredili.

U završnom delu ove edukacije će profesori govoriti o brojnim promenama vezano za Carinski zakon Republike Srbije, a koje bi trebalo da budu uvedene u narednom periodu.

Od polaznika se očekuje da u toku završnog predavanja uzmu učešće, u smislu da razgovaraju i sa svojim kolegama i sa predavačem o prethodno obrađenim temama, kako bi sve eventualne nejasnoće i nedoumice u najkraćem mogućem roku razrešili, što će im omogućiti da na maksimalno pravilan način primenjuju u svom poslovanju i znanja, koja će im biti prezentovana u toku ovog kursa.

Kada i na kojoj lokaciji se održava stručni seminar - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja?

Potrebno je da se svako ko izvrši prijavu u skladu sa pravilima opredeli i gde će nastavu pohađati, odnosno na koji od ponuđenih načina, a kako bi mogao da dobije informacije o tome u kojim terminima i na kom mestu će biti specijalizovana obuka i kurs - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja održana.

Da ne bi bilo nikakve zabune, moramo odmah napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford prijavljenima nudi mogućnost da časove pohađaju kako individualno i u grupi, tako isto i u paru, što znači da oni moraju izabrati između opcije da pohađaju grupnu, individualnu ili poluindividualnu nastavu. Takođe je predviđeno pravilnikom pomenute institucije i da polaznici mogu časove pohađati online ili na uobičajeni način, što znači da će oni morati da se odluče i oko toga, a kako bi dobili precizne informacije o mestu održavanja kursa.

Najviše osmoro ljudi sme prisustvovati grupnoj edukaciji, s tim da postoji uslov koji se odnosi na zvaničan početak nastave tog tipa, a podrazumeva da četiri kandidata najmanje imaju obavezu prijavu da izvrše. Dakle, potrebno je da bude formirana grupa u određenom predstavništvu navedene institucije, da bi zvanično ovlašćeni predstavnik te poslovnice mogao da počne sa definisanjem pravila o održavanju časova za grupu polaznika. Naime, on će tada da odluči kako o datumu početka nastave, tako isto i terminima u kojima bi trebalo predavanja da budu organizovana, ali i o njihovoj dinamici. Zapravo će odlučiti i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje grupni kurs i obuka - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja, a o čemu će detaljno i precizno da informiše sve koji su pre toga prijavu izvršili. Biće posebno istaknuto kandidatima da se promene ne vrše kod tog tipa edukacije, uzevši u obzir da su pravila vrlo strogo definisana.

Suprotno od toga, svako ko odluči da nastavu pohađa ili potpuno samostalno ili sa još jednim polaznikom će imati praktično rečeno odrešene ruke da časove pohađa onako kako mu najviše odgovara. Stvar je u tome da bi kandidati trebalo u tom slučaju da se dogovore i oko datuma početka poluindividualne ili individualne obuke, ali i oko termina u kojima će časove pohađati, odnosno oko njihovog rasporeda, direktno kako sa predavačem koji će edukaciju tog tipa voditi, tako isto i sa kordinatorom za nastavu.

Nakon što bude izabrao da li će časove pohađati u paru, u grupi ili individualno, kandidat bi trebalo i da odluči da li mu više odgovara nastava online ili mogućnost da časove pohađa na način koji se smatra klasičnim, a koji podrazumeva organizaciju obuke u okviru prostorija jedne od poslovnica pomenute institucije.

Obavezan je naravno da ima sopstveni kompjuter svako, ko je zainteresovan da specijalizovani seminar - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja pohađa online. Stabilna internet konekcija je isto zahtev, koji mora da bude ispunjen, zato što je neophodno da bez obzira iz kog prostora, odnosno sa koje lokacije odluči časove da prati, kandidat nema apsolutno nikakvih smetnji u tom slučaju. Preko specijalnog programa će on tada časovima da pristupa, a obavezan je to da učini sasvim samostalno. Međutim, u pojedinim slučajevima se događa da kandidati naiđu na neki problem, tako da im je omogućeno da kontaktiraju najbližu poslovnicu i zahtevaju pomoć nekoga od članova tima za tehničku podršku, a koji u svakom predstavništvu pomenute institucije funkcioniše. Naravno da klijenti mogu IT stručnjake kontaktirati i ako se problem javi u toku pristupa predavanjima po tom principu.

Za prethodno tačno definisani broj zaposlenih može biti organizovan korporativni kurs, a u tom slučaju će nadležni u jednoj od poslovnica da se potrudi sve zahteve klijenata da ispoštuju što je moguće više. Naime, isključivo tom prilikom se dozvoljava izmena lokacije održavanja časova, a u smislu da može radnicima biti pružena prilika da predavanja pohađaju u kompaniji, u kojoj su inače zaposleni. Na taj način će oni uštedeti svoje vreme, a biće im i mnogo lakše da pristupe predavanjima. Inače je pravilo da koordinator za nastavu jedne od poslovnica, odnosno njen zvanično ovlašćeni predstavnik ima obavezu da definiše kako će časovi za radnike biti organizovani i to direktno ili sa vlasnikom određenog preduzeća ili sa nadležnim licem. Bitno je da se oni usaglase ne samo oko mesta održavanja kursa, nego isto tako i oko termina u kojima će časovi biti sprovedeni, ali i oko njihovog rasporeda, te je naravno potrebno da definišu i datum početka tog tipa edukacije.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja?

Ukupno će mesec dana biti u obavezi polaznici da pohađaju specijalizovani seminar - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja, ali isključivo u onom slučaju kada se opredele za grupni tip edukacije.

S obzirom na to da je predviđen vrlo strog princip organizacije nastave za grupu polaznika, to se zahteva da oni maksimalno poštuju sve ono što koordinator za nastavu određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford bude definisao. Onog momenta kada u jednoj od poslovnica bude bio ostvaren zahtev, odnosno nakon što grupa od 4 kandidata najmanje bude bila formirana, svi oni će dobiti i precizna obaveštenja o načinu organizacije, to jest o tome kako će biti 12 časova nastavnog programa u tom slučaju raspoređeno. Napominjemo da trajanje koje je navedeno isključivo važi za nastavu tog tipa, jer su pravila vrlo strogo definisana.

Sa druge strane, ako kandidati žele da nastavu pohađaju ili sa još jednom osobom ili sasvim samostalno, moraće i da preciziraju sa nadležnim licem jedne od poslovnice institucije organizatora i sa predavačem, koliko će ukupno trajati poluindividualna edukacija, odnosno individualna. Sve to je naravno usklađeno sa pravilnikom ove institucije, te se iz tog razloga događa da individualna ili poluindividualna obuka traju nešto kraće nego nastava u grupi ili, pak duže.

A budući da se i korporativni kurs i obuka - kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja nalazi u zvaničnoj ponudi konkretne obrazovne institucije, to bi trebalo da se nadležno lice u zainteresovanom preduzeću direktno sa zvanično ovlašćenom osobom bilo kog predstavništva konkretne institucije dogovori kako će časovi za određeni broj radnika biti organizovani, odnosno kako će celokupan nastavni fond koji je predviđen programom da bude raspoređen. A to ustvari znači da će oni definisati sve, pa i trajanje korporativnog seminara, o čemu će naravno zaposlene obavestiti na način koji je za to propisan.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako unaprediti kvalitet carinskog i deviznog poslovanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje