Kurs i obuka - Kako upravljati ambalažom i otpadom

Nije potrebno nikakvo predznanje o ovoj temi da imaju lica, koja žele da pohađaju specijalizovani seminar - kako upravljati ambalažom i otpadom. Sasvim je dovoljno da imaju želju da se upoznaju sa tematikom ove edukacije i da steknu validan sertifikat.

Takođe je njihova obaveza da izvrše prijavljivanje u skladu sa pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford, a da posle toga pristupe i zvaničnom upisivanju.

Ime i prezime, datum rođenja i broj telefona bi trebalo svako zainteresovan da navede u prijavi. Njegova je odluka da li će te podatke dostaviti ličnu u jednu od poslovnica pomenute obrazovne institucije ili će ih zaposlenima izdiktirati putem telefona, s tim što postoji i varijanta da te informacije pošalje na zvaničnu mejl adresu.


No, bez obzira za koju opciju da se opredeli, kandidat je u obavezi da dostavi propisana dokumenta i lično da bude prisutan kada bude bio vršen upis. Prethodno će ga zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije svakako obavestiti o tome koja dokumenta treba da priloži, kako bi upis bio izvršen u skladu sa aktuelnim pravilima.

Nastava može biti organizovana za pojedinačne polaznike, kao i u formi korporativne, a ako to nadležni u okviru neke kompanije budu eventualno zahtevali.

Da napomenemo odmah da specijalizovana obuka i kurs - kako upravljati ambalažom i otpadom za fizička lica može biti organizovana u formi grupne, individualne i poluindividualne, kao i za mikro grupu. Sve zavisi od toga koji tip edukacije odgovara kandidatu, pa će na osnovu toga i dobiti neophodne informacije o načinu organizacije časova.

TESTOVI


U svakom slučaju prijavljeni kandidati biraju da li će nastavu pohađati online ili će to učiniti direktno u prostorijama izabrane poslovnice, a koje se nalaze na 40 lokaciju u našoj zemlji za sada.

Ukoliko kandidat odluči da predavanja pohađaju onlajn, mora da koristi sopstveni računar, s tim što taj uređaj neizostavno mora i da poseduje odgovarajuće performanse. U skladu je sa pravilnikom institucije organizatora i da polaznik u tom slučaju treba samostalno da instalira predviđeni softver, kako bi pratio bez ikakvih smetnji predavanja. Isto tako je važno napomenuti i to da u svakoj poslovnici ove obrazovne institucije postoji i tim za tehničku podršku, a upravo stručnjaci u tom sektoru zaposleni će se potruditi da otklone sve eventualne poteškoće i omoguće svakom kandidatu da bez ikakvih smetnji prati predavanja na taj način.

U jednoj standardnoj grupi je predviđeno da bude prisutno od četvoro do osmoro polaznika, dok je mikro grupa predviđena za dvoje do troje kandidata. Kada je u pitanju poluindividualni kurs i obuka - kako upravljati ambalažom i otpadom, to isključivo podrazumeva prisustvo dve osobe, a individualni tip nastave je predviđen za samo jednog polaznika.

Organizacija nastave je potpuno ista kod individualne, poluindividualne i nastave za mikro grupu, dok kada je reč o edukaciji za veću grupu polaznika, odnosno od četvoro do osmoro njih, važe drugačija pravila organizacije.

Veliku slobodu imaju kandidati koji se odluče za individualnu, nastava u paru i nastavu za mikro grupu, jer upravo oni preciziraju sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u poslovnici, u kojoj su se pre toga prijavili i upisali, kao i sa predavačem kako će časovi biti organizovani. Pored toga što definišu kog datuma bi trebalo konkretni tip nastave da počne, oni će odlučiti zajedno i o terminima održavanja časova, kao i o njihovom tačnom rasporedu, pa će zahvaljujući tome precizirati i koliko bi trebalo određeni tip edukacije da traje.

Međutim, kada je reč o nastavi za standardnu grupu kandidata, kojom prilikom predavanjima prisustvuje između četvoro i osmoro ljudi, tu će biti primenjena potpuno drugačija pravila organizacije. U principu, na nivou celokupne institucije organizatora se odlučuje prvo o tome koliko će nastava trajati i taj podatak je svakako dostupan kandidatima već u momentu upisivanja. Ali, zahvaljujući činjenici da mora grupa od 4 osobe najmanje da bude oformljena u jednoj poslovnici, predviđeno je da članovi te grupe bivaju informisani naknadno o svim detaljima. U te detalje osim datuma početka edukacije, svakako spadaju i termini održavanja časova, kao i njihov raspored. A o tome će svako od njih da bude na vreme obavešten. Posebno će biti informisani o tome da nije dozvoljeno vršenje apsolutno nikakvih promena po zahtevu polaznika, kada je reč o nastavi za grupu.

Koje teme obrađuje stručni kurs i obuka - kako upravljati ambalažom i otpadom?

Izuzetno je važno da osobe koje žele da pohađaju specijalizovani seminar - kako upravljati ambalažom i otpadom imaju na umu da je ta tema definisana trenutno aktuelnim Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Osnovne odredbe tog zakona, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku “ Republike Srbije broj 36 / 2009 i 95 / 2018 će biti predstavljene svim polaznicima ovog stručnog kursa.

Na samom početku će predavač predstaviti osnovne odredbe tog zakona, odnosno definisaće koji je njegov predmet. Takođe će objasniti i koji je cilj Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu i koji su to izuzeci, za koje ne važe odredbe ovog zakona.

Naravno da će biti objašnjeni i osnovni pojmovi koji se u tom zakonu pominju, kao i osnovna načela, koja se moraju u praksi poštovati.

Dobiće informacije prisutni i o tome da ambalažni otpad koji nastane na teritoriji Republike Srbije mora da se skuplja, zatim transportuje i skladišti, a potom i tretira i odlaže pod onim uslovima, odnosno na način koji je jasno definisan zakonom, koji se bavi uređivanje upravljanja otpada, to jest zakonom kojim se uređuje komunalna delatnost i Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu. Upravo zato će ukratko biti predstavljene najpre odredbe tih zakona, a potom će predavač svoju pažnju usmeriti na nešto detaljnije predstavljanje trenutno aktuelnog Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Naravno da će specijalizovana obuka i kurs - kako upravljati ambalažom i otpadom omogućiti svakom polazniku da se upozna i sa time koji su to specifični zahtevi, koji važe za sastav ambalaže, zatim za njenu proizvodnju i za ponovnu upotrebu, kao i za svu onu ambalažu koja će ponovo biti korišćena uz pomoć postupka kompostiranja, reciklaze i biorazgradnje. U tom segmentu će predavač objasniti i koji specifični zahtevi treba da budu primenjeni za ambalažu, koja će ponovo biti korišćena u obliku energije.

Poseban i vrlo važan segment ove stručne edukacije će biti usmeren na identifikaciju ambalaže i na pravila koja su vezana za njeno označavanje.

Koji su nacionalni ciljevi upravljanja najpre ambalažom, a zatim i ambalažnim otpadom će saznati svaki kandidat tokom ove stručne edukacije.

Naravno da će biti govora i o postupku preuzimanja otpada, zatim o obezbeđivanju prostora za preuzimanje ambalažnog otpada, odnosno za njegovo sakupljanje, kao i razvrstavanje i privremeno skladištenje.

Šta je prema slovu ovog zakona komunalni ambalažni otpad i kako se sa njim postupa je tema kojom će se takođe baviti specijalizovani kurs i obuka - kako upravljati ambalažom i otpadom. Odmah zatim će profesor govoriti i o postupku tretiranja ambalažnog otpada, a koji nije komunalni, kao i ambalažnog otpada koji se smatra zagađenim različitim opasnim materijama.

Kako se u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu mora vršiti najpre preuzimanje, a zatim i sakupljanje takvog otpada je takođe značajna tema, koju će predstaviti predavač.

Na koji način određeno pravno lice može dobiti dozvolu za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom je definisano članom 25 pomenutog zakona, koji će isto tako vrlo detaljno biti predstavljen. Posle toga će predavač govoriti i o obavezama koje ima lice, koje je dobilo dozvolu da obezbeđuje sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom.

U članu broj 27 Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu je definisano koje obaveze ima krajnji korisnik, a u slučaju da nema snabdevača, dok je u sledećem definisano koje su obaveze trgovca, tako da će i to biti predstavljeno polaznicima. Odmah posle toga će profesor objasniti prisutnima i kako se postupa sa onom ambalažom, koja je povratna ili koja ima dugi vek trajanja.

Koje sve uslove mora da ispoštuje operater da bi dobio dozvolu za upravljanje ambalažnim otpadom i kako uopšteno u praksi teče postupak dobijanja te dozvole je isto tema kojoj će biti posvećen stručni seminar - kako upravljati ambalažom i otpadom u ovom segmentu.

A tokom ove stručne obuke će svaki polaznik saznati i koje sve podatke mora sadržati plan za upravljanje ambalažnim otpadom i kako se on kreira, ali i u kojim slučajevima će doći do oduzimanja dozvole.

U narednim segmentima će profesor govoriti o tome kako bi trebalo operater da organizuje centar za sakupljanje, odnosno razvrstavanje i za privremeno skladištenje prikupljenog ambalažnog otpada i na osnovu čega će biti izvršena organizacija, to jest koji parametri tom prilikom treba da budu uzeti u obzir.

Kako može ponovo da bude iskorišćena određena ambalaža, odnosno kako u praksi treba da funkcioniše postupak reciklaže i odlaganja, te koja su to postrojenja, koja se koriste za tretman i odlaganje otpada su teme, koje će specijalizovana obuka i kurs - kako upravljati ambalažom i otpadom obrađivati u narednim segmentima.

S obzirom na to da je obaveštavanje javnosti vrlo važno kada je u pitanju ambalaža i ambalažni otpad, to nadležni moraju biti upoznati sa time kako se kreiraju različite vrste izveštaja i ko je izuzet od obaveze da takav izveštaj dostavi.

U završnom delu ove stručne edukacije će biti govora o ekonomskim instrumentima prema slovu trenutno važećeg Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i o tome ko vrši nadzor i koje su naravno kaznene odredbe u skladu sa pomenutim zakonom.

Kada i gde će da bude organizovan specijalizovani seminar - kako upravljati ambalažom i otpadom?

Bitno je da svi koji su zainteresovani da se sa tematikom ove stručne edukacije upoznaju imaju na umu da ona može biti organizovana kako za fizička lica, tako isto i za pravna, to je za određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji.

Naravno da se razlikuje princip organizacije nastave u ta dva slučaja, pa će svi zainteresovani biti detaljno o tome obavešteni.

A što se tiče pravnih lica, obaveza je nadležnih da se obrate predstavniku Obrazovnog centra Akademije Oxford i navedu da ih interesuje korporativni kurs i obuka - kako upravljati ambalažom i otpadom. Odmah zatim će se pristupiti definisanju detalja, jer je pravilnikom predviđeno da se nastava za zaposlene organizuje u skladu sa dogovorom, koji će imati nadležni u instituciji klijenta i u instituciji organizatora. Pored toga što će se oni dogovoriti o datumu početka nastave, odnosno o tome u kojim će terminima da pohađaju predavanja zaposleni u toj kompaniji, u obavezi su i da se dogovore oko toga koliko će ukupno edukacija u tom slučaju da traje. Zapravo će definisati na koliko dana će biti raspoređen predviđeni nastavnih fond. Izuzetak je u ovom slučaju što korporativni tip nastave može da bude organizovan i na drugoj lokaciji. Tačnije, u prostorijama samog preduzeća, u kome su budući polaznici zaposleni. Ukoliko nadležni budu zahtevali da ta promena bude izvršena, moraju ispoštovati sva pravila navedene obrazovne institucije u vezi sa izborom prostora, odnosno u vezi sa time šta se neizostavno u njemu mora naći, da bi edukacija mogla u skladu sa pravilima da bude održana. Svi zaposleni koji treba predavanja da pohađaju će naknadno o svim ovim detaljima i da budu propisno informisani.

Onog momenta kada fizičko lice bude vršilo prijavljivanje za pohađanje ove stručne edukacije, njegova je obaveza da navede kako mu najviše odgovara da nastavu pohađa, odnosno na kojoj lokaciji. Nakon što se bude odlučio, dobiće informacije kako o tome na kojoj lokaciji će biti organizovana stručna obuka i kurs - kako upravljati ambalažom i otpadom, ali i u kojim terminima, te kada će početi i koliko će trajati.

Da krenemo od početka, u ponudi je sa jedne strane online i klasičan tip edukacije, a sa druge grupni vid nastave, rad u mikro grupama, individualna i poluindividualna edukacija. Jasno je da opcija ima sasvim dovoljno, tako da svaki prijavljeni kandidat može pronaći onu koja mu u tom momentu najviše i odgovara.

S obzirom na to da ova obrazovna institucija posluje na 40 lokacija u ovom trenutku, nije nikakav problem da kandidat pronađe poslovnicu koja se nalazi u njegovom gradu, odnosno koja mu je fizički najbliža, a ako odluči da nastavu pohađa na klasičan način.

U slučaju da nekome takav tip edukacije ne odgovara, može se odlučiti za drugu opciju koja je ponuđena. Takozvano učenje na daljinu podrazumeva praćenje časova preko računara, uz instalaciju namenskog softvera. Vrlo je važno da konkretni uređaj ima odgovarajuće karakteristike, kako bi nastava mogla da bude održana bez ikakvih problema. Isto tako je bitno da svaki polaznik pojedinačno osigura u toku svakog predavanja stabilnu internet konekciju. Sve to će biti napomenuto prijavljenima, a od njih se zahteva i da u skladu sa pravilnikom institucije organizatora instaliraju tačno određenu vrstu softvera na taj kompjuter. Podrazumeva se da će dobiti i jasne smernice o postupku instalacije programa, ali i uopšteno o tome na koji način funkcioniše nastava tog tipa. Bude li se dogodilo da neki kandidat ne uspe samostalno da instalira konkretni program ili jednostavno ima neku nedoumicu u vezi sa organizacijom nastave po tom principu, slobodan je da se obrati članovima tima za tehničku podršku, a koji se nalazi u svakom predstavništvu ove obrazovne institucije. Ti stručnjaci će se potruditi da što je moguće pre razreše bilo kakav problem, na koji je kandidat naišao, a kako bi mogao bez ikakvih smetnji da prati nastavu online.

Što se tiče termina održavanja časova, informaciju o tome će svaki polaznik dobiti nakon što odluči da li želi stručni seminar - kako upravljati ambalažom i otpadom da pohađa individualno, u mikro ili standardnoj grupi, odnosno u paru.

Da napomenemo odmah da se u velikoj meri razlikuje princip organizacije grupne nastave, sa jedne strane i sa druge, poluindividualne, individualne i nastave koja podrazumeva mikro grupu.

Stvar je vrlo jednostavna, isključivo koordinator za nastavu i nadležni u okviru Obrazovnog centra Akademije Oxford donose odluku o tome kako će biti organizovana nastava za standardnu grupu, dok u sva tri ostala slučaja o tome odluku o tome donose polaznici u dogovoru sa nadležnim licima u konkretnoj poslovnici.

Jednostavnije govoreći, svaki polaznik koji se odluči za praćenje predavanja u okviru klasične grupe mora da pričeka njeno formiranje, odnosno da najmanje 4 osobe u okviru iste poslovnice izvrše prijavu i navedu da nastavu žele na taj način da pohađaju. Upravo tako će biti ostvaren osnovni uslov i zahtev za organizaciju nastave na taj način. Naravno da će to biti predočeno svakom pojedinačnom kandidatu, jer u principu nadležni u konkretnoj poslovnici ne mogu sa sigurnošću reći kog datuma će početi stručni kurs i obuka - kako upravljati ambalažom i otpadom u tom slučaju. A kada budu vršili prijavljivanje, dobiće informaciju samo o tome koliko je predviđeno da nastavu u okviru standardne grupe traje, dok će sve ostale detalje saznati naknadno. Ubrzo pošto grupa bude oformljena u okviru konkretnog predstavništva je obaveza nadležnih da preciziraju najpre datum početka nastave tog tipa. Zatim će odlučiti o rasporedu časova, odnosno o terminima u kojima će svaki od njih biti održan i obavestiće o tome svakog pojedinačnog kandidata, to jest člana same grupe. Od njih se zahteva da se u potpunosti pridržavaju navedenih detalja, jer se promene ne dozvoljavaju.

Baš zato što su izuzetno stroga pravila organizacije za nastavu u grupi, ova obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja i nastave na drugačiji način.

Ista pravila organizacije važe kada je u pitanju individualna, poluindividualna ili nastava za mikro grupu, s tim što se samo razlikuje broj polaznika. Svako od njih će imati pravo da se o detaljima vezano za način organizacije časova dogovori direktno sa predstavnicima konkretne poslovnice navedene obrazovne institucije. A to u praksi znači da će oni precizirati sa koordinatorom za nastavu, ali i sa nadležnim profesorom koliko će nastava trajati, jer će se usaglasiti oko rasporeda predavanja. Sem toga, u obavezi su da definišu i kog datuma će početi nastava u paru, individualna ili ona koju pohađa mikro grupa i u kojim će terminima da budu održana predavanja.

Koliko bi trebalo da traje obuka i kurs - kako upravljati ambalažom i otpadom?

Ukupno se 15 časova nalazi u zvaničnom nastavnom programu, prema čijim smernicama će biti organizovan specijalizovani seminar - kako upravljati ambalažom i otpadom.

Ipak, iako je vrlo jasno definisan broj časova, odnosno nastavni fond, ne postoji mogućnost da kandidat ranije dobije informaciju o tome koliko će tačno nastava trajati, osim ako se odluči da je pohađa u okviru standardne grupe, kada je od četvoro do osmoro ljudi prisutno za vreme predavanja.

Da pojasnimo, Obrazovni centar Akademije Oxford samo u tom slučaju ima pravo da precizira trajanje nastave ranije, tako da će ona ukupno jednu sedmicu u tom slučaju da traje.

S obzirom na to da je u pitanju specifičan princip organizacije nastave, to će svaki član konkretne grupe biti naknadno informisan o datumu početka, kao i o terminima održavanja časova i o njihovom rasporedu. Da bi to moglo da bude precizirano, neophodno je da prijavu izvrši najmanje četvoro kandidata u tom predstavništvu institucije organizatora.

Ako kandidati odluče da nastavu pohađaju na drugačiji način, imaće automatski pravo i da se sa nadležnima u konkretnoj poslovnici dogovore o trajanju nastave, ali i o svim drugim detaljima. Da pojasnimo, kada je u pitanju poluindividualna edukacija, individualna ili rad u mikro grupama, u kom slučaju predavanja treba dve ili tri osobe zajedno da pohađaju, predviđena su drugačija pravila organizacije. A ta pravila su izuzetno fleksibilna i podrazumevaju da predavač zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa predviđenim brojem polaznika treba zajedno da definiše raspored predviđenog broja časova, odnosno dinamiku njihovog sprovođenja. Zahvaljujući takvom principu organizacije će oni da se usaglase i oko toga koliko će ukupno da traje specijalizovani kurs i obuka - kako upravljati ambalažom i otpadom u konkretnom slučaju.

A kada je u pitanju korporativni tip nastave, biće primenjena vrlo slična pravila, ali razlika je u tome što će se o ovim detaljima dogovarati predstavnik institucije organizatora, to jest jedne od poslovnica i nadležni u okviru kompanije, čiji zaposleni treba taj tip edukacije da pohađaju. Svakako će definisati i raspored predviđenog broja časova, pa će se na taj način dogovoriti i o trajanju nastave, a usaglasiće i sve ostale bitne detalje, počev od mesta održavanja nastave, preko datuma njenog početka i tačnih termina. U skladu sa pravilima će nakon toga obavestiti o ovim detaljima svakog polaznika, odnosno zaposlenog u toj kompaniji, koji treba obuku da pohađa.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kako upravljati ambalažom i otpadom"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje