Kurs i obuka - Kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator

Nije naveden apsolutno niti jedan zahtev od strane institucije organizatora koji je vezan za lica zainteresovana za praćenje ove edukacije. A sve to praktično znači da apsolutno svako koga interesuje specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator, te poseduje osnovno znanje korišćenja računara i interneta, ima i pravo da se prijavi za praćenje nastave.

Najbitnije je da napomenemo i to da Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje edukaciju kako za pojedinačne polaznike, to jest za bilo koje fizičko lice, tako isto i za zaposlene u preduzećima, uzevši u obzir da je i korporativni kurs obuhvaćen ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije.

Neophodno je da se svaki pojedinačni polaznik u skladu sa pravilima prijavi, te da navede ne samo svoje prezime i ime, već i datum rođenja i naravno broj telefona. Podatke za prijavu svaki polaznik ima pravo da dostavi ili elektronski, to jest na mejl adresu ili putem telefona, a postoji mogućnost i da lično te informacije izdiktira zaposlenima u okviru ma koje od brojnih poslovnica konkretne obrazovne institucije.


Takođe je pravilnikom predviđeno da se upis mora izvršiti isključivo u prostorijama odabranog predstavništva, a ako je prethodno prijavljeni kandidat lično prisutan. Podrazumeva se da će svako od njih dobiti detaljne informacije o načinu upisivanja, to jest o dokumentima koja će biti u obavezi tom prilikom da donese.

Svakako da će posebno biti informisan svaki prethodno prijavljeni polaznik i o tome da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi nekoliko mogućnosti za pohađanje nastave, pa se iz tog razloga i zahteva da svako od njih odabere na kojoj se lokaciji predavanja pohađati i prema kakvom principu. Stvar je u tome da je dostupna opcija praćenja nastave onlajn, ali i u prostorijama jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije, u kom slučaju će ona biti održana na klasičan način. Isto tako postoji mogućnost da i klasična i online obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator budu organizovane kako za samo jednog kandidata, tako isto i za grupu polaznika, odnosno za dvoje njih u isto vreme. Reč je o tome da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije, osim grupne nastave, nalazi i individualna edukacija i poluindividualna, te se u tom smislu očekuje da svaki kandidat izabere gde želi da boravi dok nastava traje i na koji način od svih ponuđenih. A kada to bude učinio, potrebno je da tu informaciju saopšti nadležnima u konkretnoj poslovnici i od njih dobije detaljne informacije o načinu organizacije časova na taj način.

Moramo napomenuti da postoji primarna razlika u broju polaznika, te da jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, a od četvoro do osmoro zainteresovanih istovremeno treba da prate predavanja kada se organizuje grupni tip edukacije i dvoje polaznika pristupaju poluindividualnoj nastavi.

TESTOVI


Posebno moramo istaći informaciju da su sva tri tipa edukacije obuhvaćena ponudom i da apsolutno svaki prijavljeni polaznik ima obavezu da odabere na koji način će predavanja pohađati. Naravno da bi on to trebalo da saopšti kada bude izvršavao prijavu, kako bi dobio sve neophodne informacije o načinu na koji će časovi u konkretnom slučaju da budu organizovani.

Najbitnije je da polaznici, koji žele predavanja da pohađaju u formi grupne nastave imaju na umu da taj tip edukacije ne može da bude organizovan onog trenutka kada oni izvrše prijavu, jer se zahteva formiranje grupe. A samim tim što je pomenuta obrazovna institucija jasno definisala koliko tačno kandidata treba da pohađaju specijalizovani seminar - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator kada je u pitanju grupna nastava, će dovesti do toga da prvo četiri osobe najmanje prijavu moraju izvršiti, pa će tek posle toga nastava te vrste i moći da bude u konkretnoj poslovnici organizovana. Podrazumeva se da će to posebno biti predočeno svakom prijavljenom polazniku, kako on ne bi bio doveden u zabunu. Naime, ponekad se može dogoditi da prođe određeni vremenski period, koji nije naročito kratak, dok se grupa u određenom predstavništvu ne oformi. Upravo zato se zahteva strpljenje od svakog polaznika, koji odluči nastavu na taj način da prati. Bitno je da naglasimo i to da najviše osmoro kandidata tada treba da pristupe predavanjima, jer na taj način konkretna obrazovna institucija uspeva da očuva posebno visok kvalitet edukacije, što je praktično njen zaštitni znak. Onog momenta kada u okviru bilo kog predstavništva bude oformljena grupa od najmanjeg broja ljudi, te nakon što taj zahtev bude ispunjen, koordinator za nastavu je u obavezi da definiše kako će predavanja za konkretnu grupu da budu organizovana. Pod tim se misli na činjenicu da on treba da odluči kao prvo o datumu početka edukacije, a potom i o svim ostalim detaljima koji su naročito važno. Na prvom mestu se misli da je neophodno da preciziraju u kojim će terminima predavanja da budu organizovana i kakva će dinamika u konkretnom slučaju da bude poštovana. Međutim, da ne bi bilo nikakve zabune ili nedoumica, napominjemo da će nadležni u okviru institucije organizatora pre toga odrediti koliko bi trebalo edukacija za grupu polaznika da traje. U principu je to informacija koja je dostupna već prilikom prijavljivanja svakom zainteresovanom i koja važi za apsolutno svaku poslovnicu konkretne obrazovne institucije. Isto tako će morati da budu informisani svi polaznici da nakon što koordinator za nastavu bude odredio sve te detalje, oni o tome dobijaju na propisan način obaveštenje i nije dozvoljeno vršenje nikakvih promena. Zato i jeste naglašeno da u tom slučaju zahtevi članova bilo koje grupe ne smeju da budu uzeti u obzir, jer je u obavezi svako od njih da u potpunosti ispoštuje ono što ovlašćeno lice konkretne poslovnice bude odredilo.

Naravno da postoji mogućnost i da polaznici, kojima odgovara takav vid organizacije nastave pohađaju časove ili samostalno ili sa još jednom osobom, uzevši u obzir da je u ponudi i individualni kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator i poluindividualna nastava. A u suštini su pravila organizacije potpuno ista, ali je naročito važno napomenuti da je razlika prisutna samo u broju osoba koje bi trebalo časove da pohađaju. U tom smislu je navedeno da jedan kandidat pristupa individualnoj obuci, a poluindividualnu nastavu treba dvoje njih u isto vreme da pohađaju. Međutim, sasvim su istovetna pravila organizacije, a ona su posebno slobodna i naklonjena polaznicima. Radi se o tome da je dozvoljeno svakome od njih da zajedno sa predstavnicima institucije organizatora, to jest kako sa koordinatorom za nastavu u okviru izabrane poslovnice, tako isto i sa profesorom koji bi trebalo edukaciju da vodi, preciziraju na koji način tačno će časovi biti organizovali. A pod tim se misli na određivanje datuma početka obuke, potom i na određivanje termina održavanja časova i svakako na njihov raspored. Uzevši u obzir da je pravilnikom konkretne obrazovne institucije predviđeno da će se oni zajedno usaglasiti i oko rasporeda predavanja, to će na taj način precizirati i koliko bi ukupno trebalo da traje ili individualni tip nastave ili poluindividualni.

Onog momenta kada prijavljeni kandidat odluči da li želi nastavu da pohađa u paru, u grupi ili individualno, njegova je obaveza da se odlučiti između mogućnosti da časove prati prema klasičnom principu ili da to učini online.

Prva pomenuta opcija podrazumeva organizaciju predavanja u okviru jedne od poslovnica konkretne obrazovne institucije. Obavezan je svaki polaznik, koji se za tu varijantu odluči, naravno da bude u prostorijama konkretnog predstavništva prisutan u dogovorenim terminima. A informacije o terminima održavanja časova će njemu biti na raspolaganju pošto se bude samostalno odlučio kako će ih pohađati, to jest da li će to učiniti u okviru grupne, poluindividualne ili individualne nastave.

Naravno da se može odlučiti za drugu opciju, koja podrazumeva da će specijalizovana obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator biti organizovana online, odnosno da će za pristup časovima polaznik tada koristiti sopstveni računar. Međutim, da bi to bilo izvodljivo, kompjuter mora imati adekvatne performanse, te se naravno podrazumeva da će svako od njih dobiti od nadležnih informacije o tome koje karakteristike mora konkretni računar da zadovolji, kako bi edukacija bez ikakvih smetnji mogla onlajn da bude organizovana. Podrazumeva se, isto tako da će nadležni u izabranom predstavništvu informisati svakog prijavljenog polaznika i o detaljima koji su vezani za proces instalacije programa, jer bez toga ne može predavanja online niko da pohađa. Svakako će biti date jasne smernice o načinu instalacije, ali je predviđeno da svaki kandidat to može da učini samostalno, jer sam postupak instaliranja konkretnog programa uopšte nije posebno zahtevan. Ipak, za svaki slučaj ova specijalizovana obrazovna institucija obezbeđuje i tehničku podršku polaznicima u konkretnom slučaju. Naime, brojnim IT stručnjacima, koji su zaposleni u posebnom sektoru svake poslovnice institucije organizatora se mogu polaznici obratiti ukoliko ne mogu samostalno da reše bilo koji problem tokom postupka instalacije namenskog programa. Međutim, da ne bi bilo nikakvih nedoumica, napominjemo da se tim stručnjacima isto tako kandidati mogu obratiti i ako ne mogu da reše neku poteškoću, a koja eventualno iskrsne dok oni časove budu online pratili. Sasvim je sigurno da će IT stručnjaci u svakom slučaju da se potrude i da u što kraćem roku reše bilo kakvu nedoumicu i otklone apsolutno ma kakav problem, na koji kandidat bude možda naišao dok bude pohađao časove prema takvom principu ili dok bude samostalno izvršavao instalaciju konkretnog softvera.

U obavezi smo da napomenemo i to da po zahtevu nadležnih u bilo kojoj kompaniji može da bude organizovana i korporativna obuka. Naime, u pitanju je specijalan tip edukacije, zato što isključivo određeni broj zaposlenih u okviru nekog preduzeća treba predavanja da pohađaju. Moramo odmah napomenuti da isključivo prilikom organizacije korporativne obuke, pomenuta obrazovna institucija dozvoljava određena odstupanja. A u principu se ta odstupanja isključivo odnose na lokaciju održavanja časova, uzevši u obzir da je tada dozvoljeno i da radnici predavanja pohađaju u okviru kompanije, u kojoj su zaposleni i koja je ujedno zainteresovana za organizaciju korporativnog kursa. Podrazumeva se da moraju biti ispoštovani svi zahtevi, odnosno da neizostavno nastava u tom slučaju mora biti organizovana u propisno opremljenom prostoru. A svakako će pre toga dobiti sve neophodne informacije nadležni u zainteresovanoj firmi o tome šta mora izabrani prostor da poseduje, da bi promena lokacije održavanja bila u tom slučaju dozvoljena. Inače se korporativni seminar - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator organizuje prema vrlo fleksibilnim pravilima, a njih definišu zajedno nadležno lice institucije organizatora i zainteresovane kompanije. Da stvar bude jednostavnija, predviđeno je pravilnikom da će se oni odmah posle definisanja mesta održavanja nastave usaglasiti i oko svega ostalog. U principu to znači da moraju definisati kog datuma će početi nastava za zaposlene, kao i u kojim će terminima časove radnici biti u obavezi da pohađaju. Posebno je važno napomenuti i to da je njihova obaveza da se usaglase i oko toga prema kakvoj dinamici bi trebalo predavanja da budu organizovana, što dovodi do činjenice da oni zajedno definišu koliko bi ukupno trebalo nastava namenjena zaposlenima u tom preduzeću da traje. S obzirom na to da je prethodno definisan tačno broj osoba, koje bi trebalo časove u tom slučaju da prate, to je i predviđeno pravilnikom konkretne obrazovne institucije da svako od njih na zato određeni način bude o tim detaljima informisan.

Koje teme će da izučava stručni kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator?

Prema kom tačno principu funkcioniše YouTube je svakako prva tema sa kojom će da budu upoznate osobe, koje budu odlučile ovu stručnu edukaciju da pohađaju. S obzirom na to da je prilično novo zanimanje u pitanju, važno je i da svako, koga zanima specijalizovana obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator bude upoznat sa time koje obaveze će imati ukoliko bude odlučio da se bavi konkretnim poslom.

A tom prilikom će biti obavešteni svi prisutni da je obaveza YouTube administratora ne samo da vodi aktivnosti konkretnog kanala, već i da prati učinak različitih objava i uopšteno da bude upoznat sa svim parametrima koji su vezani za nalog i njegovu aktivnost.

Uzevši u obzir da uglavnom profesionalni muzički studiji ili pojedinci, koji se bave javnim nastupima, angažuju YouTube administratore, obično se zahteva i da lice koje je zaposleno na toj poziciji u potpunosti bude upoznato sa muzičkim opusom, odnosno sa ponudom konkretnog studija, to jest vlasnika sa mog kanala.

Sama činjenica da postoje različite vrste izveštaja u vezi sa korišćenjem kanala, dovodi do toga da lice koje je zaposleno na ovoj radnoj poziciji ima obavezu da bude upoznato sa načinom posmatranja svih tih analiza, pa će specijalizovani seminar - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator u tom segmentu definitivno biti usmeren i na praktični deo. Naime, nakon što profesor bude teoretski objasnio prisutnima kako bi trebalo da budu posmatrani konkretni parametri i o čemu je posebno važno voditi računa, predviđeno je da posle toga svako od njih bude u obavezi i da protumači izveštaje koje će im profesori dati. Na taj način će značajno podići kvalitet ove edukacije i znanja koja će svaki pojedinačni polaznik imati prilike da stekne.

Još moramo napomenuti da je nastavnim planom i programom ove edukacije predviđeno da YouTube administrator bude angažovan i oko komuniciranja sa klijentima. A da bi zaista to mogao da radi na visokom nivou, on mora biti upoznat sa osnovama poslovne korespondencije u pisanoj formi. Upravo iz tog razloga će specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator svakako jedan segment posvetiti i toj temi. Mada je činjenica da nisu uvek pratioci YouTube kanala dobronamerni, pa će iz tog razloga biti posebno ukazano prisutnima na to kako bi trebalo da reaguju ukoliko se pojavi negativan komentar.

Naravno da će polaznicima biti prikazani i primeri, na osnovu kojih će shvatiti šta je potrebno da čine kako bi određeni kanal napredovao, to jest o čemu posebno moraju da vode računa i da izbegavaju, ukoliko ne žele da njihov kanal dospe na listu negativnih, odnosno onih koji su okarakterisan i kao neprofesionalni.

S obzirom na to da je tematika konkretne edukacije specifična, to će mahom svi časovi biti interaktivni. A to znači da bi trebalo svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju da uzme učešće, te da eventualno postavi pitanje predavaču, odnosno da iznese svoje mišljenje o konkretnoj temi, a kako bi zaista mogao da nakon završetka ovog stručnog kursa maksimalno profesionalno obavlja konkretni posao.

Kada i na kojoj lokaciji će biti organizovana stručna obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator?

S obzirom na to da se u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije nalazi više opcija za pohađanje nastave, to podrazumeva da svako treba da odluči i u kojim će terminima, odnosno na koji način da pohađa specijalizovani seminar - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator i na kojoj lokaciji.

Da pojednostavimo, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pohađanja nastave kako individualno i u grupi, tako isto i u paru, s tim da se i jedan i drugi i treći tip edukacije mogu pohađati na klasičan način i putem interneta.

A sve to se odnosi na nastavu koja je primarno namenjen pojedinačnim polaznicima, dok se u ponudi nalazi i korporativni kurs. U tom slučaju će tačno određeni broj zaposlenih nekog preduzeća pohađati predavanja, pa je u tom smislu u pitanju specifičan tip edukacije. Naime, prethodno je potrebno da nadležno lice zainteresovane kompanije precizira kako će časovi biti organizovani i na kom mestu, a da to definiše direktno sa nadležnima u okviru odabranog predstavništva navedene obrazovne institucije. Radi se o tome da će korporativni kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator biti organizovan ili u poslovnicama navedene institucije ili u prostorijama kompanije, u kojoj su polaznici zaposleni. Ako se budu opredelili za drugu opciju, potrebno je da klijent obezbedi adekvatne uslove za rad, odnosno da izabere prostor koji je opremljen u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije. Takođe je važno napomenuti i da će se nadležno lice zainteresovanog preduzeća dogovarati o svim detaljima direktno sve zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora. Dakle, ne samo da će oni precizirati mesto održavanja nastave za zaposlene, nego će se usaglasiti i oko toga kog datuma će korporativni tip nastave početi, te u kojim terminima će časove radnici pohađati i u skladu sa kakvom bi trebalo dinamikom da bude sproveden predviđeni nastavni fond. S obzirom na to da preciziraju i raspored časova, oni automatski definišu i koliko bi ukupno trebalo da traje edukacija tog tipa. Prethodno jasno određen broj polaznika će dobiti sve neophodne informacije o ovim detaljima od nadležnih i na tačno definisani način.

A svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice na raspolaganju ima prethodno pomenute mogućnosti za praćenje nastave, te se svakako očekuje da prilikom zvaničnog upisa, odnosno prijavljivanja on odluči i na kojoj lokaciji će pohađati časove i na koji način od svih koji se nalaze u ponudi.

Ako se bilo koji prijavljeni kandidat odluči da predavanja pohađa prema klasičnom principu, podrazumeva se da bi trebalo nastavu da prati u prostorijama jedne od poslovnica navedene obrazovne institucije. Svakako da je u obavezi da izabere kako će časove pohađati i u tom slučaju, kao i kada je u pitanju edukacija koja se organizuje onlajn, a posle čega će dobiti informacije o načinu organizacije predavanja.

U slučaju da nekome najviše odgovara princip koji podrazumeva online obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator, zahteva se da za pristup predavanjima koristi sopstveni računar. Bitno je da obezbedi uređaj odgovarajućih performansi, te da na njega u skladu sa pravilima instalira prethodno tačno određenu vrstu softvera. Nadležni u okviru odbrane poslovnice će informisati svakog kandidata o tome koje karakteristike mora imati računar i na koji način bi trebalo da bude izvršena instalacija namenskog softvera. Očekuje se da svaki kandidat samostalno taj postupak izvrši u skladu sa prethodno dobijenim smernicama, s tim da ima mogućnost i da koristi usluge tima za tehničku podršku. Naime, brojni IT stručnjaci su zaposleni u okviru svake poslovnice ove specijalizovane obrazovne institucije i mogu da odgovore na zahteve polaznika u vezi sa različitim problemima, na koje oni naiđu prilikom postupka instalacije programa ili dok predavanja onlajn budu pohađali. Pored svega pomenutog, svako ko odluči časove da pohađa putem računara je u obavezi da obezbedi optimalne uslove za rad, a što znači da mora osigurati stabilnu vezu sa internetom u okviru odabranog prostora, u kome želi da boravi dok časove bude tako pohađao.

Tek pošto se opredeli između te dve opcije, svaki pojedinačni polaznik je u obavezi i da odluči da li mu više odgovara specijalizovani seminar - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator da pohađa u paru, individualno ili u grupi, odnosno da li će nastavu pratiti kroz poluindividualnu, individualnu ili grupnu. Shodno tome će dobiti sve neophodne informacije o načinu organizacije časova.

Zvaničnim pravilima pomenute obrazovne institucije je predviđeno da ukupno mora biti između četvoro i osmoro ljudi prisutno u jednoj grupi. Samim tim što je broj polaznika tačno definisan je i predviđeno da minimum četvoro njih prijavu prvo moraju izvršiti, kako bi edukacija po tom principu mogla da bude organizovana u okviru izabrane poslovnice. Dakle, tek pošto grupa od minimalnog broja ljudi bude formirana, ovlašćeno lice institucije organizatora ima pravo da precizira kako će časovi biti organizovani. U suštini to znači da će koordinator za nastavu doneti odluku prvo o datumu početka edukacije u grupi, a zatim i o terminima održavanja časova, te se podrazumeva i da će svakako odrediti raspored predavanja. Međutim, da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da iako koordinator za nastavu definiše raspored časova, on ne odlučuje o trajanju nastave u grupi. Zapravo odluku o tome donose nadležni ranije i informišu prilikom zvaničnog upisa prijavljene kandidate o trajanju nastave. Ističemo da ne sme biti izmenjeno ništa od onoga što koordinator bude definisao, a ako to neko od polaznika bude zahtevao, jer je u potpunoj suprotnosti sa pravilima pomenute obrazovne institucije. Ne samo da će on definisati datum početka nastave u grupi, nego će odlučiti i o terminima održavanja časova i o rasporedu, a potom će i informisati o svim tim detaljima prethodno prijavljene polaznike.

Srećom, uopšte nisu tako rigorozna pravila prema kojima će biti organizovana individualna nastava. Naime, jedna osoba tada treba da pohađa predavanja i ujedno da se sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovori oko načina organizacije časova. Prvenstveno se misli na to da će oni zajedno precizirati datum početka individualne edukacije, a potom i da će se usaglasiti oko dinamike sprovođenja časova u konkretnom slučaju i termina u kojima će biti održani. Uzevši u obzir da se oni dogovaraju i oko dinamike u skladu sa kojom će predavanja da budu organizovana, to znači da će definisati i koliko bi ukupno trebalo da traje individualni kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator.

Mada dvoje polaznika treba da pohađaju poluindividualnu nastavu, primenjuju se potpuno ista pravila kao i kada je u pitanju edukacija koja je namenjena samo jednoj osobi. Praktično govoreći je jedina razlika u tom slučaju što će dvoje kandidata sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom o svim detaljima da se dogovaraju. Isto tako će precizirati, između ostalog i raspored časova, što znači da će odlučiti zajedno o trajanju nastave u paru.

Koliko bi trebalo da stručni seminar - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator traje ukupno?

Prilikom upisa, odnosno prijavljivanja će svaki pojedinačni polaznik da dobije precizne podatke o tome da specijalizovani kurs i obuka - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator može biti organizovan na tri načina, pa će u skladu sa time i moći da bude informisan o trajanju nastave i o svim ostalim detaljima.

A da ne bi bilo nikakvih nedoumica, napominjemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svim fizičkim licima da časove pohađaju ili potpuno samostalno ili u formi grupne ili poluindividualne nastave. Sve to znači da oni nakon odabira mogu dobiti informacije o načinu organizacije časova, jer se on svakako razlikuje.

Uopšteno rečeno, jedino kada pomenuta specijalizovana obrazovna institucija definiše prethodno koliko će obuka da traje jeste kada je u pitanju nastava za grupu polaznika. Upravo iz tog razloga i jeste prethodno definisano da će 10 časova, koliko ih je u zvaničnom programu ove edukacije, da bude raspoređeno na 3 sedmice u tom slučaju.

Međutim, naknadno će polaznici da dobiju informacije o terminima održavanja časova, odnosno o tačnim rasporedu i o datumu početka. Radi se o tome da grupni tip nastave ne može početi dok četiri osobe najmanje u toj poslovnici prijavu ne izvrše, jer je toliko njih neophodno za formiranje grupe.

Ipak, kada je u pitanju individualna ili nastava u paru, primenjuju se sasvim drugačija pravila organizacije, pa samim tim se lako može dogoditi i da bude drugačije trajanje nastave. Naročito su jednostavna pravila, jer tada jedan polaznik ili dvoje njih, a sve u zavisnosti od toga da li je u pitanju individualna ili poluindividualna nastava, preciziraju kako će časovi biti organizovani. Zapravo se oni o svemu tome dogovaraju sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu u predstavništvu, u kome su se pre toga zvanično prijavili i upisali, kao i sa stručnjakom, koji bi trebalo taj tip edukacije da vodi. U suštini će oni definisati i datum početka nastave i dinamiku sprovođenja časova i u kojim terminima će predavanja da budu održana, pa će samim tim da se usaglase i oko toga koliko bi ukupno trebalo poluindividualna ili individualna obuka i kurs - kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator dana da traje.

Ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćena i korporativna obuka, a u kom slučaju tačno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji treba predavanja da pohađaju. Pravilnikom je predviđeno da se o detaljima u vezi sa organizacijom nastave za zaposlene moraju dogovoriti nadležno lice zainteresovane firme i predstavnik institucije organizatora. Bitno je da se oni usaglase ne samo oko datuma početka edukacije, nego i oko toga u kojim će terminima radnici časove da pohađaju i naravno oko mesta održavanja nastave, te dinamike sprovođenja predavanja. Samim tim će se usaglasiti i oko toga koliko bi ukupno trebalo da traje korporativni kurs, a zatim će u skladu sa pravilima o svemu tome da informišu polaznike, to jest tačno definisani broj zaposlenih u tom preduzeću.

Spisak gradova za kurs i obuku "Kvalifikujte se za zanimanje Youtube administrator"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje