Kurs i obuka - Naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu

Ko god ima dodira sa primenom odredbi Zakona o zaštiti na radu i o bezbednosti u okviru bilo koje kompanije bi trebalo da se prijavi za praćenje ove specijalizovane obuke. Međutim, svi koji su zainteresovani moraju znati da organizator ne zahteva od polaznika da imaju ikakvo predznanje, što u suštini znači da svakako ko smatra da je tematika kojom se specijalizovani seminar - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu bavi interesantna, ujedno ima i pravo da ga pohađa.

Uz to što Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost fizičkim licima da pohađaju ovu edukaciju, može biti organizovana i takozvana korporativna obuka. U skladu sa pravilnikom pomenute obrazovne institucije će nastavu u tom slučaju da pohađaju zaposleni u kompaniji, koja bude to zahtevala. Princip organizacije nastave te vrste je prilično jednostavan, zato što je predviđeno da se o svim detaljima u vezi sa organizacijom nastave direktno moraju dogovoriti i nadležno lice institucije organizatora i predstavnik kompanije, čiji bi radnici predavanja trebalo u tom slučaju da pohađaju. Svakako će oni precizno da definišu prvo datum početka korporativne obuke, a posle toga bi trebalo da se usaglase i oko dinamike prema kojoj će predavanja da budu organizovana i naravno oko toga u kojim će terminima radnici časove da prate. Vrlo je važno naglasiti i to da isključivo korporativna obuka i kurs - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu može biti organizovana i na drugoj lokaciji. U suštini se može omogućiti radnicima da u okviru svog matičnog preduzeća predavanja pohađaju, a ako to bude zahtevao njihov nadležni predstavnik, odnosno ako sve uslove za rad tom prilikom bude ispunio. Najbitnije je da klijent obezbedi prostor, u kome ima sve što je potrebno da bi nastava mogla bez smetnji da bude organizovana, jer jedino tako može visok kvalitet obuke da bude očuvan. Svakako da će radnici dobiti informaciju i o mestu na kom će biti edukacije organizovana i terminima, odnosno dinamici, te o tome kog datuma će početi korporativni kurs čim se oni budu oko svih tih detalja usaglasili.

A kada su u pitanju fizička lica, od njih se prvo očekuje da u skladu sa zvaničnim pravilnikom institucije organizatora izvrše prijavu, zatim da se upišu i svakako da odaberu gde će predavanja pohađati i na koji način. U suštini je stvar vrlo jednostavna, zato što ova edukacija može biti organizovana za samo jednu osobu, za grupu njih i za dvoje njih u isto vreme, te može biti sprovedena online i prema klasičnom principu.


Prijavu bi trebalo svi zainteresovani da izvrše blagovremeno i to ili lično u jednoj od poslovnica pomenute institucije ili preko telefona, a svakako je otvorena mogućnost i da prijava bude izvršena elektronskim putem. Jednostavno rečeno, sasvim je svejedno na koji način će da izvrše prijavu, zato što u svakom slučaju treba ili da izdiktiraju zaposlenima putem telefona, odnosno lično ili da na mejl pošalju osnovne informacije o sebi. A pod tim se misli na podatak o imenu i prezimenu, zatim o datumu rođenja, te je svakako vrlo važno i broj telefona tom prilikom da dostave.

Na osnovu zvaničnog pravilnika pomenute obrazovne institucije je predviđeno da svaki kandidat ima obavezu lično da bude prisutan kada bude bio vršen upis. Svakako mora i da dostavi svu propisanu dokumentaciju, a informacije o tome će dobiti od nadležnih već prilikom zvanične prijave.

Nastava može biti organizovana i online i direktno u jednoj od poslovnica navedene institucije, a na klasičan način, te je predviđeno pravilnikom da predavanja polaznici mogu pohađati u paru, zatim individualno ili u grupi, što sve znači da bi oni trebalo da odluče koja opcija im najviše odgovara. Tek kada budu naveli gde će nastavu pohađati i po kom principu, polaznici će biti informisani i o neophodnim detaljima.

TESTOVI


Najbitnije je da ima računar svako koga interesuje online kurs i obuka - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu. A podrazumeva se da taj uređaj mora da ima odgovarajuće karakteristike, dok će sa svim tim detaljima svakako zainteresovani na vreme da budu upoznati. Inače se nastava u tom slučaju odvija preko specijalnog softvera, tako da bi njega trebalo svaki kandidat da instalira na taj uređaj neposredno pre nego što odabrana vrsta kursa bude počela. Neophodne informacije o postupku instalacije softvera će dobiti svaki pojedinačni polaznik blagovremeno, a od njega se očekuje da kroz taj postupak prođe samostalno. Inače je u svakoj poslovnici ove institucije postoji i IT odeljenje, tako da stručnjaci koji su u njemu zaposleni mogu odgovoriti na zahtev svakog kandidata, koji ne bude uspeo da konkretni program instalira samostalno, odnosno ako naiđe na neku poteškoću dok prati predavanja po tom principu.

Postoji mogućnost i da ovaj edukacija bude organizovana na klasičan način, a to podrazumeva da će polaznik predavanja da prati u jednoj od poslovnica navedene institucije. Podrazumeva se da tada on mora lično da prisustvuje časovima, s tim da će informaciju o terminima održavanja časova, kao i o mnogim drugim detaljima on na vreme da dobije.

Svakako je za oba tipa edukacije koja su u ponudi predviđeno da mogu biti organizovana i za grupu kandidata, ali i samo za jednu osobu, odnosno kroz poluindividualnu nastavu, kada je dvoje njih obavezno da prisustvuju predavanjima. Baš zato što postoje te tri opcije, predviđeno je da u trenutku upisa svaki kandidat izabere na koji način će da prati predavanja.

U jednoj grupi može biti prisutno od četvoro ljudi najmanje, pa do osmoro njih najviše. Broj polaznika je, dakle vrlo jasno definisan, pa je iz tog razloga i iznet zvaničan zahtev organizatora za početak nastave tog tipa. Radi se o tome da mora prvo grupa od 4 člana minimalno da bude formirana, kako bi u toj poslovnici mogla da počne grupna obuka i kurs - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu. Svakako je važno da sa tim detaljima prethodno budu upoznati svi koji izvrše prijavu, te da imaju strpljenja i sačekaju formiranje grupe. U skladu sa pravilnikom navedene institucije se predviđa da koordinator za nastavu posle toga mora odlučiti o tome na koji način će u konkretnom slučaju časovi da budu organizovani. A to u suštini znači da će on precizno odrediti datum početka grupnog seminara, potom da će definisati i na koji način će predavanja da budu raspoređena, odnosno kakvom dinamikom će biti organizovana i svakako u kojim terminima će biti održani časovi za konkretnu grupu. Nakon što sve to bude precizirao, nadležni u konkretnoj poslovnici će informisati svakog prijavljenog kandidata o tome. Naročito mora biti naglašeno da se izmene po zahtevu polaznika ne dozvoljavaju kod grupne obuke.

Kako se stroga pravila primenjuju prilikom organizacije nastave u grupi, to su dostupne i individualna i poluindividualni edukacija, koje i podrazumevaju mnogo slobodnija pravila organizacije. Reč je o tome da svaki kandidat koji odluči nastavu da pohađa samostalno treba i da definiše sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim predstavnikomu te poslovnice, to jest sa koordinatorom za nastavu po kom principu će časovi da budu organizovani. Jednostavnije rečeno, neophodno je da se oni usaglase na prvom mestu oko datuma početka individualne obuke, a potom i oko toga u kojim će terminima predavanja da budu organizovana i kako bi trebalo predviđeni nastavni fond u tom slučaju da bude sproveden.

Moramo napomenuti i to da se i poluindividualni seminar organizuje na potpuno isti način. U suštini je jedina razlika u tome što poluindividualnu nastavu treba dvoje kandidata u isto vreme da pohađaju. A to zapravo znači da će se njih dvoje zajedno sa nadležnim licima odabranog predstavništva o svim neophodnim detaljima dogovarati.

Koje teme će obrađivati stručni seminar - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu?

Samim tim što je navedeni dokument jedan od najbitnijih za sprovođenje mera zaštite zaposlenih i bezbednosti na radu, to je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu omogući polaznicima da se upoznaju sa njegovim osnovnim karakteristikama, te da nauče samostalno da ga izrađuju. U pitanju je vrlo značajan dokument za svaku kompaniju, te je izuzetno važno i da bude ispoštovana uobičajena procedura, sa kojom će svaki polaznik ove specijalizovane edukacije da bude upoznat.

Govoriće predavači o različitim metodama, koje se primenjuju prilikom izrade Akta o proceni rizika na radu, te će predstaviti one koje se u upotrebi najčešće i nalaze.

A biće predstavljen i Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, kao i jasne smernice koje bi trebalo poštovati prilikom izrade Akta o proceni rizika na radu.

Vrlo će precizno profesori, koji su zaduženi da vode ovu edukacije navesti sve tačke koje moraju biti sadržane u konkretnom dokumentu. Pored uvodnog dela, Akt o proceni rizika na radu mora sadržati i pravni osnov koji se koristi za procenu rizika. Nakon toga sledi organizacija sprovođenja procene rizika i koordinacije neophodnih aktivnosti, kao i brojne izmene i dopune. Posle toga će specijalizovana obuka i kurs - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu ponuditi objašnjenje polaznicima i o tome ko su procenjivači rizika, te koje metode, ali i kriterijumi treba da budu primenjivani prilikom vršenja procene za konkretnu kompaniju. Naravno da će taj segment edukacije svakako biti dodatno poboljšan kvalitetnim primerima iz prakse.

Dobiće polaznici informacije i o tome na koji način je potrebno da bude prikupljena neophodna dokumentacija za poslove procene rizika na radu.

Samim tim što koordinacija treba da postoji između nadležnih u pravnom licu i nadležnih za procenu rizika, važno je da polaznici saznaju kako bi trebalo njihove aktivnosti da budu usklađene.

U pomenutom dokumentu mora postojati i napomenuto kako će funkcionisati konsultacija i komunikacija sa zaposlenima i njihovim predstavnicima, te na koji način će svi oni biti informisani kako o samoj proceni rizika na radnom mestu, tako isto i o merama koje su preduzete da se taj rizik smanji.

A da bi polaznici ove specijalizovane obuke mnogo bolje razumeli kako treba da izgleda jedan Akt o proceni rizika na radu, posle kratkog predstavljanja osnovnih tačaka, njima će biti i praktično predstavljen taj dokument. U tom delu će profesori da objasne detaljno svaku tačku i taksativno navedu šta se u njoj mora naći.

Prema jednoj od brojnih metoda, uvodna tačka ovog dokumenta mora sadržati opšte podatke o pravnom licu koje donosi Akt o proceni rizika na radu. A u tom delu mora postojati istorijat kompanije, kao i kratka napomena o oblasti njenog poslovanja i naravno osnovni podaci o konkretnom pravnom licu.

Sledeće što mora sadržati jeste kvalitetan opis poslovanja, odnosno radnog procesa. A tu mora biti navedeno i koja se sredstva za rad koriste, kao i koje su osnovne karakteristike objekta, odnosno prostora u kome se odvija radni proces te kompanije. Naravno da Akt o proceni rizika na radu u toj tački treba da sadrži i opis svih materijala, odnosno sirovina koje se u procesu proizvodnje ili uopšteno u radnom procesu koriste, kao i o tome koja sredstva i opremu za svoju ličnu zaštitu koriste učesnici tog radnog procesa.

Prema kom principu funkcioniše organizacija rada u određenom pravnom licu, a primarno unutrašnja su isto tako informacije koje moraju da postoje u konkretnom dokumentu.

Jedna od najbitnijih tačaka pomenutog dokumenta će biti posebno obrađena, tako da će specijalizovani seminar - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu omogućiti prisutnima da nauče i koje metode se koriste da bi bila prepoznata i utvrđena štetnost i određena vrsta opasnosti na radnom mestu, odnosno u radnoj okolini.

Dobiće informacije i o tome kako bi trebalo da bude izvršena procena rizika, te na koji način bi valjalo odabrati odgovarajuću metod.

Završne odredbe Akta o proceni rizika na radu moraju sadržati i propisane mere, koje će biti korišćene da bi rizik bio sprečen, smanjen ili potpuno otklonjen. Obično se najviše pažnje obraća na mere zaštite od buke i vibracije, kao i na mere zaštite od požara i zaštite od hemijskih sredstava, kao i na mere zaštite od eksplozije. U konkretnom dokumentu moraju biti navedene i takozvane obavezne korektivne mere, te on na kraju mora sadržati zaključak. A u zaključku će biti navedeno za koja radna mesta je tom prilikom vršeno procenjivanje rizika. Upravo u tom delu će specijalizovani kurs i obuka - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu da omogući polaznicima da saznaju kako će biti definisan prioritet prilikom otklanjanja potencijalno rizičnih situacija za pojedinca i radni proces. Završna odredba ovog Akta je izjava poslodavca, te po potrebi mogu biti donete određene dopune i izmene procene rizika.

Podrazumeva se da će vrlo precizno biti objašnjeno polaznicima ovog specijalizovanog seminara i kako se definišu određeni pojmovi prema slovu zakona. Prvenstveno mislimo na pojmove zaposleni i poslodavac, odnosno predstavnik zaposlenih, s tim da će im biti objašnjeno i kako je definisano radno mesto i radna okolina. Sem toga, prisutni će dobiti informacije i o tome šta se karakteriše kao sredstvo za rad, zatim šta su opasne materije i opasne pojave, ali i na koji način je definisan pojam rizika, odnosno procene rizika.

Koje radno mesto se smatra onim sa povećanim rizikom je, svakako informacija koju će dobiti svako ko bude odlučio da pohađa stručni seminar - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu. Biće informisan i o tome ko sve ima pravo da ostvari bezbednost i zdravlje na radu, kao i koje kategorije zaposlenih spadaju u posebne, a sa aspekta aktuelnog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Sa kojim ciljem se moraju primeniti preventivne mere i šta sve u njih spada, odnosno koje obaveze ima pravno lice u tom smislu i odgovornosti su vrlo bitne teme, sa kojima će svaki polaznik ovog stručnog kursa da bude upoznat.

Naravno da će biti obavešteni prisutni i o tome koje su obaveze i dužnosti zaposlenih sa aspekta Akta o proceni rizika na radu, te kako njihovo neodgovorno ponašanje može uticati na smanjenje nivoa bezbednosti.

Na koji način je potrebno organizovati poslove zdravlja na radu i bezbednosti, a da bi rizik od potencijalno loših situacija bio sveden na minimum je izuzetno značajna tema, koju će specijalizovana obuka i kurs - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu vrlo detaljno da obradi. Primeri iz prakse će tom prilikom biti dati polaznicima i to kako oni pozitivni, tako isto i oni koji se mogu smatrati negativnim, zato što će pokazivati nekorektno ponašanje zaposlenih i kako se to odražava na sistem bezbednosti celokupne kompanije.

Predviđeno je nastavnim programom da polaznici saznaju i na koji način se bira predstavnik zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu, te kada je dozvoljeno da bude formiran odbor i koje su nadležnosti članova tog odbora.

Gde mora biti istaknut Akt o proceni rizika na radu i da li je neophodno menjati određene tačke su podaci, koje će dobiti svaki polaznik ovog specijalizovanog kursa.

Naravno da će prisutni biti informisani i o tome šta se događa ukoliko poslodavac ne izvrši neophodne izmene tog dokumenta, a ako budu utvrđene potencijalne opasnosti u radnom procesu, odnosno ako dođe do izmene nivoa rizika.

Razgovor o temama kojima se ova edukacija bavi je predviđen za završno predavanje. A tom prilikom će biti i otvorena diskusija o svim temama, kojima se ova edukacija bavila, te će automatski biti razjašnjeno i sve ono što neki kandidat nije razumeo.

U svakom slučaju se očekuje da pošto završi pohađanje ove edukacije svaki pojedinačni polaznik stiče dovoljno znanja da samostalno može u svojoj matičnoj firmi da izradi Akt o proceni rizika na radu u skladu sa pravilima aktuelnog zakona.

Gde i kada će biti održan specijalizovani kurs i obuka - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu?

Vrlo je važna informacija za sve koji su zainteresovani da prate ovu edukaciju vezana za način organizacije, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena onlajn obuka i kurs - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu i klasičan tip edukacije, te individualna, grupna i poluindividualna nastava. A sve to, zapravo znači da bi kandidati u trenutku zvaničnog upisivanja trebalo da se opredele kako će nastavu pohađati i na kojoj lokaciji, te će shodno tome i dobiti sve informacije koje su neophodne.

Istakli bismo podatak da Obrazovni centar Akademije Oxford posluje za sada na više od 20 lokacija, tako da u apsolutno svakoj poslovnici zainteresovani mogu na klasičan način da pohađaju predavanja.

Ukoliko im ne odgovara takav način praćenja časova, onda imaju mogućnost da izaberu online kurs, te da predavanjima pristupaju uz korišćenje sopstvenog kompjutera. Ne samo da moraju posedovati računar, nego je vrlo važno i da izaberu prostor, u kome postoji dobra veza sa internetom, a kako bi nastava mogla shodno pravilniku institucije organizatora da bude organizovana bez apsolutno ikakvih smetnji. Inače se edukacija na taj način sprovodi preko specijalnog softvera, a svaki kandidat pojedinačno ima obavezu njega da instalira neposredno pre zvaničnog početka odabranog tipa obloge. Iako sam proces instalacije programa ne spada uopšte u naročito zahtevne, za svaki slučaj kandidati treba da znaju i da su članovi IT sektora svakome od njih na raspolaganju. Pored toga što te stručnjake mogu kontaktirati ukoliko ne budu uspeli da završe sa instalacijom softvera, mogu im se obratiti za pomoć i ako imaju neku nejasnoću u vezi sa pristupom predavanjima po tom principu.

Pomenuli smo da se i online i klasična edukacija mogu pohađati na jedan od tri dostupna načina, pa je zato i vrlo važno da svaki kandidat odluči da li će stručni seminar - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu pohađati u paru, u grupi ili će to učiniti potpuno samostalno. A u skladu sa tom odlukom će svaki kandidat moći da dobije informacije o detaljima vezano za datum početka nastave, zatim termine održavanja časova i ostalo.

Kada se kandidat odluči da nastavu pohađa potpuno samostalno, on ima mnogo veći nivo slobode, nego kada to čini kroz grupnu nastavu. Naime, predviđeno je pravilnikom konkretne institucije da polaznici treba tom prilikom da definišu zajedno sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u samom predstavništvu pomenute institucije i sa predavančem kako će predavanja da budu organizovana. Ističemo da je njihova obaveza da se usaglase prvo oko datuma početka individualne obuke, a posle toga da definišu i u kojim terminima će nastava biti organizovana, te kako će predavanja biti raspoređena, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će da budu održavani časovi.

Iako je broj kandidata različit, prema istom principu se organizuje i takozvana poluindividualna nastava. Naime, u tom slučaju će dvoje kandidata predavanja da pohađaju i da se sa nadležnima dogovaraju oko svih neophodnih detalja.

Ali kada neko odluči da nastavu pohađa u grupi, mora se u potpunosti povinovati pravilima institucije organizatora, koja su u tom slučaju izuzetno strogo definisana. Naime, grupni kurs i obuka - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu podrazumeva da koordinator za nastavu isključivo ima dozvolu da definiše kako će u tom slučaju predavanja da budu organizovana. Zapravo on odlučuje o terminima održavanja časova i njihovom rasporedu, s tim da datum početka mora naknadno definisati, a trajanje grupnog seminara je svakako određeno na nivou celokupne institucije, odnosno svake od poslovnica. Napominjemo da u jednoj grupi prema pravilniku organizatora može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi, pa je zato i zahtevano da minimalan broj polaznika prvo izvrše prijavu, a kako bi grupa mogla da bude formirana. Jednostavnije rečeno, pošto četiri osobe budu prema pravilniku institucije organizatora prijavu izvršile, ovlašćeno lice će definisati kako bi trebalo časovi da budu organizovani, te kog datuma će nastava u grupi da počne. Na osnovu svega toga će prijavljeni i da dobiju obaveštenje o detaljima, a trebalo bi da imaju na umu i to da se izmene kod nastave u grupi po njihovom zahtevu ni u kom slučaju ne smeju dozvoliti.

U skladu sa zahtevima klijenata, može biti organizovana i korporativna obuka, kada bi trebalo zaposleni u određenoj firmi da pohađaju predavanja. Neophodno je da se nadležno lice te kompanije dogovori o apsolutno svim detaljima sa predstavnikom bilo koje poslovnice navedene institucije. Ne samo da će se oni usaglasiti oko datuma početka nastave za zaposlene, nego će precizirati i ostale detalje, a primarno oko dinamike održavanja časova i termina. Vrlo je važno da klijenti u tom slučaju znaju i da je otvorena mogućnost izmene lokacije održavanja časova za radnike, te da kurs može po želji nadležnih u toj kompaniji biti održan i na njihovom radnom mestu. Moramo naglasiti da je obaveza klijenta u tom slučaju da osigura adekvatne uslove za rad, a kako bi nastava mogla da bude organizovana onako kako je propisano od strane konkretne institucije. A tek posle toga će svi zaposleni u toj firmi biti informisan o ovim detaljima, a na za to tačno određeni način.

Koliko će da traje stručna obuka i kurs - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu?

Nije moguće u principu unapred navesti koliko će tačno da traje stručni kurs i obuka - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu, osim ako kandidat želi da u grupi predavanja pohađa.

Potpuno istovetan je nastavni fond i za grupnu i za individualnu i za poluindividualnu edukaciju, ali se princip organizacije nastave razlikuje.

Zapravo, Obrazovni centar Akademije Oxford podrazumeva da u nastavnom programu postoji ukupno 14 časova.

Samim tim što se grupna nastava organizuje isključivo onako kako definiše nadležno lice jedne od poslovnica, odnosno ovlašćeni koordinator za nastavu, te je za sve poslovnice predviđeno unapred koliko će nastava trajati, to kandidati bivaju na vreme obavešteni. Zato i naglašavamo da će jedan mesec članovi konkretne grupe predavanja pohađati. Ipak, oni će naknadno biti obavešteni o terminima u kojima će predavanja da budu organizovana, kao i o njihovom tačnim rasporedu i naravno o datumu početka grupnog seminara. Neophodno je da se ostvari glavni uslov za početak nastave tog tipa, odnosno da četvoro ljudi u samoj poslovnici prijavu izvrše u skladu sa pravilima.

Informacije o tome koliko će trajati ili poluindividualna obuka ili individualna će svakako biti naknadno dostupne polaznicima. Radi se o tome da je u pitanju specifičan princip organizacije, u tom smislu što je data sloboda polaznicima da detalje vezano i za dinamiku organizacije časova i za datum početka nastave, odnosno termine održavanja predavanja, oni definišu zajedno sa predavačem i sa ovlašćenim licem same poslovnice. A to znači da će koordinator za nastavu i profesor u dogovoru sa jednim ili sa dvoje polaznika odlučiti i o tome koliko bi ukupno trebalo da traje ili individualni seminar - naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu ili edukacija koja se organizuje u paru, odnosno poluindividualna.

Napomenućemo i to da je ponudom obuhvaćena i korporativna obuka, odnosno nastava namenjena samo zaposlenima u određenoj firmi. Nadležni te kompanije bi trebalo da definišu zajedno sa nadležnim licem bilo koje poslovnice pomenute institucije i koliko će nastava trajati. Naime, oni odlučuju o rasporedu predavanja, zatim o mestu održavanja časova, odnosno terminima i datumu početka, pa to sve saopštavaju polaznicima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da izradite Akt o proceni rizika na radu"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje