Kurs i obuka - Naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika

Uz to šta bi tema kojom se bavi specijalizovani kurs i obuka - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika mogla da bude interesantna nadležnima u službi ljudskih resursa, ovu edukaciju mogu pohađati i menadžeri, ali i lica koja su zadužena za vođenje pravne službe kompanija, te svi ostali koji imaju želju da se upoznaju sa različitim alatima i tehnikama, koje će im pomoći da umanje posledice zamene radne snage iz bilo kog razloga.

Bitno je da svi zainteresovani budu informisani da izuzev nastave namenjene fizičkim licima, odnosno pojedinačnim polaznicima, Obrazovni centar Akademije Oxford može ovu edukaciju prilagoditi i zaposlenima u preduzećima različite i strukture i veličine, ali i polja delovanja. Kada je u pitanju korporativna obuka, posebno se vodi računa da način njene organizacije bude usklađen sa zahtevima klijenata, odnosno sa potrebama zaposlenih koji će je pohađati. Iz tog razloga je omogućeno direktorima kompanija, odnosno osobama koje su u njima nadležne za te poslove da definišu sa organizatorom ne samo kada će korporativni kurs početi, nego i gde će biti održan, odnosno u kojim terminima i kakvom dinamikom. Naglašavamo da samo korporativna edukacija može biti sprovedena na drugačiji način, odnosno u prostorijama koje obezbedi klijent, a koje se nalaze u okviru dotičnog preduzeća. Tom prilikom je važno da budu ispoštovani zakonom propisani zahtevi i uslovi, koji se tiču konkretnog prostora i njegove opremljenosti, te se podrazumeva da će klijent biti sa time u potpunosti upoznat na vreme.

Pojedinačni polaznici imaju mogućnost izbora između praćenja nastave onlajn i na klasičan način, a svakako se stručna obuka i kurs - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika organizuje za grupu polaznika, odnosno kroz individualnu ili poluindividualnu nastavu, pa se takođe očekuje od pojedinaca da izaberu i između te tri varijante.


Dakle, časove polaznici mogu pohađati u jednoj od poslovnica institucije organizatora, a kada se oni sprovode na uobičajen način.

Druga opcija podrazumeva praćenje nastave online, što kandidati čine preko sopstvenog računara, a iz bilo kog prostora u kome postoji odlična veza sa internetom, kako ne bi dolazilo ni do kakvih smetnji. Bitno je da oni budu upoznati sa postupkom instalacije namenskog softvera na svoj računar, što je neophodno da učine neposredno pred početak odabranog tipa edukacije. Po potrebi im u tome mogu pomoći članovi tima svakog predstavništva ove specijalizovane institucije, uzevši u obzir da ona zapošljava i IT stručnjake spremne da izađu u susret zahtevima polaznika i otklone sve potencijalne probleme i u toku instalacije konkretnog softvera i za vreme praćenja nastave preko interneta.

Trebalo bi da se posle toga opredele između grupne, individualne i poluindividualne edukacije, a između kojih je osnovna razlika u broju polaznika. Pravilnikom ove institucije je predviđeno da od četvoro do osmoro kandidata bude prisutno u jednoj grupi, dok poluindividualni seminar - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika podrazumeva prisustvo dvoje ljudi istovremeno, a samo jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu.

TESTOVI


Svakako se razlikuje i način njihove organizacije, a definitivno je najstrožiji onaj koji se primenjuje prilikom sprovođenja nastave u grupi. Ovlašćenje da definiše termine održavanja časova, odnosno dinamiku ima koordinator za nastavu u svakoj poslovnici institucije organizatora. Međutim, ono na šta on ne može da utiče jeste datum početka grupne obuke, zato što to zavisi od formiranja grupe. Stvar je u tome da 4 osobe najmanje moraju biti prijavljene zvanično da bi bila oformljena grupa, pa posle toga organizator pristupa definisanju svih detalja vezano za sprovođenje tog tipa edukacije. Naravno o svemu tome on obaveštava prijavljene i posebno ističe da ništa od navedenog ne može da bude izmenjeno ukoliko oni to zahtevaju.

Potpuno se drugačija pravila primenjuju prilikom organizacije nastave za jednog ili dvoje polaznika, te im se daje izuzetno visok nivo slobode u odlučivanju. Naime, oni će biti u obavezi da odrede kog datuma će početi individualni kurs i obuka - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika ili poluindividualna nastava, a direktno sa nadležnim licem u konkretnom predstavništvu ove institucije, odnosno sa profesorom. Isto tako će definisati i termine u kojima će biti organizovani časovi, odnosno dogovoriće se oko njihovog tačnog rasporeda, to jest oko toga u skladu sa kakvom će dinamikom biti organizovana predavanja.

Važno je napomenuti da sertifikat, koji će svaki polaznik dobiti nakon završetka ove specijalizovane edukacije može i treba da bude upisan u njegov radni dosije, a u slučaju da ga pre toga otvori zvanično u poslovnici Nacionalne službe za zapošljavanje. Naime, isključivo zaposleni u toj državnoj instituciji imaju pravo da upisuju sertifikate u radne dosijee, te iz tog razloga svaki kandidat treba da kontaktira nadležnu poslovnicu te institucije i informiše se o samom postupku.

Prijava za pohađanje ove edukacije je obavezna, a može biti izvršena svakog radnog dana putem telefona ili direktno u predstavništvu pomenute institucije. Takođe je dozvoljeno kandidatima i da se prijave elektronskim putem, kada na zvaničnu mejl adresu šalju osnovne podatke o sebi, kao što su njihovo ime i prezime, te datum rođenja i kontakt podaci, pošto će u najkraćem mogućem roku biti obavešteni od strane zaposlenih u odabranom predstavništvu institucije organizatora o načinu upisa. Radi se o tome da se upis vrši isključivo ukoliko je prethodno prijavljeni kandidat prisutan lično, a očekuje se da pribavi sva zahtevana dokumenta i tom prilikom ih dostavi.

Program stručnog kursa - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika

Šta se tačno podrazumeva pod pojmom fluktuacija radnika, ali i u kojim slučajevima do toga dolazi je osnovna tema kojom će se baviti specijalizovani kurs i obuka - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika. Svakako da će polaznici naučiti i koji su to alati, odnosno koje tehnike bi trebalo primenjivati da bi se ta, prilično neprijatna pojava za nadležne, odnosno njene posledice donekle anulirale.

Prvo i osnovno što će prisutni saznati jeste u kojim slučajevima dolazi do pojave visoke stope fluktuacije, te na koji način se može ustanoviti zbog čega je do toga uopšte došlo, odnosno šta bi trebalo preduzeti da ta stopa bila mnogo niža.

Svakako da će se predavači potruditi da prisutnima objasne i koji su to razlozi najčešći, zbog kojih radnici odlučuju da promene svoje radno mesto, a odmah zatim će prisutni saznati i šta je potrebno učiniti da zaposleni ne bi došli u situaciju da žele da pronađu bolji posao.

Trebalo bi da stručni seminar - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika ponudi prisutnima i brojne informacije o tome koje su to strategije, odnosno tehnike koje bi trebalo nadležni da primenjuju, a da bi upravljali konkretnom kompanijom tako da nivo fluktuacije bude što niži. Ipak, bez obzira na adekvatnu strategiju upravljanja, može doći do ove neprijatnosti, ali je vrlo važno da nadležni znaju koje to sve aspekte moraju pratiti, odnosno kako da analiziraju pravilno ponašanje zaposlenih da ne bi dolazilo do toga da oni odluče da pronađu drugu kompaniju u kojoj će raditi.

Na brojnim primerima će predavači pojasniti prisutnima i kako se primenjuju specijalni alati za analizu, te koje su to tehnike koje daju najbolje rezultate prilikom istraživanja zadovoljstva radnika.

Valjalo bi istaći i to da stručni kurs i obuka - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika omogućuje prisutnima da nauče i šta je sve potrebno da učine u praksi, odnosno u kompaniji ili odeljenju koje vode, a da ne bi dolazilo uopšte do ove pojave. Naravno da je to moguće, ali samo ukoliko se pažljivo i pravilno koriste sve predstavljene tehnike i alati.

A da bi što bolje konkretnu temu savladali, polaznici će morati i u završnom delu edukacije da urade analizu određene situacije, koju im predavači budu zadali, odnosno da objasne prefesoru koje bi to mere preduzeli u konkretnom slučaju da bi sprečili ovu pojavu ili je makar sveli na najmanji mogući nivo. Predviđeno je da posle toga svi prisutni diskutuju o radu svakoga od njih, jer će na taj način mnogo bolje savladati ponuđena znanja.

Naravno da imaju dozvolu i da postavljaju pitanja predavačima, a u onim segmentima edukacije koji su interaktivni, budući da će tako mnogo brže i lakše savladati sve što je predviđeno nastavnim programom, te će na taj način i steći dovoljno samopouzdanja da mogu potpuno samostalno da primenjuju sve prezentovanje tehnike, odnosno alate u svom radu, a kako bi kvalitet svog poslovanja, to jest firme u kojoj su zaposleni, podigli na znatno viši nivo.

Kada se specijalizovani seminar - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika organizuje i na kojoj lokaciji?

S obzirom na to da je ponuda Obrazovnog centra Akademije Oxford takva da je pojedinačnim polaznicima na raspolaganju kako onlajn i klasični kurs i obuka - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika, tako i nastava u paru, u grupi ili individualno, to se očekuje da svaki prijavljeni izabere i gde će časove pohađati i u kojoj formi.

Ko god bude odabrao grupni tip edukacije mora poštovati ono što od strane ovlašćenog lica određenog predsedništva institucije organizatora bude definisano, jer je predviđeno da koordinator za nastavu odlučuje kako o terminima održavanja predavanja, tako isto i o dinamici, ali i o datumu početka. Zapravo datum početka grupne nastave isključivo zavisi od toga kada će u toj poslovnici biti ostvaren uslov za formiranje grupe, odnosno od prijavljivanja dovoljnog broja kandidata. Potrebno je da se 4 polaznika minimum zvanično prijave da bi grupa bila formirana, a pravilnikom je predviđeno da ih osmoro može najviše prisustvovati nastavi u tom slučaju. Apsolutno ništa od onoga što koordinator za nastavu bude definisao nije podložno promenama, što znači da se zahtevi polaznika u tom slučaju ne smeju uzeti u obzir.

Na raspolaganju je zainteresovanima i individualna nastava, ali i takozvana poluindividualna, koja se organizuje na potpuno isti način. U tom slučaju je data izuzetno velika sloboda svakom prijavljenom, zato što on ima dozvolu da sa koordinatorom za nastavu i nadležnim predavačem definiše i kada će izabrani tipnastave početi i u kojim terminima će predavanja biti organizovana, ali i kakvom dinamikom, što znači da oni zajedno definišu i koliko će ukupno trajati poluindividualna ili individualna edukacija.

S obzirom na to da specijalizovana obuka i kurs - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika može biti organizovana i na klasičan način, odnosno u prostorijama određenog predstavništva pomenute institucije i online, to je na raspolaganju prijavljenima i mogućnost izbora između te dve opcije.

Uslov koji mora biti ostvaren da bi kandidat mogao časovima da pristupa onlajn jeste da obezbedi stabilnu internet konekciju, ali i da ima adekvatan kompjuter, na koji će u skladu sa pravilima prethodno instalirati softver, preko koga će pohađati edukaciju. Naglašavamo da su IT stručnjaci zaposleni u timu svake poslovnice pomenute institucije, što znači da svaki polaznik koji bude imao problem ili u toku predavanja koja prati online ili tokom instalacije softvera, upravo njih i može kontaktirati kako bi bilo koji problem otklonili u što kraćem roku.

Sem fizičkih lica, specijalizovani seminar - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika mogu pohađati i zaposleni u bilo kojoj kompaniji, uzevši u obzir da je i korporativna obuka u ponudi. U najvećoj mogućoj meri se tom prilikom poštuju zahteve svakog polaznika, odnosno nadležnih u okviru zainteresovanog preduzeća, kojima se i daje dozvola da zajedno sam zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora definišu kako će radnici pohađati predavanja. Zapravo će se one dogovoriti oko termina njihovog održavanja, odnosno oko dinamike i naravno da će definisati i kog datuma će korporativni kurs početi. Samo u tom slučaju je dozvoljeno da časovi budu organizovani i na drugoj lokaciji, odnosno u okviru zainteresovane firme, ali isključivo ukoliko nadležni budu ispoštovali pravila koja se odnose na propisanu opremljenost odabranog prostora.

Koliko je predviđeno da kurs i obuka - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika traje?

Kako je zvaničnim nastavnim programom, koji se poštuje prilikom organizacije ove edukacije predviđeno da ima ukupno 10 časova, to je i određeno da korporativna obuka i kurs - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika može trajati onoliko koliko definišu zajedno predstavnik zainteresovane firme i ovlašćeno lice određene poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford. Naime, oni bi trebalo zajedno da se dogovore oko toga na koji način, to jest na koliko dana će biti raspoređen celokupan nastavni fond, pa će u skladu sa time zaposleni i dobiti informacije o tačnom trajanju nastave.

A što se tiče edukacije namenjene fizičkim licima, samo kada je u pitanju grupna nastava može biti unapred navedeno koliko će trajati. Naime, ukupno četiri dana bi trebalo da časove pohađaju polaznici u okviru jedne grupe, ali taj tip edukacije može početi tek nakon što se minimum četiri osobe bude prijavilo u jednoj od poslovnica, posle čega će biti formirana grupa i utvrđeni termini organizacije nastave, odnosno datum njenog početka.

Još treba pomenuti i to da poluindividualna obuka i kurs - naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika, odnosno individualna nastava počinju onda kada to zajedno preciziraju polaznici i profesor, odnosno koordinator za nastavu u odabranom predstavništvu institucije organizatora. Baš zato i nije moguće unapred navesti koliko će trajati ni individualna, ni poluindividualna edukacija, jer oni treba da definišu i dinamiku koja će se poštovati prilikom sprovođenja predavanja u oba slučaja.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da koristite tehnike i alate sa ciljem umanjenja fluktuacije radnika"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje