Kurs i obuka - Naučite da pravilno koristite alate za kontroling

Svima koji su zaposleni na radnoj poziciji kontroler će biti korisno da pohađaju ovu stručnu edukaciju. Međutim, moramo naglasiti da ne postoji nijedan zahtev koji navodi institucija organizatora, što znači da svaki pojedinac, koji želi da se sa konkretnim alatima upozna, može da pohađa nastavu. Takođe je dobro pomenuti i da nastavu treba da prate finansijski analitičari, ali i svi koji su na neki način za oblast finansija vezani.

Potrebno je napomenuti da svako fizičko lice, koje odluči da pohađa ovu specijalizovanu edukaciju treba da ispoštuje pravila institucije organizatora i najpre se prijavi, a onda i upiše.

U principu svakog radnog dana ima pravo lično da dođe u jednu od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, kako bi lično izvršio prijavljivanje. Sve to isto može učiniti i putem telefona, a dostupna je i mogućnost elektronskog prijavljivanja, kada kandidat zahtevane podatke šalje na mail adresu. Napominjemo da u sva tri slučaja mora prvo svoje ime i prezime da navede, a zatim i datum rođenja, kao i broj telefona, kako bi ga zaposleni kontaktirali i informisani o detaljima u vezi sa upisom.


Svakako je važno da lično bude apsolutno svaki ranije prijavljenih kandidat prisutan onog momenta, kada bude bio vrše zvaničan upis. Prethodno će dobiti informacije i o dokumentima, koja je u obavezi da pripremi i tom prilikom donese.

Pored svega toga, polaznici imaju obavezu i da izaberu na koji način će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno koristite alate za kontroling. Da kažemo to jednostavnije, ova obrazovna institucija nudi mogućnost pohađanja online i nastave na klasičan način, a prema pravilima poluindividualne, grupne i individualne.

A sve to znači da polaznik treba prvo da odabere na kom mestu mu odgovara da pohađa predavanja. Ponuđena je mogućnost organizacije nastave u prostorijama izabranog predstavništva na klasičan način ili u formi učenja na daljinu. Svi koji odaberu drugu opciju treba da koriste sopstveni računar, koji mora imati odgovarajuće karakteristike, te će na njega prethodno instalirati namenski softver. Pored toga njihova je obaveza i da poštuju pravila institucije organizatora, te da obezbede propisane uslove za rad, a na prvom mestu se misli na stabilnu vezu sa internetom.

TESTOVI


Potpuno svejedno da li kandidat odluči da predavanja pohađa online ili direktno u prostorijama ranije izabrane poslovnice, on treba i da se odluči da li će to učiniti u formi individualne, poluindividualne ili nastave u grupi.

Važno je da napomenemo da se ista pravila primenjuju prilikom organizacije nastave u paru i one, koju će samo jedan kandidat pohađati, to jest individualne. Najjednostavnije rečeno, tom prilikom se polaznici usaglašavaju sa nadležnim u konkretnoj poslovnici oko načina organizacije časova. Ne samo da definišu datum početka i u kojim ćse terminima predavanja biti organizovana, već preciziraju i koliko će nastava trajati, jer donose zajedno odluku o tome na koji način će celokupan nastavni fond predviđen programom da bude raspoređen.

Međutim, kada je u pitanju specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno koristite alate za kontroling koji se organizuje u formi grupne nastave, ta pravila ne važe. Da budemo precizni, isključivo ovlašćeni koordinator za nastavu tom prilikom ima dozvolu i pravo da definiše kako će časovi biti organizovani, pa čak i da odluči o datumu početka. A da bi on bio u poziciji da to može da učini, zahteva se da grupa od četiri osobe minimalno u okviru same poslovnice bude formirana. Moramo informisati zainteresovane za praćenje nastave na taj način da je najbitnije da budu strpljivi, jer definisanje datuma početka zavisi isključivo od broja prijavljenih. Najviše osmoro ljudi tada pohađaju predavanja, jer jedino tako ova obrazovna institucija uspeva da očuva kvalitet. Svakako se ne dozvoljavaju izmene na zahtev niti jednog polaznika, već oni moraju prihvatiti ono što organizator ranije definiše.

Zaposleni u bilo kojoj kompaniji imaju pravo da pristupe ovoj edukaciji, jer na zahtev pomenuta obrazovna institucija organizuje i korporativnu obuku. U tom slučaju se nadležno lice tog preduzeća mora sa ovlašćenim licem u instituciji organizatora dogovoriti o svemu vezano za sprovođenje predavanja, počev od datuma početka, preko termina u kojima će radnici časove da prate, pa do njihovog rasporeda, odnosno trajanja korporativnog kursa. Isto tako će biti u obavezi da se usaglase i oko toga na kom mestu će biti organizovani časovi, jer ako to odgovara klijentu, odnosno njegovim zaposlenima, korporativni seminar može biti organizovani u okviru prostorija same kompanije.

Šta sve izučava stručni seminar - naučite da pravilno koristite alate za kontroling?

Najpre sa time šta podrazumeva pojam kontrolinga će biti upoznat svaki polaznik ove stručne edukacije. Odmah zatim će specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno koristite alate za kontroling ponuditi polaznicima i primere dobro kontrolinga iz prakse, kako bi polaznici razumeli o čemu posebno moraju da vode računa. Međutim, profesor će na samom početku da im predstavi i primere, u kojima mogu u videti greške, koje se u oblasti kontrolinga najčešće javljaju.

Biće govora i o takozvanom upravljačkom računovodstvu i svim njegovim segmentima. A to znači da će predavač objasniti na koji način je potrebno da cena koštanja pravilno bude formirana. Zatim će biti govora o tome da li je bolje kupiti sastavne delove i formirati proizvod ili se bazirati na njegovoj proizvodnji.

Svakako će profesor objasniti i korak po korak kako se formira prodajna cena, a zatim će ponuditi i odgovarajuće primere iz prakse. Tom prilikom je vrlo važno da budu ponuđeni i dobri i loši primeri, jer upravo primeri u kojima ima grešaka služe da polaznici bolje razumeju o čemu je potrebno da vode računa prilikom formiranja prodajne cene.

Šta su to sve fiksni troškovi i na koji način se oni moraju obračunati je isto tema, koju će detaljno specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno koristite alate za kontroling da obradi. Profesor će u tom segmentu ponuditi jasne smernice prisutnima o postupku kontrole fiksnih troškova, kao i o određenim zakonitostima koje se tada javljaju. Naravno da će biti predstavljeni i odgovarajući primer i u tom segmentu.

Na koji način kontroling funkcioniše u oblasti prodaje je naredna tema, o kojoj će predavač govoriti. Pored ostalog će biti reči o tome koji su to koeficijenti transformacije, te uopšteno kako se oni implementiraju u taj proces.

Predviđeno je nastavnim programom da stručni seminar - naučite da pravilno koristite alate za kontroling obradi i temu finansijskog kontrolinga. A u tom segmentu će profesor govoriti o različitim vrstama finansijskih izveštaja i o načinu njihovog kreiranja. Takođe će biti govora i o različitim tipovima bilansa uspeha, odnosno o tome kako je potrebno sve izveštaje povezati, da bi to uticalo pozitivno na finansijski aspekt poslovanja.

Kada bude bila završena obrada tema koje su predviđene nastavnim programom, polaznici će biti pozvani da diskutuju o svemu tome. U tom segmentu će oni dobiti dozvolu i da profesoru upute pitanje, ukoliko im nešto od obrađenih tema možda nije bilo najjasnije.

Na kojoj lokaciji i u kojim terminima će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno koristite alate za kontroling?

Da bi bilo koji pojedinac, koji odluči da se upozna sa tematikom ove stručne edukacije, mogao da dobije informacije kako o mestu održavanja nastave, tako isto i o tome u kojim će terminima da bude organizovana specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno koristite alate za kontroling, biće u obavezi da se između svih dostupnih opcija opredeli. A pre toga će ga ovlašćeni predstavnici konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford obavestiti o tome da osim klasične nastave, postoji mogućnost i da časove pohađaju u formi takozvanog učenja na daljinu. Još da napomenemo i to da oba tipa edukacije podrazumevaju organizaciju časova u okviru individualne, grupne ili poluindividualne nastave.

S obzirom na to da se sve te mogućnosti u zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije nalaze, to je sasvim jasno i zbog čega se zahteva od svakog prijavljenog da izabere i gde mu odgovara predavanja da pohađa i u skladu sa kojim od svih dostupnih principa. Prema toj odluci će i biti određeno na koji način će biti u obavezi da pristupi časovima.

Osoba koja izabere da nastavu pohađa u formi grupne, automatski prihvata obavezu da sačeka kreiranje grupe od minimum 4 polaznika, uzevši u obzir da je to osnovni uslov za početak organizacije nastave na taj način. Zapravo se od minimalno 4 do maksimalno 8 osoba može naći u jednoj grupi, pa je samim tim i zvaničan početak nastave te vrste uslovljen formiranjem grupe od minimalnog broja članova. Upravo iz tog razloga prijavljeni neće dobiti informaciju o datumu početka nastave tog tipa, pošto se to definiše tek posle ostvarenja navedenog zahteva. Dakle, vrlo brzo pošto se dovoljan broj kandidata prijave će ovlašćeni koordinator za nastavu da odredi najpre kog datuma će da počne stručni seminar - naučite da pravilno koristite alate za kontroling. Takođe će tom prilikom da precizira i termine u kojima će časovi da budu održavani i svakako njihov raspored. Uprkos tome što određuje i kakvom će dinamikom prethodno određeni nastavni fond da bude u tom slučaju sproveden, on ne donosi odluku i o trajanju nastave u tom slučaju, zato što se to isključivo određuje od strane nadležnih i važi za predstavništvo pomenute obrazovne institucije u svakom gradu. Nije dozvoljeno ispunjenje zahteva polaznika, a u vezi sa izmenim bilo kog prethodno definisanog segmenta, pošto je to u potpunoj suprotnosti sa pravilima navedene obrazovne institucije i podrazumeva se da će to svakom polazniku da bude naglašeno.

Prilikom organizacije individualne ili poluindividualne nastave se podrazumeva različit broj polaznika, ali su pravila organizacije nastave potpuno istovetna i vrlo slobodna. Tačnije, dozvoljava se u tom slučaju svakom zainteresovanom pojedincu da navede kada mu odgovara da odabrani tip nastave počne, te u kojim terminima želi nastavu da pohađa i kako časovi treba da budu raspoređeni u tom slučaju. A sve to bi on trebalo da navede koordinatoru za nastavu u poslovnici u kojoj vrši prijavu, kao i nadležnom predavaču, kako bi se svi usaglasili oko tih detalja. Da istaknemo i to da poluindividualnu nastavu treba dvoje kandidata da pohađaju, a da individualnu prati samo jedno lice, te je iz tog razloga ona poznata i pod nazivom nastava jedan na jedan.

Pošto svaki prijavljeni bude izabrao između te tri ponuđene opcije, trebalo bi i da se opredeli gde želi nastavu da pohađa, odnosno da odluči da li će predavanja pratiti na uobičajeni način ili putem računara, te da tu svoju odluku saopšti nadležnima. Zatim će ga oni obavestiti o detaljima, odnosno o načinu organizacije konkretnog tipa eduakcije.

Obavezan je da poseduje računar adekvatnih karakteristika svako, koga najpre zanima da specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno koristite alate za kontroling bude organizovana onlajn. Potrebno je i da, u skaldu sa aktuelnim pravilnikom institucije organizatora, svaki kandidat u tom slučaju instalira tačno definisani tip softvera, preko koga je predviđeno da pohađa predavanja. Sve potrebne informacije i instrukcije će tada dobiti od strane nadležnih u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije. A svakome od njih će biti dostupna i pomoć IT stručnjaka, uzevši u obzir da u svakoj poslvnici postoji i tim za pružanje tehničke podrške kandidatima. Bitno je da veza sa internetom bude stabilna i to u toku svakog časa, jer jedino tako može biti osiguran kvalitet nastave.

U prostorijama svake od preko 35 poslovnica pomenute obrazovne institucije će biti organizovana nastava za one polaznike, koji se opredele za klasičan pristup.

Neophodno je da istaknemo i informaciju da ova obrazovna institucija može da organizuje na osnovu zahteva i korporativni tip nastave, kada će radnici preduzeća da pođaju časove. Upravo nadležni u tom preduzeću treba direktno da se obrate nadležnom licu u jednoj od poslovnica, kako bi se oko svih detalja usaglasili. Na prvom mestu ti detalji podrazumevaju definisanje datuma početka edukacije za taj broj zaposlenih, a zatim i termine u kojima bi trebalo za njih časovi da budu organizovani, kao i njihov tačan raspoered. Budući da imaju dozvolu da preciziraju zajedno i dinamiku, koja će da bude poštovana tom prilikom, oni se usaglašavaju i oko ukupnog trajanja nastave. Međutim, to nije sve, jer oni imaju obavezu i da se dogovore oko toga na kom mestu će da bude u tom slučaju nastava održana. Naime, radi se o tome da pomenuta obrazovna institucija izlazi u susret potrebama polaznika u tom slučaju, pa dozvoljava i izmenu, u smislu da nastava može i u preduzeću, u kome su oni zaposleni, da bude održana. A da bi to moglo da bude sprovedeno, neophodno je da nadležno lice dotične firme najpre zahteva promenu lokacije održavanja, a zatim se i informiše kod organizatora o svojim obavezama u tom slučaju. U principu, obaveze se isključivo odnose na prostor, odnosno na njegovu opremljenost, jer je vrlo važno da se ispoštuju pravila u vezi sa kvalitetom nastave. Nakon što sve to oni budu zajedno definisali, potrebno je da polaznici budu obavešteni o svemu, a u skladu sa pravilima navedene obrazovne institucije.

Koliko će da traje stručni kurs i obuka - naučite da pravilno koristite alate za kontroling?

Odmah je vrlo važno da informišemo sve zainteresovane da isključivo u zavisnosti od toga na koji način odluče da pohađaju nastavu će i zavisiti koliko bi ukupno trebalo da traje stručna obuka i kurs - naučite da pravilno koristite alate za kontroling.

A u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford se nalaze tri tipa edukacije i njihovo trajanje može da bude drugačije. Naime, svaki kandidat bira da li časove želi da pohađa individualno ili u grupi, s tim što mu je na raspolaganju i mogućnost da predavanjima pristupi u formi poluindividualne nastave, kada dvoje njih pohađaju predavanja.

Broj časova je potpuno istovetan za sva tri tipa edukacije i podrazumeva ukupan nastavni fond od 10 časova.

Na 5 dana će biti taj broj časova raspoređen, kada kandidat odluči da nastavu pohađa u okviru grupne. Zapravo je ta informacija dostupna ranije, jer se definiše od strane nadležnih u okviru konkretne obrazovne institucije i primenjuje se za svako predstavništvo, nevezano za to u kom gradu se nalazi. Tek nakon što četiri osobe najmanje u toj poslovnici budu zvanično izvršile prijavljivanje i upisivanje, koordinator za nastavu će formirati grupu i odlučiti kog datuma bi trebalo edukacija da počne. Isto tako će definisati i u kojim terminima će biti organizovani časovi, a zatim i kako će predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Ustvari se jedino unapred definiše trajanje nastave u tom slučaju.

Međutim, ako polaznici budu odlučili da predavanja pohađaju ili u društvu još jedne osobe ili samostalno, moraju znati da se prema drugačijim pravilima organizuje individualni seminar - naučite da pravilno koristite alate za kontroling i poluindividualni. U tom slučaju će svako od njih imati dužnost da zajedno sa nadležnim profesorom, kao i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu precizira, između ostalog i raspored predavanja, te će se tako dogovoriti i o trajanju konkretnog tipa edukacije. Naravno da će precizirati i datum početka i termine održavanja časova u tom slučaju.

Slična se pravila primenjuju i kada postoji zahtev da bude organizovana korporativna obuka, u kom slučaju će tačno određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću predavanja pohađati. Jedina razlika je u tome što će se ovlašćeno lice izabrane poslovnice tom prilikom dogovarati direktno sa predstavnikom zainteresovanog preduzeća o ovom, ali i o svim ostalim detaljima.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da pravilno koristite alate za kontroling"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje