Kurs i obuka - Naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji

Jednostavno bi bilo reći da tematika ove stručne edukacije može apsolutno svakom da bude zanimljiva. Međutim, ipak postoji ciljna grupa, odnosno osobe, kojima je u osnovi specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji namenjen. Na prvom mestu se misli na nadležne u sektoru finansija, odnosno na direktore prodaje, ali i uopšteno na sve one osobe, koje na svom radnom mestu imaju dodira sa prodajom i kreiranjem izveštaja. Osim nadležnih u filijalama i menadžerima timova, tematika ove edukacije može biti interesantna i menadžerima prodaje, zatim supervizorima prodaje, kao i apsolutno svakom pojedincu, koji uopšteno ima veze sa prodajom proizvoda, odnosno usluga. Ne postoji ograničenje od strane organizatora, osim što se očekuje da zainteresovani pojedinci budu računarski pismeni, te da imaju znanje u vezi sa osnovama programa Microsoft Excel.

Inače, Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost ne samo fizičkim licima da pristupi pohađanju ove stručne edukacije, nego i pravnim licima, to jest zaposlenima u kompanijama. Na zahtev nadležnih u bilo kom preduzeću može biti organizovana i takozvana korporativna edukacija. Nešto se slobodnija pravila organizacije u tom slučaju primenjuju, a prvenstveno sa aspekta lokacije održavanja časova za zaposlene. Naime, radi se o tome da ova obrazovna institucija dozvoljava promenu lokacije, na kojoj će časovi biti organizovani isključivo u tom slučaju. Ako vlasnik određenog preduzeća ili njegov ovlašćeni predstavnik bude to zahtevao, radnicima će biti omogućeno da u okviru svog radnog mesta predavanja pohađaju. Sa tim u vezi bi trebalo napomenuti i da mora sa puno pažnje biti odabran prostor u kome će nastava u tom slučaju biti organizovana, jer pravila institucije organizatora moraju biti poštovana. Odmah pošto budu odlučili gde će biti korporativna obuka i kurs - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji organizovana, oni će biti u obavezi i da se oko svega ostalog usaglase. Prvenstveno se pod tim misli na definisanje termina održavanja časova i njihovog rasporeda, odnosno samim tim i na određivanje trajanja edukacije tog tipa, te se podrazumeva da će precizirati i kog datuma bi trebalo da počne nastava u konkretnom slučaju.

Kada su u pitanju pojedinačni polaznici, od njih se prvo zahteva da izvrše prijavu i da se upišu. A što se tiče prijavljivanja, ono se vrši svakog radnog dana lično ili preko telefona, odnosno elektronski u bilo kom trenutku. U principu svaki kandidat ima pravo da izabere hoće li on informacije o sebi, a koje obuhvataju njegovo prezime i ime, zatim datum rođenja i kontakt telefon, da pošalje elektronski, to jest na zvaničnu mejl adresu konkretne poslovnice ili će te informacije izdiktirati zaposlenima lično, to jest putem telefona.


Ističemo da je sasvim svejedno kako polaznik želi prijavu da izvrši, jer u svakom slučaju mora i da se prema pravilima upiše. Svakako je važno da lično bude prisutan u poslovnici tom prilikom, jer se upis jedino tako može u skladu sa pravilima izvršiti. Sve informacije o dokumentima koja će morati u tom slučaju da priloži će kandidat da dobije ranije od nadležnih u konkretnoj poslovnici ove obrazovne institucije.

A da bi bilo ko od prijavljenih mogao da bude informisan o detaljima koji se odnose na način organizacije nastave, on ima obavezu da izabere kako želi nastavu da pohađa i gde. Biće informisan o tome svaki pojedinačni polaznik da ova obrazovna institucija nudi mogućnost organizacije nastave u paru, u grupi i individualno, a da su pravila takva da se svaka od njih može organizovati i preko računara, to jest u formi nastave na daljinu i prema klasičnom principu. Dakle, trebalo bi svaki polaznik da izabere i gde želi nastavu da pohađa i na koji će to način da učini.

Najbitnije je da svi kojima odgovara da stručni seminar - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji pohađaju u grupi znaju da nastava ne može početi odmah posle njihovog prijavljivanja, jer se zahteva da grupa od četiri osobe najmanje u konkretnom predstavništvu bude napravljena. Dakle, tek pošto toliko ljudi minimum izvrše prijavu će ovlašćeno lice te poslovnice definisati na koji način će časovi da budu organizovani. U principu koordinator za nastavu će da precizira kako datum početka, tako isto i termine u kojima će predavanja da budu održana, ali i njihov raspored, s tim što odluku o trajanju nastave u grupi donose prethodno ovlašćena lica konkretne poslovnice institucije organizatora, te se njihova odluka mora poštovati u svakoj poslovnici. Da istaknemo i to da se izmene na zahtev polaznika, to jest člana bilo koje grupe ne smeju dozvoliti, pa je u tom smislu potrebno da svako od njih u potpunosti prihvati sve što ovlašćeno lice to predstavništva bude odlučilo.

TESTOVI


Sa druge strane, u ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i mogućnost praćenja nastave u paru i individualno. S obzirom na to da se potpuno drugačiji način organizuju i jedan i drugi tip edukacije, moramo napomenuti da je osnovna razlika između njih usmerena na broj osoba, koje treba da pristupe predavanjima. Naime, dvoje polaznika će pohađati poluindividualni tip edukacije, a jedno lice je u obavezi da pristupi individualnoj nastavi. Svakako su pravila istovetna i podrazumevaju da se ili dvoje kandidata ili samo jedan moraju prvo sa predavačem, a zatim i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu usaglasiti oko načina organizacije časova. A to znači da će oni definisati kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni ili individualni kurs i obuka - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji. Zatim je važno i da preciziraju termine u kojima će u konkretnom slučaju časovi da budu održani. Sem toga, njihova je obaveza i da odluče o tome koliko će konkretni tip edukacije trajati, s obzirom na to da moraju da se usaglase i oko rasporeda predavanja.

Izuzetno je važno i da istaknemo informaciju da ova obrazovna institucija na zahtev klijenata, odnosno nadležnih u preduzećima može organizovati po potrebi i korporativni tip edukacije. S obzirom na to da isključivo zaposleni u kompanijama tada nastavu pohađaju, to podrazumeva da će se organizator potruditi na najbolji mogući način da izađe u susret svim njihovim zahtevima. Iz tog razloga i ističemo podatak da isključivo korporativni tip edukacije može biti organizovan u kompaniji, u kojoj su polaznici zaposleni. Neophodno je da nadležno lice tog preduzeća bude upoznato sa obavezama koje ima, jer prostor jednostavno mora biti usklađen sa zahtevima institucije organizatora. Pošto se budu odlučili o tome gde će zaposlenima biti omogućeno časove da pohađaju, biće potrebno i da se oni dogovore o svemu ostalom. Naime, potrebno je da se oni dogovore oko datuma početka korporativne nastave na prvom mestu. Zatim će definisati i u kojim terminima će časovi za taj broj radnika da budu organizovani, a vrlo je važno i da se usaglase oko njihovog rasporeda, što zapravo znači da će zajedno definisati i koliko bi ukupno korporativni tip nastave trebalo da traje. A u skladu sa pravilnikom navedene obrazovne institucije je predviđeno da svaki polaznik dobije precizne informacije o tome na vreme.

Nastavni program stručnog kursa - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji

Kako bi trebalo da izgleda osnovni izveštaj o prodaji i šta sve on mora sadržati, da bi se smatrao korisnim je prva tema koji će biti posvećena pažnja tokom ove stručne edukacije. Potom je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji fokus stavi na primer iz prakse. Polaznicima će biti ukazano na razliku između dobro kreiranog izveštaja o prodaji i onoga, u kome ima grešaka. A da bi bolje razumeli koje su greške u pitanju, profesor će upravo od njih zatražiti mišljenje o predstavljenim primerima. Nakon što budu pronašli greške u takvim izveštajima, kandidati će biti pozvani i da objasne na koji način bio oni u konkretnom slučaju postupili, te kako bi te greške ispravili.

Profesor će zatim objasniti i koja su to pravila, koja moraju neizostavno da budu poštovana, da bi se izveštaj o prodaji smatrao relevantnim i izuzetno korisnim. Neophodno je da menadžer, kome je namenjen takav jedan izveštaj izvuče maksimalno sve potrebne podatke, te da na taj način ustanovi gde je došlo do eventualnih grešaka u procesu prodaje. Upravo to će njemu pomoći da poboljša prodajni proces u konkretnom preduzeću, a da bi to mogao da učini, on mora imati relevantne podatke, koji su pregledni. Iz tog razloga je vrlo važno da osoba koja izrađuje izveštaj o prodaji posveti pažnju određenim detaljima.

Profesor će objasniti zašto su semantička pravila izuzetno važna, odnosno šta podrazumeva standardizacija u tom slučaju. U mnogim segmentima će biti ponuđeni odgovarajući primeri iz prakse, s tim što će predavač omogućiti prisutnima da se upoznaju i sa primerima dobre prakse, ali i sa primerima takozvane loše prakse. Upravo zahvaljujući primerima, u kojima postoje određene greške će biti mnogo lakše svakome, ko odluči da pohađa stručni seminar - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji da ustanovi gde i on eventualno u praksi greši. Podrazumeva se da će predavač objasniti i šta je potrebno učiniti da bi te greške bile anulirane, odnosno kako bi trebalo da bude izvršena standardizacija, da bi izveštaj o prodaji bio primenljiv.

Posle toga će biti govora o takozvanim koncepcijskim pravilima. A u tom segmentu će profesor govoriti o tome na koji način je najbolje da bude izražena poruka, koja je namenjena menadžeru, za koga se i kreira konkretni izveštaj. Isto tako će u tom segmentu biti govora i o tome koliko je važno da konkretni sadržaj bude dobro organizovan. Prvenstveno se tu misli na preglednost, pa će akcenat svakako biti stavljen i na pravilno definisanje strukture.

Pored svega toga, jedan izveštaj o prodaji koji bi trebalo da bude korišćen u praksi mora maksimalno da bude kvalitetan i sažet. Zato jeste važno da lice, koje je zaduženo za njegovo kreiranje poštuje takozvana percepcijska pravila, a o kojima će takođe specijalizovani kurs i obuka - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji govoriti. Na koji način bi trebalo konkretne informacije sažeti i maksimalno kvalitetno i jednostavno ih plasirati će upravo u tom segmentu da saznaju prisutni.

Posle toga će, takođe teoretski profesor objasniti i koji su to trikovi, ako možemo tako da kažemo, koji bi trebalo da budu primenjeni prilikom kreiranja ovakvih izveštaja.

Nakon što kroz teoriju budu sve to bude predstavljeno, predviđeno je da predavač i u praksi prikaže polaznicima na koji način bi trebalo da kreira izveštaje o prodaji, a uz maksimalno poštovanje svih prethodno opisanih pravila.

Svakako da to nije sve, jer posle svega toga je predviđeno da predavač zahteva od kandidata da izvrše neke jednostavnije zadatke. Trebalo bi da prilikom kreiranja izveštaja o prodaji, a na osnovu prethodno datih parametara, svaki polaznik pokaže da li je razumeo teoretski predstavljene teme ili nije u potpunosti. U slučaju da ima bilo kakvu nejasnoću ili nedoumicu, preporuka je da pita profesora odmah da mu to sve razjasni, a kako bi mogao predstavljene alate on samostalno u svom radu da primenjuje. Pošto svaki kandidat bude izvršio predviđeni zadatak, očekuje se i da svako od njih analizira kako sopstveni zadatak, tako isto i da po potrebi učestvuje u diskusiji o zadatku, koji je izvršio drugi polazak. Tako će svi polaznici jedni drugima i da ukažu na propuste, te da objasne na koji način bi ih oni izbegli, odnosno kako bi postupili da su oni bili u prilici takav jedan izveštaj o prodaji da kreiraju. Na osnovu svega toga će profesor da bude u prilici i da lično proceni da li treba bilo kom kandidatu dodatno da pojasni ma koju od ranije obrađivanih tema.

Gde će biti organizovana specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji i kada?

Obrazovni centar Akademije Oxford svakom fizičkom licu nudi mogućnost da samostalno izabere ne samo na kojoj se lokaciji da pohađa predavanja, nego i na koji način će nastava da bude organizovana. Jednostavno govoreći, specijalizovana obuka i kurs - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji može biti održana prema klasičnom principu i putem računara, a u okviru individualne, poluindividualne i grupne nastave svako fizičko lice ima pravo časove da prati.

Kako je ponuda obimna, a gotovo svaki tip edukacije se organizuje prema nešto drugačijim pravilima, to je i sasvim očekivano da nadležni u konkretnoj poslovnici nemaju mogućnost da informišu bilo kog polaznika o detaljima u vezi sa terminima održavanja časova, lokacijom i datumom početka, kao i o svemu ostalom. Zato se i zahteva da svaki kandidat navede koji tip edukacije mu odgovara od svih ponuđenih i gde želi da bude dok predavanja prati.

Ukoliko je njegova odluka da nastavu pohađa na klasičan način, to podrazumeva da prihvata činjenicu da će ona biti organizovana u jednoj od poslovnica ove obrazovne institucije. S obzirom na to da se one nalaze na čak više od 35 lokacija u ovom trenutku, ne bi trebalo da postoji problem u pronalaženju najbliže poslovnice za bilo kog polaznika.

A ako ima računar odgovarajućih performansi i želi nastavu da pohađa online, kandidat je u obavezi da ispoštuje osnovna pravila. S obzirom na to da se online kurs i obuka - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji organizuje preko specijalnog softvera, to znači da polaznik treba njega da instalira pre početka edukacije. Sve smernice o postupku instalacije će dobiti on od strane ovlašćenog lica u konkretnoj poslovnici institucije organizatora. Biće obavešten i o tome da mora osigurati stabilnost veze sa internetom u toku svakog časa, jer je izuzetno značajno da nastava bude organizovana u skladu sa pravilima i kvalitetno. A ako se ne snađe ili u toku praćenja nastavili dok pokušava da namenski softver samostalno instalira, polaznik će dobiti informaciju o tome da u svakom predstavništvu ove obrazovne institucije postoji i sektor zadužen za pružanje tehničke podrške. Podrazumeva se da će IT stručnjaci, koji su u tom odeljenju zaposleni, nastojati što je moguće pre da pomognu kandidatu da reši konkretni problem i nastavi bez ikakvih smetnji predavanja da pohađa.

Već smo naveli da se i klasična nastava i online mogu pohađati na jedan od tri načina. Iz tog razloga se zahteva da u momentu prijavljivanja svaki pojedinačni polaznik odluči na koji način želi časove da pohađa, pošto će u skladu sa tim i dobiti informacije o načinu organizacije časova.

Najbitnije je da bude strpljiv svaki kandidat, koga interesuje grupni kurs i obuka - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji. Potrebno je da četiri osobe najmanje u konkretnoj poslovnici izvrše prijavljivanje, kako bi edukacija na taj način mogla da bude organizovana. A o tome će biti obavešten svaki kandidat na vreme, jer je vrlo važno da bude strpljiv. Očekuje se da vrlo brzo posle toga ovlašćeni koordinator za nastavu precizira kako će časovi biti organizovani, s obzirom na to da podatak o trajanju nastave u grupi svaki prijavljeni kandidat dobija ranije, jer je ta informacija definisana od strane nadležnih u okviru institucije organizatora i neizostavno mora da bude primenjena u svakoj njenoj poslovnici. U principu će vrlo brzo pošto grupa od minimum četiri osobe bude formirana, koordinator za nastavu precizirati sve ostalo. A to znači da će on odrediti kog datuma počinje grupna edukacija, zatim u kojim terminima je obaveza članova te grupe da pristupe predavanjima i kakva će dinamika biti primenjena. Da napomenemo i to da je maksimalan broj osoba, koje u tom slučaju treba predavanja da pohađaju njih osmoro, jer na taj način kvalitet edukacije biva očuvan.

Postoji mogućnost da pojedinačni polaznici nastavu pohađaju ili samostalno ili sa još jednom osobom, jer je ponudom obuhvaćena i individualna nastava i takozvana nastava u paru, to jest poluindividualna. Sa tim u vezi moramo naglasiti i da su pravila organizacije u oba slučaja potpuno ista, te da se daje sloboda svakom pojedinačnom kandidatu da izabere kako želi predavanja da pohađa. Ustvari će se profesor i jedan ili dvoje kandidata zajedno sa koordinatorom za nastavu u tom slučaju dogovoriti o načinu organizacije časova. Praktično govoriti oni odlučuju o svemu, kako o trajanju nastave, jer se usaglasavaju o rasporedu predviđenog broja časova, tako isto i o tome u kojim će terminima predavanja da budu organizovana i o datumu početka onog tipa edukacije, koji budu izabrali da pohađaju.

Vrlo slična pravila će biti primenjena i kada je u pitanju korporativni seminar - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji. Međutim, moramo napomenuti da nastava koju treba određeni broj zaposlenih da pohađaju može biti organizovana isključivo ako to nadležni u konkretnoj kompaniji budu zahtevali. Zato i jeste navedeno da je njihova obaveza da se obrate ovlašćenom licu u instituciji organizatora i sa njim sve detalje preciziraju. A to u stvari znači da će se direktor, odnosno vlasnik preduzeća ili njegov ovlašćeni predstavnik zajedno sa ovlašćenim licem u bilo kojoj poslovnici pomenute obrazovne institucije dogovoriti o trajanju nastave, to jest o dinamici prema kojoj će biti sprovođena predavanja, kao i o datumu početka edukacije. Definisaće i termine, u kojima bi radnici trebalo predavanja da prate i odlučiće o tome na kom mestu će nastava u tom slučaju da bude organizovana. Ovde je vrlo važno da pojasnimo da isključivo kada je u pitanju korporativna obuka, ova obrazovna institucija dozvoljava vršenje izmena u vezi sa lokacijom održavanja časova. Potrebno je da prostor u konkretnoj kompaniji, u kome je planirano da nastava za zaposlene bude organizovana, bude opremljen onako kako je to propisano od strane institucije organizatora. Isključivo u tom slučaju će biti omogućeno da obuka bude organizovana i na drugoj lokaciji.

Koliko traje stručni seminar - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji?

Pre nego što objasnimo zbog čega kandidati, koji odluče da nastavu pohađaju u grupi dobijaju u momentu prijavljivanja informacije o trajanja nastave, moramo napomenuti da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i individualni kurs i obuka - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji, ali i takozvana nastava u paru, inače poznata i pod nazivom poluindividualna.

Svaki tip edukacije podrazumeva ne samo drugačiji broj polaznika, nego i drugačija pravila organizacije, pa je to i objašnjenje zbog čega je samo kandidati, kojima odgovara da pohađaju grupne tip nastave, imaju pravo ranije da dobiju informacije o njenom trajanju.

Da ne bi bilo zabune, moramo napomenuti da je predviđeno ukupno 8 časova da pohađaju svi zaineresovani za praćenje ove edukacije, a kada je u pitanju grupna nastava, taj broj je raspoređen na 5 dana. Vrlo je važno da se u okviru konkretnog predstavništva pomenute obrazovne institucije prvo oformi grupa od 4 člana minimalno, jer taj zahtev mora biti ispunjen da bi nastava u formi grupne u toj poslovnici mogla da bude organizovana. U najkraćem mogućem roku nakon toga će koordinator za nastavu da definiše raspored časova, te da odredi datum početka nastave i u kojim će terminima biti u obavezi članovi te grupe da prate časove. A sve to što bude određeno nije podložno promenama. U najkraćem mogućem roku će o svemu tome članovi određene grupe i da budu obavešteni.

Kada je u pitanju nastava jedan na jedan ili takozvana individualna, biće primenjena mnogo slobodnija pravila organizacije. Zapravo će u tom slučaju biti u obavezi polaznik da zajedno sa koordinatorom za nastavu u konkretnoj poslovnici navedene obrazovne institucije, ali i sa profesorom, koji bi trebalo edukaciju da vodi, precizira apsolutno sve detalje u vezi sa organizacijom. Jednostavno, oni će se dogovoriti prvo oko datuma početka individualne nastave, a posle toga će precizirati i u kojim terminima bi trebalo da budu organizovani časovi, odnosno akakva će tačno biti poštovana u tom slučaju dinamika.

Zahvaljujući takvom principu organizacije, oni zajedno odlučuju o tome koliko će ukupno individualna obuka i kurs - naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji da traje.

Fizička lica kojima odgovara da nastavu pohađaju u paru će, takođe imati slobodu da odluče kako hoće predavanja pohađati, jer je predviđen potpuno isti princip kao i kada samo jedna osoba časove prati. Dakle, isto kao i individualna nastava, biće organizovana i poluindividualna, uz izuzetak što se dvoje polaznika u tom slučaju sa kordinatorom za nastavu i nadležnim predavačem o svemu moraju dogovoriti.

Ostalo je da naglasimo i to da ova obrazovna institucija nudi mogućnosti zainteresovanima da određeni broj radnika neke kompanije pristupe takozvanom korporativnom kursu. Pravila organizacije su takođe fleksibilna, tako da bi trebalo predstavnik zainteresovane kompanije direktno sa ovlašćenim licem jedne od poslovnice institucije organizatora sve detalje da precizira. A ti detalji uključuju ne samo datum početka i lokaciju sprovođenja časova, uzevš u obzir da se samo u tom slučaju dozvoljava promena mesta sprovođenja nastave, nego i definisanje termina, odnosno dinamike. Uzevši u obzir da se dopušta i preciziranje rasporeda časova, to znači da oni odlučuju u tom slučaju i o tačnom trajanju nastave.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da pravilno koristite alate za kreiranje izveštaja o prodaji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje