Kurs i obuka - Naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare

Kako privatnim preduzetnicima, tako isto i nadležnima u sektoru finansija je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare. Takođe, poželjno je da se sa tematikom ovog seminara upoznaju i knjigovođe, odnosno ovlašćene računovođe, ali i konsultanti za finansije, kao i finansijski analitičari, te svako ko je na menadžerskim pozicijama zaposlen, odnosno bilo koji pojedinac, koji želi da se upozna sa pojmom računovodstvenih prevara i da nauči na koji način i njih i finansijske prevare može da predupredi i spreči.

Ne samo da pojedinačni polaznici, to jest fizička lica mogu pohađati ovu edukaciju, već Obrazovni centar Akademija Oxford nastavu organizuje i na zahtev vlasnika kompanija, a u kom slučaju se održava takozvana korporativna obuka. Pravilo je da nadležni u firmi, koja je zainteresovana da određeni broj radnika edukuje u ovoj oblasti, definišu kako će se časovi odvijati i to direktno sa zaposlenima u okviru bilo kog predstavništva institucije organizatora. Svakako će oni precizirati datum početka korporativnog kursa, zatim termine održavanja časova i njihov raspored, te će ujedno i da se usaglase oko trajanja celokupne obuke. S obzirom na to da polaznici nemaju naročito mnogo slobodnog vremena, to će po zahtevu nadležnih u datom preduzeću organizator omogućiti sprovođenje nastave i van prostorija svojih poslovnica, odnosno na njihovom radnom mestu. Neophodno je da tom prilikom klijent ispoštuje sve zakonom propisane uslove, a koji se tiču opremljenosti tog prostora.

Prijavljivanje je obavezno za svako fizičko lice, a može biti izvršeno ili preko telefona ili direktno u poslovnicama pomenute institucije. Isto tako, svaki kandidat ima pravo i da elektronski izvrši prijavu za pohađanje ove edukacije, a u kom slučaju će on na mejl adresu organizatora poslati osnovne podatke, to jest prezime i ime, zatim broj telefona, te je obavezno da navede i datum rođenja.


Predviđeno je pravilima da zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije posle toga treba da kontaktiraju svakog prijavljenog pojedinačno, te da ga informišu o postupku upisa, a kome će morati lično da prisustvuje. Svakako će dobiti informacije o dokumentima koja mora da pripremi, a biće napomenuto i da se specijalizovani seminar - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare može pohađati na jedan od tri načina (individualna, poluindividualna i grupna nastava), odnosno da kandidat samostalno bira da li će časove pohađati online ili na klasičan način, a u kom slučaju se predavanja organizuju u odabranom predstavništvu institucije organizatora.

Budući da je izbor veliki, to se očekuje da svaki prijavljeni odabere i gde će predavanja pohađati i na koji od ponuđenih načina, a nakon čega će dobiti precizne informacije o načinu organizacije odabranog tipa nastave.

U principu, najstrožija pravila se primenjuju prilikom organizacije nastave u grupi, jer upravo njih definiše nadležno lice u jednoj od poslovnica organizatora, a svaki prijavljeni kandidat ima obavezu da se toga u potpunosti pridržavati. Stvar je u tome da grupa mora brojati minimum četiri člana, da bi taj tip nastave uopšte i mogao da bude održan. A inače je organizator predvideo da maksimalno osmoro kandidata imaju pravo da prisustvuju toj vrsti edukacije, tako da tek nakon što prijavu bude dovoljno njih izvršilo, koordinator za nastavu ima mogućnost da definiše kako će ona biti organizovana. Ne samo da će odlučiti o tačnom datumu početka nastave u grupi, nego će ovlašćeno lice konkretne poslovnice definisati i termine u kojima će časovi biti organizovani, te će svakako precizirati i njihov raspored, a zatim će o svemu tome zvanično obavestiti i sve koji su pre toga prijavu izvršili.

TESTOVI


Druga opcija podrazumeva individualni tip edukacije, kada samo jedna osoba pohađa predavanja. Potrebno je da se kandidat sa predavačem direktno, a uz saglasnost koordinatora za nastavu dogovori kako će časovi biti organizovani, u smislu da definiše i termine i dinamiku njihovog sprovođenja, odnosno datum početka individualne edukacije. Ističemo da je i poluindividualni kurs i obuka - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare u ponudi, a što je tip nastave koji će dvoje kandidata pohađati u isto vreme. Inače, na potpuno isti način kao i nastava namenjena samo jednoj osobi se i ona organizuje, ali u tom slučaju se dvoje polaznika o svemu dogovaraju se nadležnima.

Za sva tri tipa edukacije je predviđeno da mogu biti organizovane na dva načina, tako da svaki prijavljeni bira između mogućnosti da nastavu pohađa na klasičan način, odnosno u predstavništvu institucije organizatora i online, kada polaznik ima pravo to da učini sa bilo koje lokacije.

A da bi bio u prilici predavanja da prati preko interneta, svaki prijavljeni u tom slučaju mora posedovati lični računar. Takođe je važno i da osigura kvalitetnu vezu sa internetom u konkretnom prostoru, ali i da izvrši instalaciju namenskog programa neposredno pred početak edukacije, koju bude odabrao da pohađa. Pomoć IT stručnjaka je dostupna na zahtev, bez obzira da li polaznik ima poteškoća kada pristupa nastavi online ili dok instalira softver, preko koga će pohađati predavanja.

Čime se bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare?

Kako je vrlo interesantna tematika kojom se u osnovi bavi stručni seminar - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare, to se podrazumeva da će akcenat biti stavljen na praksu, a u smislu da će najpre predavači ponuditi prisutnima mnogobrojne primere iz prakse, a kako bi im ukazali na razne nepravilnosti koje se mogu javiti, te će ih zatim i naučiti kako da ih izbegnu, odnosno kako da iskrsne problem na najbolji i najbrži bolniji način za kompaniju i sebe lično reše.

Poznato je da se na gotovo svakodnevnom nivou dešavaju razne prevare, koje imaju za cilj da ugroze finansijski status i pojedinaca i pravnih lica, pa je potrebno pronaći najjednostavniji način za borbu protiv njih. A smatra se da je upravo najsigurniji način upoznavanje sa različitim tipovima prevara i malverzacija, kako bi nadležno lice moglo da ih u praksi prepozna i na vreme otkloni svaku mogućnost da ta prevara uzme maha u njegovoj kompaniji.

Isto tako se zna da postoje i uobičajeni način i prevara, a koji opet imaju za cilj finansijsku dobit, te ugrožavanje ne samo finansija zaposlenih neke kompanije, odnosno nadležnih, nego i njihovog ugleda. A sve to zajedno utiče i na poslovne partnere, što svakako ima izuzetno negativne posledice na poslovanje konkretnog preduzeća. Upravo zato je i neophodno da lica koja su nadležna u kompanijama i to u različitim sektorima budu upoznata sa brojnim prevarama, jer će jedino tako moći u praksi da ih spreče.

Profesori će objasniti prisutnima i koji su to alati i metode, koje bi trebalo da koriste u praksi ako žele da na vreme otkriju prevaru u finansijskim izveštajima, te da otklone bilo koju vrstu manipulacije.

Isto tako je predviđeno da stručni kurs i obuka - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare uputi prisutne u takozvanu forenzičku reviziju, te da na primerima budu upoznati na koji način taj proces funkcioniše.

Trebalo bi da predavači detaljno objase kandidatima i koje su to grupe ljudi, koje se mogu svrstati u najčešće počinioce finansijskih malverzacija, odnosno ko u većini slučajeva dođe u situaciju da organizuje neku finansijsku prevaru.

S obzirom na to da se većina prevara događa u situaciji kada se vrše finansijske transakcije u gotovini, odnosno kada se isplaćuje određena svota novca sa računa preduzeća, to se podrazumeva da će predavači kroz brojne dobro odabrane primere omogućiti kandidatima da saznaju kako da primete takve prevare, te naravno na koji način bi trebalo da postupe u tom slučaju. Podrazumeva se da je cilj otkrivanja prevara maksimalno anuliranje njihovih negativnih efekata, pa će i o tome biti reči tokom ove edukacije.

Uzevši u obzir da osobe, koje su zadužene za vođenje ove obuke imaju dugogodišnje iskustvo u poslovanju, to će oni i kroz lične primere nastojati da polaznicima objasne koje bi metode trebalo u kojoj situaciji da koriste, a da bi najpre otkrili prevaru, a potom i smanjili njen negativan efekat.

Ukoliko bude bila organizovana korporativna obuka i kurs - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare po zahtevu nadležnih u nekom preduzeću, a ako oni to budu smatrali boljom opcijom, podrazumeva se da će predavači da se potrude primere iz prakse da prilagode oblasti poslovanja matične kompanije polaznika. Upravo zahvaljujući takvom pristupu će zaposleni u toj firmi biti u mogućnosti da mnogo brže i jednostavnije shvate tematiku ove edukacije, tako da se i u budućnosti očekuje da njihova uspešnost u otkrivanju i saniranju negativnih posledica prevara i finansijskih malverzacija bude na visokom nivou.

Iako će se predavači potruditi da na što jednostavniji i polaznicima razumljiv način prezentuju znanja, koja su predviđena nastavnim planom i programom ove edukacije, postoji mogućnost da neko od njih ima pitanje u vezi sa tematikom predavanja, odnosno da ima potrebu određenu nedoumicu da razreši. Ukoliko to bude bilo izvodljivo, profesori će dozvoliti i na kraju svakog predavanja da kandidati njima upute pitanja, ali je prema programu to predviđeno za završno predavanje. Upravo u tom delu će nastava biti maksimalno interaktivna, jer se očekuje učešće svih prisutnih, kako bi shvatili na najbolji mogući način sve ono što je prezentovano tokom edukacije, te da bi mogli u svom poslovanju ta znanja da primenjuju sa ciljem poboljšanja, najpre finansijskog poslovanja kompanije u kojoj su zaposleni u tom trenutku.

Gde se održava specijalizovani seminar - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare?

S obzirom na to da je ponudom Obrazovnog centra Akademija Oxford obuhvaćeno nekoliko tipova nastave, to će svi prijavljeni pojedinci imati priliku da izaberu i lokaciju održavanja časova, ali i termine. Da pojednostavimo, ne samo da je u ponudi klasični kurs i obuka - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare, nego i nastava koja se može pratiti online, a podrazumeva se da i jedan i drugi tip edukacije mogu biti organizovani ili u okviru individualne, odnosno poluindividualne ili za grupu polaznika, u kom slučaju od četvoro do osmog kandidata treba nastavi da prisustvuju.

Kada kažemo klasična edukacija, to podrazumeva da polaznici predavanja treba da pohađaju u predstavništvu pomenute institucije, a koje će oni pre toga odabrati lično.

Druga opcija jeste da predavanja prate onlajn, to jest sa lokacije koju oni budu lično izabrali. Međutim, u tom slučaju svaki pojedinačni polaznik ima obavezu da obezbedi kompjuter, čije će performanse biti odgovarajuće. Isto tako je vrlo važno i da u bilo kom prostoru, iz koga polaznik bude odlučio predavanja online da pohađa, postoji odgovarajuća internet konekcija, kako ne bi dolazilo do zastoja prilikom praćenja predavanja. Kako se edukacija tog tipa organizuje uz pomoć specijalnog softvera, to svaki polaznik treba potpuno samostalno da njega instalira na svoj računar. U slučaju da ima neki problem koji ne može da reši, treba da zna svaki prijavljeni da su mu na raspolaganju i članovi tima svake poslovnice, koji su zaposleni u IT sektoru i koji će se potruditi što je moguće pre da mu pomognu konkretni problem da otkloni.

Da napomenemo i to da osim za grupu polaznika, specijalizovana obuka i kurs - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare može biti organizovana i za samo jednu osobu, odnosno za njih dvoje, uzevši u obzir da se u zvaničnoj ponudi ove institucije nalaze kako grupna, tako isto i individualna i poluindividualna nastava. Upravo iz tog razloga bi trebalo da svaki prijavljeni kandidat odabere prilikom upisa da li će klasičnu ili online edukaciju pohađati u grupi ili će to učiniti u okviru poluindividualne nastave, a sa još jednim kandidatom, odnosno sasvim samostalno, kada će biti organizovana individualna edukacija.

Pravilo je da termine održavanja nastave, ali i dinamiku sprovođenja predavanja, odnosno datum početka kako individualne, tako isto i edukacije koja se organizuje za dvoje polaznika, definišu direktno kandidati u dogovoru sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom koji će konkretni tip edukacije da vodi.

Ipak, potpuno su drugačija pravila koja se poštuju prilikom organizacije nastave u grupi, jer bi trebalo da zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora definiše kako će se časovi organizovati. Naime, koordinator za nastavu će odlučiti i o terminima održavanja časova, ali i o dinamici njihovog sprovođenja u tom slučaju.

A što se tiče edukacije koja je namenjena samo određenom broju zaposlenih u nekom preduzeću, nju mogu zaposleni u konkretnom predstavništvu ove institucije da organizuju po zahtevu zainteresovanih. Predviđeno je da korporativni seminar - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare bude održan na način, koji će prethodno definisati nadležni u zainteresovanoj kompaniji, sa jedne strane, kao i ovlašćeni predstavnik u odabranoj poslovnici institucije organizatora, sa druge. Zapravo se radi o tome da je takav princip organizacije, gde se praktikuje da direktor zainteresovanog preduzeća, odnosno njegov zvanično ovlašćeni predstavnik, a u dogovoru sa nadležnim licem jedne od poslovnica institucije organizatora, treba da definiše ne samo datum početka korporativnog kursa, nego isto tako i termine u kojima će časovi biti organizovani, odnosno njihov raspored. Postoji jedna vrlo važna informacija, vezano za organizaciju edukacije namenjene zaposlenima, a tiče se mesta njenog održavanja. Naime, isključivo kod takve obuke organizator može da dozvoli promenu mesta održavanja, ali samo ako u prostorijama firme, koja je zainteresovana da svojim zaposlenima omogući praćenje nastave, postoje optimalni uslovi za to. Svakako će organizator vrlo precizno obavestiti klijenta o tome šta sve mora konkretni prostor da sadrži, da bi predavanja u njemu mogla da budu organizovana.

Koliko će trajati kurs i obuka - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare?

Potrebno je da svi kandidati, koji budu odlučili da specijalizovani seminar - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare pohađaju u grupi, to čine ukupno tri sedmice. Celokupan nastavni fond uključuje 10 časova, a precizne informacije o njihovom rasporedu, to jest o dinamici će članovi jedne grupe dobiti od nadležnih u Obrazovnom centru Akademije Oxford onog trenutka, kada grupa koja broj četiri člana najmanje bude bila zvanično formirana, uzevši u obzir da je upravo to od strane organizatora navedeno kao zahtev za sprovođenje tog tipa edukacija.

Međutim, u ponudi ove institucije se nalaze i poluindividualna, odnosno individualna nastava, a one se organizuju na sasvim drugačiji način. Baš iz tog razloga se može dogoditi da jedan ili drugi tip edukacije traje i kraće i duže nego nastava u grupi, pošto će o dinamici po koji će predavanja da budu organizovana, da se dogovaraju zajedno jedan ili dvoje kandidata, predavač i koordinator za nastavu.

Kad god za tim postoji potreba, biće organizovana i korporativna obuka i kurs - naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare, a praktično ista pravila važe kao i kod poluindividualne, odnosno individualne edukacije za pojedinačne polaznike. Naime, osobe koje su nadležne u okviru zainteresovane kompanije bi trebalo da se direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora dogovore, pored ostalog i o tome koliko će trajati korporativna obuka, odnosno o tome u skladu sa kakvom dinamikom će časovi za zaposlene da budu organizovani.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da prepoznate i sprečite finansijske i računovodstvene prevare"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje