Kurs i obuka - Naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa

Da bi bilo ko ko želi da pohađa ovu edukaciju to mogao da učini, mora posedovati osnovno znanje korišćenja programa Microsoft Excel. Zapravo je to navedeno kao jedini zahtev, a inače je specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa namenjena svakome kome je konkretna tema iz bilo kog razloga interesantna, a ko istovremeno ima osnovno znanje korišćenja tog programa. Ipak, moramo priznati da bi nadležni u sektoru ljudskih resursa definitivno trebalo da pristupe ovoj edukaciji, jer stečena znanja mogu implementirati u svoj rad, te na taj način unaprediti kvalitet celog sektora koji u konkretnoj kompaniji vode.

Najbitnije je da svako zainteresovano fizičko lice kontaktira putem telefona najbližu poslovnicu Obrazovnog centra Akademije Oxford i da na taj način izvrši prijavu. Postoji mogućnost i da to učini lično, ali i elektronski, a sem prezimena i imena, trebalo bi da dostavi i informacije o datumu svog rođenja, odnosno kontakt podatke, kako bi bio obavešten o detaljima vezano za upis.

Prema aktuelnom pravilniku institucije organizatora, upisivanje prethodno prijavljenih kandidata se isključivo može izvršiti ukoliko dostave propisana dokumenta i ukoliko su lično prisutni u dogovoreno vreme, a o čemu će biti detaljno informisani.


Njihova je obaveza da izaberu gde će pohađati nastavu, odnosno da li će to učiniti u samoj poslovnici ili online, te na koji način, uzevši u obzir da je u ponudi kako grupni kurs i obuka - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa, tako isto i individualna nastava, ali i poluindividualna. Jednostavnije govoreći, svaki prijavljeni polaznik bira na koji način će časove pohađati, odnosno gde će to učiniti.

U dogovoreno vreme bi trebalo da bude prisutan u odabranm predstavništvu svaki onaj kandidat, koji se opredeli da nastavu pohađa na klasičan način, dok onaj koji odluči da to učini onlajn, časove može pratiti odakle god mu odgovara. Naveden je zahtev da obezbedi sopstveni kompjuter, ali i da ima dobru vezu sa internetom u prostoru, iz koga odluči časove na taj način da pohađa. Neophodno je, takođe da instalira i propisani softver na svoj računar, a što bi trebalo da uradi potpuno samostalno i neposredno pred početak odabranog tipa edukacije. Naravno da će mu biti dostupna i pomoć IT stručnjaka, ukoliko se ne snađe tokom postupka instalacije, ali i ako bude naišao na bilo kakve poteškoće prilikom pristupanja nastavi na taj način.

Moramo napomenuti i to da se i online i klasični tip edukacije mogu pohađati na jedan od tri načina, te da je ponudom obuhvaćen kako individualni seminar - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa, tako isto i nastava u paru, odnosno u grupi.

TESTOVI


Broj polaznika se kod svake od njih razlikuje, pa tako jedno lice pohađa individualnu edukaciju, a predviđeno je da poluindividualnoj pristupaju istovremeno dve osobe, te od četvoro do maksimalno osmoro ljudi da bude prisutno u okviru jedne grupe.

Inače, svaki polaznik koji bude izabrao da časove pohađa ili u okviru poluindividualne ili individualne nastave ima slobodu da zajedno sa predavačem, odnosno sa nadležnim licem jedne od poslovnica ove institucije definiše kako će časovi biti organizovani. A to znači da će se oni dogovoriti oko toga kada će početi ili individualna nastava ili poluindividualna, zatim u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu organizovana, te koliko će ona ukupno trajati, pošto zajedno definišu i prema kakvoj dinamici će ukupan broj časova biti sproveden.

S obzirom na to da su pravila mnogo strožija prilikom organizacije nastave u grupi, to isključivo ovlašćeno lice konkretnog predstavništva institucije organizatora ima pravo da definiše u kojim terminima će biti održana grupna obuka i kurs - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa, te koliko će trajati, odnosno prema kakvoj dinamici će predavanja da budu organizovana. Glavni i osnovni uslov za početak tog tipa edukacije jeste formiranje grupe, u kojoj mora postojati minimalan broj članova, odnosno njih četvoro. Upravo iz tog razloga se svakome, ko se opredeli da edukaciju pohađa u formi grupne napominje da se ne zna tačno kada će ona početi, odnosno da će to biti vrlo brzo nakon što grupa u tom predstavništvu bude bila formirana. Zvanično ovlašćeno lice institucije organizatora definiše kako termine i dinamiku, tako isto i datum početka, a odmah nakon kreiranja grupe i obaveštava sve prethodno prijavljene, te naglašava da se izmene po njihovom zahtevu ne smeju vršiti.

Ponudom ove specijalizovane institucije je obuhvaćen i korporativni kurs i obuka - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa, kada predavanja prati jedan, dvoje ili više zaposlenih u nekom preduzeću. U zavisnosti od potreba klijenta, odnosno zahteva polaznika, se definiše između nadležnih lica institucije organizatora i zainteresovanog preduzeća koliko će nastava trajati, kojim tempom će predavanja biti organizovana i gde, odnosno kada će početi. Moramo posebno istaći informaciju da isključivo korporativna obuka može biti organizovana i van prostorija poslovnica ove institucije, odnosno u okviru same kompanije, ali samo ako maksimalno budu ispoštovani zahtevi koji se odnose na odabrani prostor, te na njegovu opremljenost u skladu sa pravilima. Svakako će klijenti od organizatora dobiti precizne informacije o tome šta mora sadržati konkretni prostor da bi korporativni kurs mogao bez ikakvih smetnji u njemu da bude održan.

Budući da institucija koja organizuje ovu edukaciju spada u red onih, koje su zvanično ovlašćene za njeno sprovođenje i ima sve dozvole koje su neophodne, to podrazumeva da polaznici nakon njenog završetka zvanično postaju vlasnici sertifikata, koji su sa pravnog aspekta priznati. Iz tog razloga i napominjemo da bi svaki kandidat, koji u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ima otvoren radni dosije trebalo da zahteva njegov zvaničan upis, a u skladu sa trenutno važećim pravilima.

Plan i program obuke - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa

Već je navedeno u uvodnom delu da se apsolutno od svakog polaznika, koga interesuje specijalizovani seminar - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa očekuje da ima osnovna znanja vezano za korišćenje navedenog programa. Baš iz tog razloga će ova edukacija odmah da se fokusira na njegovu primenu u konkretnoj oblasti.

A tom prilikom će predavači prikazati brojne funkcije, koje program Microsoft Excel nudi i to najpre sa ciljem analize svih dostupnih podataka, koji će maksimalno unaprediti kvalitet poslovanja bilo koje firme.

Biće predstavljene funkcije, čiji cilj je da svi podaci zaposlenih, koji su nadležnima u odeljenju ljudskih resursa na raspolaganju, budu što bolje grupisani, odnosno adekvatno zaštićeni. Na osnovu tih funkcija će polaznici biti u stanju da pripremaju izveštaje, te da nakon toga vrše adekvatnu analizu svih dostupnih podataka i to kako pomoću tabela, tako isto i grafički.

Trebalo bi napomenuti i to da specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa omogućuje polaznicima da nauče na koji način se ti podaci sortiraju, odnosno kako se nekoliko radnih listova može povezati, te po kom principu se kreiraju grafikoni, koji maksimalno poboljšavaju kvalitet analize.

Naravno da će svi polaznici naučiti kako da importuju i eksportuju konkretne podatke, ali i na koji način da koriste brojne kako statističke, tako isto i logičke, te sve ostale funkcije za pretraživanje, što će im maksimalno olakšati analizu dostupnih podataka.

Akcenat ove edukacije će biti stavljen na korišćenje takozvanih Pivot tabela, ali i na zaštitu svih podataka koji se obrađuju. Trebalo bi da svaki polaznik ove edukacije bude upoznat sa pravilima vezano za korišćenje programa Microsoft Excel, a sa primarnim ciljem što bolje zaštite konkretnih dokumenata.

Naglašavamo da izuzev teorijskog dela, specijalizovani kurs i obuka - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa podrazumeva i praktičan rad, jer će već tokom ove edukacije svi polaznici imati priliku da rade u pomenutom programu, te da samostalno primenjuju prethodno prezentovane funkcije koje on nudi. A sve to će im maksimalno olakšati budući posao, jer će već tokom ovog seminara oni naučiti na koji način mogu koristiti brojne funkcije programa Microsoft Excel, a kako bi poboljšali kvalitet rada svojih zaposlenih.

Da bi u potpunosti razjasnili sve nejasnoće koje budu imali vezano za korišćenje konkretnih funkcija koje podrazumeva ovaj program, polaznicima će biti dozvoljeno da tokom završnog predavanja postavljaju pitanja predavačima.

Gde i u kojim terminima se organizuje stručni seminar - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa sprovodi?

Uz to što mogu da pohađaju nastavu direktno u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, ponudom je obuhvaćen i online kurs i obuka - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa. Zapravo će svaki prijavljeni odlučiti gde će pohađati časove, odnosno da li će to učiniti na klasičan način ili preko svog računara.

Vrlo je važno da kompjuter polaznika ima propisane karakteristike, te da je obezbeđena stabilna veza sa internetom u prostoru, iz koga on odluči da pristupa časovima. Takođe se zahteva i instaliranje tačno određenog tipa softvera, a kako bi bez ikakvih smetnji taj kandidat mogao časove da pohađa. Ističemo da su članovi tima za pružanje tehničke podrške zaposleni u svakom predstavništvu institucije organizatora, te da su na raspolaganju svakom polazniku, kome bude bila potrebna pomoć ili kada pristupa nastavi onlajn ili tokom postupka instalacije softvera.

Očekuje se da svaki prijavljeni izabere da li će online, odnosno klasičnu nastavu pohađati samostalno, u grupi ili u paru, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena individualna, poluindividualna obuka i kurs - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa, te grupna nastava.

Naravno da se razlikuje i princip organizacije i broj polaznika za svaku od njih, pa tako na primer od četvoro do najviše osmoro ljudi može biti prisutno u jednoj grupi, a samo jedan polaznik je predviđeno da pohađa individualnu edukaciju, dok dvoje kandidata treba da prate poluindividualnu.

Bitno je napomenuti da način organizacije grupne nastave isključivo ima pravo i dozvolu da definiše organizator, to jest zvanično ovlašćeni predstavnik one poslovnice te institucije, u kojoj se oformi grupa od 4 osobe najmanje. Vrlo brzo nakon toga će koordinator za nastavu odrediti kog datuma će početi grupna obuka, ali i kojim tempom će nastavni fond da bude sproveden, to jest u kojim terminima bi trebalo članovi te grupe da pohađaju predavanja. Svaki prethodno prijavljeni će biti precizno informisan o svim tim detaljima, a naročito mora biti naglašeno da se kod grupne nastave promene ne vrše po zahtevu kandidata, već se od njih očekuje da se u potpunosti pridržavaju svega onoga što bude odredio organizator.

Svakako je potpuno drugačiji princip koji se poštuje prilikom sprovođenja individualne nastave, ali i poluindividualne. Naime, trebalo bi da se svi prijavljeni za praćenje tih tipova edukacija dogovore sa nadležnima u konkretnoj poslovnici kako o terminima održavanja časova, tako isto i o njihovoj dinamici, odnosno o datumu početka bilo poluindividualne nastave, bilo individualne.

Za zaposlene u nekoj kompaniji se organizuje korporativni seminar - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa, u kom slučaju organizatori maksimalno izlaze u susret zahtevima polaznika, odnosno njihovih nadležnih. Upravo sa njima se ovlašćeno lice svake poslovnice institucije organizatora mora dogovoriti kako o datumu početka korporativne obuke, tako isto i o terminima u kojima će definisani broj zaposlenih pohađati predavanja, odnosno o njenom ukupnom trajanju. Bitno je napomenuti i da korporativni kurs može biti organizovan u samom preduzeću, čiji zaposleni treba da ga pohađaju, ali je vrlo važno da njihovi nadležni ispoštuju sve zahteve u vezi sa opremljenošću konkretnog prostora.

Koliko bi trebalo da kurs i obuka - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa traje?

Trebalo bi da ukupno od 15 časova nastavnog fonda, a ukoliko polaznik odluči da pohađa grupni seminar - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa, bude raspoređeno na 7 dana. Svakako će vrlo precizne informacije o rasporedu časova od nadležnih u konkretnoj poslovnici Obrazovnog centra Akademije Oxford dobiti svaki prijavljeni, a nakon što grupa koja broji najmanje četiri člana u njoj bude bila formirana, uzevši u obzir da je to navedeno kao osnovni uslov za početak tog tipa edukacije.

Sa druge strane, individualna ili poluindividualna nastava mogu trajati onoliko koliko odgovara polaznicima, pošto se oni zajedno sa nadležnim profesorom, odnosno sa koordinatorom za nastavu dogovaraju o dinamici organizacije časova.

Pomenuta institucija nudi i nastavu namenjenu zaposlenima, a budući da nadležni u zainteresovanom preduzeću zajedno sa ovlašćenim licima institucije organizatora definišu kako će biti organizovana korporativna obuka i kurs - naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa, odnosno u kojim terminima, to upravo isključivo od njihovog dogovora zavisi koliko će ona trajati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da primenjujete Excel u oblasti ljudskih resursa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje