Kurs i obuka - Naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji

S obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost kako fizičkim licima, tako i zaposlenima u različitim kompanijama da se upoznaju sa tematikom ove edukacije, to svako od njih treba da bude upoznat ranije sa načinom organizacije. Odmah moramo napomenuti da se stručna obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji za pojedinačne polaznike može organizovati na jedan od tri načina, to jest u formi grupne, individualne i poluindividualne, a da kandidati biraju i gde će boraviti dok traju predavanja, to jest ili će to učiniti on ili u jednoj od poslovnica navedene obrazovne institucije.

Sve te informacije će im biti predočene na vreme, tako da mogu doneti odluku na osnovu toga.

Svako ko odluči da nastavu prati online bi trebalo da tom prilikom koristi i sopstveni računar, a performanse tog uređaja moraju biti adekvatne, kako ne bi bilo nikakvih poteškoća u toku trajanja nastave. Sledeći o čemu moraju polaznici voditi računa jeste internet veza, koja u toku svakog časa mora da bude stabilna. Program preko koga bi trebalo nastava da bude organizovana će samostalno svaki pojedinačni kandidat biti u obavezi pre toga da instalira. Naravno da će dobiti potrebne smernice o tome, a biće mu predočeno i da u okviru svake poslovnice ove obrazovne institucije postoji IT sektor, u kome su zaposleni stručnjaci zaduženi za pružanje tehničke podrške.


Takođe postoji mogućnost i da specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji bude organizovana na uobičajeni način, to jest u poslovnici konkretne obrazovne institucije. A s obzirom na to da se na više od 35 lokacija one nalaze, to bi trebalo prilično lako svaki kandidat i da odluči gde želi nastavu na taj način da pohađa.

Samim tim što se jedan i drugi vid nastave mogu organizovati na tri načina, neophodno je da svaki polaznik izabere da li želi časove da pohađa u društvu još jedne osobe, samostalno ili u formi grupne nastave, u kom slučaju predavanja treba od najmanje četvoro do najviše osmoro ljudi da pohađaju. Pored toga što je različit broj osoba koje treba da pristupa predavanjima, svakako se razlikuje i princip organizacije. Zapravo se radi o tome da su najstrožija pravila organizacije prilikom sprovođenja edukacije za grupu polaznika, a da su mnogo fleksibilnija pravila u slučaju da se organizuje nastava u paru ili individualna.

Napomenuli bismo i to da prilikom sprovođenja grupne nastave mora biti ostvaren glavni uslov, što podrazumeva prijavljivanje četiri osobe najmanje u bilo kom predstavništvu institucije organizatora. Preko onog trenutka kada taj uslov bude bio ispunjen nastava u konkretnoj poslovnici na taj način može da bude organizovana. Naravno da će svaki pojedinačni polaznik o tome da bude obavešten, jer ne postoji mogućnost da grupni tip edukacije bude organizovan ukoliko grupa od minimum četiri člana ne bude formirana. Nego nakon što taj uslov bude bio ispunjen, koordinator za nastavu će biti u obavezi da precizira kako će časovi biti organizovani, odnosno kog datuma treba početi, potom u kojim će tačno terminima predavanja da prate i tako će biti raspored časova. Određeno je i koliko treba da traje nastava, pa će taj podatak biti svakom pojedinačnom polazniku u momentu kada bude vršio prijavljivanje. Ne postoji mogućnost da bilo šta od pomenutog bude izmenjeno, a ako to neki član grupe zahteva.

TESTOVI


Drugačija pravila važe prilikom sprovođenja nastave u paru i individualne, a tada dvoje, odnosno jedan kandidat treba da pohađaju predavanja. Potrebno je da se sa predstavnikom institucije organizatora, odnosno sa koordinatorom za nastavu, kao i sa profesorom oni tada usaglase oko datuma početka nastave, zatim oko termina u kojima će biti predavanja organizovana, ali i oko trajanja. Naime, samim tim što će definisati i na koji način će biti prethodno određeni nastavni fond raspoređen, dogovoriće se i oko toga koliko će ukupno da traje individualna ili takozvana nastava u paru.

Mogu izvršiti prijavljivanje zainteresovani svakog radnog dana putem telefona ili dolaskom u jednu od poslovnica institucije organizatora, odnosno preko mejl adrese. Od podataka imaju obavezu da navedu kako svoje ime i prezime, tako isto i datum rođenja, te obavezno i broj telefona.

Biće obavešten svaki polaznik o postupku upisa, te o dokumentima koja bi trebalo tada da priloži. Takođe će saznati da je obavezan lično da prisustvuje upisivanju u konkretnoj poslovnici.

Sa tematikom ove edukacije mogu da se upoznaju i samo zaposleni u nekom preduzeću. U tom slučaju će biti održan specijalizovani seminar - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji u formi korporativne nastave, a prema pravilima koja su izuzetno fleksibilna. Naime, sve što je vezano za način organizacije časova u tom slučaju će definisati klijenti organizator, to jest predstavnik zainteresovanog preduzeća i predstavnik jedne od poslovnica pomenute obrazovne institucije. Uz to što će se usaglasiti oko uobičajenih detalja, a primarno vezano za trajanje nastave, termina održavanja časova i oko toga kog datuma će edukacija početi, u obavezi su da se dogovore i oko lokacije. Naime, samo kada se ova edukacija organizuje za određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću, dostupna je mogućnost da časovi budu organizovani i na drugoj lokaciji. Na prvom mestu se pod tim misli na prostorije tog preduzeća, a ako klijentu to bude više odgovaralo i ako obezbedi optimalne uslove. Trebalo bi da izabere prostor, u kome ima sve što je potrebno za nesmetano organizaciju nastave. Promena lokacija održavanja časova će biti dozvoljena ako klijent bude optimalne uslove za rad obezbedio. Svakako da će polaznici dobiti sve potrebne informacije o tome vrlo brzo pošto budu definisane.

Šta izučava specijalizovani seminar - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji?

Sa aspekta proizvodnje će tokom ove stručne edukacije da bude razmotren proces kontrolinga. Biće upoznati polaznici sa time zbog čega se smatra naročito važnim primena kontrolinga u tom slučaju.

U toku uvodnog predavanje će profesor da uputi prisutne u to koji su najvažniji delovi kontrolinga u okviru proizvodnje. Podrazumeva se da će se najpre osvrnuti na sam pojam kontrolinga i na njegov istorijat.

Prema programu po čijim semrnicama će biti organizovan stručni kurs i obuka - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji, predviđeno je da polaznici saznaju i koje su specifičnosti te vrste kontrolinga, ali i koji su osnovni principi koji moraju da budu ispoštovani.

Takođe će biti govora i o tome kako se određuje ROI target, ali i koju ulogu ima CMOk u okviru kontrolinga.

Prisutni će biti informisani i o tome koje su obaveze kontrolera, te zbog čega je važno da na tom radnom mestu bude anžaovano stručno lice.

Kako se definišu i na koji način utiču na proizvodnju fiksni i varijabilni troškovi je naredna tema, koju će se truditi da na što jednostavniji način profesor predstavi prisutnima. A u tom delu će biti reči o o takozvanoj kontrolerskoj kocki troškova, kao i o tome na koji način se određuje cena koštanja određenog proizvoda.

Saznaće polaznici i šta su kost centri i na koji način se oni planiraju, ali i kako se definiše tarifa samog procesa.

Osvrnuće se profesor i na to zbog čega je važno pravilno definisati cenu koštanja, te koje su to metode koji se najčešće u tom slučaju koriste. U tom segmentu bi trebalo stručna obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji da bude usmerena na praktični prikaz korišćenja apsorcionog i marginalnog metoda za obračun cene koštanja.

Razgovor o svim temama, kojima se ova edukacija bavi su predviđeni za završno predavanje. Trebalo bi da svi kandidati tom prilikom učestvuju u diskusiji i da na taj način daju svoj doprinos, odnosno da pitaju predavača sve u vezi sa čime imaju bilo kakve nejasnoće.

Kada i gde bi trebalo da bude održan stručni kurs i obuka - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji?

Sve neophodne informacije će svako fizičko lice o organizaciji ove edukacije da dobije u trenutku prijavljivanja. a moramo naglasiti da specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji može biti organizovana i u formi korporativne nastave.

Onog momenta kada nadležni u okviru bilo koje kompanija zvanično budu zahtevali organizaciju korporativne nastave, predstavnik jedne od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford će se sa njima dogovoriti oko svih detalja koji su vezani za to. A to znači da će se oni usaglasiti prvo oko toga na kom mestu će pohađati predavanja, budući da isključivo u tom slučaju organizator dozvoljava izmenu. Naime, ako u okviru konkretnog preduzeća postoje optimalni uslovi za rad, a klijent smatra to boljom varijantom, nema razloga da ne bude omogućena organizacija nastave na drugoj lokaciji. Inače je pravilo da bi oni trebalo da se usaglase i oko svih ostalih detalja, a primarno oko tačnog datuma početka nastave, zatim oko toga u kojim će terminima biti organizovani časovi i oko trajanje edukacije. Praktično govoreći trajanje nastave oni zajedno definišu jer odlučuju o tome kojom će dinamikom prethodno određeni nastavni fond da bude raspoređen u tom slučaju. Naravno da će u skladu sa dogovorom svaki polaznik naknadno da bude precizno obavešten.

Pojedinačni polaznici imaju obavezu da se opredele, kao što je već pomenuto između navedenih opcija. Jednostavno, od mogućnosti imaju na raspolaganju grupnu, individualnu i poluindividualnu nastavu, a sva tri tipa edukacije će biti održana i na klasičan način i online, tako da od odluke svakog pojedinačnog polaznika zavisi koju će opciju odabrati.

Odmah da naglasimo da se najstrožija pravila primenjuju kada je u pitanju specijalizovani seminar - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji namenjen grupi kandidata. U tom slučaju isključivo definiše organizator sve vezano za sprovođenja nastave, a od polaznika se zahteva da ispoštuju sve to, budući da se promene prema njihovim zahtevima ne smeju uzeti u obzir. Inače u jednoj grupi predavanja treba da prati od najmanje četvoro ljudi, pa do najviše osmoro njih. Samim tim je sasvim logično da se zahteva prvo formiranje jedne grupe, što podrazumeva da najmanje četiri osobe treba da se prijave u određenom predstavništvu ove obrazovne institucije. Posle formiranja grupe će koordinator za nastavu imati obavezu da odluči o tome kog datuma će kurs da počne, odnosno na koji način će biti raspoređeni časovi, kao i u kojim će terminima biti u obavezi da ih pohađaju. Međutim, pre toga moraju znati da se trajanje nastave definiše unapred, tako da je ta informacija dostupna već prilikom zvaničnog prijavljivanja i važi za svako predstavništvo navedene obrazovne institucije. Naravno da nije podložna promenama, kao ni bilo šta drugo.

Moramo napomenuti i to da se poluindividualna i individualna nastava organizuju prema pravilima, koja su potpuno istovetna. Broj polaznika u tom slučaju je ustvari jedina razlika, uzevši u obzir da dvoje njih pohađaju poluindividualnu, a da je za jedno lice rezervisana individualna nastava. Važno je da pomenemo i to da su pravila izuzetno slobodna, tako da svaki pojedinačni polaznik u tom slučaju treba da precizira kako će časovi biti organizovani i to direktno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu i sa stručnjakom, koji će da vodi konkretni tip edukacije. Definisaće tom prilikom kog datuma treba da počne individualni ili poluindividualni kurs i obuka - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji, a odrediće i u kojim terminima će biti organizovani časovi. Potrebno je da se tom prilikom usaglase i oko trajanja nastave, to jest da preciziraju u skladu sa kakvom dinamikom će da bude sproveden definisani nastavni fond.

Potrebno je da se posle toga svaki kandidat opredeli između dve ponuđene opcije u vezi sa lokacijom održavanja nastave, to jest da odluči da li će je pohađati direktno u prostorijama izabranog predstavništva institucije organizatora na klasičan način ili će to uraditi u formi učenja na daljinu. Obe opcije su dostupne u ovom slučaju, a polaznici će dobiti sve potrebne informacije o načinu organizacije nastave i o zahtevima koje moraju ispuniti.

Edukacija koja podrazumeva praćenje časova online se odvija u formi učenja na daljinu i to preko računara svakog pojedinačnog polaznika, važno je naglasiti da u tom slučaju oni imaju obavezu da obezbede kompjuter sa odgovarajućim karakteristikama na prvom mestu. Zatim je neophodno da instaliraju tačno određenu vrstu programa na taj uređaj, a u skladu sa pravilima institucije organizatora i prema smernicama koje će od nadležnih pre toga dobiti. Veza sa internetom za sve vreme trajanja edukacije mora da bude stabilna, jer će na taj način kvalitet nastave biti na zahtevanom nivou. Potrebno je da napomenemo i to da ova obrazovna institucija nudi zainteresovanim polaznicima mogućnost da se obrate zaposlenima u IT sektoru konkretne poslovnice, a kako bi im pomogli da reše bilo kakvu poteškoću u toku praćenja nastave ili dok pokušavaju da instaliraju namenski softver.

Koliko je određeno da će trajati stručna obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji?

Na raspolaganju je svakom fizičkom licu mogućnost da odabere kako želi nastavu da pohađa, uzevši u obzir da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije oksford nalazi kako poluindividualni i individualni seminar - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji, tako isto i mogućnost organizacije nastave za grupu polaznika.

Samim tim što postoji toliko opcija nije moguće uvek navesti unapred koliko će nastava ukupno da traje u konkretnom slučaju. Zapravo se to navodi isključivo kada je u pitanju edukacija namenjena grupi polaznika, jer tako predviđaju pravila institucije organizatora.

Prilikom prijavljivanja će kandidati saznati da će ukupno 5 dana nastava u grupi da traje. A kasnije, to jest pošto minimalan broj polaznika prijavu izvrše i grupa bude formirana će dobiti informaciju i o tome na koji način će 8 časova nastavnog programa da bude raspoređeno. Saznaće i kog datuma počinje edukacija i u kojim terminima će biti organizovana predavanja.

A kod individualne nastave u paru se primenjuje drugačija pravila organizacije. U tom slučaju će polaznik direktno sa profesorom i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu biti u obavezi da definiše, između ostalog i koliko će nastava trajati. Reč je o tome da oni moraju precizirati raspored predavanja, ali i odrediti kog datuma će početi specijalizovana obuka i kurs - naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji, odnosno u kojim će terminima da budu organizovani časovi.

Vrlo sličan princip organizacije se primenjuje i kada klijent iznese zahtev da bude organizovana korporativna obuka, to jest nastava za određeni broj zaposlenih u nekom preduzeću. Upravo tom prilikom je predviđeno da nadležno lice tog preduzeća precizira sve direktno sa organizatorom, a što podrazumeva definisanje ne samo trajanja nastave, to jest rasporeda časova, nego isto tako i preciziranje datuma početka korporativnog kursa, odnosno termina održavanja časova i mesto na kome će nastava u tom slučaju da bude organizovana.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite da primenjujete kontroling sistem u proizvodnji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje