Kurs i obuka - Naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji

Prvenstveno nadležnima u kompanijama, odnosno vlasnicima firmi je namenjen stručni kurs i obuka - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji. Takođe bi menadžeri u sektoru finansija, ali i oni koji su zaduženi za kreiranje strategije imali koristi od tematike kojom se ova edukacija bavi.

Bitno je da napomenemo i to da organizator nijedan zahtev nije stavio pred zainteresovane, a što znači da apsolutno svako ko nalazi ovu tematiku zanimljivom ima pravo časove da pohađa.

Osim za fizička lica, ova obuka može da bude organizovana i za pravna lica. Naime, dostupna je korporativna obuka, a predviđeno je da prethodno tačno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji tada časove pohađa.


Princip organizacije kursa za radnike određene firme je prilično jednostavan. Pravilnikom institucije organizatora je predviđeno da se direktor firme, odnosno njen ovlašćeni predstavnik dogovara o načinu organizacije predavanja direktno sa zvanično ovlašćenim licem bilo koje od preko 20 poslovnica institucije organizatora. A uz to što bi oni zajedno trebalo da preciziraju kog datuma će korporativni kurs da počne, vrlo je važno da se dogovore i oko toga u kojim terminima će radnici predavanja da pohađaju. Neophodno je i da se usaglase oko rasporeda časova, kao i oko lokacije na koji će korporativni seminar da bude organizovan. Jednostavnije rečeno, nastava po zahtevu klijenta može za njegove zaposlene biti organizovana i u okviru te kompanije. Bitno je da bude izabran prostor, čije karakteristike će biti odgovarajuće, a da bi bio održan propisani kvalitet nastave. Svi radnici koji bi trebalo korporativnu obuku da pohađaju će biti o svemu obavešteni na način, koji je za to predviđen.

Fizička lica, odnosno pojedinačni polaznici bi najpre morali da izvrše prijavljivanje, jer je tako predviđeno pravilima institucije organizatora. A tom prilikom oni moraju navesti najpre svoje ime i prezime, a zatim i datum rođenja. Takođe se podrazumeva da moraju dostaviti i kontakt informacije, to jest broj telefona. Sve te podatke zainteresovani mogu ili poslati na mail adresu ili ih zaposlenima u konkretnom predstavništvu pomenute institucije putem telefona, odnosno lično izdiktirati.

Takođe je u skladu sa pravilima pomenute institucije i to da mora biti zvanično izvršen upis, a isključivo uz lično prisustvo svakog kandidata. Neophodno je da svako od njih tada priloži i propisana dokumenta, a svakako će o tome da bude prethodno informisan od strane nadležnih.

TESTOVI


Upravo u trenutku upisa će svaki pojedinačni polaznik biti u obavezi da odluči da li će specijalizovani seminar - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji da pohađa u grupi, samostalno ili u paru. A njegova je obaveza i da se opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa online ili na klasičan način.

Ukoliko polazniku najviše odgovara princip, koji podrazumeva grupni tip edukacije, on mora da prihvati vrlo striktno definisana pravila. Stvar je u tome da koordinator za nastavu u tom slučaju ima obavezu da definiše na koji način će predavanja da budu organizovana. A u suštini on donosi odluku o datumu početka nastave u grupi, te određuje u kojim terminima će časovi biti organizovani. Takođe on mora odlučiti i kakvom dinamikom će da bude celokupan nastavni fond u tom slučaju organizovan. Bitno je naglasiti da u jednoj grupi može biti prisutno od najmanje četvoro, pa do najviše osmoro ljudi. Samim tim što je institucija organizatora jasno navela koliko kandidata u jednoj grupi sme biti prisutno, neophodno je da se minimalan broj njih prvo prijavi. Jednostavnije rečeno, nakon što grupa bude bila zvanično formirana, koordinator će definisati sve detalje, pa će u skladu sa pravilima o tome da obavesti i sve prethodno prijavljene kandidate. Naročito mora biti istaknuta informacija da se ne dozvoljava vršenje apsolutno nikakvih izmena, tako da se ne mogu prihvatiti zahtevi niti jednog polaznika u tom slučaju.

Budući da je ponudom obuhvaćen i individualni i poluindividualni seminar - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji, to podrazumeva da kandidati mogu da izaberu i nastavu da pohađaju u paru ili potpuno samostalno. Uopšteno govoreći, potpuno isti princip se primenjuje prilikom organizacije i jednog i drugog tipa edukacije. Jednostavnije rečeno, radi se o vrlo fleksibilnim pravilima organizacije. Zapravo se dozvoljava polaznicima u tom slučaju da definišu samostalno sa nadležnima u konkretnoj poslovnici pomenute institucije kako će nastava da bude organizovana. Prvo i osnovno što moraju profesor, koordinator za nastavu i polaznici da odluče jeste kog datuma će početi ili individualni kurs ili poluindividualni. Zatim će se usaglasiti oko termina održavanja časova, kao i oko dinamike, a što ustvari znači da će oni na taj način definisati i trajanje konkretnog tipa obuke.

Naveli smo prethodno da se sva tri tipa edukacije mogu pohađati i online i na način, koji se smatra uobičajenim.

Ukoliko kandidat odluči da ovaj seminar pohađa na klasičan način, to znači da će predavanjima pristupati u okviru jedne od poslovnica navedene institucije. Naravno da je njegova dužnost u dogovorenom terminima da bude prisutan na konkretnoj lokaciji.

Inače se u ponudi nalazi i online obuka i kurs - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji, a kada časove polaznici pohađaju preko računara. Potrebno je da specijalni program oni instaliraju, a svakako neposredno pre samog početka odabranog tipa edukacije. Ističemo da sam postupak instaliranja tog programa uopšte nije komplikovan, pa se zato smatra da svaki kandidat može kroz postupak instalacije samostalno da prođe. Ipak, napominjemo da je obezbeđena tehnička podrška, tako da će nadležni u IT sektoru bilo kog predstavništva navedene institucije svakome od njih pomoći da reši problem koji bude tom prilikom iskrsao. Inače se njima kandidati mogu obratiti i ukoliko budu naišli na bilo kakvu poteškoću tokom praćenja predavanja preko interneta. Izuzetno je značajno i to da stabilna veza sa internetom postoji na lokaciji, na koji će polaznik boraviti dok predavanja po tom principu bude pohađao.

Program i plan stručnog kursa - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji

Prva tema sa kojom je predviđeno da specijalizovani seminar - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji upozna polaznike jeste na koji način uopšteno funkcioniše lanac snabdevanja.

Predstaviće profesori i primere iz prakse, da bi omogućili polaznicima da lakše stvore vrlo preciznu sliku o tome kako u praksi to funkcioniše. A da bi sve to dodatno pojasnili, oni će predstaviti i dobar, ali i primer loše prakse. Naime, postoje situacije kada lanac snabdevanja ne funkcioniše kako bi trebalo, odnosno kada su načinjeni određeni propusti, pa će svakako polaznici biti o tome informisani. Objasniće im predavači i koje su najčešće greške, do kojih dolazi u radu, odnosno u funkcionisanju lanca snabdevanja. Takođe će ih naučiti i šta je potrebno da urade, kako ne bi te greške oni načinili.

Po kom principu se kreira strategija lanca snabdevanja je osnovna tema ove specijalizovane edukacije. A u tom segmentu će biti govora o dizajniranju lanca snabdevanja i to primarno sa aspekta profitabilnosti lanca nabavke.

Naravno da će profesori predstaviti i različite alate, koje bi trebalo primenjivati sa ciljem boljeg upravljanja lancem snabdevanja. A svakako da će stručni kurs i obuka - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji u tom segmentu biti fokusiran na primere. Naime, predavači će kroz primere objasniti kako treba implementirati te alate u poslovanje.

Koje su to logističke strategije, koje je poželjno primeniti je isto tema, kojim će se profesori baviti. Takođe će prisutni imati prilike da nauče i kako primena tih strategija utiče na poboljšanje kvaliteta konkretnih usluga sa jedne strane, odnosno na smanjenje troškova, sa druge.

A pored ostalog, profesori će govoriti i na koji način bi trebalo pravilno upravljati zalihama i transportom, kao i strateškim partnerstvom.

Poseban segment ove specijalizovane obuke će biti usmeren i na upravljanje informacijama, a sve sa ciljem poboljšanja kvaliteta poslovanja, odnosno lanca snabdevanja.

Svakako da će kandidati imati priliku da nauče i zbog čega je dobro koristiti dizajn proizvoda za kreiranje strategije kompanije.

U suštini, akcenat ove specijalizovane edukacije će biti stavljen na predstavljanje načina izgradnje različitih vrsta strategija, a sa ciljem poboljšanja kvaliteta lanca snabdevanja i njegovog funkcionisanja.

Bitno je napomenuti i to da će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji omogućiti prisutnima da saznaju i koji se rizici najčešće u praksi javljaju. Takođe će profesori objasniti i kako bi u tim situacijama trebalo reagovati, a da bi rizik zaista bio smanjen na minimum.

U skladu sa primerima, koji će biti predstavljeni, kandidati će imati priliku da brže shvate kako bi trebalo pripremiti strategiju i koje alate bi trebalo koristiti da bi uspešnost lanca snabdevanja bila mnogo bolja.

S obzirom na to da je završno predavanje u toku ove specijalizovane edukacije zamišljeno da bude interaktivno, to podrazumeva da će biti dozvoljeno kandidatima pitanja profesorima da postavljaju tom prilikom. A na taj način će svakom prisutnom biti pružena prilika da sve što možda nije razumeo od prezentovanih tema razjasni u toku nastave. Svakako bi trebalo da svako od polaznika ove specijalizovane obuke, šve što je imao prilike da sazna i nauči, primeni u svojoj kompaniji.

U kojim terminima će biti organizovan stručni seminar - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji i gde?

Svakako nije moguće unapred dati informacije ni o tome u kojim terminima će biti stručni kurs i obuka - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji održan, a ni o tome na kom će se to mestu desiti. Da pojednostavimo, prvo je važno da svaki prijavljeni kandidat izabere između nekoliko ponuđenih opcija, a koje uključuju poluindividualnu, individualnu i grupnu nastavu, odnosno klasičnu i online, posle čega će ga nadležni informisati o svim neophodnim detaljima.

Dakle, praktično govoreći, kandidati imaju mogućnost da poluindividualnu i individualnu, odnosno grupnu edukaciju pohađaju prema ustaljenom principu ili preko interneta.

Dvoje njih će pohađati takozvanu nastavu u paru, odnosno poluindividualnu, te samo jedno lice treba da pristupi individualnoj. Upravo ta dva tipa edukacije se organizuju na potpuno isti način. A sve detalje o tome kog datuma će početi ili individualna obuka i kurs - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji ili poluindividualna nastava će definisati kandidati sa nadležnim licima u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford. Takođe će se oni sa predavačem i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovoriti i o terminima, u kojima će biti organizovana predavanja i o njihovom rasporedu.

Ipak, mnogo su strožija pravila koja podrazumeva grupni tip edukacije. Ne samo zato što više polaznika pohađaju predavanja, nego i zato što koordinator za nastavu isključivo odlučuje o tome kako će u tom slučaju časovi da budu organizovani. Jednostavno govoreći, grupa od minimum četiri osobe prvo mora da bude u konkretnom predstavništvu formirana, pa će posle toga on odlučiti o svemu. Dakle, definisanje kako termina održavanja časova i datuma početka nastave, isto tako i rasporeda predavanja je u nadležnosti tog stručnjaka. A uzevši u obzir da institucija organizatora naročito vodi računa o kvalitetu nastave, to je maksimalan broj kandidata kojima je omogućeno prisustvo u jednoj grupi osmoro. U principu, pravila vezano za organizaciju nastave tog tipa su vrlo stroga, te se ne sme menjati ništa što koordinator bude prethodno odredio, tako da prijavljeni jednostavno to moraju u potpunosti ispoštovati.

Potrebno je da se prilikom zvaničnog upisa svako odluči i da li će časove pohađati prema ustaljenom principu ili preko interneta.

Naravno da mora biti prisutan u izabranoj poslovnici svako, ko se odluči da specijalizovani seminar - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji pohađa na klasičan način.

Takođe se podrazumeva da sa bilo koje lokacije ima pravo polaznik da pohađa predavanja online. Zapravo on u tom slučaju koristi sopstveni kompjuter, a na koga prema pravilima instalira namenski program. Bitno je, naravno da obezbedi stabilnu internet konekciju u odabranom prostoru, a može se po potrebi obratiti članovima IT sektora u izabranoj poslovnici.

Nakon svega pomenutog, moramo naglasiti i to da ova obuka može biti organizovana u formi korporativne. A tada će nastavi pristupati zaposleni u nekom preduzeću. U principu, pravila prema kojima se korporativni kurs organizuje su izuzetno fleksibilna. Trebalo bi da nadležno lice konkretnog preduzeća definiše način organizacije časova direktno sa predstavnikom institucije organizatora, to jest jedne od brojnih poslovnica. Definisaće oni zajedno kako datum početka tog tipa nastave, tako isto i termine u kojima će zaposleni časove pohađati, odnosno njihov raspored. Za razliku od edukacije namenjene pojedinačnim polaznicima, korporativna obuka može biti održana i u prostorijama zainteresovanog preduzeća. Naravno da tada moraju optimalni uslovi za rad biti obezbeđeni, te neizostavno mora biti odabran adekvatan prostor. A o tome će se, naravno, kao i o svemu drugome dogovoriti nadležni u instituciji organizatora i u okviru zainteresovane kompanije.

Koliko bi trebalo da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji traje?

Tačne informacije o tome koliko bi dana tačno trebalo da traje stručna obuka i kurs - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji će biti prijavljenima na raspolaganju u trenutku upisa. Ustvari se tada od njih zahteva da navedu da li će nastavu pohađati u paru, samostalno ili u grupi, pa će u skladu sa time i biti informisani o svim detaljima, pa i o trajanju izabranog tip edukacije.

Dve sedmice bi trebalo da pohađa časove svako, ko se opredeli nastavu da pohađa u grupi. A u tom slučaju će svaki član grupe, vrlo brzo nakon njenog formiranja da dobije informacije i o tome na koji način će osam časova nastavnog programa da bude u tom slučaju raspoređeno. Zapravo će ih koordinator za nastavu konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford informisati i o rasporedu predavanja i o datumu početka grupne edukacije, kao i o svim ostalim detaljima.

Uzevši u obzir da ova specijalizovana institucija nastavu može održati i u formi poluindividualne, odnosno za samo jednu osobu, a u kom slučaju se primenjuju drugačija pravila organizacije, to može biti i njihovo trajanje različito nego kod nastave u grupi. Zapravo se primenjuje sasvim drugačiji princip organizacije časova, jer koordinator za nastavu tada zajedno sa jednim ili dvoje polaznika i nadležnim predavačem precizira detalja vezano za sprovođenje časova. A uz to što će oni definisati datum početka individualne ili poluindividualne obuke, preciziraće i koliko će ukupno seminar - naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji da traje. Ustvari će definisati prema kakvom rasporedu će da budu organizovani časovi, a svakako će se dogovoriti i o datumu početka onog tipa kursa, koji budu odabrali da pohađaju.

Korporativni vid obuke takođe može biti organizovann na zahtev klijenata. U tom slučaju će detalje koji se odnose na dinamiku sprovođenja predavanja definisati zvanično ovlašćeni predstavnik institucije organizatora i kompanije, čiji će radnici časove pohađati. Jednostavnije govoreći, korporativni tip kursa može trajati i kraće nego grupna edukacija za pojedinačne polaznike, ali i duže, pošto isključivo sve zavisi od njihovog dogovora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da isplanirate i kreirate strategiju da bi lanac snabdevanja bio još uspešniji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje