Kurs i obuka - Naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza

Prvenstveno nadležnima u odeljenju ljudskih resursa i to u okviru bilo kog preduzeća je namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza. Svakako bi sa tematikom nastave trebalo da se upoznaju i vlasnici kompanija, ali i svi koji na neki način imaju interesovanje za konkretnu temu, budući da ne postoji nikakav zahtev koji moraju ispuniti da bi mogli predavanja da pohađaju.

Napominjemo odmah da kako za fizička lica, tako Obrazovni centar Akademije Oxford nastavu organizuje i za pravna lica, odnosno za zaposlene u kompanijama. Nadležna lica institucije klijenta bi trebalo da se o načinu organizacije časova za određeni broj zaposlenih dogovaraju sa licem, koje je u jednoj od poslovnica ove institucije za te poslove nadležno. Svakako da će se oni usaglasiti najpre oko termina održavanja časova, a zatim i oko datuma početka nastave i tačnog rasporeda časova, ali mogu da preciziraju i gde će nastava biti organizovana. Isključivo kod korporativne edukacije je dozvoljeno da bude promenjeno mesto održavanja predavanja, a u kom slučaju se ona sprovode u okviru institucije klijenta, ako za to postoje propisani uslovi.

Pravilo je da se svako fizičko lice prvo mora prijaviti za pohađanje ove edukacije, a kojom prilikom se od njega zahteva da navede kako ime i prezime, tako isto i datum rođenja, odnosno da obavezno ostavi i broj telefona za dalji kontakt. Sve te informacije može izdiktirati putem telefona ili direktno u ma kom predstavništvu institucije organizatora, a dozvoljeno je i prijavu da izvrše elektronski, kada te informacije treba na zvaničnu mejl adresu institucije organizatora da pošalju.


Neophodno je da lično bude prisutan u trenutku upisa svaki kandidat, koji u skladu sa prethodno navedenim pravilima izvrši prijavu. A biće obavešten na vreme i o dokumentima, koja bi trebalo tada da donese, kao i o svim detaljima koji se tiču organizacije nastave.

Naime, specijalizovani seminar - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza za fizička lica se organizuje online i u svakom predstavništvu pomenute institucije, a na uobičajen način, s tim što je predviđeno da se i jedan i drugi tip edukacije mogu pohađati u grupi, individualno ili u paru. Samo zato što je ponudom obuhvaćeno toliko tipova edukacija se dozvoljava prijavljenima da izaberu najpre gde će pohađati časove, a zatim i na koji način, nakon čega dobijaju sve neophodne informacije o rasporedu časova, terminima i datumu početka nastave.

Moramo napomenuti da je posedovanje računara osnovni zahtev, koji polaznik mora ispoštovati ukoliko želi da časove pohađa online, te da se očekuje i da postoji odlična internet konekcija u onom prostoru, iz koga će on pohađati predavanja, a vrlo je važno i da na vreme instalira samostalno softver na taj uređaj, preko koga će pristupati časovima. Sve informacije o postupku instalacije, odnosno o načinu pristupanja nastavi onlajn će biti na vreme dostupne prijavljenima, kao i pomoć IT stručnjaka, koji su zaposleni u svakom gradu, u kome institucija organizatora ima predstavništvo.

TESTOVI


Trebalo bi da nakon što izabere da li će nastavu pohađati online ili na klasičan način, svaki prijavljeni polaznik odluči da li će to učiniti potpuno samostalno ili u paru, odnosno u grupi, jer su i ta tri tipa edukacije u ponudi.

U principu, osnovna razlika se odnosi na broj kandidata koji pohađaju predavanja, pa tako individualnoj nastavi treba da pristupi samo jedna osoba, grupnoj od četvoro do 8 polaznika, dok poluindividualnu nastavu treba da prati njih dvoje.

Iako jeste osnovna razlika vezana za broj polaznika, postoji i ona koja se odnosi na princip organizacije. Da pojednostavimo, prilikom organizacije nastave u grupi, ovlašćeno lice jedne od poslovnica institucije organizatora definiše na koji način će časovi biti održani. A to podrazumeva da koordinator za nastavu odlučuje kako o tome kog datuma će časovi početi, tako isto i o tome u kojim terminima će oni biti organizovani, a zatim i u skladu sa kakvom dinamikom bi trebalo celokupan nastavni fond da bude raspoređen. Ali je vrlo važno napomenuti da je naveden osnovni zahtev za početak tog tipa edukacije, koji neizostavno mora biti ispunjen da bi nastava na taj način uopšte mogla da bude organizovana. Naime, u tom predstavništvu mora grupa od minimum 4 člana da bude formirana, posle čega koordinator za nastavu ima pravo sve prethodno navedeno da definiše.

Kod individualne nastave i one koju treba dva kandidata istovremeno da pohađaju, a koja je poznata kao poluindividualna se pravila razlikuju, tako da svaki prijavljeni treba o načinu organizacije časova da se dogovori sa koordinatorom za nastavu direktno i sa stručnjakom, koji će poluindividualnu ili individualnu nastavu da vodi. Predviđeno je da se oni usaglase kako oko toga kada će predavanja startovati, tako isto i oko toga u kojim terminima će biti organizovana i prema kakvoj dinamici, jer su pravila koja se poštuju prilikom organizacije tih tipova edukacija vrlo fleksibilna.

Podatak koji će interesovati sve koji su zainteresovani da pohađaju ovaj seminar se, sasvim sigurno odnosi na sticanje sertifikata. Naime, specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza se organizuje od strane nadležne obrazovne institucije, koja ima sve neophodne dozvole za obavljanje te edukacije, tako da omogućuje polaznicima da dobiju dokaz o njenom pohađanju, a koji je potpuno pravno validan. Budući da je zakonski priznat sertifikat ove institucije, trebalo bi da njegov vlasnik kontaktira zaposlene u predstavništvu Nacionalne službe za zapošljavanje, a u okviru koga ima otvoren radni dosije. Upravo službenici te institucije vrše upis stečenih sertifikata u radne dosijee kandidata prema pravilima, čime se doprinosi boljem kvalitetu i njihove radne biografije, odnosno povećava se šansa da taj kandidat lakše pronađe zaposlenje koje želi.

Šta sve izučava obuka i kurs - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza?

Trenutak kada radnik daje otkaz ili kada nadležno lice bilo koje kompanije treba zaposlenom da uruči otkaz iz bilo kog razloga nije ni malo prijatan, ali je i pored toga naročito važno da budu ispoštovana zakonom propisana pravila, da niti jedna strana ne bi bila ugrožena i oštećena. Iz tog razloga i navodimo da specijalizovani seminar - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza, izuzev teorijskog dela, odnosno predavanja obuhvata i predstavljanje brojnih primera iz prakse, što će sve zajedno učesnicima pomoći da, ukoliko u budućnosti dođu u neku takvu situaciju, iz nje izađu bez ikakvih pravnih posledica.

Akcenat će ovaj specijalizovani kurs staviti na predstavljanje onih odrednica zakona o radu, koje se odnose isključivo na prestanak radnog odnosa. Naravno da će profesori ukratko predstaviti i ostale odredbe ovog zakona, te će polaznici imati prilike da se upoznaju kako sa obavezama poslodavaca, tako isto i sa obavezama zaposlenih, a sve sa aspekta konkretnog zakona Republike Srbije.

Biće govora i o različitim tipovima radnog angažovanja, odnosno o tome na koji način su prava i obaveze zaposlenih u tom slučaju regulisani pomenutim zakonom.

Trebalo bi da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza predstavi prisutnima i one članove zakona o radu Republike Srbije, koji su prvenstveno usmereni na zaštitu zaposlenih, a sa aspekta opšte i zaštite ličnih podataka, te zaštite materinstva, odnosno sa aspekta ostalih tipova zaštite.

Posle svega toga će polaznici dobiti informacije i o tome kako je pomenutim zakonom regulisan višak zaposlenih, odnosno koje su u tom slučaju obaveze poslodavca i na osnovu čega se utvrđuje da je došlo do viška. A biće informisani i o tome na koji način se očekuje da taj problem u bilo kom preduzeću bude rešen, te će tom prilikom biti predstavljeni i adekvatni primeri koji pokazuju kako je na pravilan način regulisan problem više kad zaposlenih, da bi polaznici još bolje razumeli predstavljeno gradivo. Takođe će im biti ukazano i na primere onih kompanija, koje nisu poštovale odredbe konkretnog zakona i u okviru kojih program regulisanja viška zaposlenih nije sproveden onako kako taj zakon predviđa.

Kako je zakonom o radu regulisano udaljenje radnika, odnosno u kojim slučajevima može da dođe do privremenog udaljenja zaposlenog sa rada ili trajnog su, isto teme kojima će se profesori tokom predavanja baviti. Svakako da će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza biti fokusirana na one situacije, koje se smatraju uobičajenim u tom slučaju, odnosno koje su odredbama navedenog zakona prvenstveno regulisane.

S obzirom na to da postoje oni razlozi, koji se najčešće javljaju kada radnik daje otkaz, odnosno kada poslodavac to mora da učini, polaznici ove edukacije će svakako sa njima biti upoznati, ali će istovremeno biti ukazano i na različite propuste koji se u tom slučaju mogu dogoditi.

U skladu sa odredbama zakona o radu će biti obavešteni svi prisutni i kako bi trebalo da funkcioniše radni spor, odnosno kada do njega može da dođe i koje su njegove posledice za strane koje učestvuju. Baš zato je i potrebno da celokupna procedura bude u potpunosti ispoštovana, pa će korak po korak predavači objasniti i kako se u različitim situacijama postupa.

Trebalo bi da tokom završnih predavanja polaznici učestvuju u radu, te da upute pitanja profesoraima vezano za sve teme koje su tokom edukacije obrađivane. Sve to će im biti od koristi u budućem radu, zato što će biti potpuno sigurni u svoje znanje vezano za primenu odredbi zakona o radu, a sa aspekta prestanka radnog odnosa prvenstveno, tako da neće biti bojazni za poslovanje kompanije u kojoj su zaposleni ili koja je u njihovom vlasništvu.

Kada i na kom mestu se stručni seminar - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza sprovodi?

Kako se u ponudi nalazi individualna, poluindividualna i specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza koja se organizuje u grupi, to od odabira svakog pojedinačnog polaznika zavise termini u kojima će časove pohađati.

Zapravo kod grupne nastave bi trebalo da nadležno lice konkretne poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford definiše kako termine u kojima će od četvoro do najviše osmoro ljudi pohađati predavanja, tako isto i dinamiku u skladu sa kojom će nastava biti organizovana, odnosno datum početka. Moramo naglasiti da grupni tip edukacije može početi tek nakon kreiranja grupe u jednoj od poslovnica ove obrazovne institucije, a u njoj mora najmanje 4 osobe biti prisutno. Dakle, kada bude bila formirana grupa koja broji najmanje članova, koordinator za nastavu će odrediti kog datuma tačno počinje ta edukacija, odnosno koliko dugo će trajati i u kojim terminima će predavanja biti organizovana, te o svemu tome će obavestiti prijavljene. Posebno mora biti napomenuto tom prilikom da se zahtevi polaznika vezano za promenu ne smeju uzeti u obzir zato što to ne dozvoljava princip organizacije.

Svakako da je ponudom obuhvaćena i poluindividualna nastava, kada dve osobe treba da pristupaju predavanjima, odnosno individualna edukacija, a koja je poznata kao jedan na jedan, uzevši u obzir da je prisutan samo jedan kandidat i profesor za vreme trajanja predavanja. Samim tim što je u pitanju manji broj polaznika, njima je data je veća sloboda nego kod grupne edukacije, pa se direktno sa predavačima, odnosno sa koordinatorom za nastavu oni dogovaraju kako oko termina u kojima će biti održana predavanja, tako isto i oko toga kakvom dinamikom će to biti, odnosno kog datuma će početi poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza ili individualna nastava.

Sa druge strane, organizator predviđa da se sva tri tipa ove edukacije mogu pohađati ili na uobičajen način, odnosno direktno u poslovnicama pomenute institucije ili sa bilo koje lokacije, a preko računara.

Oni kandidati koji se opredele za online nastavu treba da imaju sopstvene računar, a zatim i da na njega instaliraju odgovarajući softver, o čemu će dobiti sve neophodne informacije od strane organizatora. Svakako da je poželjno da konekcija sa internetom u prostoru, iz koga polaznik odluči da pohađa nastavu bude što bolja, jer će na taj način biti omogućeno nesmetano pristupanje predavanjima.

Važno je napomenuti i to da po zahtevu nadležnih u bilo kojoj kompaniji može biti organizovan i takozvani korporativni seminar - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza. Određeni broj zaposlenih u tom slučaju treba da pohađaju ovu edukaciju, a njihovi šefovi, odnosno nadležni definišu na koji način će časovi biti organizovani direktno sa ovlašćenim licem bilo kog predstavništva institucije organizatora. U principu, važe potpuno ista pravila kao i za nastavu koju pohađaju pojedinačni polaznici, ali je predviđeno pravilnikom da jedino korporativna obuka može biti održana u okviru zainteresovanog preduzeća, odnosno u prostorijama koje klijent bude odabrao. Naravno da se podrazumeva da taj prostor mora biti opremljen u skladu sa važećim pravilima, a svakako će organizator obavestiti svakog klijenta o tome šta se mora naći u tom prostoru i koja pravila moraju biti ispoštovana.

Koliko će ukupno trajati obuka i kurs - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza?

Trebalo bi da 4 dana pohađaju specijalizovani seminar - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza oni kandidati, koji se opredele da nastavu prate u grupi. Zapravo je u programu ukupno 9 časova, a kakvom dinamikom će oni biti organizovani, odnosno na koji način će biti raspoređeni su informacije, koji će biti dostupne prijavljenima nakon što grupa bude bila formirana u određenoj poslovnici ove institucije. A sve to će definisati koordinator za nastavu, te će odrediti i termine u kojima bi trebalo časovi da budu održani i datum početka edukacije, pa će posle toga obavestiti sve članove te grupe.

Ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je obuhvaćena i poluindividualnu nastava, odnosno edukacija koju pohađa samo jedna osoba, a koliko će svaka od njih trajati zavisi isključivo od dogovora koji tom prilikom imaju jedan ili dvoje polaznika, profesor i koordinator za nastavu onog predstavništva pomenute institucije, u kome je izvršena prijava i upis polaznika pre toga.

Kako je moguće da bude organizovan i korporativni kurs i obuka - naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza, to će definisati nadležni u zainteresovanoj kompaniji sa ovlašćenim licem institucije organizatora u kojim terminima će časovi biti organizovani, odnosno kakvom dinamikom, pa će zatim i saznati zaposleni u toj kompaniji koliko dugo će obuka trajati.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da izbegnete nepravilnosti u momentu davanju otkaza"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje