Kurs i obuka - Naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica

Nadležni sektora bezbednosti u firmama, ali i svi kojima je zanimljiva tematika ove edukacije mogu da izvrše upis, te da se upoznaju sa konkretnim temama. Važno je napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nikakvo prethodno predznanje ne zahteva od bilo koga ko odluči nastavu da prati, tako da praktično govoreći, specijalizovani seminar - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica može pohađati ko god želi.

Nastava se organizuje kako za fizička lica, tako isto i za pravna, odnosno za zaposlene u kompanijama.

U principu se korporativna obuka organizuje onako kako odgovara nadležnima u okviru zainteresovanog preduzeća, tako da oni i definišu sa predstavnikom institucije organizatora kako bi trebalo zaposleni u toj kompaniji časove da pohađaju. Naime, oni će se usaglasiti ne samo oko termina održavanja časova i oko toga kog datuma bi trebalo korporativni kurs da počne, već i oko trajanja nastave. Zapravo će oni definisati raspored časova, te će shodno tome odlučiti i o trajanju edukacije. A ono što razlikuje korporativnu obuku od one koje treba da pohađaju fizička lica jeste mesto održavanja nastave. Stvar je u tome da organizator može dozvoliti promenu, ali samo ako u toj firmi postoji prostor, koji može da ispuni sve zahteve institucije organizatora. Dakle, ako direktor zainteresovanog preduzeća bude to zahtevao, te ako obezbedi prostor koji zadovoljava definisane karakteristike, zaposlenima će biti omogućeno i da časove pohađaju na svom radnom mestu.


Inače je ova edukacija primarno namenjena pojedinačnim polaznicima, to jest fizičkim licima. Od njih se zahteva da izvrše prvo prijavu za praćenje nastave, a što mogu učiniti onako kako im najviše odgovara. U principu je vrlo važno da navedu svoje ime i prezime u prijavi, ali i datum rođenja i broj telefona. Sve te informacije mogu ili da izdiktiraju zaposlenima u konkretnoj poslovnici pomenute institucije putem telefona, odnosno lično. A ako im tako odgovara, sve pomenute podatke imaju pravo i elektronskim putem da pošalju, a na zvaničnu mejl adresu.

Od njih se zahteva da dostave svu potrebnu dokumentaciju, o čemu će ih zaposleni u konkretnom predstavništvu svakako obavestiti, kao i da lično prisustvuju upisu, jer je to usklađeno sa pravilnikom institucije organizatora.

Posebno je važno i da izaberu kako će nastavu pohađati i na kojoj lokaciji, te će u skladu sa time i dobiti sve informacije koje su potrebne.

TESTOVI


Moramo naglasiti da ova institucija nudi mogućnost praćenja nastave u paru, zatim potpuno individualno i u grupi, a predviđeno je da svaka od njih može biti održana kako onlajn, tako isto i na klasičan način. Upravo između svih tih opcija kandidati treba da izaberu onu, koja im najviše u datom trenutku odgovara.

Nastava u paru ili poluindividualna podrazumeva prisustvo dvoje kandidata, te prilično fleksibilna pravila organizacije. Naime, predviđeno je da poluindividualna obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica budu organizovana onako kako prethodno definišu polaznici sa profesorom i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu. U suštini, oni će se dogovoriti najpre oko tačnog datuma početka edukacije, potom oko termina u kojima će časovi biti održani i njihovog rasporeda. Samim tim će odrediti i koliko bi ukupno trebalo nastava da traje.

Napominjemo da se individualni tip edukacije na potpuno isti način odvija, ali tada časovima prisustvuje samo jedna osoba. Svakako će se taj kandidat sa nadležnim licima u konkretnoj poslovnici dogovoriti o načinu organizacije časova.

Ipak, u ponudi se nalazi i grupna obuka, a koja se organizuje i za veći broj polaznika i na potpuno drugačiji način. Napominjemo da bi tada trebalo da svi prijavljeni prihvate u potpunosti ono što ovlašćeni koordinator za nastavu bude odredio. Radi se o tome da je na nivou svake poslovnice pomenute institucije prethodno određeno samo koliko će ukupno da traje grupni kurs i obuka - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica, a sve ostale detalje definiše koordinator za nastavu pošto glavni uslov za početak bude bio ostvaren. Naime, predviđeno je prisustvo između četvoro i osmoro ljudi u konkretnoj grupi, pa iz tog razloga mora da ona bude prvo grupa formirana, a što znači da minimalan broj kandidata prijavu moraju najpre da izvrše. Zapravo tek posle toga koordinator za nastavu i ima pravo da pristupi definisanju datuma početka, potom termina održavanja časova i dinamike. Sve to će biti prezentovano polaznicima, a od njih se zahteva maksimalno poštovanje pravila, zato što nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena.

Sasvim svejedno da li kandidat odluči nastavu da prati u paru, u grupi ili individualno, jer može odabrati da li će to učiniti online ili prema klasičnom principu.

Ukoliko je njegova odluka da časove pohađa na daljinu, mora znati da tada bira samostalno lokaciju na kojoj će boraviti, ali je dužan kao prvo da poseduje računar, kao drugo da instalira specijalni softver na njega i kao treće da boravi u prostoru u kome je veze sa internetom jaka. Bitno je, dakle da ne dolazi ni do kakvog ometanja signala, jer će to uticati na kvalitet edukacije. Svakako IT sektor postoji u okviru svakog predstavništva navedene institucije, tako da kandidati koji se ne snađu prilikom praćenja nastave online ili u toku postupka instalacije softvera mogu tim stručnjacima da se obrate, kako bi im pomogli da ma koji iskrsli problem vrlo brzo reše.

U okviru svake poslovnice pomenute institucije se, takođe organizuje nastava, a tada se primenjuje klasičan princip. Naime, potrebno je da svako ko odluči tako časove da pohađa bude u prethodno dogovorenom terminu prisutan u prostorijama odabrane poslovnice, odnosno one u kojoj se pre toga prijavio i upisao u skladu sa pravilima institucije organizatora.

Koje teme obrađuje stručni seminar - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica?

Akcenat ove edukacije će biti stavljen na predstavljanje osnovnih odredbi trenutno važečeg Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Naravno da je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica omogući kandidatima da razumeju osnovne odredbe tog zakona, te da sve eventualne nedoumice koje u vezi sa tim imaju oni i razreše već tokom ove specijalizovane edukacije.

Biće govora i o proceni rizika od katastrofa, zatim o takozvanim planovima zaštite i spasavanja, te o svim uslovima koji moraju biti ostvareni da bi bila izvršena i procena i pomenuti plan.

U svakom slučaju kandidati će saznati čime se tačno pomenuti zakon bavi, te će biti upoznati sa brojnim načelima koja moraju biti ispoštovana, da bi rizik bio procenjen pravilno i da bi bio kreiran plan zaštite od udesa i plan spasavanja.

Tom prilikom će kandidati saznati i šta podrazumeva načelo integrisanog delovanja i međusektorska saradnja, te načelo ravnopravnosti i zaštite ljudskih prava, kao i načelo prioriteta i načelo primarne uloge lokalnih zajednica, te načelo participativnost i solidarnosti, potom načelo postupnosti pri upotrebi snaga i sredstava, ali i načelo informisanja javnosti.

Posle toga je predviđeno da profesori govore o specijalnom sistemu, koji bi trebalo da bude implementiran kako bi rizik od katastrofa bio smanjen, ali i da bi vanrednim situacijama bilo upravljano na najbolji mogući način.

Dobiće informacije prisutni i o tome šta je sve potrebno da učine, odnosno koje aktivnosti i mere da sprovedu da bi rizik od katastrofa zaista bio smanjen.

Prema programu, po kome se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica organizuje je predviđeno da kandidatima bude objašnjeno i kako bi trebalo da bude definisana strategija, koja ima za cilj upravljanje vanrednim situacijama i naravno smanjenje rizika od katastrofa. Saznaće i ko treba u kreiranju strategije da učestvuje, te šta je to nacionalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa.

Na koji način i koji stručnjaci bi trebalo da vrše procenu rizika od katastrofa, ali i po kom osnovu se kreira plan smanjenja rizika od katastrofa su, isto tako teme koje će predavači detaljno obraditi.

Sem toga, govoriće i o planu zaštite i spasavanja, ali i o takozvanom eksternom planu zaštite od velikog udesa.

Dobiće polaznici ove edukacije informacije i o tome po kom osnovu se izdaje ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja, te kako i kome se daje licenca za to.

Šta je to registar rizika od katastrofa i koje su to tačno zone neposrednog rizika su, svakako informacije koje će dobiti svako ko bude odlučio da pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica.

Kako je prema Zakonu o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama definisano i koja prava, odnosno dužnosti imaju pravni subjekti koji su učesnici sistema za smanjenje rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, će biti predočeno polaznicima. A biće predstavljene i konkretne odredbe pomenutog zakona, koje će biti naročito interesantne upravo zbog tematike ovog kursa.

Takođe će biti reči i o tome kako je prema pomenutom zakonu definisan pojam vanredne situacije, ali i šta su to štabovi za vanredne situacije i kako se oni formiraju, odnosno po kom osnovu.

Kratko će se predavači osvrnuti i na to koju ulogu imaju vatrogasne i vatrogasno - spasilačke jedinice u celokupnoj situaciji, te koja je uloga civilne zaštite, a sve naravno posmatrano sa aspekta konkretnog zakona.

Kaznene odredbe će svakako biti predočene, tako da će polaznici saznati koji su to prekršaji pravnih lica i preduzetnika definisani konkretnim zakonom, a koji su prekršaji fizičkih lica i ostalih koji su vezani za civilnu zaštitu, odnosno ostale specijalizovane organe.

Na kojoj lokaciji i kada je predviđeno da bude održan stručni kurs i obuka - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica?

Zvaničnom ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford je obuhvaćena i edukacija namenjena fizičkim licima, ali isto tako i korporativna obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica.

Zato i napominjemo da ako radnici neke kompanije treba časove da pohađaju, neophodno je da se njihovi nadležni o svim detaljima vezano za organizaciju predavanja direktno dogovore sa nadležnim licem jedne od poslovnica pomenute institucije. Naime, zahteva se da oni definišu detalje vezano za datum početka nastave, zatim termine održavanja i dinamiku prema kojoj će predavanja da budu organizovana. Isto tako je bitno da preciziraju i na kojoj lokaciji će nastava za zaposlene da bude organizovana, pošto jedino tada organizator dozvoljava da dođe do izmene. Ako u toj kompaniji postoji prostor, koji ima jasno definisane karakteristike, te ako ga nadležno lice te firme opremi onako kako je predviđeno, korporativni seminar svakako može da bude organizovan i tamo. Podrazumeva se naravno da će zaposleni dobiti sve neophodne informacije o ovim detaljima na propisani način i na vreme, odnosno odmah posle dogovora nadležnih.

A kada su u pitanju fizička lica, to jest pojedinačni polaznici, njima je data sloboda da odluče da li će nastavu pohađati onlajn ili na način koji se smatra uobičajenim, odnosno da li će to učiniti u okviru individualne, grupne ili poluindividualne, pošto su sve one u ponudi.

Napominjemo da je klasična nastava ona, koja zahteva organizaciju u samoj poslovnici pomenute institucije. Naravno da tada kandidat koji odluči časove na taj način da pohađa mora biti prisutan u dogovoreno vreme.

Nasuprot tome, online seminar - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica se organizuje sa različitih lokacija, odnosno sa mesta gde kandidat odluči da boravi dok predavanja traju. Stvar je u tome da se preko njegovog ličnog računara časovi u tom slučaju sprovode, a obavezan je i da obezbedi stabilnu internet konekciju u tom prostoru. Dakle, sa puno pažnje mora odabrati na kom se mestu boraviti dok predavanja traju. Isto tako je njegova obaveza i da instalira namenski softver na taj kompjuter, kako bi bez ikakvih smetnji predavanjima mogao da pristupa. Ističemo da IT sektor funkcioniše u okviru svake poslovnice pomenute institucije, te iz tog razloga kandidati mogu zaposlene u tom odeljenju da kontaktiraju ako naiđu na neki problem tokom postupka instalacije programa ili tokom edukacije koja se online organizuje.

Kada budu odlučili da li će časove pohađati na klasičan način ili će to učiniti preko računara, kandidati bi trebalo da definišu i da li će nastavu pratiti individualno, u grupi ili im više odgovara takozvana nastava u paru, a kojoj prisustvuje dvoje ljudi. U skladu sa time će i dobiti informacije o načinu organizacije časova, te o svim ostalim detaljima.

Ističemo da je najrigorozniji princip prema kome se organizuje grupni kurs i obuka - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica, dok se nešto fleksibilnija pravila primenjuju kada kandidati odluče časove da pohađaju samostalno ili u paru.

U principu se grupni seminar organizuje vrlo jednostavno, jer odluku o načinu sprovođenja predavanja u tom slučaju jedino ima pravo da donese ovlašćeni koordinator za nastavu, ali ne u okviru svake poslovnice institucije organizatora, već samo u onoj u kojoj se grupa formira, to jest u kojoj četvoro kandidata minimum prijavu izvrše. Stvar je u tome da u grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi, tako da organizator zahteva prvo prijavljivanje minimalnog broja njih, kako bi bila oformljena grupa. Zapravo tek nakon toga će koordinator za nastavu odlučiti o načinu organizacije časova za tu grupu kandidata. Znači da će on precizirati datum početka grupne obuke, potom dinamiku sprovođenja časova i termine, pa će onda i obavestiti precizno sve prijavljene o tome. Međutim, oni moraju znati da nemaju pravo nikakav zahtev vezano za izmenama da upute, odnosno da on ne sme biti uzet u obzir tom prilikom, jednostavno zato što tako navode pravila.

Kao što smo već pomenuli, na fleksibilni način se organizuje i poluindividualna obuka i individualna, a razlika je samo u tome što jednu pohađa dvoje kandidata, dok drugoj treba da pristupi samo jedan. Predviđeno je da se upravo oni direktno sa nadležnim licima konkretne poslovnice institucije organizatora, a primarno sa profesorom koji će poluindividualnu ili individualnu obuku da vodi i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu dogovore oko svih detalja. Pored toga što će odlučiti o datumu početka nastave, potrebno je da definišu i u kojim će terminima časovi biti održani, odnosno na koji način će u tom slučaju celokupan predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Baš zato i naglašavamo da oni posredno definišu i koliko će konkretni tip edukacije ukupno da traje.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica?

Odmah moramo naglasiti da u okviru zvaničnog nastavnog programa, a prema čijim pravilima se specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica organizuje postoji ukupno 10 časova.

Ipak, i pored toga što Obrazovni centar Akademije Oxford, naravno definiše unapred ukupan broj časova, jedino je moguće ranije reći koliko će trajati nastava u grupi.

Stvar je u tome da je taj podatak definisan od strane organizatora, pa je tako određeno da tri sedmice kandidati pohađaju ovaj stručni kurs u tom slučaju.

Kako je definisano zvaničnim pravilnikom pomenute institucije, članovi konkretne grupe bi trebalo da informacije o terminima održavanja časova, potom o njihovom rasporedu i svakako o zvaničnom datum početka dobiju od nadležnih. Radi se o tome da je neophodno pričekati oformljenje jedne grupe, a u kojoj se svakako mora naći minimum četiri člana.

Prilikom organizacije nastave u paru ili individualne se primenjuju sasvim drugačija pravila. U pitanju je fleksibilniji pristup organizaciji časova, pa tada kandidati, zatim profesor i nadležno lice bilo kog predstavništva pomenute institucije odlučuju o svemu, pa i o trajanju edukacije. Naime, oni će se usaglasiti i oko toga na koji način će biti raspoređen nastavni fond, pa će samim tim dobiti informacije i o tome koliko će poluindividualni ili individualni seminar - naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica da traje ukupno.

Kako se u ponudi nalazi i nastava namenjena pravnim licima, odnosno zaposlenima u preduzećima, a ona se organizuje takođe po fleksibilnom principu, to isto nije moguće ranije reći koliko će korporativna obuka tačno da traje.

A da ne bi bilo zabune, ističemo da će polaznici informacije o tome dobiti naknadno, odnosno pošto direktor dotičnog preduzeća ili ovlašćeno lice bude sve te detalje dogovorio sa nadležnima u okviru izabrane poslovnice pomenute institucije.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da najlakše pravilno procenite rizik i kreirate plan zaštite od udesa i planove spasavanja i zaštite imovine i lica"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje