Kurs i obuka - Naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja

Vrlo je interesantna tematika ove edukacije prvenstveno finansijskim konsultantima i knjigovođama, odnosno računovođama, ali i osobama koje su zaposlene na poziciji poreski savetnik, s tim što je stručna obuka i kurs - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja namenjena i nadležnima u sektoru finansija, ali i privatnim preduzetnicima, odnosno vlasnicima i direktorima preduzeća. Sa tim u vezi je dobro napomenuti da Obrazovni centar Akademije Oxford nema nikakav zahtev, koji mora ispuniti zainteresovani za praćenje ovog seminara, pa iz tog razloga svako ko ima želju, može nastavi da pristupi.

Prijavljivanje je obavezno za svakog pojedinačnog kandidata, a ono može biti izvršeno u toku cele kalendarske godine na jedan od tri načina. Naime, najpre zainteresovani mogu na zvanično mejl adresu institucije organizatora da sve zahtevane podatke pošalju, a potom imaju opciju i da ih preko telefona izdiktiraju ili lično u jednoj od poslovnica. A tom prilikom je njihova obaveza da navedu kako svoje prezime i ime, tako isto i datum rođenja, odnosno broj telefona za dalji kontakt.

Biće obavešteni prijavljeni o samom postupku upisa i dokumentaciji, koju tada moraju doneti, a biće istaknuta informacija da je njihovo lično prisustvo u trenutku upisa obavezno.


Očekuje se da ili prilikom prijave ili u trenutku upisa svaki kandidat izabere kako želi nastavu da pohađa, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćen i grupni i individualni i poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja, a da je pravilo i da se sva tri tipa edukacije mogu pohađati na klasičan način, odnosno u svakom predstavništvu ove institucije, kao i preko interneta, a sa različitih lokacija. Baš zato što je ponuda ove institucije posebno bogata, svaki kandidat mora izabrati i gde će nastavu pohađati i na koji od dostupnih načina.

Ako bude izabrao da časove pohađa u grupi, od njega se očekuje prvo da bude strpljiv, zato što četvoro kandidata najmanje moraju izvršiti prijavu u toj poslovnici, da bi nastava u grupi mogla da bude sprovedena. Maksimalan broj osoba, koje tom tipu edukacije mogu da prisustvuju jeste osmoro, a očekuje se da svaki pojedinačni polaznik u potpunosti poštuje sve ono što kordinator za nastavu prethodno bude definisao. Naime, obavezan je nadležni u konkretnoj poslovnici institucije organizatora ne samo da odluči o tome kog datuma će grupna edukacija početi, nego isto tako i da definiše termine u kojima će članovi grupe pohađati nastavu, odnosno da odluči o tome u skladu sa kakvom će to biti dinamikom.

Mnogo su slobodnija pravila, koja se primenjuju prilikom organizacije individualne, odnosno nastave u paru, a na potpuno isti način se svaka od njih organizuje, dok je različit samo broj polaznika. Zapravo, individualnoj edukaciji pristupa samo jedna osoba, a dvoje kandidata u isto vreme treba da pohađaju poluindividualnu obuku. Potrebno je da se sa ovlašćenim predavačem svako od njih dogovori kako će časovi biti organizovani, s tim što obično tmo dogovoru prisustvuje i ovlašćeni koordinator za nastavu u odabranom predstavništvu konkretne institucije. Dakle, oni će definisati prvo tačan datum početka ili nastave u paru ili individualne, a potom će odlučiti i o tome u kojim terminima će predavanja da budu organizovana i koliko će edukacija trajati, to jest u skladu sa kakvom dinamikom će biti održavani časovi.

TESTOVI


Da li će se opredeliti za klasičnu ili online nastavu, zavisi od želje svakog polaznika, ali oni moraju znati da je posedovanje računara obavezno ukoliko žele časove online da pohađaju. A od njih se tada zahteva i da stabilnu internet konekciju obezbede, ali i na propisan i softver instaliraju samostalno na svoj kompjuter. Naravno da će im tom prilikom pomoći zaposleni u IT sektoru bilo koje poslovnice ove institucije, a upravo njima se mogu obratiti i vezano za instalaciju softvera, odnosno neki problem koji je nastao tom prilikom, ali i ako do problema dođe prilikom pristupa predavanjima po tom principu.

Bitno je napomenuti i to da na osnovu zahteva nadležnih u bilo kom preduzeću može biti organizovan korporativni seminar - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja, a u kom slučaju bi trebalo prethodno tačno određeni broj radnika te firme časove da pohađaju. Obavezni su nadležni kompanije da definišu zajedno sa zvanično ovlašćenim licem u bilo kom predstavništvu pomenute institucije kog datuma će radnici početi da prate nastavu, ali i u kojim terminima će to uraditi, te prema kakvoj dinamici će celokupan predviđeni nastavni fond da bude raspoređen. Ovde moramo posebno istaći informaciju da isključivo korporativni kurs može, a shodno zahtevima klijenata, da bude organizovan i u samoj kompaniji. Podrazumeva se da će organizator tom prilikom obavestiti nadležne o njihovim obavezama u vezi sa konkretnim prostorom, to jest sa njegovom opremljenošću, a da bi bili ostvareni osnovni zahtevi vezano za nesmetano sprovođenje korporativne obuke.

Plan i program stručne obuke - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja

Podrazumeva se da će osnovne odredbe Zakona o porezu biti predstavljene u toku uvodnog dela ove stručne edukacije.

Predviđeno je programom da nakon toga specijalizovani seminar - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja omogući prisutnima da saznaju kako se po definiciji određuje porez na dobit, te da dobiju informacije o tome u kom slučaju se javlja dvostruko oporezivanje. Svakako će biti objašnjeni i mnogi drugi pojmovi, koji su vezani za konkretnu tematiku, a kako bi polaznici ove obuke lakše shvatili sve što će biti predstavljeno tokom predavanja. Pored ostalog, saznaće i šta su to rezidenti, odnosno kako se definišu nerezidenti, zatim šta je porez po odbitku, te kako je on definisan i u domaćem pravu i u međunarodnom.

Trebalo bi da profesori detaljno predoče prisutnima i koje su to zemlje, sa kojima Republika Srbija ima zvanično zaključen sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, te na koji način je on regulisan sa aspekta poreza po odbitku.

Kroz primere iz prakse se će biti predočeno koji su to problemi, koji se vrlo često mogu sresti u radu, a prvenstveno sa aspekta oporezivanja na međunarodnom nivou, tako da će predavači objasniti detaljno prisutnima i na koji način mogu potencijalno problematične situacije da reše.

Ovde je vrlo važno da naglasimo i to da je ponudom Obrazovnog centra Akademije Oxford obuhvaćena i korporativna obuka i kurs - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja, a što se smatra specifičnim tipom edukacije, budući da nastavi prisustvuju isključivo zaposleni u nekom preduzeću. Upravo iz tog razloga profesori mogu da maksimalno izađu u susret nadležnima u toj kompaniji, pa i samim polaznicima, te da primere koje biraju prilikom ove edukacije, usklade sa područjem poslovanja njihove matične kompanije, kako bi im na taj način omogućili da lakše shvate tematiku i da u svom poslovanju počnu da je primenjuju znanja stečena tokom ove edukacije, a sve sa ciljem poboljšanja poslovanja i njihovog ličnog i samog preduzeća.

Predviđeno je zvanični nastavnim programom da polaznici saznaju i na koji način se utvrđuje rezidentnost, odnosno kako se u praksi primenjuje zvanično ugovor, koji je namenjen izbegavanju dvostrukog oporezivanja. Naravno da će im biti objašnjeno i koje sve informacije potvrda o rezidentnosti mora da sadrži, odnosno u kojoj formi mora biti izrađena.

Podrazumeva se da će stručni kurs i obuka - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja akcenat staviti na primere iz prakse, jer će na taj način prisutn i mnogo lakše i brže razumeti na koji način se porez na dobit, odnosno porez po odbitku obračunava, te kako se treba ponašati prilikom dvostrukog oporezivanja i kako treba postupiti da bi ono bilo izbegnuto, a kada za to postoji zakonski osnov.

Bilo koje pitanje kandidat da ima, a vezano za tematiku, kojom se ova specijalizovana edukacija bavi, može ga uputiti predavačima praktično na kraju svakog predavanja, s tim što je primarno završni deo ove edukacije osmišljen kao interaktivan. A tom prilikom bi trebalo da svi prisutni učestvuju u diskusiji, koja će se ticati prethodno obrađenih tema, a kako bi sve što ne razumeju razjasnili odmah, te da bi nesmetano mogli potpuno samostalno da primenjuju stečena znanja u svom poslovanju.

Na kojim lokacijama će biti organizovan stručni seminar - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja i kada?

Budući da institucija organizatora u ovom momentu na više od 20 lokacija ima svoje poslovnice, to se na prvom mestu specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja u njima organizuje. U tom slučaju kandidati časove pohađaju na klasičan način, odnosno imaju obavezu da u prethodno definisanim terminima budu prisutni u jednoj od poslovnica pomenute institucije.

Druga opcija koja je u ponudi podrazumeva pohađanje časova online, odnosno sa bilo koje lokacije, uzevši u obzir da se u tom slučaju predavanja prate preko računara, odnosno specijalne online platforme. Naravno da mora imati svaki kandidat u tom slučaju sopstveni računar, a on će neposredno pre zvaničnog početka edukacije biti obavezan i da na njega instalira namenski program. Sve informacije o tome će prijavljeni dobiti od zaposlenih u instituciji organizatora, s tim da će mu biti napomenuto i to da postoji i tim stručnjaka, primarno zaduženih za pružanje tehničke podrške, a u slučaju da je potrebno otkloniti određeni problem, nevezano za to da li se on javio prilikom pohađanja predavanja ili u toku postupka instalacije softvera.

Kada su u pitanju termini u kojima će biti organizovan stručni kurs i obuka - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja, informacije kandidati dobijaju nakon što budu izabrali između tri ponuđene varijante za praćenje nastave.

Radi se o tome da pomenuta institucija nudi mogućnost zainteresovanima da nastavu pohađaju ili u okviru grupe, kada časovima prisustvuje od četvoro do osmoro ljudi ili kroz individualnu, odnosno nastavu u paru, a koja je takođe poznata i pod nazivom poluindividualna.

Važno je da svi koji su zainteresovani za praćenje časova u paru ili samostalno znaju da se ta dva tipa edukacija organizuju na potpuno isti način, a da se razlikuje samo broj polaznika. Naime, u tom slučaju se očekuje da upravo polaznici zajedno sa predavačima i nadležnim licem u odabranom predstavništvu pomenute institucije, definišu i datum početka poluindividualne, odnosno individualne edukacije, ali i termine u kojima će pratiti časove, kao i njihov raspored, to jest trajanje izabranog tipa nastave.

Ipak, situacija je potpuno drugačija kod grupnog tipa edukacije, zato što odluku o prethodno pomenuti detaljima sme da donese isključivo ovlašćeno lice konkretne poslovnica organizatora, odnosno koordinator za nastavu. Stvar je u tome da kandidati nemaju pravo žalbe na sve ono što organizator bude definisao, ali će svakako prilikom prijave i upisa biti obavešteni o tome da grupni tip nastave ne može početi dok četiri kandidata minimum ne izvrše prijavu za njeno praćenje. Jednostavnije rečeno, nastava u grupi će biti organizovana isključivo u onim poslovnicama ove specijalizovane institucije, u kojima prijavu bude minimalan broj kandidata izvršio, odnosno u kojima bude bio ostvaren uslov i formirana grupa. Inače, pravilnikom ove institucije je predviđeno da osmoro ljudi najviše imaju dozvolu nastavi u grupi da prisustvuju.

Važno je naglasiti i to da po zahtevu ovlašćenog lica bilo kog preduzeća može biti organizovan i takozvani korporativni seminar - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja, kada će časovima pristupiti radnici te firme. Podrazumeva se da će nadležno lice institucije organizatora u tom slučaju definisati princip sprovođenja časova direktno sa klijentom, to jest sa ovlašćenim predstavnikom te kompanije. Ipak, ovde moramo posebno istaći informaciju da samo korporativna obuka po zahtevu klijenata može biti organizovana i na drugom mestu, odnosno u toj firmi, naravno ako uslovi koji su propisani budu tom prilikom ispoštovani, a prvenstveno se misli na adekvatnu opremljenost prostora. Bitno je naglasiti da će tada organizator direktno sa klijentom da se dogovori ne samo o mestu održavanja časova za zaposlene, nego i o datumu početka korporativne obuke, te svakako o terminima u kojima bi časovi trebalo da budu organizovani, kao i o njihovom rasporedu, odnosno o trajanju korporativnog kursa u celini.

Koliko je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja traje?

Nastavnim programom ove edukacije je predviđeno da polaznici moraju pohađati ukupno 15 časova.

Baš zato što su u ponudi poluindividualni, individualni i grupni seminar - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja, a svaki od njih se organizuje i za različit broj polaznika i prema drugačijem principu, to svi oni ne moraju trajati isto.

Međutim, kod edukacije koja se organizuje za četvoro do osmoro kandidata, a u grupi, ovlašćeno lice određenog predstavništva Obrazovnog centra Akademije Oxford definiše dinamiku održavanja časova, odnosno datum početka nastave u grupi, kao i termine u kojima će polaznici pohađati časove, ali to ima pravo da učini isključivo onda kada postoji dovoljan broj prijavljenih u toj poslovnici. Upravo iz tog razloga napominjemo da je unapred određeno samo koliko će nastava u grupi trajati, a da će naknadno svi prijavljeni biti informisani i o ostalim detaljima. Trebalo bi da ukupno mesec dana traje taj tip edukacije, a što je utvrđeno pravilnikom institucije organizatora.

Samim tim što se i individualna i poluindividualna edukacija organizuju na sasvim drugačiji način, uzevši u obzir da se svaki kandidat tada sa nadležnim predavačima, kao i sa koordinatorom za nastavu u poslovnici organizatora dogovara i o terminima održavanja časova i o datumu početka, odnosno o rasporedu predavanja, to i jedan i drugi tip edukacije mogu trajati različito, odnosno kraće ili duže nego nastava koja se organizuje za grupu kandidata.

Preostalo nam je da napomenemo i to da korporativni kurs i obuka - naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja takođe može različito trajati, budući da će u tom slučaju nadležni u instituciji organizatora zajedno sa ovlašćenim licem kompanije, koja je zainteresovana za taj tip obuke, definisati između ostalog i dinamiku održavanja časova, odnosno to koliko će ukupno korporativna obuka da traje.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da obračunavate porez na dobit i da izbegnete mogućnost dvostrukog oporezivanja"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje