Kurs i obuka - Naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta

Nadležnima u odeljenju zaduženom za kontrolu kvaliteta, ali i svima koji su zaposleni na direktorskim pozicijama u različitim kompanijama je na prvom mestu namenjena specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta. Ipak, u obavezi smo da napomenemo i to da institucija organizatora nije zvanično niti jedan zahtev navela, koji bi polaznici morali da ispune, pa iz tog razloga ovu edukaciju može da prati ko god ima želju da se sa pomenutom tematikom upozna.

Nastava se organizuje kako za fizička lica, odnosno za pojedinačne polaznike, tako isto i u formi korporativne. U tom slučaju radnici nekog preduzeća treba da pohađaju predavanja. A upravo će nadležni u toj kompaniji da se dogovore sa predstavnikom bilo koje poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford o tome kako će časovi da budu organizovani. Bitno je da se oni usaglase najpre oko datuma početka konkretnog tipa edukacije, a zatim i oko svih ostalih detalja. Pod tim mislimo prvenstveno na termine održavanja časova, a potom je bitno da se dogovore i oko dinamike njihovog sprovođenja. Izuzetno je važno da se oni usaglase i oko toga na kojoj lokaciji će taj broj zaposlenih časove da pohađaju. Naime, iako postoji mogućnost da nastava za radnike bude organizovana u samoj poslovnici ove institucije, odnosno onlajn, po želji klijenta, dostupna je i mogućnost da zaposleni pohađaju časove u okviru svog radnog mesta. Tada je bitno da prostor bude maksimalno kvalitetno opremljen, odnosno da sadrži sve što je potrebno da bi nastava bez ikakvih smetnji tu bila organizovana. Podrazumeva se da će o tome klijent dobiti neophodne informacije, jer je vrlo važno da svi zahtevi u vezi sa sadržinom samog prostora maksimalno budu ispoštovani.

Naravno da specijalizovani seminar - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta može biti organizovan i za fizička lica, a tada svako od prijavljenih bira hoće li časove pohađati samostalno, u grupi ili u paru, te da li će to učiniti online ili direktno u poslovnici pomenute institucije, a kada se nastava odvija na način koji važi za uobičajeni.


U suštini je osnovna razlika između poluindividualne, individualne i grupne obuke u broju polaznika, te je iz tog razloga definisano da dvoje kandidata pohađaju poluindividualnu, a u grupi može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi, te individualnu edukaciju pohađa samo jedno lice.

Svakako da ima razlike i u načinu organizacije, a sa svim detaljima će polaznici da budu upoznati kada budu izvršili prijavu, odnosno kada se budu upisali.

Ovlašćeni koordinator za nastavu je u obavezi da odredi kog datuma će početi grupni tip edukacije, što on čini tek nakon što grupa od četiri člana najmanje u toj poslovnici bude bila oformljena. Najbitnije je da taj uslov bude ostvaren, jer tek posle toga može biti organizovan grupni kurs i obuka - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta. Važno je da svi polaznici budu informisani da se promene ne dozvoljavaju prilikom organizacije tog tipa nastave. Jednostavno rečeno, tek nakon što grupa bude bila oformljena, on će definisati kako datum početka edukacije u grupi, tako isto i dinamiku organizacije časova, odnosno tačne termine. Dobiće prethodno prijavljeni sve informacije o tome na vreme, a biće tom prilikom naglašeno i da se izmene ne dozvoljavaju kada je u pitanju grupni tip edukacije.

TESTOVI


Baš zato što je u pitanju izuzetno strog princip organizacije, u ponudi se nalazi i individualna, odnosno poluindividualnu nastava. Kod oba tipa edukacije je prisutan izuzetno fleksibilan princip organizacije, a osnovna razlika između njih je vezana za broj osoba koje nastavu prate. Bitno je da se u tom slučaju svaki polaznik o načinu organizacije bilo poluindividualne, bilo individualne nastave dogovori sa nadležnima u jednoj od poslovnica pomenute institucije. Naime, pravilo je da će se polaznik sa predavačima i sa koordinatorom za nastavu tada usaglasiti kako oko datuma početka jednog ili drugog tipa edukacije, tako isto i oko termina održavanja nastave, te oko rasporeda časova. Jednostavnije rečeno, polaznici zajedno sa pomenutim licima definišu sve, pa i koliko će trajati ukupno poluindividualna ili individualna obuka.

Kandidati koji izaberu časove da pohađaju na klasičan način to čine u poslovnicama pomenute institucije. Obaveza je polaznika tada da bude prisutan u terminima, koje će prethodno precizirati, jer to sve zavisi od tipa edukacije koji bude izabrao da pohađa.

A ako nekome više odgovara da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta bude organizovana online, imaće pravo da bira mesto sa koga će predavanja pohađati. Stvar je u tome da tada kandidat mora koristiti sopstveni računar, kako bi pohađao predavanja. U skladu sa pravilima ove institucije on mora na njega i da instalira poseban tip programa. Sve smernice o tome će biti blagovremeno date prijavljenima, a ako im bude bila potrebna dodatna pomoć stručnjaka, mogu kontaktirati najbližu poslovnicu institucije organizatora. Tom prilikom će članovi IT sektora izaći u susret maksimalno zahtevima polaznika i pomoći im da na najlakši način reše bilo koji problem. Vrlo je važno i da kandidat boravi u prostoru, u kome postoji stabilna internet veza, kako bi edukacija na taj način bila sprovedena bez apsolutno ikakvih teškoća.

Plan i program stručne obuke - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta

Na koji način se prema svetski priznatim standardima mora definisati kvalitet je osnovna tema kojom je predviđeno da se specijalizovani seminar - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta bavi. A upravo o tome će biti govora na samom početku edukacije, tako da će polaznici saznati i kako se definiše politika kvaliteta, zatim na koji način mora biti kreiran plan u okviru konkretne kompanije i kako bi trebalo on da se dalje razvija.

Polaznicima će biti objašnjeno i zbog čega je važno da bude kreirana hijerarhija u tom slučaju, te zašto je naročito bitno da svi segmenti budu ispoštovani.

Podrazumeva se da će profesori govoriti i o svim teškoćama, koje se eventualno mogu dogoditi kada je potrebno definisati politiku kvaliteta određene kompanije. U tom segmentu će oni obezbediti adekvatne primere iz prakse, a kako bi olakšali prisutnima shvatanje te tematike. Zapravo će biti predstavljeni primeri politike kvaliteta određene firme, a zatim će profesori zamoliti prisutne da navedu da li postoji neki problem i da objasne kako bi ga oni eventualno rešili.

Šta je poslovni sistem i na koji način bi on trebalo da bude razvijen je svakako tema, kojom bi trebalo specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta da se bavi vrlodetaljno. Koja sve pravila (politika) je potrebno da bude zastupljena u okviru konkretnog poslovnog sistema će naravno saznati prisutni, tako da će detaljno biti objašnjeno kako funkcioniše politika marketinga, zatim politika kadrova i politika nabavke. Takođe će predavači objasniti kako svaka od njih utiče na kvalitet poslovnog procesa.

Stručni predavači će polaznicima ove specijalizovane edukacije ukazati i na to o čemu posebno treba da vode računa prilikom razvoja poslovnog sistema, te kako da definišu svaku od pomenutih politika i pravilno implementiraju u poslovni proces.

Nakon što sve to bude urađeno, potrebno je i da sa aspekta kvaliteta sve to bude učinjeno i operativno. A koje su osnove operativne politike kvaliteta je, svakako tema kojom bi trebalo stručni kurs i obuka - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta posebno da se bavi takođe. Biće objašnjeno prisutnima kako se vrši analiza prethodno pomenutih politika u samom sistemu, ali i kako su sve one međusobno povezane.

Predviđeno je da polaznici ove specijalizovane obuke saznaju i šta je to izjava o politici kvaliteta, te koje elemente mora ona da sadrži, odnosno na koji način se sastavlja. Koja je svrha tog dokumenta i zbog čega je vrlo važno za partnere u poslu da on postoji će, naravno svaki polaznik ovog specijalizovanog kursa da sazna.

Za kraj je predviđeno da profesori govore o postupku planiranja kvaliteta, te da upoznaju prisutne sa svim radnjama koje moraju neizostavno tom prilikom da budu izvršene.

U toku završnog predavanja ove edukacije bi trebalo svi polaznici da postavljaju pitanja, a vezano za teme koje su pre toga obrađene, kako bi na licu mesta sve nejasnoće sa uspehom razjasnili.

Na kojoj lokaciji i u kojim terminima će stručni seminar - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta biti organizovan?

Prvo i osnovno što mora svaki kandidat znati, a ukoliko ga interesuje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta jeste da se nastava organizuje na nekoliko načina.

Samim tim što grupna, individualna i poluindividualna edukacija mogu biti održane i onlajn i na klasičan način, svakom prijavljenom je data mogućnost izbora. Zato će informacije i o terminima održavanja časova, ali i o lokaciji na kojoj bi trebalo da ih prati on dobiti naknadno, to jest pošto se između svih ponuđenih opcija bude odlučio.

Zahteva se da prvo bude formirana grupa od minimalnog broja članova da bi uopšte takav tip edukacije mogao da počne. S obzirom na to da je na nivou svih poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno da od četvoro do osmoro kandidata može biti u jednoj grupi, jasno je da prvo mora prijavu da izvrši minimalan broj njih. Onog trenutka kada u konkretnom predstavništvu bude bio ostvaren uslov za formiranje grupe, biće i definisano kada će nastava početi, odnosno kojim tempom će biti organizovani časovi i naravno u kojim terminima. A inače sve to ima obavezu da odredi ovlašćeni koordinator za nastavu, pa da o tome informiše kandidate koji su prijavu do tog trenutka izvršili. Njihova je obaveza da sve to prihvate, uzevši u obzir da se izmene ne dozvoljavaju kod nastave u grupi. Podrazumeva se da će mi to biti posebno naglašeno i prilikom prijave i upisa i prilikom obaveštavanja o načinu organizacije tog tipa obuke.

Postoji mogućnost i da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta bude organizovan samo za jednog polaznika, kada se sprovode pravila takozvane individualne edukacije. A kako je u pitanju naročito fleksibilan princip organizacija nastave, to je data sloboda svakom kandidatu da zajedno sa predavačima i predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora odredi na koji način se časovi biti organizovani. Uopšteno govoreći, to znači da će oni zajedno da se dogovore kako oko datuma početka nastave tog tipa, isto tako i oko termina u kojima će predavanja da budu organizovana i oko njihovog rasporeda. Jednostavnije rečeno, upravo će oni definisati i koliko će individualni tip nastave da traje.

U zvaničnoj ponudi ove obrazovne institucije se nalazi i takozvana poluindividualna edukacije, a koja je poznata kao obuka u paru, jer dvoje kandidata prisustvuje predavanjima. Tada se, isto tako primenjuju fleksibilna pravila, jer polaznici imaju obavezu u tom slučaju da definišu sa nadležnima u poslovnici organizatora kako će časovi biti organizovani. U suštini se primenjuju potpuno ista pravila kao i kod individualnog tipa obuke.

Važno je naglasiti i to da se kako poluindividualni, tako isto i individualni i grupni seminar - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta mogu pohađati online i prema principu, koji važi za uobičajeni. Zato i jeste navedeno da bi kandidat prilikom zvaničnog upisa trebalo da se između te dve varijante lično opredeli.

Preko sopstvenog kompjutera će on pohađati predavanja ako izabere prvu opciju, a biće u obavezi i da instalira program, kako bi mogao bez ikakvih smetnji časovima da pristupa. Informacije o načinu instalacije softvera će biti na raspolaganju svakom prijavljenom, koji je zainteresovan da ovu obuku pohađa onlajn. Uopšteno govoreći, on bi trebalo da samostalno taj program instalira, ali može kontaktirati i nadležnu poslovnicu, te zahtevati pomoć IT stručnjaka. Takođe moramo napomenuti i da bi konekcija sa internetom trebalo da bude stabilna u prostoru, u okviru koga će on boraviti dok pohađa predavanja, jer je vrlo važno da nastava bude sprovedena maksimalno kvalitetno.

U poslovnicama pomenute institucije se organizuje klasični tip edukacije, a informacije o terminima održavanja časova, odnosno o dinamici njihovog sprovođenja će svaki zainteresovani kandidat dobiti kada bude izabrao koji tip edukacije želi da pohađa.

Istakli bismo i to da na zahtev nadležnih u bilo kom preduzeću može biti organizovan korporativni kurs. Određeni broj zaposlenih će tada predavanja da pohađaju, a kako će to učiniti bi trebalo da definišu nadležni u okviru te kompanije sa nadležnima u instituciji organizatora. Svakako će se oni dogovoriti ne samo oko termina održavanja časova, odnosno oko njihovog tačnog rasporeda, već i oko datuma početka korporativne obuke, te lokacije na kojoj će predavanja da budu održana. Naime, organizator dozvoljava samo tom prilikom da bude izvršena promena mesta sprovođenja nastave, a kako bi maksimalno bili ostvareni zahtevi klijenta, te da bi radnicima bilo u velikoj meri olakšano predavanja da pohađaju. Ako klijent zahteva da nastava bude u okviru same kompanije organizovana, on svakako mora obezbediti propisane uslove za rad, a sa kojima će biti pre toga upoznat. Naime, nadležni u konkretnom predstavništvu institucije organizatora će informisati direktno klijenta o tome šta mora sam prostor da sadrži, da bi časovi za zaposlene mogli u skladu sa pravilima da budu organizovani.

Koliko je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta traje?

U nastavnom fondu ove edukacije se nalazi ukupno 18 časova. Baš zato što je u ponudi grupni kurs i obuka - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta, te poluindividualna nastava i individualna, a na različite načine se svaka od njih organizuje, to trajanje može da bude različito.

Predviđeno je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford da jedan mesec nastavu pohađaju članovi konkretne grupe. Međutim, njima će naknadno biti dostupne informacije o rasporedu predviđenog broja časova, kao i o svim ostalim detaljima, a primarno o datumu početka i terminima u kojima bi trebalo časovi tom prilikom da budu organizovani.

Ističemo da se i individualnu nastava i poluindividualna organizuju na potpuno isti način, a koji je dijametralno različit od organizacije grupnog tipa edukacije. Naime, baš iz tog razloga je praktično nemoguće navesti koliko će nastava u paru ili individualna da traje. Radi se o tome da svaki polaznik u tom slučaju ima pravo da zajedno sa koordinatorom za nastavu u konkretnom predstavništvu, kao i sa stručnjakom koji treba edukaciju da vodi, odluči i o trajanju. Pored toga što će oni definisati dinamiku održavanja časova, preciziraće i termine njihovog sprovođenja, odnosno datum početka, kako nastave u paru, kako isto i individualne.

Izuzev mogućnosti da ovoj edukaciji pristupe samo fizička lica, nudi se i opcija organizacije nastave za zaposlene. A informacije o tome koliko će ukupno trajati korporativni kurs i obuka - naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta će biti na raspolaganju polaznicima nakon što ti podaci budu definisani. Uopšteno govoreći, ovlašćeno lice institucije klijenta bi tom prilikom trebalo da sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora definiše kako će časovi biti organizovani, odnosno kojim tempom i u kojim terminima. Zapravo će oni zajedno da se usaglase i oko trajanja nastave za zaposlene.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da otklonite sve potencijalne probleme u oblasti definisanja kvaliteta"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje