Kurs i obuka - Naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa

Najjednostavnije bi bilo reći da korist od praćenja ove specijalizovane edukacije može da ima apsolutno svako ko na svom radnom mestu ima obavezu da prezentuje nešto ili kolegama ili potencijalnim kupcima, odnosno korisnicima usluga. Iz tog razloga napominjemo da je specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa u suštini namenjen apsolutno svakom pojedincu, koji želi da se upozna sa konkretnom tematikom. A zapravo će najveću korist od praćenja ovog seminara imati brend menadžeri, potom HR menadžeri i menadžeri prodaje, ali i nadležni u sektoru planiranja, zatim PR - a i logistike, te svi koji imaju želju da unaprede svoje komunikacione veštine.

U toku cele godine Obrazovni centar Akademije Oxford organizuje ovo edukaciju kako za fizička lica, tako isto i za zaposlene u okviru pravnih lica.

Od svakog pojedinačnog polaznika se zahteva da prvo izvrši prijavu za praćenje ove specijalizovane edukacije. A to može učiniti ili elektronski, kada je neophodno da na zvaničnu mejl adresu pošalje svoje podatke ili lično, te putem telefona. Zahteva se da svaki pojedinačni polaznik tom prilikom navedene ne samo ime i prezime, nego isto tako i datum svog rođenja, odnosno broj telefona, kako bi zaposleni u konkretnoj poslovnici ove institucije mogli da ga kontaktiraju i obaveste o načinu upisa, odnosno o dokumentima koja je obavezan tom prilikom da dostavi.


Inače, sam postupak upisa je precizno definisan pravilnikom ove institucije i podrazumeva da je lično prisustvo svakog prijavljenog kandidata obavezno. Svakako će i o tome on dobiti precizne informacije od nadležnih u konkretnoj poslovnici.

Istakli bismo i to da fizička lica, to jest pojedinačni polaznici imaju obavezu da izaberu na koji način od svih ponuđenih će časove pohađati. Radi se o tome da specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa može biti organizovan za grupu polaznika, zatim za samo jedno lice i za njih dvoje, a na klasičan način ili online. Sve to znači da polaznici treba da izaberu koji tip edukacije im najviše odgovara, kako bi dobili precizne informacije o načinu organizacije.

Bitno je naglasiti da u jednoj grupi nastavu može da prati od četvoro do odmoro ljudi najviše. Upravo iz tog razloga što je organizator precizno definisao broj polaznika, koji treba časove da pohađaju u tom slučaju, neophodno je da minimalan broj njih, odnosno četvoro izvrše prvo prijavu. Zapravo se radi o tome da grupa mora najpre biti formirana, a kako bi ovlašćeno lice u konkretnoj poslovnici moglo da pristupi definisanju načina organizacije časova. U suštini, najstrožiji je princip upravo taj, jer ovlašćeni koordinator za nastavu ima obavezu da precizno odredi i kada će ona početi i u kojim terminima bi trebalo predavanja da budu organizovana i kako će biti raspoređena. Samim tim što je reč o najstrožijem načinu organizacije časova, zahteva se da svaki kandidat u potpunosti ispoštuje ono što koordinator za nastavu prethodno bude odredio. Podrazumeva se da će svako od njih dobiti detaljna obaveštenja o tome, te da će svakako biti istaknuto da se promene ne dozvoljavaju.

TESTOVI


Međutim, individualni i poluindividualni tip edukacije se organizuje na sasvim drugačiji način, koji je svakako i manje zahtevan. Istakli bismo da je jedina razlika između njih vezana za broj polaznika, uzevši u obzir da individualnu nastavu prati samo jedna osoba, a dvoje njih poluindividualnu. Najjednostavnije rečeno, kandidati tada treba da se sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora, to jest sa koordinatorom za nastavu, ali i sa nadležnim profesorom dogovore oko toga kako će biti organizovana individualna ili poluindividualna obuka i kurs - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa. A u suštini to znači da oni preciziraju prvo kog datuma će edukacija početi, a potom i u skladu sa kakvim tempom će predavanja da budu organizovana, odnosno u kojim terminima.

Pošto bude odlučio da li će časove pohađati u grupi, samostalno ili u paru, svaki prijavljeni je u obavezi i da se opredeli gde će to učiniti. Dostupne su dve opcije, tako da prijavljeni biraju između mogućnosti da nastavu prate direktno u poslovnici, a na način koji važi za uobičajeni ili online.

Ukoliko se opredele za drugu mogućnost, oni moraju časove pohađati preko sopstvenog računara. Naravno da je njihova obaveza i da instaliraju posebnu vrstu softvera, a kako bi im bilo omogućeno da predavanja onlajn prate. Inače je celokupan postupak vrlo jednostavan, pa je samim tim i očekivano da svaki kandidat može sasvim samostalno da instalira taj program. U svakom slučaju, ako on bude imao bilo kakvu nedoumicu ili poteškoću tm prilikom ili kada pohađa nastavu online, može kontaktirati nadležne i zahtevati pomoć stručnjaka u okviru IT sektora konkretnog predstavništva. Podrazumeva se da veza sa internetom mora biti stabilna u okviru izabranog prostora, tako da nastava može bez ikakvih poteškoća da bude organizovana.

Na samom početku je pomenuto da specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa može biti organizovan i isključivo za zaposlene u nekom preduzeću, a u kom slučaju se održava takozvani korporativni kurs. Pravilo je da direktor zainteresovanog preduzeća, to jest lice koje poseduje adekvatna ovlašćenja zajedno sa nadležnim predstavnikom institucije organizatora u tom slučaju precizira i kako će časovi biti organizovani i gde. Da ne bude zabune, naglašavamo da isključivo korporativna obuka može biti sprovedena i na drugoj lokaciji, odnosno u okviru samog preduzeća, čiji određeni broj radnika bi časove trebalo da pohađaju. Podrazumeva se da nadležno lice te kompanije mora da bude obavešteno o tome šta sve treba konkretni prostor da sadrži, a kako bi ti zahtev bili u potpunosti ispoštovani, jer kvalitet edukacije mora biti na visokom nivou, kao i kada se nastava za zaposlene organizuje u poslovnicama pomenute institucije. Dakle, nakon što preciziraju na kojoj lokaciji će zaposleni da pohađaju predavanja, oni moraju da se usaglase i oko toga kako će to učiniti. U suštini, definisaće kog datuma korporativni kurs treba da počne, odnosno odlučiće o tome u kojim terminima će nastava za zaposlene da bude organizovana i kako će celokupan nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen.

Koje teme će da obradi stručni kurs i obuka - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa?

Na samom početku moramo objasniti da je specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa primarno zamišljena kao interaktivna. Sve to je osmišljeno sa ciljem lakšeg shvatanja konkretne tematike, jer će na taj način polaznici usvojiti aktivna znanja, koja će mnogo lakše u svom budućem radu moći da primenjuju.

Pored ostalog će profesori objasniti i na koji način se mogu zaista veštine prezentovanja najpre u toku javnih nastupa, ali bilo kojom drugom prilikom unaprediti, te će pomoći polaznicima da shvate koliko je vežba u tom slučaju važna.

S obzirom na to da je strah od javnog nastupa vrlo čest u praksi, to je naročito važno da polaznici nauče da se sa njim izbore na najbolji mogući način. Zato će profesori da ih upute u različite metode koje mogu vrlo brzo primeniti, kako bi paniku koja se tada najčešće javlja sa uspehom otklonili.

Da bi javni nastup nekog pojedinca bio uspešan, nije važno samo da njegove veštine prezentacije budu na visokom nivou, nego i da pažljivo bude osmišljeno ono što treba da predstavi publici. Upravo iz tog razloga je nastavnim programom predviđeno da se specijalizovani seminar - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa i tim temama bavi. Baš zato će profesori govoriti o pravilima, kojih bi trebalo da se svi pridržavaju prilikom kreiranja prezentacije.

Sa tim u vezi moramo naglasiti da nakon predstavljenih teorijskih znanja, predavači obično daju zadatak polaznicima. Naime, u tom segmentu je potrebno da oni pokažu koliko su shvatili sve što je pre toga objašnjeno. U suštini, njihov zadatak će biti da na osnovu zadatih parametara pripreme prezentaciju, a uz maksimalno poštovanje pravila koja su im pre toga predstavljena.

Nakon što svi prisutni budu završili sa izradom prezentacije, biće govora o radu svakoga od njih. U komentarisanju bi trebalo da učestvuju svi polaznici, te da ukažu na to koje greške su načinjene i da objasne profesorima kako bi ih bilo najbolje ispraviti da bi konkretna prezentacija bila urađena u skladu sa pravilima.

Ovde moramo naglasiti da se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford takođe nalazi i korporativna obuka. Samim tim što je ciljna grupa vrlo striktno definisana, budući da određeni broj zaposlenih u konkretnom preduzeću časove tada pohađaju, to profesori mogu primere iz prakse, ali i prethodno opisani zadatak da usklade sa oblašću poslovanja njihove matične kompanije. Svakako će se o tome oni dogovarati za nadležnim licem, koje bi trebalo da uputi zahtev predavaču u vezi sa time.

A što se tiče ostalih tema, predviđeno je da se specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa bavi i predstavljanjem svih onih detalja, koji u velikoj meri mogu unaprediti prezentacione veštine pojedinaca. Zato i naglašavamo da će prisutni pored ostalog saznati i o čemu treba posebno voditi računa prilikom izlaganja, te će im biti predstavljene i osnove takozvane neverbalne komunikacije. Nastavnim programom je predviđeno da u tom segmentu profesori na primerima pokažu kako se pravilna primena veština neverbalne komunikacije odražava na uspešnost konkretne prezentacije prilikom javnog nastupa.

Naučiće prisutni i na koji način bi trebalo verbalno izražavanje da unaprede, ali i kako da postupaju u situaciji kada njihov sagovornik jednostavno nije zainteresovan za temu.

Takođe, znamo da postoje situacije kada sagovornici ili slušaoci jednostavno nemaju pozitivno mišljenje o tome, te samim tim imaju uglavnom neprimerenu reakciju na ono što se izlaže. Ali je tada vrlo važno da govornik bude pribran i da postupi na najbolji mogući način, pa će i o tome tokom ove specijalističke edukacije da bude govora.

Da li bi i u kojoj meri tokom iznošenja konkretne prezentacije trebalo koristiti različita vizuelna sredstva i koja od njih, svakako će objasniti profesori svim prisutnima.

Naučiće i kako da upravljaju različitim emocijama, koje se jave u toku nastupa, ali i konfliktima do kojih eventualno može doći. Takođe će biti govora i o različitim stilovima javnih nastupa, kao i o njihovim osnovnim karakteristikama.

Svakako će polaznicima biti predstavljeni različiti primeri, koje bi oni trebalo da analiziraju i da iz njih nauče na koji način bi trebalo da lične pregovaračke veštine unaprede, kako bi i njihovi javni nastup bio uspešniji.

Ukoliko bilo koji polaznik ima neko pitanje ili mu nešto od prezentovanog gradiva možda nije jasno, trebalo bi da je slobodan da na kraju svakog predavanja, a primarno u toku završnog pita nadležnog predavača da mu te nedoumice razjasni.

Na kojoj lokaciji će biti održana specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa i kada?

U vezi sa informacijama koje interesuju sve polaznike ove specijalizovane edukacije obavezni samo da napomenemo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost svakom prijavljenom da izabere na koji način će pohađati stručni seminar - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa. A sve to bi trebalo da učini prilikom upisa, kada će dobiti dodatne informacije i o terminima održavanja časova i o lokaciji.

Pravilo je da se nastava organizuje u poslovnicama ove institucije, a kada se primenjuje klasičan način organizacije časova. U terminima koji su usklađeni sa tipom edukacije, koju odluči da pohađa, polaznik je u obavezi da bude prisutan u prostorijama predstavništva u konkretnom gradu.

Postoji i druga mogućnost, a kada se nastava organizuje online. Ustvari to podrazumeva da preko sopstvenog kompjutera kandidat pohađa predavanja. Na njega će neposredno pre početka on morati da instalira specijalni softver, kako bi mogao bez ikakvih smetnji da pohađa predavanja. Potrebno je da stabilna internet konekcija postoji na lokaciji, na kojoj kandidat ima nameru da boravi dok prati časove. Inače postupak instalacije softvera nije naročito komplikovan, te iz stog razloga se i očekuje da svaki polaznik kroz celokupan proces može samostalno da prođe. Međutim, ako u bilo kom trenutku tokom procesa instalacije programa ili praćenja edukacije dođe do nekog zastoja ili problema, trebalo bi da kontaktira članove IT sektora poslovnice organizatora u kojoj je prijavu i upis izvršio.

Važno je naglasiti i to da se kako onlajn, tako i klasična edukacija mogu pohađati samostalno, u grupi ili u paru.

Od svakog prijavljenog se očekuje da izabere između individualne, grupne i poluindividualne nastave, a kako bi dobio informacije o tome u kojim terminima će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa da bude organizovan.

Naša je obaveza da naglasimo da grupni tip edukacije ne može početi dok jedini uslov za to ne bude bio ostvaren u konkretnoj poslovnici navedene institucije. Naime, grupa od četvoro kandidata najmanje prvo mora tu da bude formirana, a organizator dozvoljava da najviše osmoro njih u tom slučaju prate predavanja. Svakako moramo naglasiti i to da ovlašćeni koordinator za nastavu jedini ima pravo da odluči kako će časovi biti organizovani. Dakle, posle formiranja grupe od najmanjeg broja članova, on donosi zvaničnu odluku o datumu početka nastave. Tatim takođe definiše i termine u kojima će biti organizovana predavanja, kao i raspored časova. Prijavljeni kandidati će biti informisani o svemu tome na propisani način, te se zahteva da se maksimalno pridržavaju onoga što ovlašćeni koordinator za nastavu bude odlučio. Naime, radi se o tome da je grupni tip obuke takav da se ne dozvoljava vršenje izmena, a ukoliko to neko od njih bude zahtevao.

Pomenuli bismo i to da je ponudom obuhvaćena i individualna edukacija, kada samo jedan kandidat pohađa časove. Potrebno je da se upravo on lično sa koordinatorom za nastavu i sa onim stručnjakom koji će individualni ti obuke da vodi, usaglasi oko način organizacije. Jednostavno govoreći, oni će precizirati datum početka individualnog kursa, a potom će se usaglasiti i oko termina u kojima će časovi da budu održani, te svakako oko njihovog rasporeda. Sve to posredno dovodi do toga da će oni zajedno odlučiti o tome koliko će ukupno trajati individualna obuka i kurs - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa.

A kada je u pitanju poluindividualni tip edukacije, nastavi prisustvuje dvoje kandidata u isto vreme. Princip prema kome se ona organizuje je potpuno isti kao i kod individualne nastave, te se podrazumeva da će se polaznici sa pomenutim stručnjacima o načinu organizacije tom prilikom dogovoriti.

Kako tematika ove obuka može da bude interesantna i radnicima različitih preduzeća, to je ponudom obuhvaćen i korporativni kurs. Nastava se u tom slučaju organizuje onako kako budu odlučili direktor te firme, to jest njen ovlašćeni predstavnik i lice koje je u konkretnoj poslovnici institucije organizatora za to zaduženo. Najpre će se usaglasiti oko datuma početka korporativne obuke, a posle će definisati i dinamiku po koji će predavanja da budu organizovana, kao i termine u kojima će radnici pohađati časove. Razlika u odnosu na edukaciju namenjenu fizičkim licima jeste u tome što organizator dozvoljava da zaposleni časovima pristupaju i u okviru svog preduzeća. Ipak, da bi bila dozvoljena izmena mesta održavanja korporativnog kursa, potrebno je da klijent sve uslove koji su zakonom propisani i sa kojima će on biti upoznat, u potpunosti ispuni.

Koliko bi trebalo da stručni seminar - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa?

Samim tim što se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa može pohađati na jedan od tri načina, to je i trajanje svakog tipa edukacije drugačije.

Jednostavno rečeno, samo kada polaznik odluči da nastavu pohađa u grupi, on može prethodno da dobije i tačne podatke o tome koliko će ona trajati.

Samim tim je predviđeno da ukupno 12 časova nastavnog programa ove specijalizovane obuke tada bude raspoređeno na mesec dana. Međutim, s obzirom na to da Obrazovni centar Akademije Oxford podrazumeva takav tip organizacije, kandidati dobijaju tačne informacije o datumu početka, ali i o tačnom rasporedu časova i terminima u kojima će oni biti održani tek kada grupa u toj poslovnici zvanično bude bila oformljena. Zapravo će to definisati ovlašćeni koordinator za nastavu i o svemu tome ih detaljno informisati.

Zainteresovani mogu časove pohađati i sasvim samostalno, a kroz individualnu nastavu, odnosno sa još jednom osobom, kada se ova edukacija organizuju u formi poluindividualne. Pravilo je da tada treba zajedno ovlašćeni koordinator za nastavu u izabranom predstavništvu pomenute institucije da se sa predavačima i polaznicima, odnosno samo sa jednime kandidatom dogovori oko svega, pa i oko dinamike sprovođenja ukupnog nastavnog fonda. Naime, oni će se svi zajedno usaglasiti na taj način i o trajanju obuke, a bez obzira da li je u pitanju individualna ili poluindividualna.

Istakli bismo i to da je u ponudi korporativni i kurs i obuka - naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa, odnosno nastava koju treba da pohađaju isključivo radnici neke kompanije. Skoro ista pravila kao i kada se organizuje poluindividualna ili individualna edukacija za pojedinačne polaznike se tada primenjuje. Jedina razlika jeste što dogovor moraju imati ovlašćeni predstavnik konkretne poslovnice institucije organizatora i zvanično ovlašćeno lice kompanije, čiji bi radnici trebalo časove da pohađaju. Ustvari to znači da korporativni seminar može da traje kraće nego grupni tip edukacije za fizička lica, ali i duže, jer sve zavisi od njihovog dogovora.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da poboljšate veštine prezentovanja prilikom javnih nastupa"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje