Kurs i obuka - Naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji

Posebno će biti interesantna tematika ove edukacije nadležnima u odeljenju ljudskih resursa, ali i vlasnicima kompanija različite veličine, odnosno strukture, tako da možemo reći da je specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji upravo njima i namenjena. Svakako da ne postoji ograničenje vezano za znanje, odnosno za veštine koje bi polaznici trebalo da imaju, tako da svako ko ovu tematiku nalazi interesantnom može da izvrši prijavu za pohađanje nastave.

U toku cele godine, a direktno u brojnim poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford zainteresovana fizička lica mogu izvršiti prijavu. A od njih se zahteva da osim imena i prezimena, navedu i datum rođenja, odnosno broj telefona, što mogu učiniti i elektronski, kada će navedene podatke poslati na mejl adresu ili putem telefona bilo kog predstavništva institucije organizatora.

Svaki prijavljeni kandidat je u obavezi da lično dođe i prisustvuje upisu, kao i da propisanu dokumentaciju tada dostavi, a biće detaljno informisan o svemu tome od strane zaposlenih pomenute institucije.


Prilikom upisa bi trebalo da se kandidati opredele kako će nastavu pohađati, uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćena kako poluindividualni i individualni, odnosno grupni seminar - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji, tako isto i nastava koja se može pohađati onlajn i na klasičan način, a kada se ona u poslovnicama pomenute institucije sprovodi.

Pravila koje se primenjuju prilikom organizacije grupne nastave su ujedno i najstrožija, jer u tom slučaju koordinator određenog predsedništva institucije organizatora definiše najpre termine održavanja časova, a zatim i njihov raspored, s tim što datum početka može biti određen tek nakon što bude grupa od najmanjeg broja članova u tom predstavništvu bila formirana. Dakle, pošto prijavu četiri kandidata minimum izvrše, koordinator pristupa definisanju svih ovih detalja i potom obaveštava prijavljene o tome. Naročito mora biti istaknut podatak da se izmene po zahtevu kandidata ne smeju kod tog tipa edukacije vršiti, pošto pravila institucije organizatora to ne dopuštaju.

Na mnogo jednostavniji način se organizuje poluindividualna edukacija, kada dvoje kandidata pohađaju predavanja, a po istom principu se sprovodi i individualna nastava, s tim što tada jedna osoba časove prati. Njima je dozvoljeno da se sa koordinatorom za nastavu, odnosno sa predavačem koji će edukaciju voditi, dogovore kako će časovi biti organizovani, a u smislu da definišu datum početka obuke, termine u kojima će predavanja biti održana i kakvom dinamikom.

TESTOVI


U zavisnosti od toga da li kandidat želi nastavu da pohađa na klasičan način ili onlajn će zavisiti i koje on obaveze ima. U principu, ako se opredeli za standardni tip praćenja časova, njegova jedina obaveza jeste da u odabranom predstavništvu institucije organizatora bude prisutan u dogovorenim terminima.

Sa druge strane, online kurs i obuka - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji podrazumeva da mora imati računar i stabilnu vezu sa internetom, a neophodno je i da specijalnu vrstu softvera polaznik potpuno samostalno na svoj kompjuter instalira. Napominjemo da su članovi tima za tehničku podršku zaposleni u svakom predstavništvu institucije organizatora, te da će oni pomoći bilo kom kandidatu, koji ne bude mogao samostalno da instalira softver za praćenje nastave onlajn ili koji bude imao određenih poteškoća prilikom pristupa edukaciji.

Bitno je da budu informisani apsolutno svi zainteresovani da ova institucija može pomenutu obuku organizovati i u vidu korporativne, u kom slučaju časoviima treba da pristupi tačno određeni broj zaposlenih u nekoj kompaniji. S obzirom na to da se radi o posebnoj grupi polaznika, to se njihovim nadležnima dozvoljava da zajedno sa ovlašćenim licem bilo koje poslovnice pomenute institucije definišu kada će korporativni kurs početi, odnosno u kojim terminima će radnici da pohađaju predavanja i u skladu sa kakvom će to biti dinamikom. Trebalo bi i da definišu gde će korporativna obuka biti organizovana, pošto se samo tada dozvoljava promena lokacije, odnosno sprovođenje časova u samom preduzeću, čiji zaposleni treba nastavu da pohađaju. Podrazumeva se da nadležni u okviru zainteresovane firme imaju obavezu da obezbede prostor, koji će biti u skladu sa pravilima opremljen.

A da bi svi koje interesuje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji bili sigurni da će imati validan dokaz o pohađanju nastave, napominjemo da institucija organizatora ima dozvole izdate od strane nadležnih za sprovođenje konkretne edukacije. Sve to u praksi znači da sertifikati, koje ona izdaje polaznicima mogu da budu upisani u njihove radne dosijee. Međutim, zakonom je propisano da nadležni u Nacionalnoj službi za zapošljavanje jedini imaju pravo da zvanično vrše upis stečenih sertifikata, a pod uslovom da kandidat ima otvoren radni dosije u toj službi, tako da se očekuje da on ostvari kontakt sa njima i dobije sve neophodne informacije o postupku upisa konkretnog dokumenata.

Nastavni program seminar - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji

Da bi svako ko odluči da pohađa ovu edukaciju mogao da primenjuje mnogobrojne tehnike i alate, predviđeno je da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji posebnu pažnju obrati na primere iz prakse. Zapravo je definisano da gotovo posle svake obrađene celine polaznici dobiju i informacije o tome gde su takve promene uvedene, te da li su se oni pokazale kao dobre ili ne.

Obično ljudi čija je produktivnost u poslu smanjena imaju nekih nesuglasica sa kolegama ili nadležnima ili nisu zadovoljni uslovima rada, a primarno sa aspekta materijalnog, odnosno zarada. Upravo zato je prva i osnovna tehnika, koja se preporučuje da bude izvršena, analiza stanja odnosa zaposlenih u jednom kolektivu, a kojom prilikom se primenjuju specijalne tehnike, koje će svakako biti predstavljene polaznicima tokom ove obuke.

Sledeće što bi trebalo uvesti jeste sistem nagrađivanja, a na osnovu određenih postupaka zaposlenih, odnosno u skladu sa tim kako svoj posao obavljaju, to jest koliko uspešno.

Biće reči i o tome koji sve sistemi bonusa i beneficija postoji u praksi, odnosno koji od njih daju najbolje efekte u konkretnim situacijama.

Trebalo bi napomenuti i to da će se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji osvrnuti i na zakonske aspekte uvođenja takvih beneficija, a kako ne bi došlo ni do kakvih propusta u radu. Tada će polaznici saznati i koji su to standardni dodaci na zaradu zaposlenih, a koji nestandardni, te koje su materijalne i nematerijalne naknade prisutne u praksi i kako je njihov obračun regulisan zakonom.

Podrazumeva se da će profesori govoriti i o tome zbog čega se preporučuje da budu uvedeni takozvani platni razredi i na osnovu čega se oni kreiraju. Nakon toga će biti govora o standardnim beneficijama i onima, koje bi trebalo uvesti da bi produktivnost zaposlenih u narednom periodu bila na mnogo višem nivou.

Isto tako će biti reči i o bonusima, odnosno o tome kako se kreira politika bonusa, pa će kroz primere polaznici naučiti i zbog čega se bonusi smatraju izuzetno uspešnim sredstvom u ovom slučaju.

Predavači će se potruditi da upoznaju sve kandidate sa time na koji način se kreiraju i vrednuju kako materijalne beneficije, tako isto i nematerijalne, a svakako će im biti ponuđeni i odgovarajući primeri.

Uzevši u obzir da je ponudom obuhvaćen i korporativni seminar - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji, a da tada časove pohađaju samo radnici nekog preduzeća, to znači da oni mogu zahtevati da tokom edukacije primeri iz prakse budu uzeti isključivo iz oblasti u kojoj oni posluju. Zapravo će na taj način prisutni mnogo lakše shvatiti tokom korporativne obuke sve ono što je prezentovano, te se očekuje da vrlo brzo mogu ta znanja u praksi i da primenjuju, a kako bi maksimalno poboljšali i produktivnost i radni učinak zaposlenih u svojoj kompaniji.

U kojim terminima i gde se organizuje kurs i obuka - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji?

Uslov da bi zainteresovana fizička lica mogla da dobiju informacije o tome kada, odnosno gde će biti održan specijalizovane seminar - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji jeste da se opredele između nekoliko ponuđenih opcija. Stvar je u tome da nastava može biti praćena najpre u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, a u kom slučaju se ona organizuje na standardni način, a potom i onlajn, kada polaznik pristupa časovima preko sopstvenog računara i sa bilo koje lokacije. Zatim, predavanja mogu biti organizovana u okviru kako individualne i grupne, tako isto i poluindividualne nastave, te nakon što se opredeli između svih tih varijanti, kandidat dobija sve relevantne informacije o principu organizacije.

Da napomenemo da je posedovanje računara navedeno kao osnovni uslov da bi kandidat mogao nastavu da pohađa onlajn. Potrebno je i da u odabranom prostoru ima adekvatnu konekciju sa internetom, kao i da na svoj računar prethodno samostalno instalira propisani softver, preko koga će pohađati edukaciju. Sve što je vezano za instalaciju softvera, odnosno za praćenje nastave na taj način će saznati kandidat na vreme, a dostupna je i tehnička podrška od strane zaposlenih u konkretnom predstavništvu ove institucije, ukoliko to bude bilo potrebno bilo kom prijavljenom.

Nakon što bude odabrao da li će nastavu pohađati online ili na klasičan način, trebalo bi da odluči i da li mu više odgovara poluindividualna, individualna ili grupna obuka i kurs - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji.

Broj polaznika se razlikuje kod svake od njih, pa tako od četvoro do osmoro ljudi prisustvuje grupnoj nastavi, dvoje polaznika treba da pohađaju poluindividualnu, dok individualnoj pristupa samo jedna osoba.

Isto tako se razlikuje i princip njihove organizacije, te koordinator za nastavu poslovnice u kojoj se oformi grupa, koja mora brojati minimum četiri člana definiše kada će početi grupna edukacija, u kojim terminima će biti organizovana predavanja i u skladu sa kakvom dinamikom. Sve to se ne može menjati ako kandidati budu zahtevali, a podrazumeva se da će biti propisno obavešteni o ovim detaljima od strane zaposlenih u instituciji organizatora.

Princip koji se poštuje kada se organizuje individualna nastava je potpuno isti kao kada edukaciji pristupa dvoje kandidata, odnosno kada se sprovodi poluindividualna. Trebalo bi da se sa predavačem, ali i sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu oni usaglase kako oko tačnih termina, u kojima će biti predavanja organizovana, tako isto i oko rasporeda časova, odnosno datuma početka.

Pomenuta institucija može da organizuje i ovu edukaciju samo za zaposlene u nekoj firmi, a u kom slučaju se sprovodi korporativni kurs i obuka - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji. Potrebno je da se nadležno lice zainteresovanog preduzeća direktno sa osobom, koja je u jednoj od poslovnica institucije organizatora za to ovlašćena, dogovori kako će zaposleni časove pohađati. Očekuje se najpre da definišu kog datuma će korporativna obuka početi, a zatim i da se usaglase oko rasporeda časova i termina održavanja predavanja. A ako to klijent bude zahtevao, korporativni seminar može biti održan i u samoj kompaniji, ali isključivo ukoliko se radi o adekvatno opremljenom prostoru.

Koliko će ukupno stručni seminar - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji da traje?

S obzirom na to da 8 časova uključuje nastavni program, prema čijim pravilima se organizuje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji, a da kod grupne edukacije odluku o rasporedu časova donosi koordinator za nastavu, to će ona trajati 3 dana ukupno. Nakon što bude bila formirana grupa u određenom predstavništvu Obrazovnog centra Akademije Oxford, kordinator za nastavu će definisati dinamiku održavanja časova, odnosno odrediće u kojim terminima će oni biti sprovedeni i kada će nastava početi, pa će i obavestiti prijavljene kandidate o svemu tome.

Informacije o tome koliko će trajati poluindividualna nastava ili individualna će imati svaki pojedinačni kandidat na raspolaganju pošto bude definisao raspored časova sa nadležnim predavačem i sa ovlašćenim licem u jednoj od poslovnica organizatora, zato što tako podrazumevaju pravila.

U principu, korporativni kurs i obuka - naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji će takođe trajati onoliko koliko to odrede zajedno nadležno lice zainteresovanog preduzeća i institucije organizatora, uzevši u obzir da je predviđen takav princip sprovođenja nastave za zaposlene.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da podstičete zaposlene da budu produktivniji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje