Kurs i obuka - Naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite

Samim tim što je vrlo široka tema, kojom se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite bavi, te ne postoji nijedan zahtev koji mora polaznik da ispuni, kako bi mu bilo omogućeno nastavu da pohađa, to ko god ima želju može da se prijavi.

Napomenuli bismo da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja ove edukacije i fizičkim i pravnim licima, odnosno zaposlenima u preduzećima.

Vlasnik određene kompanije, to jest njen zvanično ovlašćeni predstavnik bi trebalo da kontaktira najbližu poslovnicu pomenute institucije, te da precizira sa nadležnim licem kako će nastava za zaposlene da bude organizovana. U suštini će se oni usaglasiti oko apsolutno svakog detalja, počev od datuma početka korporativne obuke, preko termina održavanja časova, pa do njihovog rasporeda i lokacije na kojoj će zaposleni predavanja da prate. Moramo istaći vrlo važnu informaciju, a to je da isključivo korporativni kurs može da bude organizovan i na drugom mestu. Praksa je da to bude u okviru samog preduzeća, čiji radnici bi trebalo da pohađaju nastavu. Naravno da tada vlasnici konkretne firme imaju obavezu da obezbede sve propisane uslove za rad, jer je vrlo važno da edukacija bude na visokom nivou organizovana.


Zvanično prijavljivanje je obavezno od strane svakog pojedinačnog polaznika, kao i lično prisustvo upisu, te dostavljanje zahtevanih dokumenata.

Najpre da napomenemo da svako zainteresovano lice mora da dostavi zahtevane informacije o sebi prilikom prijavljivanja. A bitno je da navede ne samo svoje prezime i ime, nego i broj telefona za kontakt, kao i datum rođenja. Inače, svaki kandidat bira da li će te podatke poslati na mejl adresu institucije organizatora ili će ih izdiktirati lično u jednoj od poslovnica, odnosno putem telefona, a u toku radnog vremena.

Naknadno će biti svaki prijavljeni polaznik informisan o postupku upisa, odnosno o njegovoj obavezi da lično mora tada da bude prisutan. Dobiće i sve relevantne informacije o dokumentima, koja će biti u obavezi u tom trenutku da priloži.

TESTOVI


Važno je da se upravo u trenutku prijave i upisa opredeli između mogućnosti da nastavu pohađa na klasičan način i online, to jest da predavanja prati samostalno, u paru ili u grupi. Radi se o tome da i poluindividualna i grupna, ali i individualna nastava, mogu biti organizovane prema klasičnom principu i preko interneta.

Kada je u pitanju poluindividualna obuka i kurs - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite, nastavu pohađaju dvoje kandidata, a upravo će se oni o načinu organizacije časova dogovoriti direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom institucije organizatora i sa profesorom. Reč je o tome da je u pitanju vrlo fleksibilan način organizacije nastave, pa iz tog razloga dvoje kandidata se dogovaraju sa profesorom i sa koordinatorom za nastavu o tome kako će časovi biti organizovani. Bitno je da preciziraju ne samo raspored predavanja i termine, u kojima će biti održana, nego da se dogovore i oko toga kog datuma bi trebalo da počne poluindividualni tip edukacije.

Iako samo jedna osoba treba da pohađa individualnu nastavu, primenjuju se potpuno ista pravila kao i kod nastave u paru. Naravno da se tada jedan kandidat direktno sa nadležnima u konkretnom predstavništvu navedene institucije mora oko svih detalja dogovoriti.

Međutim, kod grupne edukacije važe potpuno drugačija pravila. Naime, isključivo koordinator za nastavu one poslovnici, u kojoj je prijavu četiri osobe minimum izvršilo, ima pravo da odluči o tome na koji način će časovi da budu za grupu tih kandidata organizovani. Moramo napomenuti da se grupni tip edukacije isključivo organizuje za grupu polaznika, u kojoj se može naći najmanje četvoro, a najviše osmoro kandidata. Upravo zato što je vrlo precizno definisanom broj polaznika, koji imaju pravo da prisustvuju nastavu u grupi, zahteva se da minimalan broj njih prvo bude prijavljen. Dakle, koordinator za nastavu će nakon formiranja grupe odlučiti kako o datumu početka edukacije, tako isto i o dinamici održavanja časova, odnosno o terminima. Prethodno prijavljeni polaznici će biti naknadno o svemu tome vrlo precizno informisani, a naročito će biti naglašeno da se njihovi zahtevi vezano za bilo kakve izmene ne smeju prihvatiti kod nastave te vrste.

Istakli bismo i to da se kako poluindividualna, tako isto i individualna i grupna nastava mogu pohađati na uobičajeni način ili preko interneta, odnosno uz pomoć specijalnog softvera, koji će kandidat na sopstveni računar morati da instalira.

Jasno je da klasični kurs i obuka - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite podrazumeva sprovođenje predavanja u jednoj od poslovnica. Naravno da se tada na uobičajen način predavanja organizuju, a kandidati će biti o svemu precizno informisani na vreme.

Sa bilo kog mesta može pratiti polaznik časove online, uz uslov da ima sopstveni računar, stabilnu konekciju u konkretnom prostoru i da instalira pravilno namenski program. A u tome mu mogu pomoći zaposleni u konkretnoj poslovnici, koji čine tim za tehničku podršku. Ako naiđe bilo koji kandidat na neki problem u toku postupka instaliranja softvera, odnosno kada bude počeo da prati časove online, potrebno je da kontaktira nadležne u konkretnom predstavništvu i zahteva pomoć IT stručnjaka.

Kojim temama će se stručna obuka i kurs - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite baviti?

Na koji način se sa psihološkog aspekta karakteriše manipulacija je prva tema koja će biti predstavljena polaznicima ove specijalizovane edukacije. Predviđeno je da stručni seminar - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite bude usmeren na prezentovanje različitih definicija manipulacija. Zapravo će profesori objasniti kako je taj pojam definisan u poslovnom svetu. A podrazumeva se da će oni tada prikazati i primere, jer će tako prisutni mnogo lakše shvatiti i šta, odnosno ko se može smatrati manipulativnom osobom.

Trebalo bi da profesori pitaju polaznike ove edukacije tom prilikom i da li poznaju neku osobu, koja se može smatrati manipulativnom. Takođe će tokom razgovora da se potrude i da saznaju na koji način taj kandidat reaguje kada dođe u dodir sa takvom osobom. A upravo na osnovu diskusije će predavači objasniti kandidatima i po čemu se manipulativna osoba izdvaja u odnosu na druge.

S obzirom na to da je prema definiciji psihologije pojam manipulacija određen kao specifičan oblik ponašanja, a koji u osnovi ima za cilj ličnu korist, to će biti ukazano prisutnima na činjenicu da se ti ljudi nalaze u životu svakoga od nas. Ne samo u poslovnoj sferi, nego i na ličnom nivou.

Obično se manipulativna osoba karakteriše kao perfidna, pa čak i pokvarena, pa je predviđeno da i o tome diskutuju takođe polaznici sa profesorom. A u tom segmentu će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite da bude usmeren na navođenje različitih primera iz prakse. Naime, svaki kandidat će imati zadatak da navede makar po jedan primer, te da objasni na koji način je prepoznao manipulativnu osobu u svom okruženju.

Potrebno je napomenuti i to da postoji specifičan vid manipulacije, koji je poznat kao emocionalna ili emotivna manipulacija. S obzirom na to da je u pitanju vrlo nezgodna pojava, to vrlo često takav vid manipulacije ne bude lako prepoznat. Baš zato će profesori da objasne polaznicima ove edukacije kako mogu prepoznati taj vid manipulacije kod neke osobe. Pored ostalog će polaznici saznati i kako te osobe uspevaju da praktično nateraju druge da učine ono, što će biti isključivo njima korisno. Naravno da će profesori detaljno objasniti i kako bi trebalo reagovati kada dođemo u dodir sa takvom osobom.

A da bi zaista neko mogao da se odbrani od manipulativne osobe, on mora naučiti da prepozna tu igru. Baš zato je predviđeno nastavnim programom da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite bude usmerena prvenstveno na primere, odnosno na prezentovanje različitih situacija, u kojima dolazi do izražaja to da li je određena osoba perfidna, odnosno manipulativna ili nije. Najvažnije je da nakon što neko prepozna manipulativnu osobu, preduzme sve potrebne korake, kako bi se od nje distancirao.

Biće reči i o svesnoj, odnosno o nesvesnoj manipulaciji, a zatim će kandidatima biti objašnjeno i šta se smatra neverbalnom, a šta takozvanom verbalnom manipulacijom. Koje su karakteristike psihološke, odnosno emotivne manipulacije i kako izbeći osobu koja pribegava tome je, isto tako tema koja će da bude prezentovana kandidatima.

A u toku završnog dela ove specijalizovane edukacije će profesori predočiti polaznicima na koji način bi trebalo da reaguju kada otkriju da je neka osoba manipulativna, bilo da su sa njom u dodiru privatno ili poslovno. Takođe je važno u tom slučaju da ne budu pokvareni odnosi sa tom osobom, a posebno ukoliko je iz poslovne sfere, pa će svakako predavači ukazati kandidatima i na to.

Pitanja koja su vezana za obrađene teme mogu postaviti u toku završnog predavanja polaznici ove specijalizovane obuke. Naime, planom je predviđeno da taj čas bude interaktivan, što znači da bi trebalo svi polaznici u njemu da učestvuju.

Gde će biti održan stručni kurs i obuka - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite i kada?

Zainteresovani kandidati koji budu izvršili prijavu u skladu sa aktuelnim pravilima su u mogućnosti da ovu specijalizovanu edukaciju pohađaju na klasičan način, to jest u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford, ali im je na raspolaganju isto tako i online obuka i kurs - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite.

Svaki polaznik će odabrati u trenutku upisa koji tip edukacije želi da pohađa, odnosno gde će da prati nastavu. A u skladu sa time će i biti detaljno informisan.

Instalaciju softvera mora da izvrši svako, ko se bude opredelio da nastavu prati onlajn. Predviđeno je da kandidat u tom slučaju lično bira mesto, na kome će boraviti dok pohađa predavanja, uzevši u obzir da to čini preko sopstvenog računara. Sve informacije o postupku instaliranja softvera će biti dostupne svakom kandidatu ponaosob, kao i pomoć stručnjaka zaposlenih u IT sektoru svakog predstavništva institucije organizatora. Ipak, najbitnije napomenuti da internet konekcija mora da bude stabilna tokom praćenja nastave na ovaj način, kako bi njen kvalitet bio na visokom nivou. A kada su u pitanju termini održavanja časova, sve informacije o tome polaznik dobija u trenutku upisa, odnosno kada se odluči da li će specijalizovanu obuku pohađati u paru, samostalno ili u okviru grupne nastave.

Najbitnije je naglasiti da se poluindividualna obuka i individualna organizuju na potpuno isti način. Zapravo je jedina razlika ta što dvoje kandidata treba predavanja da pohađaju u okviru poluindividualnog kursa, a samo jedna osoba u okviru individualnog. Upravo i jeste obaveza polaznika u tom slučaju da zajedno sa profesorom, koji će biti zadužen za vođenje konkretnog tipa edukacije, ali i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu definišu kako će tom prilikom časovi da budu organizovali. A svi oni su u obavezi da se usaglase prvo oko datuma početka jednog ili drugog tipa edukacije, a zatim i oko termina u kojima će da budu organizovana predavanja i svakako oko dinamike njihovog sprovođenja, odnosno oko rasporeda časova.

Međutim, mnogo strožija pravila se primenjuju prilikom organizacije nastave za grupu kandidata. Naime, u okviru jedne grupe može biti prisutno između četvoro i osmoro ljudi, jer na taj način jedino može da bude održan visok kvalitet nastave. Najvažnije je da grupa od minimalnog broja članova bude formirana u samoj poslovnici, jer tek nakon što prijavu bude izvršilo četvoro kandidata najmanje, grupni kurs i obuka - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite može da počne. Sa tim u vezi bi trebalo da napomenemo i to da isključivo ovlašćeno lice same poslovnice, to jest koordinator za nastavu u tom slučaju odlučuje o svemu. Ne samo da će on precizirati datum početka edukacije, nego će definisati i termine održavanja časova, odnosno odrediće njihov raspored. A o svemu tome će biti informisani polaznici na vreme, s tim da posebno mora biti istaknuta informacija da se ne dozvoljavaju izmene niti jednog segmenta po njihovom zahtevu.

Za zaposlene u bilo kom preduzeću može, takođe ova edukacija da bude organizovana. Tada se ona sprovodi prema pravilima korporativne nastave, a način organizacije časova je stvar dogovora između ovlašćenog lica bilo koje poslovnice pomenute institucije i predstavnika kompanije, čiji bi radnici časove trebalo da pohađaju. Najbitnije je da se oni usaglase oko tačnog datuma početka korporativne obuke, ali i oko rasporeda časova, odnosno oko toga u kojim terminima će da budu organizovana predavanja. Takođe bi trebalo da se dogovore i oko lokacije, na kojoj će nastava biti organizovana. Naime, ako u okviru konkretnog preduzeća mogu da budu obezbeđeni optimalni uslovi za rad, podrazumeva se da će zaposlenima biti omogućeno da upravo tamo predavanja pohađaju.

Koliko bi trebalo specijalizovani obuka i kurs - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite ukupno da traje?

U skladu sa pravilnikom institucije organizatora, predviđeno je da ukupno 3 sedmice traje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite.

Ipak, da ne bi bilo nikakve zabune, naglašavamo da se konkretna informacija odnosi isključivo na grupni tip edukacije.

Naime, Obrazovni centar Akademije Oxford ima praksu da koordinator za nastavu odlučuje o tome na koji način će biti raspoređen celokupan nastavni fond za grupni tip edukacije, ali i o svim ostalim detaljima, koji su vezani za organizaciju časova za grupu polaznika.

U zvaničnom nastavnom programu, prema kome se ova edukacija organizuje se nalazi 10 časova. A upravo će članovi konkretne grupe informacije o rasporedu predavanja da dobiju onog trenutka, kada u određenom predstavništvu navedene institucije bude bila kreirana jedna grupa. Tom prilikom će ih koordinator za nastavu, odnosno zaposleni u samoj poslovnici informisati i o svim ostalim detaljima, koji nisu podložni promenama.

A kako se u ponudi nalazi i individualna nastava i poluindividualna, to se one na potpuno drugačiji način organizuju. Baš iz tog razloga i nije moguće prethodno navesti koliko će trajati i jedan i drugi tip edukacije. Bitno je da se polaznici o rasporedu ukupnog broja časova dogovore direktno sa predavačima, koji će voditi poluindividualnu ili individualnu nastavu, kao i sa ovlašćenim licem jedne od poslovnica. Uopšteno govoreći, to znači da će poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite, ali i individualni tip edukacije trajati možda duže nego nastava u grupi, a možda i kraće.

S obzirom na to da postoji mogućnost organizacije predavanja i samo za zaposlene u nekoj kompaniji, a da je vrlo fleksibilan princip organizacije korporativnog kursa, to i taj tip nastave može trajati i kraće i duže nego grupna edukacija za fizička lica. Pravilnikom institucije organizatora je definisano da se ovlašćena lica zainteresovanog preduzeća i institucije organizatora o svemu tome, pa i o ostalim detaljima vezano za organizaciju časova za zaposlene, moraju zajedno dogovoriti.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da prepoznate manipulativne osobe i da se od njih odbranite"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje