Kurs i obuka - Naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji

Korist od teme, kojom se u osnovi bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji će imati prvenstveno lica koja su u kompanijama za proizvodnju i uvoz lekova, odnosno njihovo plasiranje zaposlena. Najpre nadležnima u finansijskom sektoru takvih firmi, a zatim i zaposlenima u tom odeljenju, kao i finansijskim kontrolerima, odnosno računovođama, te svima koji su u top menadžment u kompanija, fokusiranim na farmaceutsku industriju je u osnovi ova edukacija namenjena. Naravno da ne postoji ograničenje, te da ima pravo svako ko želi obuku da pohađa, ali prvo mora izvršiti zvaničnu prijavu, a potom i upis.

Naglasili bismo i to da se ova edukacija organizuje kako za fizička lica, to jest za pojedinačne polaznike, tako isto i za pravna, odnosno za radnike bilo kog preduzeća. U slučaju da se zahteva organizacija korporativnog kursa, dužan je vlasnik konkretne kompanije, odnosno ovlašćeno lice da se direktno sa nadležnima u jednoj od poslovnica Obrazovnog centra Akademije Oxford dogovori o tome na koji način će nastava biti tom prilikom organizovana. Svakako je potrebno da se oni zajedno usaglase najpre oko tačnog datuma početka nastave za zaposlene, a zatim i oko toga kojim tempom će nastavni fonda da bude organizovan, te u kojim terminima će predavanja biti održana. U suštini, ovo je jedini tip obuke gde organizator dozvoljava izmenu mesta održavanja, a kada se omogućuje da u okviru matične kompanije polaznici prate časove. Bitno je naravno da tada budu obezbeđeni propisani uslovi za rad, a kako bi kvalitet nastave bio na zahtevanom nivou. Inače bi trebalo da se nadležni u instituciji organizatora direktno sa ovlašćenim predstavnikom zainteresovane firme dogovore oko načina organizacije nastave i oko mesta njenog održavanja, te da shodno tome informišu naknadno i zaposlene, koji će nastavi pristupiti.

Za fizička lica je pravilo da moraju prvo izvršiti zvaničnu prijavu, a da posle toga imaju obavezu i da se upišu, kada je zahtevano njihovo lično prisustvo i dostavljanje propisanih dokumenata, o čemu će biti precizno informisani na vreme.


Svakog radnog dana, kada je jedna od poslovnica institucije organizatora otvorena je moguće izvršiti prijavu ili lično ili preko telefona, a dostupna je i opcija prijavljivanja na mejl u bilo kom trenutku. Od podataka kandidat mora navesti kako svoje prezime i ime, tako isto i broj telefona za kontakt, ali i datum rođenja. Biće kontaktiran svaki prijavljeni na za to propisani način posle toga, te informisan o svim detaljima koji su vezani za zvaničan upis.

Upravo u trenutku upisa bi trebalo da svaki kandidat izabere i gde će nastavu pohađati i na koji način, uzevši u obzir da je u ponudi online kurs i obuka - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji, ali i nastava koja se organizuje na klasičan način, a oba tipa edukacije se mogu pratiti i u grupi i kroz individualnu, odnosno poluindividualnu nastavu.

Očekuje se od svakog pojedinca, koji bude odabrao opciju praćenja onlajn, a kada to čini sa bilo koje lokacije koju izabere, da obezbedi sopstveni računar. Takođe se podrazumeva i da veza sa internetom mora biti stabilna u onom prostoru, iz koga kandidat odluči časove tada da pohađa, a neophodno je i da izvrši instalaciju softvera, preko koga će pratiti časove. Svakako bi trebalo da kandidati to učine samostalno, ali u svakom slučaju mogu potražiti pomoć nekoga od IT stručnjaka, koje konkretna institucija u poslovnici u svakom gradu zapošljava.

TESTOVI


Napominjemo da je klasični tip obuke onaj, koji podrazumeva organizaciju časova u prostoru, koji se nalazi u okviru svakog predstavništva konkretne institucije, a na 20 lokacija u zemlji.

Kako je prisutno pravilo da mogu oba tipa nastave biti organizovana na jedan od tri načina, to je vrlo važno da svaki polaznik izabere i dali mu više odgovara princip koji podrazumeva individualna, odnosno poluindividualni ili nastava u grupi.

Odmah moramo napomenuti da je individualna nastava namenjena samo jednom kandidatu, dok u grupi može biti prisutno između četvoro najmanje i osmoro ljudi najviše, a dvoje njih treba da pohađaju poluindividualni kurs.

Inače je i princip organizacije drugačiji, tako da kod nasstave u grupi odluku o datumu početka, odnosno o svim ostalim detaljima donosi ovlašćeni koordinator za nastavu, ali samo u okviru onog predstavništva institucije organizatora, u kome se oformi grupa. A da bi grupa mogla da bude kreirana, neophodno je da se u toj poslovnici četvoro ljudi najmanje prijavi, posle čega je pravilnikom predviđeno da koordinator za nastavu samostalno definiše sve detalje. Naravno da će svako od prethodno prijavljenih polaznika na za to propisan način biti obavešten o svemu, a posebno će tom prilikom biti ukazano na činjenicu da se promene kod grupne edukacije ni u kom slučaju ne smeju dozvoliti, pošto je to protivno pravilima pomenute institucije.

Zato se u ponudi nalazi i poluindividualni, odnosno individualni seminar - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji, koji se organizuju na mnogo jednostavniji način. U principu, tada će koordinator za nastavu, zajedno sa profesorom i sa jednim ili dvoje kandidata da se dogovore kako će časovi biti organizovani. Ne samo da će precizirati datum početka bilo poluindividualne obuke, bilo individualne, nego će se usaglasiti i oko tačnih termina održavanja časova, ali i oko toga na koji način će biti oni raspoređeni, to jest koliko će ukupno izabrani tip kursa da traje.

Plan i program stručne obuke - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji

Prvo i osnovno sa čime će upoznati sve polaznike profesori, a koji su zaduženi da specijalizovani seminar - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji vode jesu upravo izveštaji tog tipa, tako da će ih detaljno upoznati i sa njihovim osnovnim karakteristikama. A da bi prisutnima bilo mnogo lakše da razumeju sve to, profesori će obezbediti i primere, odnosno pokazaće im kako bi trebalo da izgleda finansijski izveštaj, koji kreiraju kompanije fokusirane na farmaceutsku industriju.

Sve to je izuzetno značajno za temu ove edukacije, zato što isključivo oni stručnjaci, koji budu upoznati detaljno i precizno sa sadržinom finansijskih izveštaja tog tipa mogu i da izvrši njihovu adekvatnu analizu, te da na osnovu zaključaka o tome unaprede poslovanje preduzeća u kome su zaposleni.

Pored toga što je dobro poznat podatak da uspeh zavisi od dosta faktora, ali i od analiziranja poslovanja na prvom mestu, zna se i da finansijske analize igraju značajnu ulogu u poboljšanju kvaliteta i uspešnosti poslovanja različitih kompanija, pa će to svakako da bude posebno naglašeno polaznicima ove edukacije. Napomenuće profesori i to da posebno nadležni u odeljenju finansija moraju znati na koji način pravilno da tumače finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji, te kako da na osnovu zapažanja utiču na unapređenje poslovanja.

Istakli bismo i to da će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji obraditi i teme, koje su vezane za neke od specifičnih tehnika analiza. Ne samo da će profesori govoriti o tome, nego će i na primerima omogućiti polaznicima da sve te tehnike nauče samostalno da primenjuju. Sa tim u vezi je važno naglasiti i da će tokom ove edukacije oni imati dužnost da izvrše zadatke, koje će im profesori dati, a kako bi već tom prilikom videli da li su kandidati i u kojoj meri usvojili prezentovane tehnike, to jest da procene da li će biti u mogućnosti kasnije i da ih primenjuju sasvim samostalno u svom radu.

Moramo istaći i podatak da je ova edukacija primarno interaktivna, te da bi trebalo da u toku predavanja, odnosno onda kada to profesor bude naglasio, prisutni učestvuju, odnosno da postavljaju pitanja o navedenim temama i o tome diskutuju sa ostalim učesnicima i sa predavačem.

Podrazumeva se da će detaljno biti predstavljen i bilans uspeha, odnosno bilans stanja, s tim da će osim toga polaznicima biti predočeno i da je vrlo važno da nauče kako treba da bude kreiran izveštaj o promenama na kapitalu, zatim izveštaj o novčanim tokovima, a dobiće informacije i o tome šta sve moraju sadržati napomene uz finansijske izveštaje i koja je svrha kreiranja takvog dokumenta. Ovde isto tako moramo naglasiti i da profesori osim prezentovanja konkretnih tema teorijskim putem, nastoje da prisutnima pruže i primere iz prakse. A pored toga što će im pokazati dobro kreirane izveštaje tog tipa, oni će dati na uvid polaznicima i ona dokumenta u kojima postoje greške, odnosno propusti, pa će od njih zahtevati da pokušaju da otkriju gde se te greške nalaze. Upravo na taj način će i proveriti u kojoj meri su kandidati usvojili gradivo.

Naravno da će saznati prisutni i na koji način analiziranje finansijskih izveštaja može uticati na poslovanje, odnosno saznaće i kako bi trebalo da budu kreirane poslovne odluke na osnovu parametara, do kojih se dođe prilikom analiziranja finansijskih izveštaja.

Takođe bi trebalo da stručni kurs i obuka - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji obradi i temu primene takozvane Racio analize na dokumenta tog tipa, ali će profesori isto tako objasniti prisutnima i šta je ocena finansijskih performansi kompanije, te zbog čega je vrlo važno da ona bude prilagođena osnovnim finansijskim izveštajima.

Naučiće polaznici, pored ostalog i kako se sa aspekta profitabilnosti na prvom mestu, a zatim i zaduženosti, ali i likvidnosti može analizirati poslovni proces određenog preduzeća, te će im biti predočeno i šta će saznati iz tih podataka. Vrlo je važno da rezultate dobijenih analiza kandidati znaju pravilno da upotrebe, a primarno da bi kvalitet poslovanja u najprofesionalnijem smislu poboljšali. A sve to će im biti objašnjeno korak po korak, te je predviđeno da sva pitanja polaznici postavljaju predavačima na kraju svakoga od predavanja, odnosno u toku završnog časa.

Gde će biti održan stručni kurs i obuka - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji i u kojim terminima?

Klasična edukacija je u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford, a kada se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji organizuje u prostorijama jedne od poslovnica te institucije, ali kandidati mogu da se opredele i da nastavu pohađaju online, to jest sa lokacije koju budu lično odabrali. Upravo iz tog razloga se zahteva da oni prilikom zvaničnog upisa lično izaberu gde će pohađati predavanja, posle čega će biti informisani o svim detaljima.

Potrebno je da lični računar koristi svako, ko odluči da časove prati online, tako da praktično govoreći može sa apsolutno svake lokacije to da učini. Naravno, internet konekcija u tom prostoru mora biti adekvatna, kako ne bi dolazilo do prekida tokom predavanja i da bi kandidat mogao da ih prati bez ikakvih poteškoća. Uopšteno govoreći, preko specijalnog softvera se časovi organizuju u tom slučaju, a podrazumeva se da će ga svaki polaznik instalirati na svoj računar. Informacije o postupku instalacije će biti svima njima dostupne blagovremeno, kao i stručna pomoć, uzevši u obzir da su IT stručnjaci zaposleni u okviru svakog predstavništva pomenute institucije.

Kada su u pitanju termini u kojima se organizuje specijalizovani seminar - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji, oni zavise takođe od odluke svakog prijavljenog, uzevši u obzir da osim mogućnosti da nastavu prate u grupi, kandidati imaju i opciju da to učine i u paru ili samostalno, jer ponuda ove institucije obuhvata grupnu, poluindividualnu i takozvanu individualnu nastavu.

Ako se prijavljeni opredeli da časove pohađa u okviru grupne obuke, mora znati da nastavi tog tipa prisustvuje osmoro ljudi najviše, s tim da četvoro njih najmanje moraju prvo izvršiti prijavu, kako bi bila oformljena grupa,odnosno da bi nastava tog tipa mogla da bude organizovana. Zvanično ovlašćeni koordinator za nastavu će odmah posle prijave dovoljnog broja polaznika oformiti grupu, a potom će u skladu sa pravilima definisati datum početka tog tipa edukacije, zatim termine održavanja časova i raspored, odnosno odlučiće o tome u skladu sa kakvom tačno dinamikom bi trebalo celokupan nastavni fond da bude raspoređen. Zahtevi prijavljenih vezano za izmene onoga što koordinator bude definisao neće biti uzeti u obzir, jer je to protivno pravilima institucije organizatora, te će svakako sve to biti predočeno zainteresovanima za pohađanje nastave na taj način.

Prilikom organizacije individualne ili poluindividualne obuke se primenjuju ista pravila, a koja su prilično fleksibilna. Stvar je u tome da o datumu početka konkretnog tipa nastave, odnosno o trajanju, to jest o tome kakvom dinamikom će biti održavana predavanja i u kojim terminima, treba da se dogovore sa jedne strane kordinator za nastavu i nadležni predavač, a sa druge jedan ili dvoje kandidata.

Pored fizičkih lica, ovu edukaciju imaju pravo da pohađaju i isključivo zaposleni u kompanijama, a kojom prilikom se organizuje korporativni kurs i obuka - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji po zahtevu nadležnih u tim preduzećima. Potrebno je da se upravo oni dogovore oko načina organizacije časova direktno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice pomenute institucije. Uz to što će definisati kog datuma bi trebalo da počne korporativni seminar, oni će precizirati i termin, odnosno dinamiku u skladu sa kojom će predavanja biti organizovana. Za razliku od nastave namenjene fizičkim licima, ova može biti organizovana i na drugoj lokaciji, a primarno u okviru same kompanije. Ako to klijent bude zahtevao, organizator će mu predočiti šta je sve potrebno da sadrži prostor, u kome bi radnici te kompanije trebalo časove da prate, pa tek nakon što sve te detalje ispoštuje, biće dogovoreno ostalo.

Koliko traje specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji?

Na mesec dana će biti raspoređeno 12 časova, koliko ih predviđa nastavni program, prema čijim pravilima se sprovodi specijalizovani seminar - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji.

Međutim, moramo naglasiti da ova informacija važi isključivo za nastavu, koja se organizuje za grupu polaznika, pošto je pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford predviđeno da o tome odluku donosi koordinator za nastavu. Svakako prvo mora biti formirana grupa u jednoj od poslovnica, da bi on mogao da definiše ne samo trajanje, odnosno dinamiku, nego i termine održavanja i datum početka nastave u grupi.

Ali zato, kada se prijavljeni bude odlučio da časove pohađa ili samostalno ili sa još jednim kandidatom, treba da zna da i individualna i poluindividualna edukacija mogu trajati i kraće nego nastava u grupi i duže. Radi se o tome da je prisutan takav princip organizacije, gde se dopušta upravo kandidatima da definišu raspored časova, a što moraju učiniti zajedno sa predavačem i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu u onom predstavništvu navedene institucije, u kome pre toga budu zvanično izvršili prijavu.

Pravila prema kojima se organizuje korporativni kurs i obuka - naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji su donekle slična kao i kod individualne, odnosno poluindividualne nastave za pojedinačne polaznike, pa se tada o dinamici sprovođenja časova dogovaraju zajedno nadležna lica organizatora i zainteresovanog preduzeća, što zapravo znači da oni zajedno odlučuju i o trajanju edukacije te vrste.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da sa uspehom analizirate finansijske izveštaje u farmaceutskoj industriji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje