Kurs i obuka - Naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji

Apsolutno svakom pojedincu kome je interesantna prodaja ili se njome bavi je ova stručna edukacija i namenjena. Ipak, korist od pohađanja nastave i upoznavanja sa konkretnom temom može imati i bilo koji pojedinac, čak i ako se primarno prodajom ne bavi, jer će stečena znanja u nekom trenutku moći da primenjuje i u praksi.

Odmah moramo napomenuti da nastava može biti organizovana i za fizička lica, ali i za pravna, to jest za radnike preduzeća. S obzirom na to da korporativni kurs i obuka - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji podrazumeva prisustvo tačno određene grupe polaznika, to postoje određeni ustupci koje Obrazovni centar Akademije Oxford u tom slučaju može da dozvoli. Primarno se to odnosi na lokaciju održavanja časova, jer postoji mogućnost promene. Naime, ako nadležno lice tog preduzeća bude smatralo potrebnim i zahteva od organizatora, nastava za radnike te kompanije će biti organizovana i u okviru njihovog radnog mesta. Naravno da moraju biti ispoštovani svi zahtevi organizatora u vezi sa prostorom, u kome bi trebalo tom prilikom nastava da bude organizovana. Da napomenemo i to da su pravila organizacije korporativne edukacije vrlo fleksibilna i da podrazumevaju ispunjenje gotovo svakog zahteva klijenta. Iz tog razloga se upravo od klijenta i očekuje da kontaktira nadležne u bilo kojoj poslovnici pomenute obrazovne institucije, a kako bi se sa njima oko svih potrebnih detalja dogovorio. Nakon što se usaglase oko mesta održavanja časova za zaposlene, oni će definisati i datum početka korporativne obuke. U obavezi su da preciziraju i termine održavanja časova, kao i da se precizno dogovore o trajanju nastave, odnosno da definišu raspored predavanja.

Nastava koja je namenjena fizičkim licima podrazumeva da oni prilikom prijavljivanja moraju izabrati na kojoj lokaciji žele da borave dok traju predavanja i na koji način žele časove da pohađaju. A sve to će navesti već u momentu kada budu vršili zvanično prijavljivanje, kako bi bili adekvatno informisani.


Važno je da imaju na umu činjenicu da se u ponudi nalazi online obuka i kurs - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji i klasična nastava, a da je predviđeno pravilnikom da se i jedan tip edukacije i drugi mogu održati na tri načina. Zapravo je ponudom obuhvaćena grupna nastava, zatim nastava u paru i ona, koju pohađa samo jedno lice.

Potrebno je da ima odgovarajuće karakteristike računar, preko koga će polaznik pristupati predavanjima, a ukoliko želi da to učini online. Isto tako će on biti u obavezi i da propisane zahteve ispuni, a u smislu da za sve vreme trajanja edukacije boravi na lokaciji, u okviru koje je obezbeđena adekvatna veza sa internetom. Napominjemo da je vrlo važno da ne postoji ometanje signala, te da se nastava online odvija u skladu sa pravilima. Inače se u tom slučaju predavanja pohađaju preko namenskog programa, pa je iz tog razloga vrlo važno da svaki kandidat pristupi instalaciji na vreme. Pre toga će dobiti sve neophodne informacije o samom postupku instaliranja softvera od strane nadležnih, te će biti upoznat sa tim da u okviru svakog predstavništva pomenute obrazovne institucije postoji i tim za pružanje tehničke podrške.

Svi oni kandidati, koji se odluče za drugu ponuđenu varijantu, odnosno za klasičan princip organizacije nastave treba da znaju da se na više od 35 lokacije u celoj zemlji poslovnice ove obrazovne institucije nalaze. Iz tog razloga je neophodno da pronađu onu, koja se nalazi ili u njihovom mestu stanovanja ili koja im je najbliža, te da u njoj izvrše prijavu i upis, a zatim i pohađaju nastavu na klasičan način.

TESTOVI


Za oba tipa edukacije je predviđeno da kandidati mogu odabrati hoće li je pohađati individualno, u grupi ili u paru.

A pre nego što objasnimo na koji način će biti organizovan stručni seminar - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji u konkretnom slučaju, moramo napomenuti da su fleksibilna pravila organizacije prisutna prilikom sprovođenja poluindividualne i individualne nastave, a da su mnogo strožija pravila prema kojima se organizuje grupni tip edukacije.

Zapravo je jedina razlika između nastave u paru i individualne u broju polaznika, pošto jednu pohađa dvoje njih, a drugu samo jedno lice. Međutim, pravila su potpuno ista, jer se u oba slučaja kandidati moraju sa predstavnicima institucije organizatora dogovoriti o načinu sprovođenja časova. A to znači da će se jedan kandidat ili njih dvoje dogovoriti kako sa profesorom, tako isto i sa zvanično ovlašćenim koordinatorom za nastavu o datumu početka individualne ili poluindividualne edukacije. Međutim, potrebno je da se oni usaglase i oko svih ostalih detalja, a prvenstveno se misli na to u kojem se terminima da pohađaju časove i kakvom će dinamikom definisani nastavni fond da bude u tom slučaju sproveden. U suštini to znači da će oni tom prilikom da preciziraju i koliko bi ukupno trebalo da traje konkretni tip nastave.

Kao što smo već pomenuli, na drugačiji način će biti organizovana nastava za grupu polaznika, a prvenstveno zato što će sve to definisati isključivo koordinator za nastavu. Dakle, on donosi odluku o datumu početka edukacije za grupu polaznika, potom odlučuje o terminima u kojima će časovi biti održani i o njihovom rasporedu. A nadležni u Obrazovnom centra Akademije Oxford su u obavezi da ranije odluče o trajanju nastave u grupi. Sve te informacije će biti na raspolaganju članovima grupe pošto se četiri osobe najmanje prijave u okviru bilo koje poslovnice, jer je toliko njih potrebno da bi edukacija mogla uopšte na taj način da bude organizovana. Bitno je napomenuti i da se promene ne smeju dozvoliti, što znači da se zahtevi kandidata u tom smislu ne prihvataju.

Izuzetno je važno da svako fizičko lice ispoštuje pravilo o obaveznom prijavljivanju i upisivanju.

Bilo kog radnog dana kandidat može da izvrši ili putem telefona ili lično prijavljivanje, a u svakom trenutku može da na zvaničnu mejl adresu i da pošalje podatke koji su potrebni za prijavu. U suštini je najvažnije da navede svoje ime i prezime, kao i datum rođenja i podrazumeva se broj telefona.

S obzirom na to da se upisivanje vrši na propisani način, to podrazumeva da svaki kandidat mora lično da prisustvuje upisu. Nadležni u konkretnoj poslovnici će svakoga od njih informisati i o tome koja dokumenta će biti u obavezi tom prilikom da prilože.

Nastavni plan i program specijalizovanog kursa - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji

U toku trajanja ove stručne edukacije će biti govora o brojnim alatima, koji se koriste za poboljšanje prodajne aktivnosti. Sa osnovama prodaje će se upoznati na samom početku svaki polaznik, a predviđeno je da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji omogući prisutnima da se upozna detaljno i sa postupkom planiranja prodajnih aktivnosti.

Pored ostalog će biti govora i alatima, koji se koriste prilikom planiranja aktivnosti osoba, koje se bave prodajom.

Važno je da istaknemo i to da će profesor objasniti i prema kom principu funkcioniše kategorizacija kupaca. Ne samo da će taj segment predstaviti teoretski, nego će i kroz praksu pokazati koje sve kategorije kupaca postoje i koje su njihove osnovne karakteristike. Zatim će vrlo detaljno objasniti svakom polazniku kako bi trebalo kom kupcu da pristupe, a da bi mu prodao proizvod koji želi.

Uzevši u obzir da je u pitanju izuzetno interesantna tema, to se očekuje da svaki kandidat učestvuje kad god to profesor očekuje. Naime, biće pozvani prisutni da iznesu svoje mišljenje, ali i primere sa kojima su se oni su sreli u praksi. Sve to će pomoći svima koji budu ovu stručnoj edukaciji u pohađali.

U skladu sa nastavnim programom je predviđeno i da profesor objasni koja je razlika između radne, tržišne i kupovne platforme. Sa osnovnim karakteristikama svake od njih će specijalizovani seminar - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji upoznati polaznike. A biće predstavljeni, naravno i odgovarajući primeri.

Da bi zaista ostvarili ciljeve, koje imaju u vezi sa prodajom, vrlo je važno da pojedinci znaju i na koji način se ti ciljevi formiraju. Da budemo precizni, potrebno je ciljeve formirati u skladu sa mogućnostima, pa će i o tome profesor da govori. Objasniće šta se sve uzima u obzir prilikom definisanja ciljeva, te na koji način se oni mogu odrediti na realnim osnovama.

Između ostalog, biće govora i o planiranju rezultata, a u smislu količine prodatih proizvoda, odnosno njihovog prometa, te o mogućnostima davanja rabata. Svakako da će primere profesor ponuditi, a da bih ceo taj segment ove stručne drugacije bio jasniji polaznicima.

A da bi prodaja bilo mnogo uspešnija, potrebno je i da svaki prodavac adekvatno isplanira aktivnosti. Kako bi to trebalo da učini će saznaće u narednom segmentu ove edukacije.

Svi znamo da je motivacija izuzetno značajna za dobrog prodavca, tako da će specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji određeni segment posvetiti i toj temi. Upravo tu će biti govora i o veštinama, koje bi trebalo uspešan prodavac da razvije i kasnije neguje. Biće prikazani primeri dobre prakse, ali će isto tako profesor da se potrudi i da prikaže prisutnima koji su primeri loše prakse, uzevši u obzir da će upravo iz njih mnogo više i naučiti.

Marketing zauzima izuzetno značajno mesto kako u planiranju prodajnih aktivnosti, tako isto i u ostvarivanju prethodno definisanih ciljeva u vezi sa prodajom. Koji marketinški alati su u konkretnom slučaju najpoželjniji će saznati svaki kandidat, a ima mogućnost i da eventualno zamoli profesora da analizira poslovanje kompanije, u kojoj je on zaposlen. U principu se to posebno odnosi na korporativnu obuku, jer tom prilikom predavač može maksimalno prilagoditi primere u svim segmentima onoj oblasti, u kojoj konkretno preduzeće, čiji zaposleni pohađaju korporativni kurs, posluje.

Na kraju moramo napomenuti i to da je ova edukacija na prvom mestu interaktivna, što u suštini podrazumeva da bi svaki polaznik trebalo da tom prilikom uzme učešće, jer će na taj način mnogo bolje prihvatiti usvojena znanja i znati kako da ih u svom radu primeni.

Gde će biti održan stručni kurs i obuka - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji i u kojim terminima?

Prva mogućnost koju ima na raspolaganju svako fizičko lice jeste da ovu specijalizovanu edukaciju pohađa u okviru poslovnice Obrazovnog centra Akademije Oxford i to u bilo kom gradu. A s obzirom na to da se predstavništva nalaze na više od 35 lokacija, ne bi trebalo da bude problem da kandidat, zainteresovan za takav vid praćenja nastave, odluči gde tačno želi da je pohađa.

Druga opcija koja se, isto tako nudi svakom kandidatu, jeste da stručna obuka i kurs - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji bude organizovana po principu učenja na daljinu, to jest online. A da bi bez ikakvih smetnji nastava na taj način mogla da bude organizovana, potrebno je na prvom mestu da polaznik koristi sopstveni računar, te da taj uređaj ima adekvatne performanse. Pre toga će nadležni u izabranoj poslovnici obavestiti detaljno svakog polaznika o tome, koje karakteristike mora kompjuter da ima, kako bi nastava mogla bez poteškoća da bude održana. Zatim je bitno da instaliran namenski softver i to samostalno, a prema uputstvima, koja će pre toga dobiti od strane nadležnih. Još jedan uslov neizostavno mora tom prilikom da bude ispunjen, a on se odnosi na vezu sa internetom. Iako je, generalno, dozvoljeno svakom kandidatu da izabere lokaciju, na kojoj mu odgovara da boravi u toku trajanja nastave, on ipak mora optimalne uslove za rad da obezbedi. Najpre se to odnosi na internet konekciju, koja za sve vreme trajanja nastave mora da bude stabilna. Biće informisani svi polaznici, koji budu doneli odluku da nastavu onlajn pohađaju, da je tim zadužen za pružanje tehničke podrške na raspolaganju polaznicima u okviru svake poslovnice. Zato ne bi trebalo da brinu ukoliko se ne snađu prilikom instalacije programa ili u toku časova, jer mogu vrlo lako kontaktirati te IT stručnjake i zamoliti ih za pomoć.

Neophodno je, dakle da svaki polaznik izabere gde mu odgovara časove da pohađa. A odmah nakon toga će biti u obavezi i da se opredeli između dostupnih mogućnosti u vezi sa principom organizacije nastave. Naime, radi se o tome da ova specijalizovana obrazovna institucija nudi prijavljenima opciju da časove pohađaju ili samostalno, to jest u okviru individualne nastave ili u paru ili sa više polaznika istovremeno, pošto se u ponudi nalazi i poluindividualni i grupni kurs i obuka - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji.

Prethodno će svako od njih saznati i koja su pravila organizacije za svaki tip nastave, te koje obaveze ima kandidat u tom slučaju, odnosno šta se tačno od njega očekuje.

Da napomenemo odmah da samo jedno lice pohađa invidualnu nastavu, zatim da časovima u okviru grupne edukacije prisustvuje u isto vreme između četvoro i osmoro ljudi, te da dvoje njih treba da pristupe poluindividualnoj.

Međutim, iako tako deluje, ovo nije i jedina razlika između njih.

Pravila prema kojima se organizuje nastava jedan na jedan, to jest invidualna su, zapravo potpuno ista kao i pravila koja se poštuju prilikom organizacije nastave u paru, to jest one koja se naziva poluindividualna. A u suštini su ta pravila prilično slobodna, te omogućuju svakom kandidatu da, praktično rečeno pohađa nastavu u onim terminima, u kojima to njemu najviše odgovara. Ustvari je reč o tome da se dopušta polaznicima da se usaglase direktno sa profesorom, kao i sa zvanično ovlašćenim predstvanikom poslovnice institucije organizatora, u okviru koje su se prijavili, odnosno upisali. Uz to što su u obavezi da se dogovore oko toga kog datuma bi trebalo stručni seminar - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji da počne, važno je i da sve ostale detalje oni tom prilikom definišu. Zapravo se misli najpre na termine, u kojima će biti organizovana predavanja, a potom i na trajanje izabranog tipa nastave, pošto se moraju dogovoriti i oko rasporeda predavanja, to jest oko dinamike prema kojoj će časovi da budu u konkretnom slučaju održani.

Odmah da naglasimo da se primenjuju potpuno drugačija pravila kada je u pitanju nastava namenjena grupi polaznika. Radi se o prilično strogom načinu organizacije, jer sve definiše institucija organizatora i ne vrše se izmene po zahtevu bilo kog člana grupe. Naime, da kažemo to jednostavnije, koordinator za nastavu određuje i kog datuma će obuka da počne i u kojim će terminima biti u obavezi članovi određene grupe časove da pohađaju, ali i na koji način će definsiani nastavni fond da bude sproveden. Zapravo jedino o čemu oni ne odlučuju jeste koliko će ukupno kurs u tom slučaju da traje, jer je ta informacija ranije dostupna i primenjuje se za bilo koju poslovnicu. Da ne bi bilo nikakvih nedoumica, moramo nagalasiti da se naknadno određuje datum početka kursa u ovom slučaju, zato što on zavisi isključivo od broja zainteresovanih, to jest prijavljenih polaznika. Vrlo brzo nakon što se grupa oformi, koordinator će sve prethodno pomenuto i da definiše. A da bi on to bio u mogućnosti uopšte da učini, biće potrebno da se 4 osobe minimalno u tom predstavništvu zvanično prijave, budući da je toliko kandidata neophodno da bi grupa bila formirana. Nije zgoreg da još jednom istaknemo informaciju da se promene po zahtevu članova grupe ne smeju prihvatiti u ovom slučaju.

Moraju biti informisani svi, koji smatraju da će tematika ove edukacije koristiti njihovim zaposlanima, da se u ponudi nalazi i korporativni krus i obuka. Naravno da se edukacija, koja je namenjena zaposlenima organizuje po zahtevu njihovih nadležnih. A što se tiče principa sprovođenja čsova u tom slučaju, moramo napomenti da je on vrlo fleksibilan i da se organizator trudi da ispuni zahteve klijenta koliko god da je to u njegovoj moći. Najvažnije je da se klijent i organizator, to jest lica koja su u dotičnoj firmi i u jednoj od psolovnica nadležna, dogovore prvo oko toga gde će edukacija za radnike da bude održana. Da pojasnimo, jedino u slučaju korporativne nastave će biti omogućena promena lokacije, to jest predavanja će biti organizovana i u okviru saog preduzeća. Svakako moraju postojati i propisani uslovi za rad, a podrazumeva se da će pre toga na vreme klijent da dobije sve potrebne informacije o tome šta se mora naći u odabranom prostoru, kako bi bez ikakvih poteškoća mogla da bude održana obuka za taj broj zaposlenih. Podrazumeva se da bi oni trebalo i sve ostale detalje tom prilikom da preciziraju. Prvenstveno se misli kako na datum početka nastave, isto tako i na termine u kojima će biti predavanja održana, ali i na njihov raspored. A kako je njihova obaveza da se dogovore o rasporedu časova, to znači da zapravo preciziraju dinamiku po kojoj će biti održani, a što posredno dovodi do toga da se usaglašavaju i oko toga koliko će dugo trajati u tom slučaju nastava. Sve te infromacije će zatim biti na odgovarajući način prosleđene polaznicima, to jest radnicima tog preduzeća koji treba predavanja da pohađaju.

Koliko će specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji da traje?

Pojedinačni polaznici biraju u momentu prijavljivanja kako žele nastavu da pohađaju, pa u skladu sa time i dobijaju sve neophodne informacije.

A ono što svako od njih mora znati jeste da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost pohađanja nastave u grupi, kao i u paru, to jest u okviru poluindividualne ili samostalno, u kom slučaju će biti organizovan individualni kurs i obuka - naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji.

Pravila organizacije su drugačija, te se samo prilikom odabira grupne nastave polaznici informišu unapred o tome koliko će ona trajati.

Da istaknemo odmah podatak da se ukupno 10 časova u zvaničnom nastavnom programu ove stručne edukacije nalazi. A u slučaju organizacije nastave u grupi, polaznici će biti u obavezi jednu sedmicu da pohađaju predavanja.

S obzirom na to da je definisano pravilnikom ove obrazovne institucije da prvo mora biti formirana grupa od četiri osobe najmanje, a da tek posle toga ovlašćeno lice konkretnog predstavništva odlučuje o detaljima, to podrazumeva da svaki polaznik mora biti strpljiv i u potpunosti se mora pridržavati pravila, koja će nadležno lice odrediti. Kada grupa bude bila formirana, obaveza je ovlašćenog koordinatora za nastavu da precizira kako datum početka, tako isto i raspored časova i u kojim će terminima biti predavanja organizovana, te da zatim o svemu informiše prijavljene. Svi koji se interesuju za pohađanje nastave u grupi moraju imati na umu činjenicu da se njihovi zahtevi u vezi sa izmenom bilo kog segmenta ne smeju u tom slučaju prihvatiti, zato što je to protivno pravilima navedene obrazovne institucije.

Sledeće je važno da napomenemo i to da se po istom principu organizuje i poluindividualna nastava i individualna, s tim da nastavu u paru pohađaju dvoje, a drugu samo jedan polaznik. Pravilnikom je definisano da će se u tom slučaju kandidati dogovarati kako se ovlašćenim koordinatorom za nastavu, tako isto i sa predavačem o načinu organizacije časova. Odrediće kog datuma bi trebalo edukacija da počne, ali i u kojim terminima će predviđeni broj časova da bude organizovan i kakva će dinamika da bude tom prilikom poštovana, što automatski podrazumeva da će se usaglasiti i o trajanju bilo individualne, bilo takozvane nastave u paru.

A kada vlasnik određene kompanije bude zahtevao, ova obrazovna institucija će organizovati i korporativnu obuku. Zaposleni u toj firmi će pohađati predavanja baš onako kako to budu definisali predstavnici institucije organizatora i te kompanije, jer je tako predviđeno aktuelnim pravilnikom. Zapravo to podrazumeva da će se oni prvo usaglasiti o datumu početka i o lokaciji održavanja edukacije namenjene zaposlenima, te će posle toga precizirati i termine u kojima će biti organizovani časovi. Sem toga, u obavezi su i da se dogovore oko rasporeda predviđeno je da će posredno da dovede do toga da se usaglašavaju i oko trajanja korporativne nastave. A vrlo brzo pošto sve to budu odredili, biće obavešten i svaki pojedinačni polaznik o tome.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da sa uspehom ostvarite ciljeve u prodaji"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje