Kurs i obuka - Naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim

Vođe projekata, kao i vlasnici kompanija, odnosno svi koji učestvuju u planiranju poslovnog procesa bi mogli da imaju veliku korist od tematike, kojom se specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim bavi. Međutim, vrlo je važno da naglasimo i to da institucija organizatora ne zahteva nikakvo posebno predznanje od polaznika ove edukacije, tako da apsolutno svaki pojedinac koji to želi, može zvaničan da se prijavi i upiše, te da pohađa nastavu.

Bitno je da bude istaknuta i informacija da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnosti organizacije nastave za zaposlene. U suštini se radi o korporativnoj obuci, kada isključivo radnici nekog preduzeća pohađaju nastavu. Tada će nadležno lice jedne od poslovnica pomenute institucije da se sa vlasnikom te firme, to jest sa zvanično ovlašćenim predstavnikom dogovori oko toga kako će časovi za radnike da budu organizovani. A to znači da će oni precizno definisati najpre kog datuma će korporativni kurs da počne. Takođe će odrediti i termine održavanja časova, te će definisati i njihov raspored, što ustvari znači da će se zajedno dogovoriti i oko toga koliko će ukupno korporativni tip edukacije da traje. Sem toga, oni moraju da preciziraju i na kom mestu će radnici časove da pohađaju. Stvar je u tome da samo korporativni seminar - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim može da bude održan van prostorija pomenute institucije, a primarno u prostorijama u okviru konkretnog preduzeća. Potrebno je da tada nadležni u okviru kompanije klijenta obezbede prostor, čije karakteristike su jasno određene. Naime, vrlo je važno da kvalitet edukacije bude potpuno isti, kao i kada se održava u predstavništvu institucije organizatora.

Prilikom zvaničnog upisa, fizička lica moraju navesti ime i prezime, kao i broj telefona i datum rođenja. Nakon što dostave zahtevane podatke, biće informisani i o tome na koji način se vrši upis. Zapravo je predviđeno zvaničnim pravilnikom navedene institucije da lično mora prisustvovati upisu svako, ko pre toga u skladu sa tim istim pravilima izvrši prijavu.


Dostupna je mogućnost da zainteresovani prijavu izvrše putem telefona, kao i da sve zahtevane podatke pošalju na mail adresu ili da ih zaposlenima u okviru bilo koje poslovnice lično izdiktiraju. Vrlo brzo posle toga će oni dobiti sve neophodne informacije o načinu upisa, kao i o tome koja dokumenta će biti u obavezi da tom prilikom dostave.

U zvaničnoj ponudi institucije organizatora se nalaze poluindividualna, individualna i grupna nastava, s tim da je predviđeno da kandidat bira i da li će časove pohađati na klasičan način ili preko interneta. Zapravo bi u trenutku upisa svako od njih trebalo između svih tih opcija da se opredeli. Nakon toga će biti precizno informisan ne samo o datumu početka nastave, nego i o terminima u kojima bi trebalo predavanja da pohađa i o svim ostalim detaljima.

Da se osvrnemo najpre na činjenicu da je klasični tip edukacije onaj, koji se odnosi na organizaciju nastave u poslovnicama pomenute institucije. Naravno da mora biti prisutan u toj poslovnici svaki kandidat, koji bude odlučio časove na taj način da pohađa, a u terminima koje će prethodno precizirati sa organizatorom, jer sve zavisi od tipa nastave koji bude odlučio da pohađa.

TESTOVI


Takođe, postoji i druga opcija, a ona podrazumeva da se specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim organizuje online. Ustvari tada preko sopstvenog računara polaznik pohađa predavanja, s tim što pre toga mora da instalira namenski softver na njega. Sam postupak instalacije programa se ne smatra naročito kompleksnim, pa je iz tog razloga prepušteno polaznicima da to učine sami. Ipak, ako bilo ko od njih bude imao neki problem ili prilikom pohađanja časova online ili u trenutku kada bude instalirao program, može se obratiti nadležnima u IT sektoru. inače, taj sektor postoji u okviru apsolutno svake poslovnice pomenute institucije.

Uzevši u obzir da se i online i klasična nastava mogu pohađati na jedan od tri načina, to je zahtevano da svaki kandidat izabere da li će časove pohađati samostalno, u okviru grupne nastave ili u paru, u kom slučaju se organizuje takozvana poluindividualni obuka.

A u jednoj grupi nastavu prati najviše osmoro polaznika, a četvoro njih najmanje moraju da izvrše prijavu, kako bi uopšte grupni tip edukacije mogao da bude organizovan. Radi se o tome da je naveden zvaničan uslov za početak nastave tog tipa i podrazumeva formiranje grupe od najmanjeg broja članova. Sa tim u vezi moramo naglasiti da se očekuje strpljenje od svakog polaznika, zato što koordinator za nastavu odlučuje o datumu početka grupne edukacije tek kada grupa bude bila oformljena. Bitno je naglasiti da upravo koordinator za nastavu definiše kako će časovi u tom slučaju da budu organizovani i nije dozvoljeno vršenje nikakvih izmena po zahtevu polaznika. Naime, nakon što bude bio ostvaren osnovni zahtev, neophodno je da koordinator odluči kako o datumu početka, tako isto i o tome u kojim terminima će grupna obuka i kurs - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim da bude organizovana. Podrazumeva se da je njegova obaveza da precizira i dinamiku sprovođenja časova, to jest njihov tačan raspored. Inače se na nivou svih poslovnica pomenute institucije uopšteno određuje prethodno koliko će grupna nastava da traje.

Još je dostupna i mogućnost da polaznici časove pohađaju potpuno samostalno ili kroz poluindividualnu nastavu, a kada predavanjima treba da prisustvuje dvoje kandidata u isto vreme. U pitanju su vrlo jednostavna pravila organizacije, te se podrazumeva da kandidati imaju veliku slobodu u odlučivanju. Bitno je napomenuti da je potrebno profesor i koordinator za nastavu da se sa polaznicima u tom slučaju dogovore o načinu organizacije časova. Jednostavnije govoreći, njihova je obaveza da preciziraju i termine održavanja nastave i raspored časova, kao i datum početka poluindividualne ili individualne edukacije. U suštini, nakon što sve to preciziraju, oni će znati i koliko će ukupno konkretni tip edukacije dana da traje.

Šta sve izučava stručna obuka i kurs - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim?

U toku uvodnog predavanja će kandidati dobiti sve informacije o tome kako u suštini izgleda uspešno vođen projekat. Ipak, s obzirom na to da ima i situacija kada dođe do određenih problema, te projekat naizgled propadne, to je predviđeno da specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim predstavi i takve primere.

Međutim, ono što mnogi ne znaju i čega nisu svesni jeste da praktično ne postoji projekat koji nije uspešan. Zapravo od svakog se može napraviti krajnje uspešan projekat, a ako se počne posmatrati iz drugog ugla i naravno, ukoliko se izvrše određene promene.

Dobiće polaznici informacije i o tome prema kojim parametrima se definiše uspešnost projekta, tako da će saznati i šta je to što ima značajnog uticaja na uspešnost konkretnog projekta.

Da bi prisutni lakše i brže shvatili tematiku ove specijalizovane edukacije, predavači će se potruditi i da im kroz praktične primere sve to dodatno pojasne.

A da bi zaista određeni projekat bio spašen, pa čak i ako možda na prvi pogled izgleda da je neuspešan, potrebno je da prvo bude izvršena adekvatna analiza. Preciznije govoreći, neophodno je da bude detektovan problem, te da bude utvrđeno i zašto je do njega u konkretnom slučaju došlo. Tek kada to sve bude izvršeno, moći će da počne rad na spašavanju projekta.

Predviđeno je nastavnim programom, prema kome se stručni seminar - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim organizuje da se profesori svakako fokusiraju na prikaz primera iz prakse. A u tom segmentu će prisutni imati prilike da vide kako se vrši analiza, odnosno na koji način se u okviru različitih projekata utvrđuje gde je došlo do problema.

Šta je to strategija za oporavak projekta i na koji način je potrebno nju definisati je vrlo važna tema, koja će tokom ove specijalizovane obuke detaljno da bude obrađena.

Svakako da će predavači govoriti i o različitim načinima, koji mogu zaista da dovedu do spašavanja određenog projekta.

Koje sve korake bi trebalo preduzeti da bi konkretni projekat zaista bio spašen je vrlo važna tema, kojom će se baviti isto tako vrlo detaljno specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim. Naravno da će i u tom segmentu biti dostupni primeri, a sve sa ciljem znatno lakšeg razumevanja konkretne tematike.

Svakako je važno i da nadležna lica procene koliko će trajati proces oporavka, te da realno sagledaju celokupnu sliku i procene da li vredi ulagati vreme i trud i spašavanje tog projekta ili ne.

S obzirom na to da je vrlo važno i da tim ljudi, koji učestvuje u izradi, odnosno spašavanju konkretnog projekta funkcioniše na najbolji mogući način, to će u toku završnog dela ove specijalizovane obuke biti reči i o tome kako je potrebno komunicirati sa članovima tima prilikom postupka spašavanja projekta.

A ukoliko neki polaznik ima bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom temom, trebalo bi da ga uputi predavačima tokom završnog predavanja. Zapravo je prema nastavnom programu predviđeno da to predavanje bude interaktivno, odnosno da svaki prisutni polaznik uzme učešće u diskusiji o obrađenim temama.

Vrlo je važno informacija i ta da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi mogućnost praćenja nastave i zaposlenima u nekom preduzeću. Baš zato što je izuzetno značajna tematika za njih, postoji mogućnost da po zahtevu vlasnika te kompanije primeri iz prakse koje prikazuje profesor budu uzeti iz oblasti rada konkretne kompanije. A sve to se dozvoljava sa ciljem olakšavanja praćenja nastave zaposlenima u određenom preduzeću. Naravno da nadležna lice te kompanije imaju obavezu i da taj zahtev navedu predavaču, kako bi on mogao na vreme da pripremi odgovarajuće primere iz prakse.

Na kom mestu i u kojim terminima će biti organizovan stručni seminar - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim?

Sve informacije kako o vremenu održavanja nastave, tako isto i o tome na kojoj lokaciji će stručni kurs i obuka - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim biti održan će biti dostupne svakom polazniku u trenutku upisa.

Tada je neophodno da on odabere na koji način od ponuđenih će nastavu pohađati, pa će na osnovu toga znati i gde će ona biti održana i u kojim tačno terminima.

Da stvar bude jasnija, naglašavamo da ova edukacija može biti organizovana online i u poslovnicama Obrazovnog centra Akademije Oxford, kada se praktikuje klasičan princip organizacije. Zatim, svaki pojedinačni polaznik može izabrati da li će časove da pohađa samostalno, u društvu više ili samo jednog polaznika, budući da je ponudom obuhvaćena i individualna obuka, ali i grupna i poluindividualna.

Kada je u pitanju online edukacija, to podrazumeva da kandidat treba da poseduje računar, jer će u tom slučaju upravo preko njega i pratiti predavanja. Njegova je obaveza da obezbedi adekvatnu internet konekciju u prostoru, u kome bude odlučio da boravi dok pohađa časove. Takođe je naročito važno i da sasvim samostalno instalira namenski program na taj uređaj. Naravno da ako neko u tome ne bude uspeo može da kontaktira najbližu poslovnicu institucije organizatora i zahteva pomoć IT stručnjaka, a koji su u okviru svake od njih zaposleni.

Vrlo je važno napomenuti i to da se i klasična i online obuka i kurs - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim mogu pohađati na jedan od tri načina. Upravo zato je iznet zahtev da prilikom zvaničnog upisa svaki pojedinačni kandidat navede da li ga interesuje individualna nastava, poluindividualna ili grupna.

Uopšteno govoreći, najprimetnija je razlika između njih vezana za broj polaznika. Ipak, prisutna je i bitna razlika u načinu organizacije.

U jednoj grupi je organizator predvideo da časove pohađa između četvoro i osmoro ljudi, a da koordinator za nastavu odlučuje o svemu. Pod tim mislimo da će koordinator za nastavu definisati ne samo kog datuma bi trebalo grupni kurs da počne, nego i u kojim terminima će polaznici u tom slučaju časove da pohađaju. Sem toga, potrebno je i da odredi kojim tempom će predviđeni nastavni fond da bude sproveden. Da ne bude zabune, moramo naglasiti da nastava u grupi ne može da bude organizovana odmah pošto pojedinačne polaznik izvrši prijavu, zato što se mora pričekati formiranje grupe. Ustvari, neophodno je da minimum četiri osobe u konkretnoj poslovnici izvrše zvanično prijavu, da bi grupa mogla da bude formirana. S obzirom na to da je u pitanju vrlo striktno definisan princip organizacije, to apsolutno sve što koordinator za nastavu bude odredio nije podložno promenama, pa čak ni ako to bilo koji član konkretne grupe zvanično bude zahtevao.

Međutim, ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije je obuhvaćen i individualni i poluindividualni seminar - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim. A tada se primenjuju mnogo manje stroga pravila, budući da način organizacije nastave zavisi od dogovora polaznika i nadležnih u konkretnoj poslovnici. Naime, upravo će se profesor, koordinator za nastavu i jedan ili dvoje kandidata dogovoriti i oko datuma početka izabrane edukacije i oko termina održavanja časova i svakako oko njihovog rasporeda.

Slobodno možemo reći da se potpuno isti princip primenjuje i prilikom organizacije korporativne obuke. Jedina razlika je što tada nastavu pohađaju isključivo lica, koja su zaposlena u okviru određenog preduzeća. Baš zato jeste predviđeno da se direktor te kompanije, odnosno njen zvanično ovlašćeni predstavnik direktno sa organizatorom dogovara kako oko toga kada će korporativni seminar - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim početi, tako isto i oko dinamike održavanja časova i termina. Međutim, taj tip edukacije može po želji klijenta da bude organizovan i u okviru same kompanije. Naravno da optimalni uslovi za rad moraju da budu obezbeđeni, a svakako će nadležni u tom preduzeću dobiti precizne informacije o tome šta neizostavno mora izabrani prostor da sadrži.

Koliko je predviđeno da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim ukupno traje?

Nastavnim fondom je predviđeno da polaznici pohađaju ukupno 10 časova. Međutim, u ponudi je individuačni seminar - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim, ali i grupni i poluindividualni, pa se raspored časova, a samim tim i trajanje nastave donekle razlikuje.

Najbitnije je naglasiti da kod grupne nastave važi pravilo da tri sedmice kandidati pohađaju predavanja. Razlog zbog koga to može biti unapred određeno jeste što Obrazovni centar Akademije Oxford o tome odlučuje za sve poslovnice. Takođe, onog trenutka kada četvoro ljudi u konkretnom predstavništvu bude zvanično izvršilo prijavljivanje, biće oformljena grupa i definisan početak nastave, raspored časova i dinamika njihovog sprovođenja. A posle toga će kandidati dobiti obaveštenje o svemu tome na propisani način.

Međutim, kod individualne i poluindividualne nastave se primenjuju drugačija pravila. Zajedno sa koordinatorom za nastavu i sa profesorom će jedan ili dvoje kandidata da se usaglase oko način organizacija časova, te oko dinamike njihovog sprovođenja. A to znači da će definisati i koliko će ukupno trajati individualni ili poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim.

Budući da ova institucija organizuje i korporativni seminar, te da se nadležni u instituciji organizatora i u okviru zainteresovane kompanije dogovaraju o načinu organizacije časova u tom slučaju, to trajanje biva naknadno definisano. Zapravo se oni usaglašavaju oko rasporeda predavanja, termina u kojima će biti održana, zatim oko mesta na kome će polaznici predavanja da pohađaju i oko datuma početka nastave za zaposlene. Zato i nije moguće ranije navesti koliko će korporativni kurs da traje, već će polaznici o tome naknadno da budu obavešteni.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da spasete i one projekte koji se čine neuspešnim"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje