Kurs i obuka - Naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi

Pored osnovnog znanja korišćenje računara, potrebno je da svako ko odluči da pohađa ovu edukaciju ima interesovanje za informacione tehnologije, odnosno za tematiku kojom se u osnovi bavi specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi. Važno je i da zainteresovani znaju da institucija organizatora nikakav zahtev ne navodi, što u osnovi znači da svako ko ima potrebu ili želju da se sa temom ove edukacije upozna, treba da izvrši prijavu, kao i da ispoštuje pravila u vezi sa upisivanjem.

Nastava će biti organizovana najpre za fizička lica, to jest za pojedince koji su zainteresovani, ali se u ponudi Obrazovnog centra Akademije Oxford nalazi i korporativni tip edukacije. Prethodno tačno određeni broj zaposlenih u bilo kojoj firmi će pohađati predavanja u tom slučaju, a nastava će biti održana na zahtev nadležnih te kompanije. Najjednostavnije rečeno, o detaljima u vezi sa organizacijom nastave u tom slučaju se moraju direktno dogovoriti nadležno lice institucije organizatora i kompanija, čiji bi određeni broj radnika u tom slučaju trebalo predavanja da prate. Najvažnije je napomenuti da će oni precizirati najpre kog datuma će početi korporativni kurs, a posle toga će se usaglasiti i o svemu ostalom. A to ostalo uključuje preciziranje termina za održavanje časova i njihovog tačnog rasporeda, čime oni zajedno odlučuju o tome koliko će ukupno da traje korporativni kurs i obuka - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi. Bude li nadležno lice dotične firme iznelo zahtev za promenu mesto održavanja nastave u tom slučaju, gotovo je sigurno da će organizator to da ispuni. Bitno je da prostor u okviru samoe firme bude u skladu sa pravilima institucije organizatora opremljen, odnosno da sadrži sve što je potrebno za kvalitetno sprovedenu edukaciju. Prethodno će biti informisani nadležni o svim tim detaljima, kako ne bi bilo nikakve nedoumice, te da bi nastava za zaposlene mogla da bude bez ikakvih smetnji i na visokom nivou kvaliteta organizovana. Radnici koji treba časove da prate u tom slučaju će na vreme da budu informisani od strane nadležnih kako o detaljima u vezi sa organizacijom nastave, tako isto i o tome na kojoj će lokaciji da budu predavanja organizovana.

Da se vratimo na edukaciju namenjenu fizičkim licima. Naročito je važno da svaki zainteresovani kandidat ima na umu da bi on trebalo da se opredeli između brojnih opcija koje su ponuđene, pa će na osnovu toga i da dobije tačne informacije kako o mestu održavanja nastave, tako isto i o dinamici sprovođenja predavanja i o mnogim drugim detaljima.


A pre nego što između svih tih opcija odluči na koji način će pratiti predavanja i gde će to učiniti, trebalo bi da pristupi upisu, odnosno da se pre toga zvanično prijavi za pohađanje ove specijalizovane edukacije.

U svako doba može poslati mejl kako bi izvršio prijavu, ali ima mogućnost i da to učini putem telefona ili lično u jednoj od mnogobrojnih poslovnica navedene obrazovne institucije. U principu je potpuno svejedno koji način od svih ponuđenih će kandidat izabrati, jer je svakako njegova obaveza da osim svog imena i prezimena, prilikom prijavljivanja navede broj telefona za kontakt i datum rođenja.

Prema pravilniku navedene obrazovne institucije je predviđeno da upisu mora svaki prijavljeni polaznik lično da prisustvuje. Tada će dostaviti i zahtevanu dokumentaciju, a neposredno pre toga će svakako biti informisan od strane nadležnih o detaljima, odnosno o obavezama koje ima u trenutku zvaničnog upisa.

TESTOVI


S obzirom na to da postoji značajan broj opcija, važno je da svaki kandidat bude prvo upoznat sa detaljima koji su vezani za princip sprovođenja nastave, kako bi nakon toga mogao lakše da se odluči gde želi predavanja da pohađa i prema kakvom principu.

Nastava koju treba da prati samo jedan polaznik ili takozvana individualna će biti organizovana baš na potpuno isti način kao i kada predavanja treba dvoje kandidata da pohađaju, odnosno kada se održava takozvana poluindividualna obuka. Jednostavna se pravila primenjuju, tako da će svaki kandidat u tom slučaju biti u obavezi da definiše sa koordinatom za nastavu i sa stručnjakom, koji bi trebalo da vodi ili poluindividualnu edukaciju ili individualnu, na koji način će da budu u tom slučaju organizovana predavanja. U suštini je u pitanju vrlo jednostavan princip organizacije, jer se podrazumeva da će oni precizirati kako datum početka nastave u paru ili individualne, isto tako i termine u kojima će oni predavanja da pohađaju, te na koji način tačno će da budu raspoređena predavanja, odnosno onoliki broj časova, koliko ih je navedeno u zvaničnom programu. Samim tim što će biti primenjiva takav princip organizacije se i podrazumeva da će na taj način oni zajedno i odlučiti o trajanju nastave u paru ili individualne.

Nasuprot tome, kada je u pitanju grupni tip edukacije, predavanjima treba da prisustvuje veći broj polaznika, pa je zato i navedeno uslov da prvo mora grupa od minimalnog broja članova u konkretnoj poslovnici da bude oformljena. A da bi taj uslov bio ostvaren, četvoro njih minimum moraju prijavu izvršiti, u skladu sa aktuelnim pravilnikom navedene obrazovne institucije. Maksimalan broj kandidata, koji u tom slučaju imaju pravo da prisustvuju predavanjima, je osmoro i na taj način će upravo i biti očuvan adekvatan kvalitet edukacije, pošto je toliko njih potrebno da bude prisutno najviše za optimalan rad. Moramo napomenuti i to da isključivo koordinator za nastavu u predsedništvu, u okviru koga grupa od minimalnog broja članova bude zvanično oformljena, ima pravo da precizira kako će časovi u tom slučaju da budu organizovani. A pored toga što će definisati kog datuma bi trebalo da počne grupna obuka i kurs - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi, on će precizirati i u kojim terminima bi trebalo članovi te grupe predavanja da pohađaju i kako će definisani nastavni fond tom prilikom da bude raspoređen. Važno je da svaki kandidat bude informisan o tome da pomenuta obrazovna institucija na nivou svakog predstavništva pre toga odlučuje o tačnom trajanju nastave u grupi, a što će svakako biti predočeno prijavljenima. Naravno da svako od njih mora u potpunosti ispoštovati sve ono što ovlašćeno lice pre toga bude preciziralo, uzevši u obzir da se izmene na zahtev bilo kog polaznika kod nastave te vrste ne smeju dozvoliti.

Sama činjenica da bilo koji pomenuti tip nastave može biti organizovan i na klasičan način i preko kompjutera dovodi do toga da bi svaki prijavljeni kandidat trebalo da odabere i gde želi predavanja da pohađa.

U brojnim gradovima naše zemlja postoje poslovnica ove obrazovne institucije. A u okviru svakog predstavništva će biti na klasičan način organizovana nastava, ako određeni polaznik bude odabrao tu varijantu. Kao i kod edukacije, koja se organizuje online, obaveza je svakoga od njih da izabere i to saopšti nadležnima kako želi predavanja da pohađa, a u smislu da se odluči između toga da li želi specijalizovani seminar - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi da pohađa samostalno, u grupi ili u društvu još jedno kandidata, a u kom slučaju će biti organizovan poluindividualni tip nastave.

Naravno da mora imati sopstveni kompjuter svaki kandidat, koji bude želeo predavanja online da pohađa. A neophodno je i da taj uređaj ima odgovarajuće performanse, te će to svakako biti predočeno svakom prijavljenom kandidatu, koji odluči tako nastavu da pohađa. Važno je i da posebnu vrstu softvera svaki kandidat u tom slučaju istalira na konkretni uređaj, jer će na taj način biti u mogućnosti predavanja bez smetnji da pohađa. Na raspolaganju je polaznicima tom prilikom i tim vrhunskih stručnjaka, koji su zaduženi za pružanje tehničke podrške, a koji su zaposleni u IT sektoru svake poslovnice navedene institucije. Ko god bude imao neku nejasnoću ili problem dok pokušava da instalira poseban tip programa ili dok nastavu po tom principu pohađa, trebalo bi upravo tim stručnjacima da se obrati i zatraži od njih pomoć u rešavanju konkretnog problema. Još moramo napomenuti i to da veza sa internetom mora biti dovoljno jaka, da bi kandidat mogao bez smetnji da pohađa predavanja. Mada se navodi da svako od njih ima pravo da izabere lično ne želi da boravi dok predavanja pohađa, mora posebno voditi računa i o ovom vrlo važnom detalju, te se svakako podrazumeva da će to biti predočeno svakom prijavljenom.

Koje teme će da izučava stručna obuka i kurs - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi?

Naravno da su brojne prednosti primene informacionih tehnologija, ukoliko ih koriste ljudi koji znaju te prednosti da iskoriste. Međutim, postoje i ljudi koji informacione tehnologije koriste sa negativnog aspekta, tako da ih i zloupotrebljavaju. A upravo njima će se i baviti specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi, te se očekuje da posle završetka nastave svaki kandidat bude u prilici da izvuče maksimalno pozitivan efekat iz pravilnog korišćenja informacionih tehnologija, te da zaista njihovu primenu u negativnom smislu svede na minimum.

A da bi to sve mogao da uradi bilo koji pojedinac, on mora biti upoznat sa time gde se najčešće informacione tehnologije zloupotrebljavaju. Predavači će u tom segmentu, između ostalog, govoriti o tome da li se dokaz o digitalnom formatu može smatrati validnim u sudskom sporu. Takođe će objasniti i koja je definicija takozvanog digitalnog dokaza i u kojim slučajevima se on prihvata, a u kojima ne, tokom sudskog procesa.

S obzirom na to da je primećeno da informacione tehnologije u okviru postupka sudskog veštačenja vrlo često nailaze na zloupotrebu, odnosno u toku vršenja digitalne forenzičke istrage, to je predviđeno nastavnim programom da specijalizovani seminar - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi prvenstveno bude usmeren na te oblasti. Naravno da će brojni primeri iz prakse biti u tom delu prikazani, a svakako će profesori detaljno objasniti prisutnima i kako bi trebalo da postupe kada ustanove da je do zloupotrebe u praksi došlo.

Osim u pomenutim aspektima, zloupotreba je prisutna i u mnogim drugim oblastima, tako da će predavači govoriti i o tome šta treba učiniti kada neko ustanovi zloupotrebu informacionih tehnologija u okviru poslovnog procesa kompanije u kojoj je zaposlen ili na čijem čelu se nalazi.

Naravno da postoje i zakonom propisane sankcije u tom slučaju, a sve to će biti predočeno detaljno polaznicima ove edukacije.

Posle svega ovoga je predviđeno važećim nastavnim programom da specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi omogući prisutnima da kroz pažljivo odabrane praktične primere shvate zbog čega je važno biti upoznat sa propisanom upotrebom informacionih tehnologija i zašto je neophodno poštovati zakon u tom segmentu.

U praksi je svakako potrebno izvršiti određene pripremne radnje, kako bi poslovni proces bio maksimalno zaštićen od zloupotrebe informacionih tehnologija. Baš zato će profesor objasniti i kako bi trebalo zaštita praktično da funkcioniše, s tim da će to pokazati i praktično u određenom segmentu.

Bilo koji polaznik kome nešto od obrađenog gradiva ne bude bilo u potpunosti jasno ima pravo da postavi pitanje profesoru o tome prvenstveno u toku završnog predavanja. A u principu je važno napomenuti da će interaktivno biti isključivo završno predavanje i to celo, dok u toku određenih časova kandidati treba da uzmu učešće u diskusiji, te mogu i tada eventualno postaviti pitanje prrofesoru, ukoliko ga imaju.

Kada će da bude organizovan specijalizovani kurs i obuka - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi i na kom mestu?

Trebalo bi da svaki pojedinačni polaznik, to jest fizičko lice, koje želi da pohađa specijalizovani seminar - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi odluči prilikom upisa i na koji način će nastavu da pohađa, ali i na kojoj će to lokaciji da učini.

Da pojednostavimo sve ovo, radi se o tome da Obrazovni centar Akademije Oxford nudi priliku svakom pojedinačnom polazniku da odluči hoće li klasičnu ili online edukaciju da pohađa kroz individualnu, grupnu ili poluindividualnu nastavu. U principu, tek kada se između tih opcija polaznik opredeli, moći će od nadležnih da dobije informaciju i o mnogim detaljima, koji su bitni za organizaciju predavanja.

Upravo se u trenutku zvaničnog upisa očekuje da svako fizičko lice navede za koju se opciju od ponuđenih opredelilo, posle čega će nadležni u konkretnom predstavništvu pomenute obrazovne institucije da obaveste svakog pojedinačnog polaznika o apsolutno svim detaljima koji se tiču sprovođenja nastave u konkretnom slučaju.

Najbitnije je prvo da svako od njih odluči da li želi stručni seminar - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi da pohađa prema klasičnom principu ili mu više odgovara varijanta, koja podrazumeva da će nastavu pohađati preko sopstvenog računara.

Da naglasimo odmah da za sada na više od 30 lokacija u celoj zemlji posluje konkretna obrazovna institucija. Upravo u tim manjim i većim gradovima može biti prema klasičnom principu organizovana nastava. Bitno je da u prethodno definisanim terminima svaki polaznik časovima prisustvuje u okviru konkretnog predstavništva, a u kome će se pre toga u skladu sa pravilnikom prijaviti i upisati.

Druga opcija je vezana za praćenje predavanja onlajn, u kom slučaju svaki kandidat mora da obezbedi sopstveni računar, jer će upravo uz njegovo korišćenje pohađati predavanja prema tom principu. Biće u obavezi i da instalira poseban tip programa na taj uređaj, kako bi bez ikakvih smetnji mogao časove da pohađa. A u svakom slučaju će dobiti sve smernice o postupku instalacije konkretnog softvera i uopšteno, o tome kako funkcioniše edukacija na taj način. Trebalo bi svaki pojedinačni kandidat da zna i to da IT sektor funkcioniše u okviru apsolutno svakog predstavništva navedene obrazovne institucije. Baš u tom odeljenju su zaposleni profesionalci, koji mogu pomoći svakom polazniku da reši bilo koju nedoumicu ili problem, na koji bude naišao dok instalira softver ili dok predavanja na taj način bude pohađao.

Kada bude odlučio da li će časove pratiti online ili će to učiniti na klasičan način, obaveza je svakog prijavljenog pojedinca da odabere i između tri opcije, koje su u ponudi, a vezane su za princip organizacije nastave. Jednostavno rečeno, specijalizovana obuka i kurs - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi može da bude organizovana za grupu polaznika, odnosno u okviru takozvane poluindividualne ili individualne nastave, a sasvim svejedno da li će to biti online ili prema klasičnom principu.

Fizičko lice koje se opredeli za opciju da predavanja pohađa u formi grupne nastave, na prvom mestu mora imati sasvim dovoljno strpljenja. Razlog za to je zapravo prilično jednostavan, zato što nastava na taj način može biti organizovana dok grupa ne bude zvanično u okviru konkretnog predstavništva oformljena. Zato je neophodno da četvoro kandidata najmanje izvrše prvo prijavu, nakon čega će ovlašćeni koordinator tog predstavništva formirati grupu i definisati na koji način će predavanja da budu organizovana. Jednostavno rečeno, on će precizirati kog datuma bi trebalo da počne edukacija namenjena toj grupi polaznika, ali će isto tako definisati i u kojim terminima će kandidati časove da pohađaju i u skladu sa kakvom dinamikom će predviđeni nastavni program da bude sproveden. Sve te informacije će kasnije biti dostupne članovima određene grupe, a organizator od njih očekuje da se pridržavaju toga u potpunosti, budući da se njihovi zahtevi u vezi sa izmenama načina sprovođenja časova u tom slučaju ne smeju prihvatiti.

A na raspolaganju je zainteresovanima i opcija da nastavu pohađaju ili samostalno ili sa još jednim kandidatom, uzevši u obzir da je dostupna mogućnost pohađanja individualne ili poluindividualne nastave. Inače se oba tipa edukacije organizuju prema istovetnom principu, a broj polaznika koji prisustvuje nastavi je zapravo jedina razlika između njih. U suštini je u pitanju vrlo fleksibilan način organizacije, uzevši u obzir da je dopušteno kandidatima u tom slučaju da se dogovore sa nadležnima o svim detaljima, koji su vezani za sprovođenje nastave. Najjednostavniji bi bilo reći da će se oni usaglasiti kako oko datuma početka nastave u paru ili individualne, tako isto i oko toga u kojim će terminima biti organizovan individualni kurs i obuka - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi ili nastava u paru. Inače njihova obaveza je i da sa predavačem, koji je nadžena da vodi odabrani tip nastave i sa koordinatorom za nastavu definišu i prema kakvom principu će biti raspoređena predavanja u konkretnom slučaju, što će posredno dovesti do toga da se usaglase i oko trajanja jednog ili drugog tipa nastave.

Pošto pomenuta obrazovna institucija nudi mogućnosti članovima kolektiva određene kompanije da pohađaju korporativni vid edukacije, to se mahom primenjuju posebno fleksibilna pravila organizacije tom prilikom. Nadležno lice u okviru zainteresovanog preduzeća bi trebalo u tom slučaju da zajedno sa zvanično ovlašćenim predstavnikom bilo koje poslovnice institucije organizatora precizira na koji način će časovi za zaposlene da budu organizovani. Suštinski je princip organizacije vrlo jednostavan, jer se oni usaglašavaju kako oko datuma početka edukacije tog tipa, tako i oko svih ostalih detalja. A pod tim na prvom mestu mislimo na definisanje termina održavanja časova za zaposlene i na preciziranje rasporeda predavanja, što će samim tim dovesti i do određivanja trajanja korporativnog kursa. Međutim, za razliku od nastave koju treba fizička lica da pohađaju, a koja može biti organizovana ili u poslovnicama konkretne institucije ili online, korporativni seminar - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi može po zahtevu klijenata da bude održan i u okviru njihovog radnog mesta. Naravno da tada nadležno lice zainteresovane firme ima obavezu da ispoštuje sve zahteve organizatora, a koji će prvenstveno da budu usmereni na opremljenost prostora u okviru tog preduzeća, u kome bi trebalo da bude organizovana korporativna obuka. Svakako će biti ispoštovana pravila institucije organizatora, te će vrlo brzo nakon toga svaki polaznik da dobije detaljne informacije od nadležnih ne samo o mestu održavanja edukacije, nego i o datumu početka, odnosno o trajanju i o terminima u kojima će predavanja da budu održana.

Koliko je definisano da će stručni seminar - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi trajati?

U zvaničnoj ponudi institucije organizatora se nalazi i individualni i grupni i poluindividualni kurs i obuka - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi, a svaki tip nastave će biti organizovan u skladu sa propisanim pravilima. Samim tim što se ta pravila razlikuju, može da bude različito i trajanje konkretnog tipa edukacije.

U svakom slučaju, ukupno je 12 časova predviđeno zvaničnim nastavnim programom.

Iinformacije o tome koliko će ukupno trajati edukacija će polaznici dobiti nakon što se opredele na koji način će predavanja da pohađaju, te u skladu sa aktuelnim pravilnikom Obrazovnog centra Akademije Oxford.

Od strane organizatora je određeno da će ukupno četiri sedmice pohađati nastavu isključivo oni polaznici, koji se odluče da to učine u formi grupne. Naime, pravilnikom konkretne obrazovne institucije je predviđeno da za svaku poslovnicu prethodno bude definisano trajanje edukacije tog tipa. A ono o čemu će naknadno biti informisani svi polaznici jeste vezano kako za datum početka edukacije, tako isto i za termine održavanja časova, te se podrazumeva da će dobiti i precizne podatke o dinamici prema kojoj će predavanja da budu sprovedena.

Uzevši u obzir da se u ponudi nalazi i mogućnost da polaznici nastavu pohađaju u paru ili individualno, a da se primenjuju drugačija pravila organizacije u tom slučaju, lako se može dogoditi da poluindividualna ili individualna obuka i kurs - naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi traju duže nego nastava za grupu polaznika ili kraće od konkretnog perioda. Zapravo je reč o tome da kandidati u tom slučaju treba zajedno sa ovlašćenim koordinatorom za nastavu predstavništva, u kome su se prijavili i upisali, ali i sa nadležnim predavačem da preciziraju kako će predviđeni nastavni fond da bude u tom slučaju raspoređen. Shodno pravilniku, odlučiće zajedno i o trajanju bilo nastave u paru, bilo one koju će pohađati samo jedan kandidat.

Inače je ponudom ove specijalizovane obrazovne institucije obuhvaćena i mogućnost organizacije korporativne nastave. A u tom slučaju se zahtevi polaznika, odnosno nadležnih u okviru zainteresovanog preduzeća ispunjavaju što je moguće više, tako da naknadno polaznici dobijaju informacije i o trajanju nastave. Sem toga, oni će biti obavešteni nakon dogovora klijenta i organizatora i o datumu početka edukacije, odnosno u mestu na kome će časovi da budu za zaposlene organizovani i o terminima u kojima će biti sprovedena predavanja, odnosno o njihovom tačnom rasporedu.

Spisak gradova za kurs i obuku "Naučite kako da sprečite zloupotrebu informacionih tehnologija u praksi"

ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ECDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje